13 Eylül 2008

TTB - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu

Yürütme Kurulu Toplantısı Tutanağı

İstanbul Tabip Odası -İstanbul

13 Eylül 2008, İstanbul

TTB-UDEK 2007-2009 dönemi Yürütme Kurulu'nun sekizinci toplantısı, 13 Eylül 2008 tarihinde İstanbul Tabip Odası'nda yapıldı. Toplantıya yürütme kurulu üyelerimiz Raşit Tükel, Mustafa Ünlü, Mehmet Demirhan, Ali Özyurt, Sema Anak, Semih Tatlıcan, Dilek Aslan, Önder Okay ve Yıldıray Çete katılmışlardır. ATUB-TTB temsilcileri Umut Akyol ve İskender Sayek. mazereti nedeniyle toplantıya katılamamışlardır. Belirlenen gündem doğrultusunda Raşit Tükel'in başkanlığında yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alındı: 

 

1.      Dilek Aslan Çalışma Grupları hakkında bilgi verdi. 28 Kasım 2008 tarihinde yapılacak VI. Çalışma Grupları Genel Kuruluna en yüksek katılımın sağlanması için çaba harcanması ve etkin duyuru yapılmasına,

2.      Mustafa Ünlü tarafından hazırlanacak dernek bilgileri güncellenmesi ve web'e konması işleminin Dilek Aslan ve Ali Özyurt tarafından yapılmasına,

3.      Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Taslağı hakkında ayrıntılı görüşmeler yaparak UDEK ve derneklerinin görüşlerinin netleştirilmesi için 11 Ekim 2008 tarihinde saat 14:00-19:00 arasında Ankara'da toplanılmasına,

4.      Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği'nin (EKMUD) üyelik başvurusunun değerlendirilmesi sonucu, söz konusu derneğin, yeni üyelerden beklentiler metnindeki 5 yıllık süreyi doldurmadığı için gözlemci üye olarak kabülüne,

5.      Acil Tıp Uzmanları Derneği'ne imza altına alınan uzlaşı metni doğrultusunda ATUD ile ilişkiye geçmesi için yazı yazılmasına,

6.      Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Yeterlik Kurulu Dicle Üniv. Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi ABD Ziyaret Komisyonuna UYEK YK üyesi Figen Özgür'ün, Türk Plastik-Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonsriktif Cerrahi Kliniği Ziyaret Komisyonuna UDEK YK üyesi Yıldıray Çete'nin katılmasına,

7.      Harmonizasyon Kurulu'nun etkin olarak çalışamadığı için kurulun üye bileşiminin değiştirilmesine, yeni Harmonizasyon Kurulu'nun UDEK Yürütme Kurulu'ndan 3 üyenin, ATUB TTB temsilcisi olan 1 üyenin ve ilgili uzmanlık alanından UDEK üyesi derneklerin temsilcilerin katılımıyla oluşturulmasına; bu kararın UDEK Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına,

8.      TTB-UDEK'in her uzmanlık alanının bir Yeterlik Kurulu ile temsil edilmesini ilke benimsendiği ifadesinin, "Yeni Başvuran Dernekler İçin TTB-UDEK'e Üyelik Ölçütleri" ve "TTB-UDEK'e Üyelik Ölçütleri" metinlerine eklenmesine ve bu kararın Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

9.      Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında birden fazla dernek temsiliyeti nedeniyle, 10 Ekim 2008 tarihinde, Ankara'da, söz konusu uzmanlık alanındaki UDEK üyesi derneklerin temsilcilerinin katılımıyla Harmonizasyon Kurulu toplantısı yapılmasına,

10.  TTB-UDEK Genel Kurulu hazırlıklarının değerlendirildi. Genel Kurul'a geniş katılımın sağlanması için çaba gösterilmesin,; Genel Kurul'da Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği taslağınındaki gelişmelerin aktarılmasına, UDEK Bülteninin 3. sayısının çıkarılması ve Bülten editörlüklerine Raşit Tükel ve Ali Özyurt'un getirilmesine,

11.  Dr. Füsun Sayek III. Eğitim Hastaneleri Kurultayı'nın 28 Kasım 2008 tarihinde 14. TUEK bünyesinde yapılmasına,

12.  E-Bülten Ağustos-Eylül sayısının Ali Özyurt tarafından hazırlanmasına,

13.  Gelen evraklar incelendi. Konu ile ilgili yazışmaların Sekreter tarafından yapılmasına,

14.  TTB-UDEK Çalışma Grupları Temsilciler Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantı tutanağının Dilek Aslan tarafından yazılarak tüm üyelere gönderilmesine,

15.   TTB-UDEK ve UYEK Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı. V. UYEK (Yeniden Belgelendirme) Çalıştayı'nının 1 Kasım 2008 tarihinde İstanbul Tabip Odası'nda saat 09:00-17.00 arasında yapılmasına,

16.  XIV. TUEK Düzenleme Kurulu Toplantısı yapıldı. İskender Sayek, Umut Akyol ve Ayşegül Bilen'in mazeretleri nedeniyle katılamadığı, 15 üyenin katılımıyla yapılan toplantıda, programın en kısa sürede oluşturularak baskıya verilmesine karar verildi.