09 Mayıs 2009

TTB - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu

Yürütme Kurulu Toplantısı Tutanağı

9 Mayıs 2009, Ankara

TTB-UDEK 2007-2009 dönemi Yürütme Kurulu'nun onüçüncü toplantısı, 9 Mayıs 2009 tarihinde TTB MK'de yapıldı. Toplantıya Yürütme Kurulu üyelerimiz Dr. Raşit Tükel, Dr. Ali Özyurt, Dr. Sema Anak, Dr. Dilek Aslan ve Dr. Yıldıray Çete katıldılar. Dr. Mustafa Ünlü, Dr. Önder Okay, Dr. Semih Tatlıcan, Dr. Mehmet Demirhan ve ATUB-TTB temsilcisi Dr. Umut Akyol mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadı. Aşağıdaki gündem doğrultusunda Dr. Raşit Tükel'in başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar maddeler halinde sıralanmıştır: 

9 Mayıs 2009 TTB-UDEK Gündemi

1.      2009 ATUB Sonbahar Genel Kurulu- İstanbul toplantısı hazırlıklarında son durum ve  ATUB ilkbahar genel kurulu hakkında rapor sunumu. U.Akyol,

2.      UDEK Genel Kurulu gündeminin saptanması,

3.      UDEK Çalışma Gruplarından gelen eylem planlarının gözden geçirilmesi,

4.      XV. TUEK hazırlıklarına başlanması ve kurultay programı hakkında ön görüşme,

5.      E-Bülten içeriğinin hazırlanması,

6.      Gelen evrakların incelenmesi

            Kararlar

1.      12 Haziran 2009 tarihinde Ankara'da yapılacak Tıp Eğitimi Kurultayı'na en geniş katılımın sağlanması için derneklere yazı yazılmasına,

2.      Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulunun Kuruluşu ve Çalışma Usülleri Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliklerin 27-28 Haziran 2009 tarihinde yapılacak TTB Ara Genel Kurulu'na sunulması ve onaylanması için gerekli çalışmaların yapılmasına,

3.      Uzmanlık derneklerinin UDEK web sayfasındaki bilgilerinin güncellenmesi için tüm derneklere birer şifre verilerek derneklerin kendi güncellemelerini yapmasının sağlanmasına,

4.      Derneklerin toplum sağlığı ile ilgili çalışmalarının haber olarak TTB web sayfası ve Tıp Dünyası'nda yer alması için derneklerle iletişime geçilmesine,

5.      E-Sağlık Çalışma Grubu'nun kurulmasına ve Oğuz Söylemezoğlu, Dilek Aslan ve TTB Hukuk Bürosundan Av. Ziynet Özçelik'in çalışma grubu faaliyetlerini başlatmak üzere görevlendirilmelerine,

6.      6 Haziran 2009 tarihinde İstanbul Tabip Odası'nda, TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu tarafından çalıştay düzenlenmesine,

7.      TTB-UDEK İnsangücü Çalışma Grubu tarafından İnsangücü Çalışma Grubu temsilcileri, uzmanlık derneklerinin İnsangücü Çalışma Grubu üyeleri, Feride Aksu Tanık, Onur Hamzaoğlu, Cem Terzi ve Uğur Okman'ın katılımıyla, Türk Cerrahi Derneği'nin insangücü planlaması alanındaki deneyimini paylaşmak ve  "Uzmanlık Derneklerin İnsangücü Çalışmaları İçin Yol Haritası" oluşturmak üzere bir çalıştay düzenlenmesine,

8.      12 Haziran 2009 tarihinde TTB Merkez Konseyi binasında, saat 17.00-21.00 arasında, TTB STE/SMG Kredilendirme Kurulu üyeleri, UDEK Yürütme Kurulu üyeleri, UDEK STE/SMG Çalışma Grubu temsilcileri ve UYEK Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla "TTB STE/SMG Etkinlikleri ve Kredilendirme" toplantısı yapılmasına,

9.      Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi Çalışma Grubunun, uzmanlık alanları Tanı ve Tedavi Kılavuzları konusunda bir çalışma başlatmasına; bu sürecin ilk aşaması olarak uzmanlık derneklerine yazı yazılarak, bu alanda şu ana kadar gerçekleştirmiş oldukları ve gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmaları hakkında bilgi istenmesine,  

10.  4-6 Aralık 2009 tarihleri arasında İzmir'de Ege Üniversitesinde İzmir Tabip Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan  XV. TUEK programı için derneklere görüş almak üzere yazı yazılmasına,

11.  Gelen evraklarla ilgili gerekli yazışmaların ve UDEK e-bülteninin hazırlanmasının genel sekreter tarafından yapılmasına,

12.  Haziran ayı toplantısının 12 Haziran 2009 tarihinde Ankara'da yapılmasına karar verildi.

 6 Haziran 2009 TTB-UDEK Gündemi

1.      Son dönemdeki gelişmeler hakkında bilgi aktarımı,

  • Çalışma Grupları Çalıştayları hakkında bilgilendirme,
  • Eğitimi Kurultayı'nın değerlendirilmesi
  • Tam gün yasa tasarısındaki son gelişmeler,
  • TUEY taslağında son durum,

2.      16-18 Ekim 2009 ATUB Sonbahar Genel Kurulu- İstanbul toplantısı hazırlıklarında son durum ve  ATUB ilkbahar genel kurulu hakkında rapor sunumu. U.Akyol

3.      UDEK Çalışma Grupları çalışmalarının tartışılması,

4.      XV. TUEK düzenleme kurulu sekreterleri ve konu başlıklarının saptanması,

5.      E-Bülten içeriğinin hazırlanması,

6.      Gelen evrakların incelenmesi.

                       

      Tarih  : 12 Haziran 2009-Cuma

      Saat    : 09:00-16:00 Tıp Eğitimi Kurultayı- Ankara

      Saat    : 16:00-19:00 UDEK Yürütme Kurulu

      Yer     : TTB Merkez Konseyi, Maltepe, Ankara