Yürütme Kurulu 2. Toplantısı (27 Ocak 2016)

YÜRÜTME KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ (27.01.2016, ANKARA)

Katılanlar: Dr. Tunçalp Demir, Dr. Muzaffer Başak, Dr. Orhan Odabaşı, Dr. Bülent Erbil, Dr. Umut Akyol, Dr. Bülent Atilla, Dr. Bülent Önal, Dr. Meram Can Saka, Dr. Ertan Yılmaz.

Gündem

Açıklama

Gündem 1

Genel değerlendirme

Karar 1

Türkiye tıp ortamı, gelişmeler değerlendirildi.

Gündem 2

UDEK Çalışma Grupları

Karar 2

-İlaç ve Teknoloji Çalışma Grubu: Dr. Muzaffer Başak,

-Toplum Sağlığını Geliştirme Çalışma Grubu: Gülriz Erişgen

-Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim Çalışma Grubu: Dr. Orhan Odabaşı

-Asistan ve Genç Uzman Hekimler Çalışma Grubu: Dr. Tunçalp Demir

-Etik Çalışma Grubu: Dr. Orhan Odabaşı

-ATUB TTB Temsilciliği, Uzmanlık Dernekleri Temsilcileri: Dr. Umut Akyol

Yürütme Kurulu üyelerinin eşgüdümünde çalışmaların sürdürülmesine, dernek çalışmalarının izlenmesine ve rapor istenmesine karar verildi.

Gündem 3

Dernek iletişim bilgilerini güncel tutma ve derneklerle ilişkiler

Karar 3

-Dernek bilgilerinin web sayfasında güncel tutulması için çalışma yapılmasına,

-Yeni seçilen yönetim kurullarının kutlanıp, diğer derneklere duyurulmasına,

-Dernek yönetim kurullarının ziyaret edilip – bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesine karar verildi.

Gündem 4

Asistan Hekim – Genç Uzman Hekim sorun ve çözüm önerileri

Karar 4

Uzmanlık derneklerinde var olan çalışma grupları ile ortak çalışmalar yürütülmesine, bu birimlerin yaygınlaştırılması için çaba gösterilmesine, Dr. Bülent Erbil’in bu işleyişte görevlendirilmesine karar verildi.

Gündem 4

Geleneksel Alternatif Tıp Uygulamaları

Karar 4

Uzmanlık derneklerinden gelen raporların izlenmesine, sayısının ve niteliğinin artırılması için çaba gösterilmesine, raporların webde yayınlanmasına karar verildi.

Gündem 5

UYEK Etkinlikleri (Yeterlik Kurulu, Ziyaretler, Yeterlik Sınavları)

Karar 5

UYEK ile ortak toplantıların düzenlenmesine, yeterlik belgelerinde TTB UDEK UYEK Başkanının yer alması ve merkezi bir kayıt sisteminin oluşturulması için çalışma yapılmasına karar verildi.

Gündem 6

Mevzuat çalışmaları

Karar 6

Türk Tabipleri Birliği, Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Yönetmeliğinin çıkarılmasını ve güncellemesini istediği çalışmalarının ivedilikle yapılmasına karar verildi.

Gündem 7

Aidatını ödemeyen – iletişim kurulamayan dernekler

Karar 7

TTB Muhasebe birimi ile ortak çalışma yürütüp güncel bilgiler üzerinden mevzuata uygun çalışmanın yapılmasına karar verildi.

Gündem 8

“Savaş Göç ve Sağlık” Sempozyumu

Karar 8

Sempozyumun duyurulmasına ve etkin katılım için çalışma yürütülmesine karar verildi.

Gündem 9

Uzlaşı Kurulları

Karar 9

Yeterlik kurullarının kurulamaması nedeniyle uzlaşı kurulları toplantıları düzenlenen uzmanlık alanlarındaki gelişmelerin ilgili derneklere sorulmasına, yeterlik kurulları oluşturulamayan uzmanlık alanları için mevzuata uygun girişimde bulunulmasına karar verildi.

Gündem 10

Tıp doktoru unvanının bilim doktora unvanından ayırt edilmesi

Karar 10

Tıp doktoru unvanının bilim doktora unvanından ayırt edilmesi için bir çalışmanın yapılmasına karar verildi.

Gündem 11

UDEK içerisinde çalışmalarda verimin artırılması için bilim alanlarına göre yapılanma

Karar 11

UDEK içerisinde genel – ortak  konular dışında bilim alanlarını ilgilendiren konular için dahili bilimler, cerrahi bilimler, temel bilimler gruplarının oluşturulmasının değerlendirilmesi için bir çalışma yapılmasına karar verildi.

Gündem 12

UDEK Bilimsel Danışma Kurulu

Karar 12

Uzmanlık eğitimi konularındaki gelişmeleri izlemek ve dernekleri bilgilendirmek için tıp eğitimi anabilim dalları ve ilgili birimlerden bir UDEK Bilimsel Danışma Kurulu oluşturulmasına karar verildi.

Gündem 13

UEMS bünyesinde kurulacak tanı konulamayan ve nadir hastalıklar konusundaki multidisipliner komite

Karar 13

UEMS bünyesinde kurulacak tanı konulamayan ve nadir hastalıklar konusundaki multidisipliner komiteye çok miktarda başvuru olması üzerine 

1. Gönüllü dernek ve temsilcilerimizin UEMS'deki alanlarına baş vurarak ilgili alan adına bu komitede yer almak istediklerini belirterek çalışmalara katılabilecekleri ile ilgili bilgilendirilmelerine,

2. UEMS’deki ilgili komitenin oluşturulup çalışmaya başlaması ile birlikte UDEK bünyesinde de aynı konuda bir komite oluşturulması ve ilgilenen dernek ve üyelerimizin çalışmalarını paylaşma ve sürdürmelerine zemin hazırlanmasına,

3. UEMS ve ulusal komiteler arasında ilişkiyi sağlamak üzere başvuru sırası ve başvuran derneklerin derneklerin aidat borçları olmamasına göre ilk iki başvuruyu asil, diğerlerini sıra ile yedek olarak UEMS temsilcisi olarak görevlendirmeye,

4. Herhangi bir meslektaşımızın bu komisyonlarda yer almak için gereken seyahat, konaklama vb. gibi masraflarının TTB UDEK tarafından karşılanması mümkün veya söz konusu olmadığının bildirilmesine karar verildi.

Gündem 14

Hava Kirliliği ve İklim Değişiklikleri Çalışma Grubu

Karar 14

Toplum Sağlığını Geliştirme Çalışma Grubu etkinlikleri içerisinde XXI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nda da 2015 yılı konusu olan “Hava Kirliliği ve İklim Değişiklikleri” çalışma alanında çalışmaların sürdürülmesine, TTB UDEK adına çalışmaları Türk Toraks Derneği ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nin birlikte yürütmesine karar verildi.

Gündem 15

Sonraki toplantı

Karar 15

UDEK Yürütme Kurulu Toplantılarının her ayın son Çarşamba günü saat 12:30 – 17:00 arasında yapılmasına, uygun olursa ortak gündem başlıkları için 12:30 – 13:30 arasında UYEK Yürütme Kurulu ile ortak toplantı yapılmasına karar verildi.

 

YAPILANLAR

 

Tarih

Yapılanlar

Not

23-12-2015

UDEK 36. Genel Kurul Tutanağı

Uzmanlık Derneklerine

23-12-2015

UDEK YK Görev Dağılımı

Uzmanlık Derneklerine

05-01-2016

"Savaş İstemiyoruz" Toplantı Daveti

Uzmanlık Derneklerine

28-01-2016

"Savaş, Göç ve Sağlık" Sempozyum duyurusu

Uzmanlık Derneklerine

 

 

 

YAPILACAKLAR

 

Tarih

Yapılacaklar

Not

24.02.2016

UDEK Yürütme Kurulu Toplantısı

Ankara, TTB

24.02.2016

UYEK Yürütme Kurulu Toplantısı

Ankara, TTB