Yürütme Kurulu 3. Toplantısı (24 Şubat 2016)

YÜRÜTME KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ (24.02.2016, ANKARA)

Katılanlar: Dr. Tunçalp Demir, Dr. Orhan Odabaşı, Dr. Umut Akyol, Dr. Bülent Atilla, Dr. Meram Can Saka, Dr. Ertan Yılmaz (Dr. Muzaffer Başak, Dr. Bülent Erbil, Dr. Bülent Önal mazeret bildirdi.)

Gündem

Açıklama

Gündem 1

Genel değerlendirme

Karar 1

Son UDEK Yürütme Kurulu Toplantısından bugüne yaşananlar değerlendirildi. UDEK – UYEK Yürütme Kurullarının belli aralıklarla birlikte toplanmasının yararlı olacağı, bu toplantıların yapılmasına karar verildi.

Gündem 2

UDEK Çalışma Grupları

Karar 2

Etik Çalışma Grubu: Hekimlik uygulamaları ile ilgili bir toplantının düzenlenmesi için çalışmaların başlatılmasına,

Hava Kirliliği ve İklim Değişiklikleri Çalışma Grubu: Bu alanda yapılan çalışmalarının UDEK adına Türk Toraks Derneği ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nin yürütmesine,

-ATUB TTB Temsilciliği, Uzmanlık Dernekleri Temsilcileri: Dernek çalışmalarının izlenmesine ve UEMS çalışmaları hakkında rapor istenmesine karar verildi.

Gündem 3

Dernek iletişim bilgilerini güncel tutma ve derneklerle ilişkiler

Karar 3

Dernek bilgilerinin web sayfasında güncel tutulması, yeni seçilen yönetim kurullarının bilgilerinin güncellenmesi, olanaklı ise dernek yönetim kurullarının ziyaret edilmesine karar verildi.

Bu çerçevede ilk yürütme kurulu ziyaretinin olanaklı ise Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’ne yapılmasına karar verildi.

Gündem 4

Asistan Hekim – Genç Uzman Hekim sorun ve çözüm önerileri

Karar 4

TTB içerisinde ve UDEK üyesi derneklerle bu konuda işbirliği içerisinde çalışmaların yürütülmesine karar verildi.

Gündem 4

Geleneksel Alternatif Tıp Uygulamaları

Karar 4

Çalıştay notlarının UDEK web sayfasında yayınlanmasına, rapor göndermeyen derneklerden yeniden rapor istenmesine karar verildi.

Gündem 5

UYEK Etkinlikleri (Yeterlik Kurulu, Ziyaretler, Yeterlik Sınavları) Ortak Gündem

Karar 5

-Yeterlik belgelerinde TTB UDEK UYEK ibaresinin yer alması, belge alan tıp doktorlarının bilgilerinin merkezi kayıt sisteminde tutulması için hazırlıkların yapılmasına, yeterlik kurullarından gelen bu önerinin uygun tarihte dernekler ve yeterlik kurulları ile bir toplantıda değerlendirilerek uygulamaya sokulmasına,

-Derneklerin yeterlik kurullarında yaşadığı sorunları çözmek için oluşturulan uzlaşı kurullarında UYEK Yürütme Kurulu başkanının da yer alması için gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi.

Gündem 6

Mevzuat çalışmaları

Karar 6

Türk Tabipleri Birliği, Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Yönetmeliğinin çıkarılmasını ve güncellemesini istediği yönerge çalışmalarının yapılması için Dr. Tunçalp Demir, Dr. Ertan Yılmaz, Dr. Orhan Odabaşı, Dr. Volkan Öztuna ve Dr. Dilek Aslan’dan oluşan bir çalışma grubunun oluşturulmasına, bu grubun çalışmalarını TTB Hukuk Bürosu ile birlikte yürütmesine karar verildi.

Gündem 7

Aidatını ödemeyen – iletişim kurulamayan dernekler

Karar 7

Listenin son biçiminin TTB Mali Müşavirliğinden bilgi alınarak güncellenmesine, gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.

Gündem 8

ATUB Bilgilendirme, UEMS temsiliyeti

Karar 8

Dr. Umut Akyol hazırlayacağı bilgi formu ile derneklerden bilgi istenmesine bu bilgilerin UDEK web aracılığı ile yayınlanmasına karar verildi.

Gündem 9

Histoloji ve Embriyoloji Derneği UEMS başvurusu

Karar 9

Histoloji ve Embriyoloji uzmanlık alanının UEMS içerisinde temsiliyeti için gerekli desteğin verilmesine karar verildi.

Gündem 10

Tıpta Uzmanlık Kurulu TTB üyeliği

Karar 10

Tıpta Uzmanlık Kurulu TTB üyesi Dr. Dilek Aslan ile çalışmaların eşgüdüm içerisinde yürütülmesinin Türkiye Tıp Ortamı için önemi vurgulanarak gerekli ortak çabanın gösterilmesine karar verildi.

Gündem 11

Sonraki Toplantı tarihi

Karar 11

UDEK Yürütme Kurulu toplantısının 30 Mart 2016 Çarşamba günü ve 20 Nisan 2016 Çarşamba günü Ankara’da yapılmasına karar verildi.

 

YAPILANLAR

Tarih

Yapılanlar

Not

28.01.2016

"Savaş, Göç ve Sağlık" Sempozyum

Uzmanlık Derneklerine

09.02.2016

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

Uzmanlık Derneklerine

09.02.2016

Sağlıkta Uçurum: Eşitsiz Dünyanın Zor Sınavı” konulu toplantı

Uzmanlık Derneklerine

09.02.2016

"Nadir ve Tanı Konulamayan Hastalıklar Multidisipliner Çalışma Grubu" hakkında

Uzmanlık Derneklerine

17-02-2016

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği UDEK Üyeliği

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği

17-02-2016

Acil Yaş Sınırı

Türk Cerrahi Derneği, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

17-02-2016

Sigara Kullananların Kanser Tedavi Giderleri

Türk Toraks Derneği, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

23.02.2016

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği UDEK Üyeliği

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

 

YAPILACAKLAR

Tarih

Yapılacaklar

Not

24.02.2016

UDEK Yürütme Kurulu, UYEK Yürütme Kurulu Ortak Toplantı

Ankara, TTB

04.03.2016

Algoloji Derneği Kurum Ziyaretleri konulu Toplantı

Ankara, O. Odabaşı

31.03.2016

9. Oftalmolojide Eğitim Buluşması Toplantısı “Oftalmoloji Eğitimi ve Uygulamalarında Sorunlar ile Çözümler” Toplantısı

Ankara, O. Odabaşı