21 Ocak 2011

TTB-UDEK YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

Tarih: 21 Ocak 2011

Saat: 15.30-18.30

Yer: TTB Merkez Konsey Binası, Ankara

 

GÜNDEM VE ALINAN KARARLAR

 1. Geçmiş dönem çalışmaları ile ilgili bilgilendirme ve değerlendirme yapıldı.
 2. XVI. TUEK değerlendirmesi yapıldı.
  1. Derneklerin çalışmalarını paylaşabilecekleri oturumun geliştirilmesi önerildi. UDEK’in uzmanlık alanlarıyla ilgili bilimsel veri toplayarak/bilgi derleyerek kurultaylarda değerlendirme oturumları yapılabileceği konuşuldu.
  2. İşgücü çalışmalarını sürdüren ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümü ile iletişim kurup işgücü çalışmalarının sağlık alanına nasıl uyarlanacağına dair paylaşımda bulunulacağı konuşuldu (derneklerden işgücü değerlendirmesi açısından hangi başlıklara ilişkin bilgi alınabileceği sorulabilir).
  3. XVII. TUEK Ankara’da Ankara Tabip Odası işbirliğinde 25-26-27 Kasım 2011 tarihlerinde yapılacaktır. Aynı tarihlerde Çalışma Grupları Genel Kurul toplantısının yapılması da planlandı.
  4. XVI. TUEK için ekonomik katkı sunan bütün derneklere teşekkür yazısı yazılması kararlaştırıldı.
 3. Derneklerin üyelik aidatlarının gözden geçirilmesi ve güncellenmesi konularında 2011 yılında (gelecek) yapılacak genel kurulda karar alınabileceği konuşuldu. Gözlemci üye, temel bilimler alanındaki dernekler gibi farklılıkların göz önüne alınmasının önerilmesi konuşuldu.
 4. Derneklerin üye sayılarının dernek sekreteryalarına sorulması kararlaştırıldı. TTB-UDEK sekreteryasının bu konuda iletişim kurabilmesi için bilgilendirilmesi kararlaştırıldı.
 5. Uzmanlık derneklerinin kamu iktisadi işletme haline getirilmesi konusunda bilgilenme toplantısı yapılması kararlaştırıldı. TTB-UDEK sekreteryasının derneklerden statüleri hakkında bilgi almasına dair iletişim kurabilmesi için bilgilendirilmesi kararlaştırıldı.
 6. UDEK olağan seçimli genel kurulun 27 Kasım 2011 Pazar günü yapılması konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.
 7. E-bülten çalışması hakkında paylaşımda bulunuldu. Aşağıdaki bilgilerin kısa süre içinde derlenmesi ve ilgili yürütme kurulu üyesine aktarılması kararlaştırıldı:
  1. Uzmanlık dernekleri ile ilgili bilgiler
  2. Uzmanlık derneklerinde değişiklik olan konular
 8. UYEK çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.
  1. Uzmanlık dernekleri için yeterlik kurulu kurma konusunda yol haritası toplantısı yapıldı.
  2. UYEK görevleri konusunda daha net bilgilerin web sayfasına aktarılması çalışması yapılacağı paylaşıldı.
  3. UYEK görev tanımının yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

i.      UYEK YK’dan Yeterlik Kurullarının görev tanımı konulu çerçeve metni çalışması istenmesi kararlaştırıldı.

  1. UYEK çalışmalarının bir dokuman haline getirileceği paylaşıldı (kitapçık hazırlığı)
  2. Uzmanlık derneklerinden gelen “ölçme değerlendirme” konulu çalıştay talebi paylaşıldı. Böyle bir çalıştayın gelecek dönemde yapılabileceği konuşuldu.
 1. Yeni üyelik başvuruları hakkında görüşüldü.
  1. Pediatrik Üroloji Derneği başvurusu hakkında konuşuldu. Başvurunun zamanında ulaşmaması ve değerlendirilmemesi nedeniyle bu derneğe bir sonraki genel kurula kadar (gözlemci üye statüsü verilmesi hakkında genel kurula öneri) gözlemci üye statüsündeki derneklere yönelik yapılan çalışmaların ulaştırılması kararlaştırıldı. Bu kararın dernek yönetim kuruluna iletilmesi kararlaştırıldı.
  2. Pediatrik üroloji ve çocuk ürolojisi derneklerinin tek yeterlik kurulu kurması konusunda çalışma yapılması kararlaştırıldı.
  3. Endokrinolojide Diyalog Derneği’nin e-posta üzerinden yaptığı başvuru aktarıldı. Bu derneğe üyelik başvuru koşullarının iletilmesi kararlaştırıldı. Bir sonraki genel kurula kadar derneğin gerekli dokümanları tamamlaması ve resmi olarak yazılı başvuru yapmasının önerilmesi kararlaştırıldı.
 2. Ana-dallarda yeterlik kurulu olmayan alanların derneklerinin yeterlik kurulu kurması konusunda desteklenmesi kararlaştırıldı. Her dernekle ayrı ayrı toplantı yapılabileceği paylaşıldı.
 3. Enfeksiyon alanındaki uzmanlık derneklerinin eşgüdümünün sağlanabilmesi için bir araya getirilme çalışmasının yapılması kararlaştırıldı. Bir sonraki UDEK yönetim kurulu toplantısına aşağıdaki iki derneğin başkan ve sekreterlerinin davet edilmesinin uygun olacağı paylaşıldı:
  1. T-EKMUD
  2. KLİMİK
 4. Güncel gelişmeler hakkında aşağıdaki konularda çalışmalar planlandı:
  1. TTB Merkez Konsey tarafından derneklere çağrı yapılan gazete ilanı hakkında paylaşımda bulunuldu. Derneklere bu konuda hatırlatma yapılması konusunda karar verildi.
  2. Vakıf üniversiteleri tıp fakülteleri çalışması hakkında bilgi verildi. Hazırlanmış veri toplama formunun dekanlıklara iletilmesi kararlaştırıldı. Formun dekan, anabilim dalı ve tıp öğrencileri tarafından doldurulabilecek şekilde kurgulandığı paylaşıldı. Forma ilişkin geribildirimler verildi.
  3. Çalışma grupları çalışmaları üzerinde konuşuldu.

i.      Toplum Sağlığı Çalışma Grubu; 10 Aralık 2010 tarihinde yapılan çalışma grubu toplantısında talep edilen medya çalıştayının planlanması kararlaştırıldı. İlgili medya kurumlarıyla iletişim kurulabileceği paylaşıldı.

a.       Örneğin; sağlık muhabirleri derneği gibi.

ii.      Diğer çalışma gruplarının 10 Aralık 2010 tarihinde yapılan Genel Kurul kararlarının hatırlatılması kararlaştırıldı.

  1. Eğitim ile ilgili ulusal standartlarla ilgili çalıştaylar ve raporları ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu:

i.      STE/SMG ulusal standartları taslak raporu üzerinde çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.

ii.      Mezuniyet sonrası eğitim ulusal standartları hakkında ikinci çalıştay 22 Ocak 2011’de yapılacağı paylaşıldı. Çalıştay sonrası rapora son şekli verilecektir.

 

Bir sonraki TTB-UDEK yürütme kurulu toplantısı 27 Şubat 2011 Pazar günü saat 11.00’da yapılacaktır.

Fotoğraflar için...