07 Ekim 2006

TTB-UDEK Yürütme Kurulu Toplantı 
Tutanağı
7 Ekim 2006


TTB-UDEK Yürütme Kurulu’nun 10. toplantısı 7 Ekim 2006 tarihinde saat 10.30-17.00 arasında  TTB-Merkez Konseyi binasında yapıldı. Toplantıya Yürütme Kurulu üyeleri Dr. Raşit Tükel, Dr. Ali Kutsal, Dr. Ali Özyurt, Dr. Önder Okay, Dr.Ali Kocabaş , Dr. Mustafa Ünlü ve Dr. Yıldıray Çete  katıldılar. Dr. Mustafa Morkoyun , Dr. Sinan Adıyaman ve ATUB temsilcimiz Dr. Umut Akyol  mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadılar. Toplantı belirlenen gündem doğrultusunda Dr. Raşit Tükel başkanlığında yapıldı:

1. Toplantının sabahki oturumunda 1 Temmuz 2006’da oluşturulan Çalışma Grupları  başkan ve sekreterleriyle toplanıldı. Çalışma Gruplarından 10 kişi toplantıya katılırken, iki katılımcı mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadı. 16 dernekten gelen anket yanıtlarının değerlendirilmesini ardından, aşağıdaki görüşler doğrultusunda kararlar alındı.
a) Çalışma Grubu anketlerini yanıtlamayan dernekler aranarak, 1 Kasım 2006 tarihine kadar ek süre verilmelidir.
b) Derneklere yazı yazılarak 1 Aralık 2006 tarihindeki Çalışma Grupları toplantılarına katılacak üyelerin isim ve iletişim adreslerinin bildirilmesi istenmelidir. Toplantıya katılacak üyeler belirlenirken; i) Çalışma Gruplarının sürekliliği dikkate alınmalı ve temsilciler 2 yıl için belirlenmeli; ii) konuyla ilgili kişilerin görevlendirilmesi konusunda özen gösterilmeli; iii) görevlendirilecek üyelerin tercihan dernek Yönetim Kurulu üyesi olmasına çalışılmalıdır.
c) Eylem planının 15 Kasıma 2006 tarihine kadar derneklere gönderilerek Yönetim Kurullarında tartışılması sağlanmalıdır. Böylece, dernek Yönetim Kurulunda tartışıldıktan sonra ortaya çıkan görüşün Çalıştayda dernek temsicisi tarafından dernek görüşü olarak sunulması mümkün olabilmeli, kişisel görüşlerin bildirilmesinden olabildiğince kaçınılmalıdır. 
d) Çalışma Grupları toplantılarında tartışmalar eylem planları üzerinden sürdürülmeli, böylece hızlı şekilde somut adımlar atılabilmelidir. 
e) Çalışma Grupları için çekirdek kadrolar oluşturulmalıdır. Bu amaçla, 1 Aralık 2006 toplantısının sonunda her Çalışma Grubu için 5 kişilik Yürütme Kurulu seçilmelidir. Diğer üyelerle e-posta kullanılarak iletişim artırılmalıdır. 

2. Öğleden sonraki oturumda XII. TUEK programı hazırlıklarına devam edildi. Kurultay program önerilerini almak için yazı yazılan TTB-UYEK, Uzmanlık Dernekleri,  Ankara Tabip Odası, İstanbul Tabip Odası ve İzmir Tabip Odası’ndan gelen ek görüşler yeniden değerlendirilerek XII. TUEK programı taslağı yenilendi. Taslakta konuşmacı olarak önerilen kişilerle görüşüldükten sonra programa son hali verilecektir.

3. 23 Eylül tarihinde ATUB temsilcimiz Dr. Umut Akyol başkanlığında uzmanlık derneklerinin ATUB temsilcileriyle görüşme yapıldı. Toplantıya 18 dernekten 19 temsilci katıldı. Toplantı sonucunda yaşanan süreç dikkate alınarak aşağıdaki çözüm önerileri geliştirilmiştir: 
•    Derneklerin ATUB temsilcilerini (tercihen 2 kişi) belirleyip TTB-UDEK’e düzenli olarak bildirmeleri ve bu temsilcilerin TTB-UDEK ve ATUB tarafından tanınmaları sağlanmalıdır. 
•    Temsilciler, TTB-UDEK aracılığı ile ulaştırılacak ATUB bültenleri, yayınları, anketleri gibi bilgi ve yayınların dernek yönetimi aracılığı ile tüm üyelere iletilmesini sağlamalıdırlar.
•    TTB-UDEK, derneklerin ATUB temsilcisi arasında bir elektronik posta ağı kurarak ATUB merkezinden gelen bilgileri dernek temsilcilerine düzenli olarak göndermelidir.
•    Kurulacak olan elektronik ağ yardımı ile deneyimlerin paylaşılması ve ATUB ile ilişki kurmamış derneklere yol gösterilmesinin sağlanması mümkün olacaktır.
•    TTB-UDEK, ATUB bölümleri ile kurulacak ilişkilerde temsiliyet sorunu yaşayan derneklerin sorunlarının ATUB merkezi aracılığı ile çözümüne yardımcı olacaktır.

4. E-Bülten yazı işleri toplantısı yapıldı. Tüm dernek yönetim kurulu üyelerine göndermek üzere Ekim  sayısına girecek haberler saptandı. 

5. XXVII. TTB-UDEK Genel Kurul tutanağının üye derneklere gönderilmesine kararverildi.

6. Gelen evraklar görüşüldü. Üyelik başvurusunda bulunan derneklerden Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği ile Türkiye Manyetik Rezonans Derneğinin gözlemci üye olması kabul edildi. Anadolu Geriatri Derneği, Kan Merkezi ve Transfüzyon Derneği ve  Anadolu Tıbbi Onkoloji Derneği’nin üyelik başvurularının değerlendirilmesi için gönderilen üyelik formunun yanıtının beklenmesine karar verildi.
17 Kasım 2006 Yürütme Kurulu Toplantısı Gündemi

1-XII. TUEK hazırlıklarının gözden geçirilmesi

2-E-Bülten yazı işleri toplantısı

3-Gelen Evrak 

4-Aralık  ayı toplantısı gündeminin belirlenmesi

Toplantı Yeri: TTB-Merkez Konseyi -Ankara 
Saat             : 11:00-17:00

Prof. Dr. Raşit Tükel            Doç.Dr.Yıldıray Çete        Dr.Ali Özyurt
Prof.Dr.Ali Kutsal            Dr.Önder Okay            Prof.Dr.Ali Kocabaş
Prof.Dr.Mustafa Ünlü