29 Mayıs 2011

TTB-UDEK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

 

29.5. 2011 (Saat: 10.00-17.00)

 

İstanbul Tabip Odası

 

GÜNDEM VE ALINAN KARARLAR; ÖZET RAPOR

 Geçmiş dönem çalışmalarının değerlendirilmesi

  1. Vakıf hastaneleri çalışması ile ilgili dokümanların TTB-UDEK sekretaryasına iletilmesi ve onun aracılığı ile tıp fakültelerine gönderilmesi kararlaştırıldı. Geri dönüşlerin 30 Ağustos 2011 olması kararlaştırıldı.
  2. E-bültenin yaz döneminde tamamlanması kararlaştırıldı.
  3. TUEY; 11 Mayıs 2011 toplantısı;
 1. i.      Temel bilimlerin uzmanlık eğitiminden çıkarılması konulu 11 Mayıs toplantısı ile ilgili bilgi verildi. Hazırlanan toplantı raporunun web sayfasına konularak üyelere iletilmesi, ilgili diğer kurumlara gönderilmesi kararlaştırıldı.
  1. Uzmanlık eğitimi ve doktora eğitimi yapılandırılmalı ve aynı şekilde farklı biçimde sürdürülmeli konusunda görüş birliği olduğu paylaşıldı.
  2. Medya ile İletişim Görev Grubu; Çalışma yönergesinin hazırlığının önemi vurgulandı.
  3. AGUH Çalışma Grubu ile ilgili bilgi aktarıldı.
   1. i.      Derneklere kendi standartlarını oluşturmaları için çalıştay çağrısının yapılmasına karar verildi. Bu çalışmanın UYEK ile ortak yapılabileceği konuşuldu.
   2. i.      25-27 Kasım 2011 tarihlerinde yapılacağı konuşuldu.
   3. i.      XVI. TUEK açılış oturumu; 25 Kasım 2011; saat 9.00-12.00 olacak şekilde planlanacaktır.
   4. ii.      Çalışma Grupları Genel Kurulu 25 Kasım 2011; saat 13.00-18.00 arasında yapılması kararlaştırıldı.
   5. iii.      25 Kasım 2011 tarihinde saat 18.00-19.30’da açılış kokteyli yapılacaktır.
   6. iv.      26 Kasım 2011; Çalışma Grupları için bir etkinlik düzenlenebileceği paylaşıldı.
   7. i.      TTB-UDEK Etik Çalışma Grubundan görüş alınarak TTB Merkez Konsey ile paylaşılması kararlaştırıldı.
   8. i.      Bu konunun TUK’a iletilmek üzere TTB-TUK temsilcisine aktarılması kararlaştırıldı.
  1. Çalışma gruplarının rapor özetlerinin TTB-UDEK web sayfasında İngilizce olarak düzenlenmesi konusunda Sinan Solmaz ile iletişim kurulmasına karar verildi.
  2. Derneklerin iktisadi işletme olma konusunda talep ettikleri ve TTB Hukuk Bürosu üyeleri tarafından hazırlanan bilgi notuna ilişkin önerilerin TTB-Hukuk Bürosu üyelerine iletilmesi kararlaştırıldı.
 1. Çalışma grupları faaliyetlerinin paylaşıldı.
 1. İşgücü çalışması; orta dönemde tamamlanabileceği paylaşıldı.
 2. Standartlar dokümanının tamamlanması
  1. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Standartları Çalışmasının tamamlanması kararlaştırıldı.
  1. STE/SMG Standartları çalışmasının yaz döneminde tamamlanması kararlaştırıldı.
 1. Kurultay organizasyonları
  1. TUEK planlaması hakkında konuşuldu.
  1. 31. UDEK Genel Kurulu; 27 Kasım 2011 Pazar günü saat 13.00-17.00 günü öğleden sonra yapılması kararlaştırıldı.
  1. Dr. Füsun Sayek IV. Eğitim Hastaneleri Kurultayı; SB-İşbirliği Yönetmeliği (SB/Üniversiteler); 15 Ekim 2011 Cumartesi günü toplantının yapılabileceği kararlaştırıldı.
 1. Gelen bazı yazıların değerlendirilmesi
  1. TTB-UDEK Yürütme Kurulu’na Türk Nöroloji Derneği üyesi tarafından iletilen yazı hakkında görüşüldü.
  1. Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği temsilcisi tarafından iletilen yazı hakkında görüşüldü.
 1. Daha önce yazı ile davet edilen Türkiye Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği temsilcileri ile toplantı yapıldı.
 2. UEMS temsilciliği ile ilgili daha önce yazı ile davet edilen ve çağrımıza yanıt veren dernek temsilcisi ile görüşme yapıldı.
 3. 1-2 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılacak olan TTB Genel Kurul tutanağı için TTB-UDEK Çalışma Raporunun hazırlanarak istenilen tarihte TTB Genel Sekreteriliği’ne iletilmesi kararlaştırıldı.

 

Bir sonraki toplantının 30.06.2011 tarihinde Ankara’da TTB Merkez Konsey binasında 16.00-18.30 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı.