01 Nisan 2006

TTB-UDEK Yürütme Kurulu Toplantı Tutanağı

1 NİSAN 2006

        TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun 5. toplantısı 1 Nisan 2006 tarihinde saat 10.30-17.00 arasında  TTB Merkezinde yapıldı. Toplantıya Yürütme Kurulu üyeleri Dr. Raşit Tükel, Dr. Ali Kutsal, Dr. Ali Özyurt, Dr. Mustafa Ünlü, Dr. Ali Kocabaş, Dr. Önder Okay ve Dr. Yıldıray Çete  katıldılar. Dr. Sinan Adıyaman ve Dr. Mustafa Morkoyun mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadılar. Dr. Raşit Tükel başkanlığında yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alındı.

4         Mayıs 2006 tarihinde yapılacak olan TTB-UDEK-UYEK Genel Kurulu gündemi oluşturuldu. UYEK Yönergesi ve Yeterlik Kurulu Yönergesi taslağı gözden geçirilerek bazı değişiklikler yapıldı. UYEK Genel Kurul gündemi ve değişiklik önerileriyle birlikte her iki yönerge taslağının derneklere gönderilmesine ve UYEK Genel Kurulunda tartışılarak son şeklinin oluşturulmasına karar verildi. .

1.        Dr. Umut Akyol ATUB İlkbahar Genel Kurulu hakkında bilgi vererek, hazırladığı raporu sundu. Dr. Akyol, ATUB çalışmaları konusunda derneklere gönderilmek ve web sitesinde yayımlanmak üzere rapor hazırlama görevini üstlendi.

2.        Dr. Umut Akyol ATUB bünyesinde yer alan "Multidisciplinary Joint Committee"nin, uzlaşmazlığın yaşandığı uzmanlık alanlarından birer temsilcinin katıldığı ve ATUB Genel Sekreterinin başkanlığında toplanan bir kurul olduğu bilgisini verdi. Bu bilgilerden de yararlanarak dernekler arasında uzmanlık alanlarıyla ilgili anlaşmazlıkları çözme yönünde çalışmalar yapmak üzere, her anlaşmazlık konusu için konuyla ilgili derneklerden temsilcilerin ve TTB-UDEK Yürütme Kurulu üyesi/üyelerinin katıldığı "Uzmanlık Alanları Uzlaşı Kurulu"nun oluşturulmasına karar verildi.

3.        Türkiye Spor Hekimliği Derneğinin spor hekimliği uzmanlığının konumu konusundaki başvurusu nedeniyle Dr. Raşit Tükel'in başkanlığında, Dr. Ali Özyurt ve Fizyoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Spor Hekimliği ve Göğüs Hastalıkları alanlarını temsil eden derneklerden temsilcilerin katılımıyla "Uzmanlık Alanları Uzlaşı Kurulu"nun oluşturulmasına karar verildi.

4.        Türkiye Biyoetik Derneği başkan ve yöneticileriyle görüşüldü. Dernek yöneticilerinin alanlarının sorunları ve bilgi ve destek talepleri konusunda bilgi edinildi.

5.        Dr. Önder Okay'ın İnsan Gücü Planlaması ve Halk Sağlığı, Dr. Mustafa Ünlü'nün Araştırma konulu çalışma alanlarıyla ilgili raporlarını en geç 5 Nisan 2006 tarihine kadar hazırlayarak TTB-UDEK Sekreterine göndermelerine; Dr. Önder Okay'ın Halk Sağlığı alanıyla ilgili UDEK beklentileri ve görüşlerini içeren kısa bir metin yazmasına ve derneklerden Halk Sağlığı Çalışma Grubu için temsilci istenmesine karar verildi.

6.        UYEK Çalıştayının eğiticilerin görüşü de alındıktan sonra, 2006 yılı Mayıs ayı sonu ya da Haziran ayı başında İzmir'de yapılmasına karar verildi.

7.        Dr. Umut Akyol'un ATUB örneğini göz önüne alarak önerdiği TTB-UDEK Genel Kurullarının ilkbahar ve sonbaharda belirli bir ayın belirli bir hafta sonunda yapılması önerisinin TTB-UDEK Yürütme Kurulunca incelenerek uygun tarihlerin saptanması kararlaştırıldı.

8.        TTB-UDEK Yürütme Kurulu üyeliğinden ayrılma koşullarının belirlenmesine yönelik bir TTB-UDEK Yönergesi değişikliği önerisinin önümüzdeki TTB-UDEK Genel Kurulu gündemine alınması uygun bulundu.

9.        Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneğinin mecburi hizmetin yan dal uzmanlığı için olumsuz etkilerinin ele alındığı ve mecburi hizmet uygulamasının kaldırılması için gayret sarfedilmesi önerisinin yer aldığı yazısı değerlendirildi. Bu değerlendirme ve önerinin web sayfasına ve  e-bültene konularak derneklere geniş olarak duyurulması kararlaştırıldı.

10.     TTB-UDEK Dernek Tanıtım Formu'nu yanıtlamayan derneklere ulaşılarak derneklere ait bilgilerin Dr. Mustafa Morkoyun tarafından 6 Mayıs 2006 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildi.

11.     Üyelik başvurusunda bulunan Türk Manyetik Rezonans Derneği'ne doldurulmak üzere TTB-UDEK Üye Başvuru Formu'nun gönderilmesine karar verildi.  Toplantıda söz konusu derneğin uzmanlık alanı olmadığı için asıl üye olamayacağı görüşü oluşurken, gözlemci üyelik için değerlendirmenin başvuru formu doldurulduktan sonra yapılması uygun bulundu.

12.     Derneklere aidat borçları için yazı yazılmasına, ayrıca dernek yazışmalarında borcu olan derneklerin durumunun yazının eki olarak gönderilmesine karar verildi.

13.     Türk Radyoloji Derneği'nin asistanların uzmanlık derneklerine üye olup olamayacağı konusundaki görüş isteğinin, ATUB uygulaması hakkında Dr. Umut Akyol tarafından kaynak gösterilerek verilecek bilgiler göz önüne alınarak yanıtlanması kararlaştırıldı.

14.     Türk Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği ve Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahi Derneği'nden, "fasiyal plastik cerrahi" uygulamalarını hangi alanın uzmanlarının yapacağı  konusundaki ulusal ve uluslararası durumu, belgeleriyle ve bilimsel bir değerlendirmeyle birlikte sunmalarının istenmesi  kararlaştırıldı.

15.     5450 sayılı yasa ile Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü için yeni görev alanlarının oluşturulduğu ve uzmanlık eğitiminin sadece Bakanlık tarafından düzenlenmeye çalışıldığı konusunda bilgi edinildi. Bu uygulamanın sorunları çözmenin ötesinde daha da ağırlaştıracağını bildiren bir mektubun uzmanlık derneklerine e-posta yoluyla gönderilmesi ve web sitesinde yayınlanması uygun bulundu.

6         Mayıs  2006 Yürütme Kurulu Toplantısı Gündemi

1.                     UYEK Yürütme Kurulu ile tanışma

2.                     Mustafa Ünlü ve Önder Okay'ın alanlarıyla ilgili sunuları

3.                     Mustafa Morkoyun tarafından dernek tanıtım formları sonuçlarının sunumu

4.                     Yıldıray Çete tarafından UYEK Çalıştayı hakkında bilgilendirme

5.                     E-Bülten yazı işleri toplantısı

6.                     Gelen Evrak                                                                 

7.                     Haziran  gündeminin belirlenmesi

Toplantı Yeri          : TTB Merkezi -Ankara

Saat                         : 15:00-19:00

Prof. Dr. Raşit Tükel                                             Doç.Dr.Yıldıray Çete                             Dr.Ali Özyurt

Prof.Dr.Ali Kutsal                                                 Dr.Önder Okay                                      Prof.Dr.Ali Kocabaş

Prof.Dr.Mustafa Ünlü                                           Dr.Mustafa Morkoyun