04 Şubat 2006

  4 Şubat 2006 tarihinde saat 10.00- 16:00 arasında  TTB-UDEK Yürütme Kurulu 3. toplantısını yaptı. Toplantıya Yürütme Kurulu üyeleri Dr. Raşit Tükel, Dr. Ali Kutsal, Dr.Ali Özyurt, Dr.Ali Kocabaş, Dr. Mustafa Morkoyun, Dr. Önder Okay,Yıldıray Çete  ve  Dr. Mustafa  Ünlü  katıldılar. Dr. Umut Akyol yurdışında olduğu için, Dr. Sinan Adıyaman başka bir toplantısı nedeniyle toplantıya katılamadılar. Toplantı tutanağı ve alınan kararlar aşağıdadır:

1.      Çalışma alan sorumlularının raporlarının tartışılması

1.1.  Dr. Önder Okay: İnsangücü Planlaması ve Halk Sağlığı 
Dr. Okay, yaptığı araştırmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre, konuyla ilgili araştırıcı sayısının az olduğunu, bu alanda TODAİ ve A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesinden Dr.Birgül Ayman Güler ve DPT’den Savaş Yıldırım’ın isimlerinin öne çıktığını belirtti. Ayrıca, bu konuda Çocuk Cerrahisi Derneğinin bir çalışması olduğundan söz etti. Nisan ya da Mayıs ayında TTB ve Tabip Odaları tarafından yapılması planlanan “Hekim İstihdamı Kurultayı”nın Düzenleme Kurulunda yer alınmasına; ayrıca XII. TUEK’in bir gün öncesinde diğer çalışma alanlarında yaplması planlanan çalıştaylarla paralel olarak “Uzman İnsan Gücü Planlanması Çalıştayı”nın yapılmasına  karar verildi.

1.2.  Dr. Yıldıray Çete: UYEK  ve Gelecek Planları 
1.2.1.        Yeterlik Kurullarını oluşturan derneklere ekinde kurulla ilgili bilgi isteme formunun bulunduğu bir üst yazı hazırlanarak gönderilmesi önerisi kabul edildi. 
1.2.2.        Rehber el kitabının tamamlandığı ve yakın bir zamanda basıma hazır hale gelebileceği belirtildi. 
1.2.3.        UYEK çalıştayının 1-5 Nisan 2006 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi’nde yapılmasına ve konu ile ilgili son hazırlıkları Y.Çete ve A.Kocabaş’ın yapmasına  karar verildi. 
1.2.4.        UYEK Genel Kurulu’nun 6 Mayıs 2006 Cumartesi günü saat 10:00-13:00 arası TTB MK binasında yapılmasına karar verildi. 

1.3.  Dr. Ali Kocabaş: STE Etkinlikleri ve TTB-UDEK’in Rolü 
STE tanımı, ABD ve AB’deki uygulamalar konusunda bilgi verildi. 2000 yıllardan sonra STE etkinliklerinin becerileri geliştirmediği ve o nedenle SMG etkinlikleri olarak anılmaya başlandığını belirtti. Dr. Koçabaş, TTB-UDEK ‘nin  SMG için bir model oluşturabileceğini ve bu model doğrultusunda da STE-SMG etkinliklerinin nasıl olacağına karar verilebileceğini söyledi. Bu modelin  derneklerden gelen temsilcilerin bir araya gelmesiyle  oluşturulabileceği ve bunun içinde Dr. Kocabaş’ın TTB-Tıp Eğitimi Kolu Başkanı Dr. İskender Sayek ile görüşerek gerekli çalışmaları başlatmak üzere görevlendirilmesine karar verildi.

1.4. Dr. Raşit Tükel: Etik Üzerine Çalışmalar
1.4.1. Derneklere yazı yazarak eğer varsa Etik Kurul Yönergelerini ve Meslek Etiği Kurallarını göndermelerinin istenmesine karar verildi.
1.4.2. TTB-UDEK'in hazırladığı “Sürekli Tıp Eğitimi Etkinliklerinde Uyulması Beklenen İlkeler ve Etik Kurallar” gerekli düzeltmeler yapılarak güncellenmesinin gerekliliği üzerinde duruldu.
1.4.3. Dernek temsilcilerinin katılımıyla TTB-UDEK - Etik Çalışma Grubu oluşturulabileceği belirtildi. 

1.5. Dr. Mustafa Ünlü: Araştırma 
Ülkemizde uluslararası çapta, tıpta yenilik getirebilecek, yeni tanı ve tedavi olanakları sunabilecek yayın sayısının azlığına dikkat çekilerek “çok merkezli randomize çalışmaların” daha çok sayıda yapılmasının yolunun açılması için “Ulusal Bilim Politikaları” geliştirmenin önemine vurgu yapıldı. Yurtdışındaki uzmanlık derneklerinin bilimsel çalışmalar için stratejik planlar yaptığı; UDEK Yürütme Kurulunun da, dernekleri, stratejik planlar hazırlayarak Ulusal Bilim Politikalarına katkılarını artırmaları için teşvik etmesi önerildi. Böylece derneklerde farkındalık yaratılarak talep doğurulacağı; doğan talebin teknik altyapısının da UDEK tarafından doldurulabileceği belirtildi 

1.6. Dr. Ali Özyurt: Web Tasarımı, E- Bülten Çıkarılması
Yeni web tasarımı yapıldı. Web sitesiyle ilgili eleştiri ve önerilerin www.ttb.org.tr/udek adresinden girilerek 10 gün içinde gönderilmesi istendi. E-bülten taslağının tanıtımı yapıldı. Bültende yer alması istenen haberlerin Yürütme Kurulu toplantısında kararlaştırılarak aylık bülten yoluyla derneklerin tüm yönetim kurulu üyelerine gönderileceği belirtildi Arşivin incelenerek gerekli düzenlemelerin en kısa zamanda yapılacağı, arşivdeki önemli belgelerin sanal ortama aktarımının sağlanacağı bilgisi verildi.     

2. TTB yasası değişikliği ile ilgili TTB MK üyeleriyle görüşme: Bu görüşme Dr.Odabaşı ile Dr.Özyurt arasında Cuma günü yapıldı. Dr.Odabaşı, Meclis Genel kuruluna gelen TTB yasasına AÜT’nin BUT ile eşit olması yönünde bir madde konulduğunu, bunun da kabul edilemez olduğunu belirterek bu konuda tüm uzmanlık derneklerine yazı yazıldığını belirtti. 

3. TTB-Asistan Hekimler Eşgüdüm Kurulu (AHEK) heyetiyle  görüşme: AHEK Yürütme Kurulu üyeleriyle tanışıldı. AHEK geçici sekreteri tarafından AHEK yönergesi ve XI.TUEK’te yapılan çalıştay sonuç bildirgesi yazılı olarak sunuldu. Sürekli iletişim için haberleşme grubu kurdukları konusunda bilgi edinildi. AHEK temsilcileri UDEK ile ortak çalışma isteklerini belirttiler. Asistan temsilcilerine Yönergede yer alan bazı ifadeler konusunda önerilerde bulunuldu. AHEK’in sürekliği için kurumsallığın önemine vurgu yapıldı. Asistanları ilgilendiren konularda, UDEK Yürütme Kuruluna AHEK temsilcisinin davet edilmesi; uzmanlık derneklerinin Yeterlik Kurullarında yer alan organlarda  ve Ulusal Yeterlik Kurulu’nda asistanların temsiline izin veren bir düzenleme için çalışma yapılmasına karar verildi.

4. ÜAK Başkanı Dr. Ülkü Bayındır’ın akreditasyon çalışmaları için işbirliği daveti: 
ÜAK başkanına ortak çalışma isteklerinden dolayı teşekkür eden, birlikte çalışmaktan duyacağımız memnuniyeti ve en yakın zamanda bir araya gelerek görüşme arzusunda olduğumuzu belirten bir mektubun yazılmasına karar verildi. 

5. Gelen Evraklar : 
5.1. TRD, Türk Androloji Derneği ve Türkiye Biyoetik Derneği’nin sınavsız şef atamalarını kınayan yazılarının dosyalarına kaldırılmasına,
5.2. Türk Kaplıca Tıbbı ve Balneoloji Derneği ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nden mali bilançolarının istenmesine, Türk İmmünoloji Derneği’ne yazı yazılarak istekleri üzerine üyeliklerinin sonlandırıldığının bildirilmesine ,
5.3. İzmir Tabip Odası, Türk Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi Derneği ve Türkiye Spor Hekimleri Derneği’nin başvuruları değerlendirildi; gerekli girişimlerin sorunların çözümü için uzlaşı komitelerinin kurulmasının sonrasına bırakılmasına  karar verildi.

  6. Çeşitli Kararlar
6.1. Dr.Raşit Tükel tarafından hazırlanan TTB-UDEK Başvuru Formu’nun üyelik için başvuran tüm derneklere gönderilmesine ve derneklerin tüzüklerinin istenmesine,
6.2. TTB ve Tabip Odaları tarafından yapılması planlanan “Hekim İstihdamı Kurultayı”nın düzenleyicileri arasına katılınmasına,
6.3. Çalışma raporlarının hazırlanmasında görev alan üyelerin raporlarını 10 Şubat 2006 tarihine kadar udek@ttb.org.tr ve aozyurt@superonline.com.tr adreslerine göndermelerine,
6.4. Ankara’da yapılacak Etik Günleri toplantısına Dr. Ali Kutsal’ın katılmasına,
6.5. Çalışma alanlarıyla ilgili planlanan tüm toplantı, atölye çalışması, çalıştay vb.lerinin XII. TUEK’in bir gün öncesinde paralel oturumlar olarak yapılmasına,
6.6. Tüm uzmanlık derneklerine, çalışma planımız doğrultusunda gerekli girişimler ve çalışmalar için ihtiyaç duyulan bilgililerin ivedilikle gönderilmesinin talep edildiği bir yazı yazılmasına,
6.7. TTB-UDEK YK toplantılarının 11 Mart’ta İstanbul’da, 1 Nisan’da Adana’da ve 6 Mayıs’ta Ankara’da yapılmasına karar verildi.