27 Kasım 2008

TTB - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu

Yürütme Kurulu Toplantısı Tutanağı

27 Kasım 2008, Ankara

TTB-UDEK 2007-2009 dönemi Yürütme Kurulu'nun dokuzuncu toplantısı, 27 Kasım 2008 tarihinde TTB Merkez Konseyi binasında yapıldı. Toplantıya Yürütme Kurulu üyelerimiz Dr. Raşit Tükel, Dr. Mustafa Ünlü, Dr. Ali Özyurt, Dr. Sema Anak, Dr. Mehmet Demirhan, Dr. Semih Tatlıcan, Dr. Dilek Aslan, ATUB-TTB temsilcisi Dr. Umut Akyol ve Dr. İskender Sayek ve TTB MK Genel Sekreteri Dr. Eriş Bilaloğlu katıldılar. Dr. Yıldıray Çete ve Dr. Önder Okay mazereti nedeniyle toplantıya katılamadı. Aşağıdaki gündem doğrultusunda Dr. Raşit Tükel'in başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar maddeler halinde sıralanmıştır: 

                                                              Gündem

1.      11 Ekim 2008 tarihinde yapılan 29. Genel Kurul kararlarının tartışılması,

2.      28-30 Kasım 2008 tarihleri arasında Ankara Tıp Fakültesi Morfoloji binasında yapılacak kurultay öncesi hazırlıkların görüşülmesi ve işbölümü yapılması;

a.       VI. UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu / Dilek Aslan

b.      ATUB Dernek Temsilcileri IV. Toplantısı / Umut Akyol

c.       Dr. Füsun Sayek Eğitim Hastaneleri Kurultayı/ Önder Okay, Semih Tatlıcan

d.      XIV.TUEK hazırlıkları ve tahmini bilanço/ Dilek Aslan, Ali Özyurt

3.      19-20 Ekim 2008 tarihinde Tıpta Uzmanlık Kurulunca TUEY taslağının son durumu hakkında TUK TTB üyesi Dr. İskender Sayek'in bilgi aktarması ve TTB-UDEK görüşlerinin belirlenmesi,

4.      5. UYEK Çalıştayı (Resertifikasyon) tarihi ve programının görüşülmesi.Yıldıray Çete

5.      Sağlık Bakanlığının açtığı 231 kişilik şef ve şef yardımcılığı kadroları hakkında görüşme. Raşit Tükel, Ziynet Özçelik

6.      TTB MK tarafından önerilen yeni çalışma grupları hakkında görüş alışverişi

7.      Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) geçici üyeliğe itirazının görüşülmesi

8.      Türk Nükleer Tıp Derneğinin başvurusu

9.      15 Ekim 2009 tarihinde İstanbul'da yapılacak ATUB Genel Kurulu hakkında ön görüşme

10.  E-Bülten içeriğinin hazırlanması

11.  Gelen evrakların incelenmesi

 

 

 

Kararlar

1.      11 Ekim 2008 tarihinde yapılan 29. Genel Kurul kararlarının doğrultusunda TTB-UDEK Yönetmeliği'nde değişikliklere gidilmesine ve yeni yönetmeliğin TTB Ara Genel Kurulu'na sunulmasına karar verildi. Yeni Yönetmelikte;

  • Harmonizasyon Kurulu'nun yeni oluşumuna yer verilip görev tanımı yapılacak,
  • Yeni üyelik başvurusunda bulunan derneklerden aynı alanda birden fazla temsiliyet varsa "tek Yeterlik Kurulu "olması şartı aranacağı ifadesine yer verilecektir.

2.      29. Genel Kurul kararları doğrultusunda, yeni üyelik başvurularının Genel Kurul onayına sunulduktan sonra karara bağlanmasını da içerecek şekilde, gözlemci ve asıl üyelik koşullarının yeniden gözden geçirilmesine ve bu konuda alınacak kararların  30. Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verildi.

3.      28 - 30 Kasım 2008 tarihleri arasında Ankara Tıp Fakültesi Morfoloji binasında yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı öncesi hazırlıklar görüşüldü ve işbölümü yapıldı.

a.       VI. UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu Raporlarının Dr. Dilek Aslan tarafından gözden geçirilip web sayfası ve derneklere ulaştırılmasına,

b.      ATUB Dernek Temsilcileri IV. Toplantısı sonuçlarının Dr. Umut Akyol tarafından hazırlanarak webe konmasına ve ATUB dernek temsilcilerine gönderilmesine,

c.       Dr. Füsun Sayek Eğitim Hastaneleri Kurultayı sonuç bildirgesinin Dr. Semih Tatlıcan tarafından hazırlanmasına,

d.      XIV. TUEK Sonuç Bildirgesinin Dr. Dilek Aslan ve Dr. Ali Özyurt tarafından hazırlanıp webe konması, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine karar verildi.

4.      Tıpta Uzmanlık Kurulu'nda (TUK) görüşmeleri sürmekte olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği taslağının son durumu hakkında TUK TTB üyesi Dr. İskender Sayek bilgi aktardı.

5.      UYEK 5. Çalıştayının (Yeniden Belgelendirme) 24 Ocak 2009 tarihinde TTB Merkez Konseyi binasında yapılmasına ve Çalıştaya Yeterlik Kurulu başkanları ve/veya Yeterlik Kurulunun ilgili üyelerinin davet edilmesine karar verildi. Ayrıca, Dr. Mehmet Demirhan tarafından ülkemiz koşulları, Avrupa ve ABD'deki örnekler dikkate alınarak "Yeniden Belgelendirmenin Esasları" metninin 30 Aralık 2008 tarihine kadar hazırlaması kararlaştırıldı.

6.      Sağlık Bakanlığı'nın açtığı 231 kişilik şef ve şef yardımcılığı kadroları hakkında, 30 Kasım 2008 tarihinde, saat 13.00'de, Kurultay salonunda uzmanlık dernekleri başkanlarının katılımı ile bir basın toplantısı yapılması kararı alındı.

7.      TTB MK tarafından önerilen yeni çalışma grupları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. TTB- UDEK İlaç ve Teknoloji Çalışma Grubu oluşturulmasına karar verildi. Çalışma grubunun amacı, ruhsat alan,  ruhsat başvurusunda bulunan veya FDA onaylı ilaçlar hakkında, ilaç endüstrisi dışından da bilimsel görüşlerin hekim kamuoyuyla payaşılmasını sağlamak olarak saptandı. Ayrıca, Çalışma Grubunun bir hedefinin de, ilaç ve teknoloji hakkında rapor yazan, görüş bildiren, bilimsel değerlendirmede bulunan bir grup özelliğini taşıması olduğu belirtildi. Çalışma Grubuna üyelik için uzmanlık derneklerine yazılacak metnin, Dr. Mustafa Ünlü tarafından hazırlanmasına karar verildi. Metin, 11 Aralık 2008 tarihine kadar TTB-UDEK sekreteryasına teslim edilecek ve incelendikten sonra derneklere posta yoluyla gönderilecektir.

8.      Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği'nin (EKMUD) geçici üyeliğe itirazı görüşüldü. EKMUD'un ilk başvuru olan 19 Ocak 2007 tarihinde,  yeni üyelik için 5 yıllık dernek olma koşulu aranmıyordu. Ancak, o dönemde aynı alanda üyemiz olan KLİMİK'e yeni üyelik için görüş sorma koşulu vardı. KLİMİK'ten olumsuz görüş gelmesi üzerine, Yürütme Kurulumuz, o tarihlerde hazırlanmaya başlanan TTB-UDEK'e Üyelik Ölçütleri metninin oluşturulmasına kadar başvuruyu bekletmeye, söz konusu metnin oluşturulmasının ardından,  EKMUD'un gözlemci üye olarak kabul edilmesine karar verdi. Durumun bu şekilde EKMUD'a bildirilmesi kararlaştırıldı.

9.      15 Ekim 2009 tarihinde İstanbul'da yapılacak ATUB Genel Kurulu hakkında ön görüşme yapıldı. Bir komisyon kurulması kararı alındı. Yaklaşık 70-100 deleğenin katılacağı ATUB Genel Kurulu'nun düzenleme çalışmaları için Dr. Umut Akyol ve Dr. İskender Sayek'in görev almalarına karar verildi.

10.  E-Bülten içeriğinin hazırlanması için Dr. Ali Özyurt görevlendirildi.

11.  Gelen evrakların incelenmesi yapıldı. Gerekli yazışmaların yapılması için Dr. Ali Özyurt görev aldı.

 

 

 

 

 

                  TTB - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu

Yürütme Kurulu Toplantısı Gündemi / .. Ocak 2009, Ankara

1.                          14.TUEK ve 3. Dr.Füsun Sayek EHK sonuçlarının tartışılması ve bir sonraki kurultay tarihi ve program çalışmalarının başlatılması,

2.                          Resertifikasyon Çalıştayı hakkında görüşme ve son durumun gözden geçirilmesi,

3.                          29. Ara Genel Kurul kararlarının yürürlüğe konması ve yeni üye olacak derneklerden beklentiler metninin yeniden gözden geçirilmesi

4.                          Harmonizasyon Kurulu toplantı takviminin çıkarılması  ve gerekli yazışmaların hazırlanması,

5.                          2009 Sonbahar ATUB Genel Kurulu hazırlıklarının gözden geçirilmesi

6.                          VII. UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu tarihi ve programının belirlenmesi,

7.                          30 Kasım- 1 Aralık 2008 tarihinde Tıpta Uzmanlık Kurulunca görüşülen TUEY taslağının son durumu hakkında TUK TTB üyesi Dr. İskender Sayek'in bilgi aktarması,

8.                          TTB MK tarafından önerilen ilaç ve teknoloji  çalışma grupları hakkında görüş alışverişi,

9.                          E-Bülten içeriğinin hazırlanması,

10.                      Gelen evrakların incelenmesi,

 

Saat          : 10:00-18:00

Yer           : Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi- Maltepe/Ankara