I. Eğitim Hastaneleri Kurultayı Sonuç Bildirgesi

I.Eğitim Hastaneleri Kurultayı Sonuç Bildirgesi

 1. 26 Mart 2005

Dışkapı Yıldırım Beyazıt  Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Ankara

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

Tanım:

Ülkemizde vazgeçilmez bir yere sahip olan EAH Öğretim, Eğitim ve Araştırma yapılan; sağlık hizmeti sunumu açısından da uzman ve ileri dal uzmanlar yetiştirilen genel, özel

dal yataklı tedavi kurumlarıdır.

Eğitim programının yönetimi

 • Eğitim programının organizasyonunda, koordinasyonunda, yönetiminde ve değerlendirilmesinde sorumlu kişi ve kişiler açıkça belirtilmelidir
 • Eğitim sürecindeki sorumlular belirlenmelidir
 • Eğitim programının planlamasında geniş katılımlı bir ekip çalışması yürütülmelidir (asistanlar,yardımcı sağlık  personeli, eğiticiler, yöneticiler gibi)

Eğitim kurumlarının entegrasyonu ve afiliasyonu

 • Her türlü olanağın akılcı ve etkin bir şekilde eğitim amacına yönelik paylaşımı
 • Eğitim kurumları arasında rotasyon
 • İkinci ve birinci basamak sağlık kurumlarının ve çalışanlarının eğitim amaçlı değerlendirilmesi

Uzmanlık eğitiminde toplumsal sorumluluk

 • Eğitim kurumları, eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerini hizmet vermekle sorumlu oldukları toplumun öncelikli sağlık sorunlarını çözmeye yönlendirmelidir
 • Eğitim kurumları topluma sunulan sağlık sisteminin;
 • Toplumun öncelikli sağlık sorunlarıyla ilişkili
 • Yüksek kalitede
 • Etkin maliyette
 • Herkesin erişebildiği niteliklerde olmasına katkıda bulunmalıdır
 • Sağlık sisteminin ilgili taraflarıyla iş birliği yapılmalıdır

Türkiye'de Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

Toplam sayısı 45 olan;

Uzman hekimlerin %52'sini yetiştirmekte,

Uluslararası tıp yayınlarının %35'ini sağlamakta,

Niteliği ve niceliği yüksek sağlık hizmeti üretilerek  sağlık alanına  önemli bir katkı sunmaktadır.

Eğitim hastaneleri birer referans merkezi olarak, özel alanlarda uzmanlaşmış hekimlerle sadece bulundukları illere değil tüm Türkiye' ye hizmet vermektedirler

Eğitici niteliği

 1. Eğiticilerin mesleki ilerlemesi engellenmemeli, objektif, bilimsel ve periyodik şef ve şef yardımcılığı sınavları açılmalıdır.
 2. Sınavsız atama yapılmamalıdır.

Mali fonlar-standartlar

 1. Eğitim hastanelerinde bilimsel araştırmalar için mali kaynak sağlayacak fonlar oluşturulmalıdır.
 2. Uzmanlık eğitiminde standardizasyon sağlanmalıdır.

Teknoloji kullanımı-Etik Eğitimi

 1. Eğitim faaliyetlerinin temeli bilimsellik , süreklilik bilgi birikimi ve mesleki tecrübeye dayandırılmalıdır.
 2. Eğitim hastanelerinin sadece hizmet hastanesine dönüşmesi engellenmelidir.
 3. Hastanede kayıt sistemi ve hasta arşivi eğitim için yeterli nitelikte karşılayacak şekilde düzenlenmelidir.
 4. Deontoloji, etik, sosyal ilişkiler konusunda yeterli eğitim verilmeli.
 5. Eğiticiler nitelik ve nicelik olarak yeterli olmalı.

Akademik bir çatı kuruluş

 1. Uzmanlık eğitimi akademik bir çatı altında toplanmalı ve bu yapı merkezi otoriteden bağımsız olmalı, sağlık üst kurulu tarafından denetlenmelidir.
 2. Eğitim kurumlarının akademik, mali ve idari özerkliği olmalıdır.
 3. Eğitici kadrosu nesnel ölçütlere göre düzenlenmiş 3 aşamalı bir sınavla oluşturulmalı. (Ulusal otorite-TTB-Kurumlar)

Başasistan seçimi-özlük hakları

 1. Başasistan seçimi klinik şefi önerisi, EPK sınavı ile olmalıdır.
 2. Eğitim ve Araştırma hastanelerinde hizmet yükü yoğun olduğundan mutlaka uzman hekimlerde yer almalıdır.
 3. Eğitim ve Araştırma kurumlarının eğitim standartları ve olanakları eşitlenmelidir.
 4. Tıpta uzmanlık eğitimi veren tüm eğitim sorumluları eşit özlük haklarına sahip olmalıdır.

 

Ulusal Otorite

 1. Her uzmanlık alanındaki eğitimin yapısı, süreci ve sonuçları konusundaki standartları belirlemeli ve uyumlu olmalarını sağlamalıdır.
 2. Eğitim programları, eğitim kurumları ve eğiticileri sürekli olarak değerlendirmekten sorumlu olmalı ve insan gücü planlaması yapmalıdır.
 3. Ulusal otorite; tıpta uzmanlık eğitimini koordine etmek, denetlemek ve düzenlemek sorumluluğunu taşımalıdır.

Atama Nakil Yönetmeliği iptal edilsin Sürgün genelgesi geri çekilsin

 1. Geçmişte ve günümüzde hizmet ve eğitim alanında önemli işler başaran bu kurumların sıradan hizmet hastanelerine dönüşerek yıpranması ve eriyerek yok olması engellenmelidir
 2. 14. Eylül.2004 ‘de yayınlanan Atama ve Nakil Yönetmeliği tamamen iptal edilmelidir. Siyasi müdahalelere son verici her türlü yasal düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır.
 3. Başasistan ve uzman kıyımına son verilmelidir.
 4. Tıpta uzmanlık tüzüğü tüm tarafların görüşü alınarak kurullarda eşit katılımın sağlandığı bir yapı ile biran önce çıkarılmalıdır.
 5. Hastanelerimizi işletmeye dönüştüren, hastayı müşteri olarak gören sağlıkta dönüşüm programı durdurulmalıdır.

Asistan Eğitimi

 1. Uzmanlık dalının gerektirdiği bilgi, beceri ve değerler konusunda yeterli uzmanlar yetiştirmeyi hedefleyen bir asistan eğitim programı olmalı.
 2. Asistanların bilimsel araştırma yapabilme ve sunabilme becerisini kazanma, seminer hazırlama, olgu sunumu, mortalite toplantıları ve bilimsel toplantılara katılımı sağlanmalı.
 3. Verilen eğitimi ölçme ve değerlendirmeler düzenli olarak yapılmalı.
 4. Asistanların eğitim sürecine katılımı sağlanmalıdır.

Asistanların Çalışma Koşulları

 1. Standart çalışma süresi

Uygun-standart nöbet süresi

Hizmetin sürekliliği-asistanın eğitim ve dinlenim gereksinimi-hasta bakımında risk alınmaması

Uygun ortam

Önceden saptanmış kurallar ve görev tanımlamaları

Eğitimle ilgisiz işlerin azaltılması

Yardımcı personel

Asistanların kendileri ilgili her konuda (eğitim programının planlanması, çalışma koşulları gibi) temsiliyet söz ve karara katılım hakkı sağlanmalıdır.

Performansa Dayalı Ücretlendirme

 1. Eğitimde yetersizliğe, çalışma barışının bozulmasına, motivasyon eksikliğine, doktor-hasta ilişkisinde bozulmaya, hastanelerin işletme haline dönüşmesine yol açması, etik değerler ve eğitim ortamına olumsuz etkileri nedeniyle bu uygulamadan vazgeçilmelidir.
 2. Emekliliğe yansıyacak ve sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığı olan ücretlendirme hayata geçirilmelidir.
 3. Hastaneleri 1. basamak hizmet veren kurumlar haline getiren toplumsal sağlığı için vazgeçilmez olan sevk zinciri kavramını bile hükümet politikası olarak bilinçli olarak uygulamayan bakanlık günübirlik uygulamalardan vazgeçmeli ve ulusal sağlık politikasını halkın sağlık ihtiyacını değil hakkını gözeterek belirlemelidir.