20 Ocak 2007

TTB-UDEK YÜRÜTME KURULU

TOPLANTISI TUTANAĞI

20 OCAK 2007

TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun 13. toplantısı 20 Ocak 2007 tarihinde saat 10.00-18.15 arasında Ankara Tabip Odası'nda yapıldı. Toplantıya Yürütme Kurulu üyeleri  Dr. Raşit Tükel, Dr. Ali Kutsal, Dr. Ali Özyurt, Dr.Ali Kocabaş, Dr. Önder Okay, Dr. Yıldıray Çete, Dr. Mustafa Ünlü, Dr. Umut Akyol  ve Harmonizasyon Komitesi Başkanı Dr.İskender Sayek  katıldılar. Dr. Mustafa Morkoyun ve Dr. Sinan Adıyaman mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadılar. Toplantı belirlenen gündem doğrultusunda Dr. Raşit Tükel başkanlığında yapıldı:

1.  İlk olarak XII. TUEK'nın  değerlendirmesine geçildi: Kurultayın genel olarak başarılı geçtiği, ilk kez çok sayıda posterin sergilendiği, çalışma grupları toplantılarının iyi organize edildiği paylaşıldı. Program konuşmacılarının ve bazı konuların iyi seçilmediği eleştirisi getirildi. XII. TUEK Düzenleme Kurulu ve Bilimsel Kurulunun çalışmalarına daha erken başlamasına ve program oluştururken daha çok kişi ve kurumun görüşünün alınmasına karar verildi.

2.  TBMM'de   görüşülmesi beklenen torba yasa tasarısı hakkında bilgilendirme Dr.Ali Özyurt tarafından yapıldı: Yasa tasarısının önümüzdeki günlerde Genel Kurulda oylanarak kabul edilebileceği, bu nedenle Türkiye çapında yasanın geri çekilmesi için imza kampanyasına başlandığı, İTO'nın hekimlerden topladığı 3000 imza ve diğer illerden gelecek imzalarla birlikte TTB MK üyeleri ve Tabip Odaları yöneticilerinden oluşacak bir heyetin imzaları TBMM Başkanına vereceği bilgisi aktarıldı.

3.  Eğitim Hastaneleri Öğretim Elemanları Derneğince hazırlanan Yan Dal Yönetmelik Taslağı incelendi: Kadro açılırken kliniğin eğitim için asgari standartları taşımasının önemine dikkat edilmesi gerektiği, çok sayıda kadro açılmasının eğitici- eğitilen oranını azaltacağı, ideal olanın klinik başına 4 yan dal açılması olduğu, bilim sınavı için barajın 65 olmasının adayların temel bilgilerinin yeterliliğini daha iyi yansıtacağı görüşüne varıldı. Bu görüşlerin değerlendirilmek üzere TTB MK'ya sunulmasına karar verildi.

4.   FTR Alanının temsiliyet sorunu hakkındaki başvurusu değerlendirildi. Bu başvurunun görüşülüp değerlendirilmesi için Harmonizasyon Komitesine gönderilmesine karar verildi.

5. TTB-UDEK'e üye olan Uzmanlık derneklerinin "TTB-UDEK'e Üye Olan ve Üyelik İçin Başvuran Derneklerden Beklentiler" metninde yer alan ölçütler dikkate alınarak Çalışma Raporu hazırlamaları ve raporlarını 1 Nisan 2007 tarihine kadar TTB-UDEK sekreterliğine ulaştırmalarının  istenmesine karar verildi.

6. Farklı uzmanlık alanlarını temsil eden dernekler arasında ortaya çıkan, uzmanlık alanlarının sınırları ve kesişme noktalarıyla ilgili sorunların ele alınması ve çözüm yollarına ilişkin ilkeler oluşturmak üzere Uzmanlık Alanları Görev Grubu'nun oluşturulmasına; Görev Grubu'nu oluşturmak üzere Dr. İskender Sayek'in görevlendirilmesine  karar verildi.

7.   Diğer gelen evrakların incelenmesi:

I. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği'nin 16.2.2006 tarihli yazısı.

Konu: S.B. tarafından yayınlanan 10.3.2005 tarihli "Evde bakım hizmetleri sunumu" yönetmeliğinin bazı maddelerine itirazlarını değerlendirmemiz isteniyor.

İtirazlar: Evde bakım hizmetleri ile ilgili tüm işlemelerden FTR uzmanları sorumlu olmalıdır ibaresinin yönetmelikte yer almasını istiyorlar. Bu konuda hukuki destek istekleri var.

Karar: TTB-Hukuk bürosundan görüş istenerek gelen yanıt doğrultusunda derneğe yazı yazılmasına,

II. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği'nin 18.5.2006 tarihli bilgilendirme yazısı.

Konu: Özürlülerin rehabilitasyonunun yapıldığı merkezlerin FTR uzmanlarının gözetim ve sorumluluğunda olmasının yasal zorunluluk olduğu, uygulamada ise hekim olmayan sağlık personelince bu hizmetlerin verildiği belirtilmektedir. Bu konu Sağlık Bakanlığı'na şikayet edilmektedir. Şikayet yazısının bir nüshası da bize gönderilmiştir.

Karar: Yazının dosyaya kaldırılmasına karar verildi.

III. TOTBİD'in  6.3.2006 tarihli Ortopedi ve Travmatoloji alanıyla ilgili yazısı.

Konu: Bazı beyin cerrahlarının "Omurga ve Periferik Sinir Cerrahisi" ameliyatlarının ortopedistlerce yapılamayacağı şeklindeki baskıları sonucu derneğe gelen şikayetler anlatılarak meslektaşlarının korunacağı bildirilmekte, etik dışı davranışlar kınanmakta ve bize de bilgi verilmektedir.

Karar : Yazının dosyaya kaldırılmasına karar verildi.

IV. Türkiye Acil Tıp Derneğinin  4.4.2006 tarihli yazısı.

Konu: Sağlık bakanlığı'nın Acil Tıp asistan kadrosu açması ile ilgili kaygılarını belirten yazı. Yazı konu hakkında görüşleri içeriyor. Çok sayıda açılan asistan kadrosunun gerekli altyapı ve insangücü olmadan eğitilme olanağının olmadığı belirtilerek bu durumun düzeltilmesi isteniyor.

Karar : Yazının dosyaya kaldırılmasına karar verildi.

V. Türk Klink Biyokimya Derneğinin 27.3.2006 tarihli yazısı.

Konu. Down sendromunun prenatal tespiti için bir biyokimyasal test ve bir de US ile NT ölçümü yapılmaktadır. Çocuğun Down sendromu olma olasılığı biyokimya uzmanının baktığı PAPP-A ölçümü ile Kadın Doğumcunun baktığı NT incelemesinin bilgisayar programı yardımıyla açığa çıkıyor. Sorun Kadın Doğumcular doğru NT değeri vermediğinde çıkıyor. Böylece daha düşük veya yüksek  Down sendromu olasılığı ortaya çıkıyor. Bu sonucu Biyokimya uzmanları verdiği için Kadın Doğumcuların yanlış değerlendirmesinin riskini almak istemiyor. O nedenle NT yi kimler yapmalının yanıtını arıyorlar. Yasal sorumluluğun kimde olduğu soruluyor.

Karar: Konuyla ilgili Türk Jinekoloji Derneğinin görüşünün alınmasına, ayrıca hukuk bürosundan görüş istenmesine karar verildi.

VI. Türk Cerrahi Derneğinin  26.4.2006 sayılı yazısı.

Konu: KBB uzmanlarının tiroid ameliyatları yapamayacakları hakkında bilgilendirme. Yazı, TTB-UDEK'ten bir talep içermiyor.

Karar: Dosyaya kaldırılmasına karar verildi.

VII. Türk KBB ve BB Cerrahisi Yeterlik Kurulunun 29.9.2006 tarihli yazısı.

Konu: Hazırladıkları Asistan Karnesi ve ÇEP hakkında bilgilendirme.

Karar: Dosyaya kaldırılmasına karar verildi.

VIII.Türkiye Biyokimya Derneğinin 17.11.2006 tarihli yazısı.

Konu: UDEK GK delegelerinin değişmesi hakkında.

Karar : Yazının dosyaya kaldırılmasına karar verildi.

 

IX. Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik Kurulunun. 20.11.2006 tarihli yazısı.

Konu: Türkiye Mikrobiyoloji Cemiyeti ile Yeterlik Kurulu arasındaki itilaf hakkında.

Karar: Türk Mikrobiyoloji Cemiyetine konuyla ilgili bilgi vermeleri için yazı yazılmasına karar verildi.

X. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneğinin 29.11.2006 tarihli yazısı.

Konu: TFTR Derneği, TTB-UDEK'in hazırladığı derneklerden beklentilerin tümünü karşıladıklarını, FTR alanını ulusal ve uluslararası düzeyde kendilerinin temsil ettiklerini belirtiyor; sonuç olarak da FTR alanını kendi derneklerinin temsil ettiğinin TTB-UDEK tarafından tescil edilmesini istiyorlar.

Karar: Harmonizasyon Komitesine gönderilmesine karar verildi.

XI. Acil Tıp Uzmanları Derneği.nin 13.12.2006 sayılı yazısı.

Konu: UYEK'in hazırladığı Rehber El Kitabında derneklerinin yeterince tanıtılmadığından şikayet edilmekte ve bizden bilgi istenmektedir.

Karar: Rehber El Kitabında dernek bilgileri ile ilgili herhangi bir hata yapılmamıştır. Kitapta yeterlik kurulları yer almıştır. Acil Tıp Uzmanları Derneği bünyesinde kurulmuş bir Yeterlik Kurulu olmadığı için web sayfası da verilmemiştir.

XII. Türk Plastik -Rekonstriktif ve Estetik Cerrahi Derneğinin 12.12.2006 sayılı yazısı.

Konu: Ağız Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi alanında Doktoralı diş hekimlerinin maksillofasyal cerrahi ameliyatları yaptığı, bunun yasal olmadığı ve bu konuda S.B. SEGM yazısı olduğu belirtilmekte ve bizden de konuyu değerlendirip bu konudaki tutumumuzu bildirmemizi istemekteler.

Karar:  Yazının dosyaya kaldırılmasına karar verildi.

XII.Türk Plastik -Rekonstriktif ve Estetik Cerrahi Derneğinin 27.12.2006 sayılı yazısı

Konu: Bizim istediğimiz bir yazı hakkında. Fasiyal Plastik Cerrahi uygulamalarının hangi alanın uzmanları tarafından yapılması gerektiği hakkında hazırlanan dosya. Özetle, ulusal ve uluslararası belgeler eşliğinde bu alanın Plastik Cerrahlara ait olduğu ileri sürülmektedir.

Karar: Uzmanlık Alanları Görev Grubu'nun oluşturulup, uzmanlık alanlarının sınırları ve kesişme noktalarıyla ilgili sorunlara yaklaşımda temel alınacak ilkeler belirlendikten sonra, bu konuda ilgili uzmanlık derneklerinin katılımıyla Uzmanlık Alanları Uzlaşı Kurulu oluşturulacaktır. Bu kurul, dosyayı belirlenen ilkeler doğrultusunda ele alıp yasal, etik ve uluslararası mesleki uygulamalar açısından değerlendirerek TTB-UDEK YK'ya rapor olarak sunacaktır.

8.      TTB-UDEK Çalışma Grupları ile ortak toplantı yapıldı. Aşağıdaki kararlar alındı:

 • Her grup kısa, orta ve uzun dönem olmak üzere 2 yıllık çalışma programını-eylem planını hazırlayarak 10 gün içinde TTB-UDEK Sekreteryasına gönderecek
 • Çalışma Gruplarının kısa dönem raporları Mayıs ayında yapılacak TTB-UDEK Genel Kurulunda sunulacak.
 • Çalışma Grupları başkan ve sekreterleri ile 2 ayda bir ortak toplantı yapılacak.
 • TTB-UDEK YK ve Çalışma Grupları başkan ve sekreterlerinin iletişimi için haberleşme grubu kurulacak.
 • Çalışma Gruplarının birbirleri ile iletişimini sağlamak için tüm grupların yürütme kurullarının ortaklaşa kullanacağı başka bir haberleşme grubu kurulacak.
 • Çalışma Grupları Yürütme Kurulu üyelerinin toplantı masraflarının karşılanması için derneklerine yazı yazılacak.
 • Ödeme güçlüğü bulunan çalışma grup üyelerinin toplantılara katılımının sağlanması için TTB MK'dan görüş alınacak.

9.       TTB-UYEK Yürütme Kurulu ile ortak toplantı yapıldı. Toplantıya tüm UYEK YK üyeleri katıldılar. Toplantıda;

                                  

 • UYEK Başkanı Dr. Münir Kınay, 2006 dönemi çalışmalarının sunarak yazılı bir rapor verdi. Kurultaylarda UYEK olarak daha fazla yer almak istediklerini belirtti. Yeterlik Kurul başkanları ile ortak bir toplantı yapma isteklerini dile getirdi. Eğer ulaşım masrafları karşılanabilirse UYEK YK olarak 2 ayda bir toplanmaya karar verdiklerini söyledi.
 • UYEK Sekreteri Dr. Yıldıray Çete UYEK'in gelecek dönem planlarını sundu ve yazılı bir metin dağıttı. UYEK Çalıştayları yerine farklı yöntemlerin kullanıldığı programlar oluşturulmasını önerdi.
 • UYEK olarak Asistan Hekim Eşgüdüm Kurulu ile iletişime geçilmesine ve asistanlara Yeterlik kavramının anlatılmasına karar verildi.
 • Yeterlik Kurulları ve Dernekler arasında oluşan/oluşacak sorunlarda TTB-UDEK/UYEK olarak alınacak kararlara ait yöntemler tartışıldı
 • UYEK ve Yeterlik web sayfası için Dr. Yıldıray Çete ve  TTB web tasarımcısı Sinan Solmaz'ın görevlendirilmesine karar verildi.
 • Yeterlik Kurulu Başkanları  ve Dernek Başkanları ile Mart-Nisan ayları içinde toplantı yapılmasına ve bu toplantıda Yeterlik Kurulu çalışmaları alanındaki gereksinimlerin belirlenmesi ve bunların giderilmesine yönelik uygun yöntemlerin  hayata geçirilmesinin  amaçlanmasına karar verildi.
 • Bir sonraki TTB-UDEK ile UYEK Yürütme Kurulları ortak toplantısının Mart ayında Ankara'da yapılmasına karar verildi.

10. E-Bültenin sekretarya tarafından hazırlanıp gruba gönderilmesine ve sonra yayımlanmasına karar verildi.

17    Şubat 2006 Yürütme Kurulu Toplantısı Gündemi

1-TTB-UDEK YK'nın  Çalışma Grupları başkan ve sekreterleri ve UYEK YK ile yapılan ortak toplantıların değerlendirilmesi.

2-UYEK-Yeterlik Kurul Başkanları ve Dernek Başkanları ortak toplantısının tarihinin saptanması.

3-TTB-UDEK Genel Kurulu tarihi ve gündeminin belirlenmesi

4-UDEK Çalışma Gruplarının kısa-orta ve uzun dönem çalışma programlarının değerlendirilmesi.

5-Gelen Evrak

6-E-Bülten yazı işleri toplantısı                                             

7-Mart ayı toplantısı günü ve gündeminin belirlenmesi

Toplantı Yeri: TTB MK- Maltepe 

Saat            : 10:00-17:00

Prof. Dr. Raşit Tükel                           Doç. Dr.Yıldıray Çete             Dr. Ali Özyurt

Prof. Dr. Ali Kutsal                             Dr. Önder Okay                      Prof. Dr.Ali Kocabaş

Prof. Dr. Mustafa Ünlü                        Dr. Mustafa Morkoyun