27 Şubat 2010

TTB-UDEK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

27.02.2010

TTB, ANKARA

 

(14.00-17.00)

 

TOPLANTI RAPORU

 GÜNDEM VE ALINAN KARARLAR; ÖZET RAPOR

1. Bilgilendirme yapılan konular aşağıda belirtilmiştir:

         a. 30 Ocak 2010 tarihinde Uzmanlık Dernekleri Başkanları/Temsilcisi toplantısı yapıldığı, bu toplantıda paylaşılan konular aktarıldı.

         b. 13 Ocak 2010; Tamgün yasa tasarısı hakkında toplantı ve basın açıklaması (uzmanlık dernekleri temsilcilerinin katılımı) konusunda bilgi verildi.

         c. İlaç ve teknoloji çalışma grubu çalışmaları hakkında bilgi verildi.

                        i.       SUT çalıştayı çağrısı (6 Mart 2010; TTB Merkez Konsey Binası)

                        ii.      Endikasyon dışı ilaç kullanımı hakkında görüş oluşturulması

         d. Derneklerden görüş/yazı istenen konular hakkında bilgi verildi.

         e. Müfredat komisyonu çalışmalarını hızlandırmak için bazı çalışmaların yapılması kararlaştırıldı. Yeterlik kurul başkanlarına aşağıdaki kapsamda yazı yazılması ve netlik kazanılması                   kararlaştırıldı: 

                         i.       Müfredatları hazır olan derneklerin tespit edilmesi ve aşağıdaki konuların sorulması konusunda görüş oluşturuldu: 

                                          1. Müfredatın TUK ile paylaşılıp paylaşılmadığı

                                          2. TUK müfredatı ile örtüşme olup olmadığı

                          ii.      Müfredatları hazır olmayan derneklerin hazırlık yapmaları için aşağıdaki başlıklarda çalışmaların yapılması kararlaştırıldı:  

                                           1. BOARD sınavları; BOARD sınavlarının eğitim süresinin son yılında yapılacak şekilde düzenleme yapılmasının sağlanması için çalışma yapılabilir.

                                           2. Yeniden belgelendirme

                                           3. Ziyaret programları  

BOARD sınavlarını yapmayan dernekleri de motive edebilmek için BOARD başkaknları ile toplantı yapılabilir. Bu konuda ileriki dönem çalışmasını planlamak için UYEK ile bir toplantı yapılması kararlaştırıldı. 

 

  • Yaz dönemi öncesinde tüm BOARD ların katılımıyla Çalıştay yapılmasına karar verildi.
  • Bir sonraki Yürütme Kurulu toplantısına UYEK daveti yapılması kararlaştırıldı.

          f. Dernek bilgilerinin güncellenmesi çalışması, listelerin yenilenmesi hakkında bilgilendirme

  • Derneklerin web sayfalarına link konulması kararlaştırıldı. 

2. Önümüzdeki dönem çalışmalar planlamıştır.

          a. Dr. Füsun Sayek IV. Eğitim Hastaneleri Kurultayı planlaması üzerinde konuşuldu. Programın 10 Nisan 2010 Cumartesi günü İstanbul’da Şişli Etfal Hastanesinde yapılması kararlaştırıldı. Bu konuda gerekli yazışmaların yapılması uygun bulundu.

                         i.      Program kapsamında üniversite hastanelerinin işbirliği sağlanabilir.

          b. Web sayfası (Bilgi paylaşımı-önerilerin aktarılması) güncellenmesi üzerinde konuşuldu. Mart ayının birinci haftasında web sitesi ile ilgili girişimde bulunulması konuşuldu. 

          c. AHEK grubu ile Ankara grubu olarak toplantı yapılması planlandı. Bu toplantı 15 Mart 2010 tarihinde yapılacaktır.

          d. Ulusal Uzmanlık Eğitimi Standartları belirleme çalışması konusunda görüşüldü.

                         i. Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu Global Standartlarından yararlanarak çalışma yapılması kararlaştırıldı. Çalışma grubu oluşturulabilir. Çalışma grubu kurulması, çalışmalarımız için konu ile ilgili farklı kişilerin de çalışma grubunda yer alması konusunda görüş oluşturuldu. Bir sonraki yürütme kurulu toplantısına kadar mevcut 9 başlıkta yürütme kurulu üyelerinin hazırlıkla gelmesi kararlaştırıldı.

          e. E-bülten konusunda gelecek toplantıya hazırlık yapılacağı belirtildi.

          f. İnsangücü planlaması çalışması için uzmanlık derneklerine çağrı yapılması kararlaştırıldı. Bu yıl içerisinde çalışmanın yapılmasının UDEK için de önemini vurgulayan bir yazı olması paylaşıldı. Bu çalışmalar için insangücü planlama grubunu da temsilen her dernekten bir kişinin görevlendirileceği bir çalıştayın yapılmasına karar verildi. Çalıştay için gerekli görüşmelerin yapılmasına karar verildi. 

                        i. "Greenpaper" dökümanının incelenmesi önerildi. 

           g. Yeni ihdas edilen alanlarda belgelendirme konusunda görüşler alındı. 

                         i. Kriterlerin nasıl konulacağı üzerinde konuşuldu. Bu konuda yandalı olan uzmanlık derneklerine yeni uzmanlık alabilmek için mutlaka olması gereken kriterler konusunda [(mesleki uygulamaların değerlendirilmesinde yeni ihdas edilen alanla ilgili hangi uygulamaların ne kadar (sayısal) olması] konusunda görüş sorulması kararlaştırıldı. Bu yazının 22 Mart 2010 tarihinde geri dönüşünün sağlanması kararlaştırıldı.

           h. Şef/şef yardımcılığı sınavları konusu paylaşıldı. TTB tarafından değerlendirme yazısının derneklere iletilmesi kararlaştırıldı. 

           i. Vakıf üniversiteleri çalışması ile ilgili bilgi paylaşıldı: 

                         i. Anket formuna son şekli verildikten sonra vakıf üniversitelerine anketin gönderilmesi kararlaştırıldı. 

                                  1. Anket iki bölümden oluşabilir. Birinci bölümde genel soruların yer alması önerildi.

                                  2. Anketin ikinci bölümünde daha çok anabilim dallarına özel soruların olması önerildi.   

           j. 14 Mart etkinliği ile ilgili bilgi verildi. Bu konuda uzmanlık derneklerine bilgi verilmesi ve çağrı yapılması kararlaştırıldı.  

 

Bir sonraki Yürütme Kurulu toplantısının

11 NİSAN 2010; SAAT 10.00-15.00 ARASINDA YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.