06 Haziran 2009

TTB - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu

Yürütme Kurulu Toplantısı Tutanağı

6 Haziran 2009, İstanbul

TTB-UDEK 2007-2009 dönemi Yürütme Kurulu'nun ondördüncü toplantısı, 6 Haziran 2009 tarihinde İstanbul Tabip Odası'nda yapıldı. Toplantıya Yürütme Kurulu üyelerimiz Dr. Raşit Tükel, Dr. Ali Özyurt, Dr. Sema Anak, Dr. Dilek Aslan, Dr. Önder Okay, ve Dr. Semih Tatlıcan katıldılar. Dr. Mustafa Ünlü, Dr. Yıldıray Çete, Dr. Mehmet Demirhan ve ATUB-TTB temsilcisi Dr. Umut Akyol mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadı. Aşağıdaki gündem doğrultusunda Dr. Raşit Tükel'in başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar maddeler halinde sıralanmıştır: 

6 Haziran 2009 TTB-UDEK Gündemi

1.      Son dönemdeki gelişmeler hakkında bilgi aktarımı,

  • Etik Çalışma Grubu Çalıştayı hakkında bilgilendirme,
  • Tam gün yasa tasarısındaki son gelişmeler,
  • TUEY taslağında son durum,

2.      16-18 Ekim 2009 ATUB Sonbahar Genel Kurulu- İstanbul toplantısı hazırlıklarında son durum ve  ATUB ilkbahar genel kurulu hakkında rapor sunumu. Umut Akyol,

3.      UDEK Çalışma Grupları çalışmalarının tartışılması,

4.      XV. TUEK düzenleme kurulu sekreterleri ve konu başlıklarının saptanması,

5.      E-Bülten içeriğinin hazırlanması,

6.      Gelen evrakların incelenmesi.

            Kararlar

1.      12 Haziran 2009 tarihinde Ankara'da yapılacak Forum'a tüm UDEK üyelerinin katılması ve derneklerin geniş katılımı için caba gösterilmesine,

2.      Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu'nun Kuruluşu ve Çalışma Usülleri Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliklerin 26 - 28 Haziran 2009 tarihinde yapılacak TTB Ara Genel Kurulu karar önerilerine alınması için  UDEK Genel Sekreteri tarafından 12 Haziran tarihine kadar TTB Merkez Konseyi'ne sunulmasına,

3.      Çalışma Gruplarının Genel Kurulu'nun Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultay'ının ilk günü olan 4 Aralık 2009 tarihinde yapılmasına,

4.      Derneklerden gelen  toplum sağlığı ile ilgili çalışmalarının haber olarak TTB web sayfası ve Tıp Dünyası'nda yer alması için Dr. Dilek Aslan'ın bir çalışma yürütmesine,

5.      E-Sağlık Çalışma Grubu'nun Dr. Oğuz Söylemezoğlu (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi), Dr. Osman Saka (Akdeniz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Tip Bilisimi Dernegi), Dr. Oğuz Dicle (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi), Dr. Hakan Gulkesen (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Tıp Bilişimi Derneği), Dr. Murat Sincan (Hacettepe Tıp Fakültesi Tip Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı), Av. Ziynet Ozcelik'in (TTB) katılımıyla oluşturulmasına, toplantılara TTB-UDEK adına Dr. Dilek Aslan'ın katılmasına,

6.      CHP Meclis Grubu ve CHP Bilim Yönetim Kültür Platformu tarafından düzenlenen "Sağlıkta Dönüşüm ve Tam  Gün Çalışma" konulu toplantıya uzmanlık derneklerin katılımı için çağrı yapılmasına ve TTB-UDEK adına başkan ve sekreterin katılmasına,

7.      12 Haziran 2009 tarihinde TTB Merkez Konseyi binasında, saat 18.00-21.00 arasında Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin son taslağını görüşmek üzere bir toplantı düzenlenmesine, uzmanlık derneklerine toplantıta davet etmek üzere yazı yazılmasına,

8.      4-6 Aralık 2009 tarihleri arasında İzmir'de Ege Üniversitesinde, İzmir Tabip Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan  XV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı programında, derneklerden gelen görüşler doğrultusunda aşağıdaki ana konu başlıklarına yer verilmesinin Düzenleme Kurulu'na önerilmesine,

  • Tam gün/Kamu Hastane Birlikleri: Tıpta uzmanlık eğitimi üzerine etkileri
  • Belgelendirme ve yeniden belgelendirme
  • Başka bir asistanlık eğitimi mümkün mü?
  • Hekimleri gündemindeki önemli bir sorun: Malpraktis

- Tanımı ve kavramsal çerçevesi  (Dr. Murat Civaner / Uludağ Üniv. Tıp                              Fakültesi)

- Bilirkişilik müessesesi ve malpraktis tanısının konma yöntemleri (Dr. Ali                           Rıza Tümer / HÜTF Adli Tıp AD)

- Yargı kararı örnekleri (Mustafa Güler / TTB)

  • Derneklerin kongre etkinlikleri: Eğitim mi, Turizm mi?
  • ATUB oturumu
  • Uzman Hekim İnsangücü Planlaması (DPT temsilcisi, Sağlık Ekonomisi, Şehir Planlamacısı, Sosyal Bilimci gibi konuyla ilgili farklı disiplinlerden uzmanların katılımıyla)

9.      9 uzmanlık derneğinden "Uzmanlık Alanları Tanı ve Tedavi Rehberleri" ile ilgili yanıt geldi. Yanıtların incelenmesinde rehber çalışmasının az sayıda dernek tarafından yapıldığı ve konunun TTB Merkez Konseyi ile görüşülerek bir çalışma başlatılmasına,

10.  Gelen evraklarla ilgili gerekli yazışmaların ve UDEK e-bülteninin hazırlanmasının genel sekreter tarafından yapılmasına,

11.  Bir sonraki UDEK Yürütme Kurulu toplantısının 05 Eylül 2009 tarihinde Ankara'da yapılmasına karar verildi.

 05 Eylül 2009 TTB-UDEK Toplantısı Gündemi

1. Son dönemdeki gelişmeler hakkında bilgi aktarımı,

2. 16-18 Ekim 2009 ATUB Sonbahar Genel Kurulu-İstanbul toplantısı hazırlıklarında son              durumun gözden geçirilmesi

3. XV. TUEK son programının oluşturulması,

4. E-Bülten içeriğinin hazırlanması,

5. Gelen evrakların incelenmesi

Tarih  : 05 Eylül 2009

Saat    : 10:00-17:00

Yer     : TTB Merkez Konseyi Binası, Ankara