Yürütme Kurulu 7. Toplantısı (22 Temmuz 2014)

YÜRÜTME KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ (22.07.2014)

Gündem

Açıklama

Gündem 1

UDEK YK kısa erim hedefler, program

Gündem 2

TTB UDEK çalışma grupları

Gündem 3

Asistan Hekimler – Eylemlilik süreci

Gündem 4

Derneklerle yazışma - Belge izlemi

Gündem 5

Torba Yasa – Yoğun Bakım

Gündem 6

Füsun Sayek TTB Raporları 2014 (UDEK 20. Yıl)

Gündem 7

Türkiye Acil Tıp Derneği başvurusu

Gündem 8

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı

 

YAPILANLAR

 

Tarih

Yapılan

Not

13.06.2014

Türk Toraks Derneği Seçimli Genel Kurulu kutlama

Türk Toraks Derneği

13.06.2014

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

Derneklere

17.06.2014

Türk Kardiyoloji Derneği SB Koşuyolu Kalp Damar Araştırma Hastanesi Kartal - İstanbul Kurum Ziyareti UDEK Temsilci bildirimi

Türk Kardiyoloji Derneği

20.06.2014

“Yeni Yönetmelik Çerçevesinde Tıpta Uzmanlık Eğitimi” Çalıştayı temsilci bildirimi

Derneklere

09.07.2014

TTB Merkez Konseyi görev dağılımı

 

09.07.2014

Hipokrat Yemini

 

 

 

 

 

YAPILACAKLAR

 

Tarih

Yapılacak

Not

24.07.2014

Acil Tıp Yeterlik Kurulu toplantısı

T. Demir, O. Odabaşı, U. Akyol

 

 

YÜRÜTME KURULU TOPLANTI KARARLARI (22.07.2014)

 

Katılanlar: Dr. Tunçalp Demir, Dr. Orhan Odabaşı, Dr. Bülent Erbil, Dr. Önder Aydıngöz, Dr. Ersin Yarış, Dr. Ertan Yılmaz.

 

G 1

UDEK YK kısa erim hedefler, program

K 1

Toplantı içerisinde bu konular ayrı ayrı konuşularak kararlar alındı.

G 2

TTB UDEK çalışma grupları

K 2

-Yönerge’de ifade edilen amaçların güncelliğini koruduğu,

-Uzmanlık derneklerinde etkin olan çalışma grupları üzerinden çalışmalar yapılabileceği,

- Çalışma Gruplarının TUEK içerisinde yer almasının hem deneyim paylaşımı hem de katılımı olumlu etkilemesi nedeni ile sürdürülmesine,

G 3

Asistan Hekimler – Eylemlilik süreci

K 3

Uzmanlık dernekleri Asistan ve Genç Uzman Hekimler (AGUH) birimleri ile ve TTB Asistan Hekimler Kolu ile daha yakın çalışılmasına,

G 4

Derneklerle yazışma - Belge izlemi

K 4

Etkin bir yazışma ve haberleşme ağı için yapılandırılan program anlatıldı, genel olarak kabul gördü. Tüm dernek bilgilerinin güncel olarak tutulmasına,

G 5

Torba Yasa – Yoğun Bakım

K 5

-Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü üzerine yapılanlar aktarıldı. TTB Merkez Konseyi’nin başlattığı dünya deneyimi ile ilgili çalışma hakkında bilgi verildi.

-Sağlık Torba Yasası içerinde yer alan Yoğun Bakım konusunda Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Derneği temsilcileri ile yapılan toplantıda yapılan düzenleme görüşüldü. Eğitimi yapılandırılmış bir uzmanlık alanının ilgili tarafların görüşü alınmadan, alanda eğitim alanların hakları gözetilmeden yapılacak düzenlemelerin yol açacağı olumsuzluklar değerlendirildi. Konunun yakından izlenmesine ve gerekli girişimlerin sürdürülmesine,

G 6

Füsun Sayek TTB Raporları 2014 (UDEK 20. Yıl)

K 6

UDEK kuruluşunun 20. Yılının UDEK etkinlikleri içerisinde değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

G 7

Türkiye Acil Tıp Derneği başvurusu

K 7

İlgili Uzmanlık Derneklerinin 18 Eylül 2014 tarihinde toplantıya davet edilmesine,

G 8

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı

K8

2014 Yılı Kurultayı için Ankara Tabip Odası ile görüşülmesine,

Aralık 2014 içerisinde tarih belirlenmesine,

Tabip Odası’ndan bir temsilci ismi istenmesine,

Konu başlıkları üzerinde çalışılmasına (Güncel konular, SB Enstitü girişimi, Tıpta Uzmanlık Kurulu, Torba Yasa, UDEK Kuruluşunun 20. Yılı),

Çalışma Grupları geçen yıla benzer biçimde yapılandırılmasına (2013 TUEK formatı genel olarak olumlu bulundu)

Kurultayın olağanüstü bir gelişme olmaz ise 1 günde tamamlanmasına,

G 9

UDEK YK 8. toplantı tarihi

K 9

UDEK Yürütme Kurulu toplantısının 18 Eylül 2014 Perşembe günü yapılmasına karar verildi.