Yürütme Kurulu 2. Toplantısı (09 Ocak 2014)

YÜRÜTME KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ (09.01.2014)

Gündem

Açıklama

Gündem 1

“Torba Yasa” konusunda yapılanlar ve yapılacaklar

Gündem 2

Yoğun Bakım Yan Dal Yeterlik Kurulu ile ilgili Harmonizasyon Kurulu toplantısı

Gündem 3

Kurum ziyaretleri

Gündem 4

Genel Kurul’da alınmış karar gereği; aynı alanda üye olarak yer alan iki derneğin yeterlik kurulu oluşumuyla ilgili yönetmelik değişikliği

Gündem 5

“Temel Tıp Bilimleri Alanında Neredeyiz?” konulu raporun hazırlanması

Gündem 6

UYEK ile çalışmaların eşgüdüm içerisinde sürdürülmesi

Gündem 7

TTB STE SMG Akreditasyon Kredilendirme Kurulu ile ilgili bilgilendirme

Gündem 8

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Çalışması

Gündem 9

Gelecek toplantı planlaması

Gündem 10

Belgelerin izlemi

Belgeler

Türk Nöroşirürji Derneği başvurusu  (Türk Omurga Derneği ile ilgili )

 

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği başvurusu

 

Türk İmmünoloji Derneği başvurusu

 

Türk Nöroloji Derneği başvurusu

 

Türk Omurga Derneği başvurusu

 

Türkiye Acil Tıp Derneği başvurusu

 

Perinatoloji Uzmanları Derneği başvurusu

 

Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji Uzman Hekimleri Derneği başvurusu

 

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği başvurusu

 

YAPILANLAR

 

Tarih

Yapılan

Not

27.12.2013

Görev dağılımı ile ilgili genelge

Yazılı, E-posta

27.12.2013

“TTB-UDEK 34. Olağan Genel Kurulu yapıldı.” Haberi web haberi

TTB web sayfası

27.12.2013

Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu’na Kurum Ziyareti temsilci bildirimi

E-posta

31.12.2013

Türk Yoğun Bakım Derneği ve Türk Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Derneği’ne Harmonizasyon Toplantısı’na davet

Yazılı

03.01.2014

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Kurum Ziyareti

Prof. Dr. Figen Özgür

 

YAPILACAKLAR

 

Tarih

Yapılacak

Not

10.01.2014

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Kurum Ziyareti

Prof. Dr. Muzaffer Başak

 

YÜRÜTME KURULU TOPLANTI KARARLARI (09.01.2014)

Katılanlar: Dr. Tunçalp Demir, Dr. Figen Özgür, Dr. Orhan Odabaşı, Dr. Bülent Erbil, Dr. Ersin Yarış, Dr. Umut Akyol, Dr. Ertan Yılmaz, Dr. Önder Aydıngöz, Dr. Muzaffer Başak katıldı.

 

G 1

Torba Yasa konusunda yapılanlar ve yapılacaklar

K 1

Uzmanlık derneklerine TTB Merkez Konseyi’nin Cumhurbaşkanlığı ile yaptığı görüşme hakkında bilgi verilmesine, sürecin yakından izlenmesine,

G 2

Yoğun Bakım Yan Dal Yeterlik Kurulu ile ilgili Harmonizasyon Kurulu toplantısı

K 2

Toplantıda 03.12.2013 tarihinde ilgili derneklere iletilen çerçevede uzlaşı aranmasına,

G 3

Genel Kurul’da alınmış karar gereği; aynı alanda üye olarak yer alan iki derneğin yeterlik kurulu oluşumuyla ilgili yönetmelik değişikliği

K 3

Aynı alanda üye olarak yer alan iki derneğin yeterlik kurulu oluşumuyla ilgili yönetmelik değişikliği konusunda çalışacak bir komisyon oluşturulmasına, bu komisyonda başta Dr. Raşit Tükel ve Dr. İskender Sayek olmak üzere daha önceki TTB – UDEK Yürütme Kurulu üyelerinin katılımının sağlanmasına,

G 4

“Temel tıp bilimleri alanında neredeyiz?” konulu raporun hazırlanması

K 4

-Temel tıp bilimleri alanında geçen dönem başlanılan raporlama çalışmasının Dr. Ersin Yarış’ın eşgüdümünde yürütülmesine, uzmanlık derneklerinden dönen bilgiler çerçevesinde ilk taslağın 1 ay içerisinde Yürütme Kurulu üyeleri ile paylaşılmasına,

-Kendi alanlarına özgü sorunların çözümünde Temel Bilimler, Cerrahi Bilimler ve Dahili Bilimler çalışma gruplarının oluşturulması kapsamında ilk çalışma grubunun Temel Bilimler başlığında yapılandırılmasına, 

G 5

UYEK ile çalışmaların eşgüdüm içerisinde sürdürülmesi

K 5

Ocak 2013 tarihinde seçilen UYEK Yürütme Kurulu ile uyum içerisinde çalışılması için Genel Sekreter Dr. Dilek Aslan ile UDEK Yürütme Kurulu Genel Sekreteri’nin yakın işbirliği ile çalışmaları yürütmesine,

G 6

TTB STE SMG Akreditasyon Kredilendirme Kurulu ile ilgili bilgilendirme

K 6

TTB STE SMG Akreditasyon Kredilendirme Kurulu Genel Sekreteri Dr. Orhan Odabaşı bilgi verdi. Sürekli mesleki gelişim etkinliklerinin niteliğinin yükseltilmesi için Kurul ile daha yakın işbirliği ile çalışılmasına,

G 7

Güncel gelişmelerin derneklere duyurulması

K 7

Güncel gelişmelerin derneklere duyurulması konusunda bir önceki dönem oluşturulan ağın geliştirilerek kullanılmasına,

G 8

UDEK Çalışma Grupları

K 8

UDEK Çalışma Grupları organizasyonu ve etkin çalışması konusunda bilgi derlenmesine, bu çalışmanın Dr. Ertan Yılmaz’ın eşgüdümünde yürütülmesine,

G 9

Gelecek toplantı planlaması

K 9

Bir sonraki toplantının 20 Şubat 2014 Perşembe günü saat 14:00-17:00 arasında Ankara’da yapılmasına

G10

Belgelerin izlenmesi

K10

Belgelerin izlenmesine, ön çalışma yapılarak bir sonraki toplantıda gündem yapılmasına karar verildi.