01 Kasım 2020, Pazar
   
Yazı Boyutu

(Yürürlükten Kaldırılan) SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ'NİN 133. MADDESİ UYARINCA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ


     Resmi Gazete: 16 Ocak 2004 - 25348

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


     Amaç
     Madde 1-
Bu Yönetmeliğin amacı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işyeri, işveren ve sigortalılar ile ilgili işlemleri düzenlemektir.

     Kapsam
     Madde 2-
Bu Yönetmelik;
     a)Sigortalıların kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarını ve sigorta primlerini gösteren kayıt ve belgelerin nitelik, usul ve esasları ile verilme sürelerini,
     b)Kurumca verilecek idari para cezalarının usul ve esaslarını,
     c)Fiilen veya işyeri kayıtlarından tespit edilecek her türlü bilgiden ya da kamu kuruluşları tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı tespit edilen sigortalılara ait belgelerin resen düzenlenmesini ve muhteviyatı sigorta primlerinin tespitini, tebliğini ve bu primlere karşı işverenlerin itirazını,
     d)Sigortalıların tescilini, işverenler tarafından tutulacak kayıtları ve işverenlerin uymaya mecbur bulundukları usul ve esasları, sigortalının çalışmaya başladığını Kuruma bildirmesinin usul ve esaslarını, isteğe bağlı sigortaya tabi tutulanların prim ödeme şekillerini,
     e)Gelir ve aylıkların ödeme zamanını,
     f)506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerinin, işin niteliğinin gerektireceği şartlarla ve ne gibi değişik usullerle kara, deniz ve hava ulaştırma işlerinde çalışanlarla aynı Kanununun 7 nci maddesi kapsamına girenlere ve bunların işverenlerine tatbik edileceğini,
     g)506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 8 inci maddesinin devirle ilgili hükümlerinin ne yolda uygulanacağını,
     h)506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 118 inci maddesi hükümlerinin uygulanması ile ilgili esasları,
     i)506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerinin uygulama şekil ve esaslarını,
     j)Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların 30 günden az çalıştıklarını gösteren bilgi ve belgelerin işverenler ve aracılar tarafından Kuruma verilmesinin usul ve esaslarını,
     kapsar.

     Dayanak
     Madde 3-
Bu Yönetmelik, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 135 inci maddesinin (B) bendi ile 09/07/1987 tarih ve 19512 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 3395 sayılı " 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun", 12/05/1993 tarih ve 21579 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 3910 sayılı "Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun", 08/09/1999 tarih ve 23810 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 4447 sayılı "İşsizlik Sigortası Kanunu", 06.08.2003 tarih ve 25191 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 4958 sayılı "Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu" uyarınca hazırlanmıştır.

     Tanımlar
     Madde 4-
Bu Yönetmelikte geçen;
     a) Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumunu,
     b) Ünite: Sosyal Sigortalar Kurumunun Sigorta İl veya Sigorta Müdürlüklerini,
     c) Kanun: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile ek ve değişikliklerini,
     d) Sigortalı: Bir hizmet akdine istinaden bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan kimseleri,
     e) İşveren: Sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişileri,
     f) İşveren vekili: İşveren nam ve hesabına işin yönetimi görevini yapan kimseleri,
     g) Aracı: Bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde işverenden iş alan ve kendi adına sigortalı çalıştıran üçüncü kişiyi,
     h) İşyeri: Sigortalıların işlerini yaptıkları yerler ile işin niteliği ve yürütümü bakımından işyerlerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ve araçları,
     i) İşyeri sicil numarası: İşyerinin Kanun kapsamına alınması üzerine Kurumca verilen numarayı,
     j) İşkolu kodu: İşyerinde yapılan işin, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesine göre hangi işkolu koduna girdiğini,
     k) Sigorta primi: Sigortalıların prime esas kazançları üzerinden sigortalı ve işverenlerden belirli oranlarda alınan meblağı,
     l) Durum tespiti: İşyerinin mevcut durumunun, Kanun kapsamına girecek nitelikte olduğu halde Kuruma bildirilmemiş olan işyerinin veya sigortalıların tespiti amacıyla sigorta müfettişleri, sigorta yoklama memurları ile genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin denetim elemanları tarafından işyerinde yapılan yoklama ve tespiti,
     m) Gelir: Sigortalıya veya hak sahiplerine, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından yapılan tahsise bağlı ödemeyi,
     n) Aylık: Sigortalıya veya hak sahiplerine malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından yapılan tahsise bağlı ödemeyi,
     o) Hak sahibi: Sigortalının veya Kanuna göre gelir veya aylık almakta olan sigortalının ölümü halinde gelir, aylık veya toptan ödemeye hak kazanan eş, çocuk, ana ve babaları,
     p) Katsayı: Her yıl Bütçe Kanunu veya Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen devlet memurlarının aylıklarına uygulanan katsayıyı,
     r) Sosyal güvenlik destek primi: Kurumdan yaşlılık aylığı veya kanunla kurulu diğer sosyal güvenlik kurumlarından (T.C. Emekli Sandığı, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) ve Kanunun Geçici 20 nci maddesine göre kurulan sandıklar) malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı bir işte çalışan kimselerin prime esas kazançları üzerinden sigortalı ve işverenlerden belirli oranlarda alınan tutarı,
     s) İşsizlik sigortası primi: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca prime esas kazançlar üzerinden devlet, sigortalı ve işverenlerden belirli oranlarda alınan meblağı,
     t) Araştırma: Kanunun 83 üncü maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından ihale yoluyla yaptırılan her türlü işler ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan özel bina inşaatı işyerlerinden dolayı Kuruma yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığı hususunda Kurumca yapılan değerlendirmeyi,
     ifade eder.

İKİNCİ KISIM
İşyerlerinin Tescili

 

BİRİNCİ BÖLÜM
İşyerinin Bildirilmesi


     İşyeri Bildirgesi ve Tescil
     Madde 5-
a) İşyerinde sigortalı çalıştıran, böyle bir işyerini devir alan veya bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işveren, Kanunun 8 inci maddesi gereğince vermekle yükümlü olduğu "İşyeri Bildirgesi"ni, işyerinin kurulu olduğu yeri çevresine alan ilgili Üniteye "alındı belgesi" karşılığında doğrudan verir veya iadeli taahhütlü olarak gönderir.
     b) Aynı işverenin, birden fazla işyeri kurması veya devir alması yahut kendisine intikal etmesi halinde her işyeri için ayrı bildirge düzenlenir.
     c) Aynı Ünite bölgesinde bulunmak kaydıyla aynı veya farklı tehlike sınıfında olan aynı işverene ait devamlı nitelikteki birden çok işyerinin, yazılı olarak talep edilmesi halinde, farklı tehlike sınıfında bulunan işyerleri için belirlenmiş olan tehlike sınıflarının en yükseği kabul edilmek kaydıyla, tek dosyada işlem görmesine Ünitece izin verilebilir.
     d) Aynı işverenlere ait olup, aynı işkolunda bulunan birden çok kara veya deniz yahut hava ulaştırma araçlarına tek sicil numarası verilir.
     e) Kanunun 83 üncü maddesine göre ihale suretiyle yapılan işlerin konsorsiyum şeklinde üstlenilmesi halinde, konsorsiyumu oluşturan üstlenicilerin her birine müstakilen istihkak ödenmesi ve bu üstleniciler tarafından idareye ayrı ayrı teminat verilmiş olması kaydıyla üstlenicilerin her birine, verecekleri işyeri bildirgelerine istinaden Kurumca ayrı ayrı sicil numarası verilebilir.
     f) Kuruluş aşamasında sigortalı çalıştırmaya başlayacağı tarihi ve çalıştırılacak sigortalı sayısını beyan eden şirketlerin, ticaret sicil memurluklarına yaptıkları bildirim üzerine, bu memurluklarca ilgili Üniteye gönderilecek bildirime istinaden işyeri Ünitece tescil edilir. Bu durumda ticaret şirketlerince ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez.
     g) Esas işin ayrıntısı veya tamamlayıcısı niteliğinde olan ve sigortalıları birbirine karışmayan işlerin ayrı ve bağımsız olarak yürütüldüğü yerler de "bağımsız işyeri" sayılır.
     h) Tek ihale ile birden çok işin yapılması halinde, işe ilk başlanılan yeri çevresine alan Ünitece tek sicil numarası verilebilir.
     i) Her işyerine Kurumca "Mahiyet Kodu", "İşkolu Kodu", "Ünite Kodu", "Sıra Numarası", "İl Kodu", "İlçe Kodu" "Kontrol Numarası" ve varsa "Aracı Numarası" nı ihtiva eden bir sicil numarası verilir ve bu numara işverene tebliğ edilir.
     j) Yapılan işin özel veya resmi sektöre ait daimi veya geçici olduğunu, ayrıca topluluk sigortasına tabi bulunup bulunmadığını belirleyen "Mahiyet Kodu" ile ilgili haneye; resmi sektöre bağlı devamlı işyerleri için "bir", özel sektöre bağlı devamlı işyerleri için "iki", resmi sektöre bağlı geçici veya mevsimlik işyerleri için " üç", özel sektöre bağlı geçici veya mevsimlik işyerleri için "dört", avukat ve noter toplulukları için "beş" yurtiçi toplulukları için "altı", yurtdışı topluluk işyerleri için " dokuz" rakamı yazılır.
     k) Yapılan işin "İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesi" ne göre hangi iş koluna girdiğini belirleyen bölüme, Prim Tarifesinde bu işe karşılık gösterilen dört rakamlı işkolu kodu yazılır.
     l) Ünite Kodu Hanesine, işyerinin işlem gördüğü Ünitenin kodu yazılır.
     m) Her işyerine ilgili Ünite tarafından iller itibariyle ve sıra takip etmek suretiyle bir sıra numarası verilir.
     n) Kurumca, sigorta işlemlerinde kullanılmak üzere her il'e bir kod numarası verilir.İşyeri hangi ilde ise, o il'e ait trafik kod numarası ilgili bölüme yazılır.
     o) İllere bağlı ilçelerin her birine ayrı kod numarası verilir. İşyeri hangi ilçede ise, bu ilçe kodu da ilgili bölüme yazılır.
     p) İşyeri sicil numarasının doğru kullanılması amacıyla Kurumca "Kontrol Numarası" verilir.
     r) Aracıların işlemlerinde kullanılmak üzere her bir aracıya o işyeri için bir "Aracı Numarası" verilir.

     Aracıların ve Sigortalıyı Devir Alanın Bildirilmesi
     Madde 6-
İşveren, kendisinden iş alan aracı ile başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak sigortalısını devrettiği işverenin adını ve soyadını, ikametgâhını, varsa işyeri adresini, aracının işe başladığı; geçici olarak sigortalısını devrettiği tarihten itibaren aralarında düzenlenen sözleşme ile birlikte en geç bir ay içinde ilgili Üniteye yazılı olarak bildirmek zorundadır.

     Belirli Yerde Yapılmayan İşlerin Tescili
     Madde 7-
İşyeri Bildirgesi, Sigortalı çalıştırılmaya başlanılan, devir alınan veya başka bir işverene intikal eden işin belirli bir yerde yapılmaması halinde, işverenin ikametgâhının bulunduğu, bir "il"den diğer bir "il"e geçmesi ve devam etmesi halinde ise, işin başladığı yeri çevresine alan Üniteye verilir.
     Büro, yazıhane gibi belli bir merkezden sevk veya idare edilmeyen ve faaliyeti belirli bir yere bağlı olmayan işler, "Belirli Yerde Yapılmayan İşler" olarak kabul olunur.
     Şu kadar ki, belirli bir yerde yapılmayan işlerde işverenin ikametgâhı ile işin görüldüğü yerler, Kuruma ait ayrı Ünite bölgelerinde bulunuyorsa, sigorta işlemlerinin, işverenin yazılı başvurması üzerine, işin yapıldığı yeri çevresine alan Ünite veya Ünitelerinden biri tarafından yürütülmesine, Kurumca izin verilebilir.

     Belirli Bir Merkezden Sevk ve İdare Edilen İşler
     Madde 8-
Faaliyeti belirli bir yere bağlı olmamakla beraber; büro, yazıhane gibi belirli bir merkezden sevk ve idare edilen işler, belirli bir yerde yapılmış sayılır ve işyeri bildirgesi, işin sevk ve idare edildiği yeri çevresine alan Üniteye verilir.

     İşyeri Bildirgesi, Tespit veya Resmi Belgelere İstinaden Tescil
     Madde 9-
İşverence, örneği Ek:1 de bulunan "İşyeri Bildirgesi" iki nüsha düzenlenip, en geç sigortalı çalıştırılmaya başlandığı tarihte işyerini çevresine alan Üniteye verilir. Bu bildirgenin bir nüshası "alındı belgesi" yerine geçmek üzere işverene iade edilir.
     İşveren tarafından İşyeri Bildirgesinin verilmemiş olması halinde, işyeri;
     a) Kurum sigorta müfettişleri, sigorta yoklama memurları ve genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin denetim elemanlarınca düzenlenen ve İşyeri Bildirgesinde bulunması gerekli bilgileri ihtiva eden durum tespit tutanağına,
     b) İhale makamları, ruhsata tabi işlerde ruhsatı veren merciler (valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, maden arama ve işletme, inşaat, taş ocağı ruhsatı verenler ve benzeri), çalışma müdürlükleri, vergi daireleri, liman reislikleri, trafik müdürlükleri gibi resmi kuruluşlardan alınan bilgilere,
     istinaden resen tescil edilebilir.

     İşyeri Bildirgesi ile Birlikte Verilecek Diğer Belgeler
     Madde 10-
İşveren İşyeri Bildirgesi ile birlikte;
     a) T.C kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı örneğini,
     b) İkametgah belgeleri ile imza sirkülerini,
     c) Kayıtlı oldukları meslek kuruluşlarından alacakları belgeleri,
     d) Tüzel kişilerde hükmi şahsiyetin tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesi ile imza sirkülerini,
     e) İşyeri açmak için aldıkları ruhsat örneğini,
     f) Bağlı bulundukları vergi dairesinin adını ve vergi hesap numarasını gösterir bir belgeyi,
     g) Adi ortaklıklarda tüm ortakların onaylı T.C kimlik numarasını gösteren nüfus kayıt örneklerini ve ikametgah belgelerini,
     h) İşveren vekillerinin noterden onaylı vekaletnamelerini ve imza sirkülerini,
     ı) Defter ve belgelerini düzenleyen ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetki almış bulunan serbest muhasebecilerinin veya serbest muhasebeci mali müşavirlerinin Ek:9 da belirtilen ilgili meslek kuruluşu tarafından onaylanmış belgesini,
     i) Diğer kanunlar uyarınca tutmak zorunda oldukları defterlerin türünü gösteren resmi nitelikteki belgeyi,
     ilgili Üniteye vermek zorundadır.
     Şu kadar ki, işverenden iş alan aracı ile iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak sigortalıyı devir alan işveren de; işyeri bildirgesi hariç yukarıda sayılan belgeleri ilgili Üniteye verir.

İKİNCİ BÖLÜM
İşyerinin Nakli


     Nakil
     Madde 11-
İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki veya aynı ilde diğer bir Ünitenin görev alanına giren adrese nakledilmesi halinde, işverence işyerinin nakledildiği yeri çevresine alan Üniteye en geç nakil tarihinde yeniden İşyeri Bildirgesi verilir. Boşaltılan işyeri ise bir ay içinde yazılı olarak ilgili Üniteye bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşyerinin Devri, İntikali, Kapanması, Terki, Tasfiyesi ve Tescil İşleminin İptali


     Devir, İntikal, Kapanma ve İşyeri Dosyalarının İşlemden Kaldırılması
     Madde 12-
a) İşveren; işyerinin devri durumunda en geç devir tarihinde, kapanması, terki veya tasfiyesi halinde bu durumu en geç bir ay içinde, miras yoluyla intikalinde ise mirasçılar bu durumu, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde işyerinin tescilli bulunduğu Üniteye yazılı olarak bildirir.
     b) İşyerinin yanlış veya yersiz olarak Kanun kapsamına alındığının tespiti halinde Ünitece tescil işleminin iptali yapılır.
     c) Aynı iş veya işyerine birden fazla sicil numarası verilmiş olduğunun anlaşılması halinde, sonradan verilen numaralar Ünitece resen iptal edilir. İptal edilen numaralar başka işyerine verilmez
     d) Kapanma, terk veya tasfiye olmadığı halde, işyerinde en az (beş) yıllık bir süreden beri sigortalı çalıştırılmadığı; işverenler tarafından bildirilen veya Kurumca yapılan teftiş ya da kontroller sonucu anlaşılan işyeri dosyaları, sigortalı çalıştırılmaya son verilen tarih itibariyle Ünitece işlemden kaldırılır ve taahhütlü bir yazıyla işverene bildirilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Sigortalıların Tescili


     Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
     Madde 13-
İşverence işe alınacak sigortalılar için nüfus cüzdanlarına göre üçer nüsha ve fotoğraflı olarak düzenlenecek örneği Ek:2 de bulunan "Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi" sigortalı işe başlatılmadan önce ilgili Üniteye doğrudan verilir veya iadeli taahhütlü olarak gönderilir.
     Şu kadar ki, inşaat işyerlerinde işe başlayan sigortalılar için işe başlatıldığı gün, Kuruma ilk defa İşyeri Bildirgesi verilen işyerlerinde ise en geç bir ay, Dışişleri Bakanlığının yurtdışı teşkilatında göreve atanan sigortalı personeli için de üç ay içinde Kuruma verilen bildirgeler süresi içinde verilmiş sayılır.
     Sigortalı İşe Giriş Bildirgesine Ünite tarafından genel evrak tarih ve giriş numarası verilir.

     Sigorta Sicil Numarası
     Madde 14-
İşverenlerce ilk defa bildirilen her sigortalıya Kurumca "İl Kodu", "Ünite Kodu", "Tescil Yılı" ve "Sıra Numarası"nı ihtiva eden 13 haneli bir sigorta sicil numarası verilir. Bu numara Kurum kayıtlarına işlenerek işverene ve sigortalılara bildirilir.
     "İl Kodu" olarak illerin trafik kodları kullanılır. Sigortalının ilk defa işe başladığı işyeri hangi ilde ise bu ilin trafik kod numarası sigortalı sicil numarasının ilk iki rakamını oluşturur.
     "Ünite Kodu", sigortalının çalıştığı işyerini çevresine alan Üniteyi belirtir. Bir Ünitenin bulunduğu illerde Ünite kodu "01"dir. Birden çok Ünitenin bulunduğu illerdeki Üniteler için, işyeri tescilinde geçerli olan Ünite kodları kullanılır. Kuruma devredilen sandık sigortalılarının tescili ile Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan tescillerde, Ünite kodu olarak "11" ile "99" (dahil) arasındaki rakamlar verilir.
     "Tescil Yılı", sigortalıların Kurumca tescil edildiği tarihteki yılı gösterir.
     Sigorta sicil numarasının son beş rakamını, Ünitelerce her yıl "00001"den başlanarak birbirini izleyecek şekilde verilen "Sıra Numarası" oluşturur.

     Sigortalı Bildirim Belgesi
     Madde 15-
Sigortalı, çalışmaya başladığını, çalışmaya başladığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde örneği Ek:7 de bulunan "Sigortalı Bildirim Belgesi" ile ilgili Üniteye bildirir. Sigortalı tarafından iki nüsha olarak doldurulan belge Ünitece alınıp genel evrak numarası işlendikten sonra bir nüshası sigortalıya geri verilir.
     Sigortalının bildirimi ile işverenin bildirimi arasında farklılık olduğu takdirde, Ünitece durum taahhütlü bir yazıyla sigortalıya gerekirse işverene bildirilir.

     Resen Tescil
     Madde 16-
a) Yurtdışında geçen hizmetleri kendileri veya hak sahiplerince borçlanılanlar,
     b) Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışmış/çalışmakta olanlardan Kanunun 85 inci maddesi gereğince isteğe bağlı sigortaya prim ödemek isteyenler,
     c) Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışmış/çalışmakta olanlardan kendileri veya hak sahiplerince Kanunun 60 ıncı maddesi gereğince askerlik hizmeti borçlanılacak olanlar,
     d) Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde Türk işverenlerin yanında çalışacak olanlardan Kanunun 85 inci maddesi gereğince isteğe bağlı sigortaya prim ödeyecek olanlar,
     e) Kanunun Ek 36 ıncı maddesi gereğince devir alınan sandık üyeleri,
     f) Ünite Sicilsiz Tahakkuk Komisyonu veya Ünitece hizmet mal edilen sigortalılar,
     Kurumca daha önce tescil edilmemişlerse İşe Giriş Bildirgeleri resen düzenlenerek tescil işlemleri cari usullere göre sonuçlandırılır.

     Mükerrer Tescil
     Madde 17-
Bir sigortalıya, birden fazla sigorta sicil numarası verilmesi halinde, ilk çalışma nedeniyle verilen sigorta sicil numarası geçerli (ipka) olur, sonraki çalışmalarıyla ilgili sigorta sicil numaraları ise iptal edilir.
     Ancak, tahsis işlemi sonuçlandırılmış dosyalara ait sonradan tespit edilen sigorta sicil numarası, sigortalının ilk çalışması dolayısıyla verilmiş olan numaralardan olsa bile iptal edilerek, tahsis gören sigorta sicil numarası geçerli sayılır.

     Yersiz Tescil
     Madde 18-
Fiilen çalışılmadığı veya sigortalılık niteliği taşımadığı halde gerçek dışı bildirime dayalı olarak yersiz yapıldığı anlaşılan tescil işlemleri iptal edilir.
     Ancak, gerçek dışı bildirim olduğu sonradan saptanan ve bu bildirime dayalı olarak verilen sigorta sicil numarası ile sonradan fiili çalışması bulunduğu tespit edilen sigortalının tescil işlemi geçerli sayılır.

     Sigorta Sicil Kartı
     Madde 19-
Sigortaya tabi olarak ilk defa çalıştırılanlara, Kurumca "Sigorta Sicil Kartı" verilir.
     Sigorta sicil kartları, sigortalılarca saklanır.
     Bu kartlar, işyeri değişikliklerinde sigortalılarca işverenlere gösterilir ve işverenlerce, Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri ve Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri, kartlarda yazılı sigorta sicil numarası üzerinden düzenlenir.
     Sigorta sicil kartları kimlik belgesi olarak kullanılamaz.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Bilgi ve Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması, Verilmesi ve Saklanması


     Prim ve Hizmet Belgesinin Tanzimi, Verilmesi ve Saklanması
     Madde 20-
a) İşveren, bir ay içinde gerek kendisinin çalıştırdığı, gerek 10/06/2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesine göre iş görme edimini yerine getirmek üzere başka işverene geçici olarak devrettiği sigortalıların;
     1) Sigorta Sicil Numaralarını,
     2) T.C. kimlik numaralarını,
     3) Adı ve soyadlarını,
     4) Sigorta, işsizlik ve aylık sosyal güvenlik destek primlerini,
     5) Prime esas kazançlar tutarını,
     6) Prim ödeme gün sayılarını,
     7) Varsa serbest muhasebecisinin, serbest muhasebeci mali müşavirinin adı ve soyadını, bunların mesleki oda kayıt numarasını ve imzaları ile gerekli diğer bilgileri, taşıyan, örneği Ek:3 de kayıtlı Aylık Prim ve Hizmet Belgesini en geç ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar ilgili Üniteye vermekle veya Acele Posta Servisi (APS), iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak göndermekle, sigortalı çalıştırmadığı takdirde ise bu hususu bir ay içinde ilgili Üniteye yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
     b) 07/05/1983 tarihli, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa göre toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinden dolayı toplu iş sözleşmesine istinaden geriye yönelik olarak düzenlenmesi gereken ek Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar ilgili Üniteye verilmesi veya Acele Posta Servisi (APS), iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak gönderilmesi halinde, bu belgeler de yasal süre içinde verilmiş sayılır.
     c) Kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarından görev malullüğü aylığı almakta olanlar, istekleri üzerine malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına da tabi tutulmuşlarsa, bunlar için ayrıca Aylık Prim ve Hizmet Belgesi düzenlenir.
     d) Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (l) bendi saklı kalmak kaydıyla her işyeri için ve sigortalıların tabi oldukları sigorta kolları ve farklı prim oranları nazara alınarak ayrı ayrı düzenlenir. Belgelerde, sigortalılar, sigorta sicil numaralarına göre küçükten büyüğe doğru sıralanır.
     e) Bir işte, bir işin bölüm veya eklentilerinde işverenden iş alan aracılar da, çalıştırdıkları sigortalılar için, asıl işyerine Kurumca verilmiş olan sicil numarasını yazarak bu maddenin (a) bendinde öngörülen biçimde ve sürede Aylık Prim ve Hizmet belgesini düzenleyip ilgili Üniteye vermek zorundadırlar.
     f) İşveren, aracıların çalıştırdıkları sigortalılar için, hangi aracıya, sigortalıyı devir alan da, hangi işverene ait olduğunu belirterek bu şahıslar adına Aylık Prim ve Hizmet belgesi düzenleyip ilgili Üniteye verebilir.
     g) Kendisine ait işyeri müstakilen tescil edilmiş olan işverenlerin başka işverenlerden aldıkları işlerde çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili belgeler, kendilerine ait tescilli işyerinden Kuruma verilir.
     h) Aylık Prim ve Hizmet Belgesi üç nüsha düzenlenir. Birinci nüshası ilgili Üniteye verilir, ikinci nüshası işveren veya aracı ya da sigortalıyı devir alan tarafından saklanır. Ünitece tasdikli üçüncü nüshası ise Kuruma verilmesi gereken ayın sonundan, müteakip belgenin verilmesi gereken ayın sonuna kadar işyerinde sigortalıların görebileceği bir yere asılır.
     Şu kadar ki, aynı işverene ait olup, tek bir sicil numarası verilmiş olan birden fazla işyerlerine de, Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin işverence çoğaltılarak ilgili Ünitece tasdikini müteakip yine aynı süre içerisinde sigortalıların görebilecekleri bir yere asılması zorunludur.
     Bu belgelerin, İnternet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortam ile Kuruma gönderilmesi ve Kurumca üretilen kontrol kodunu içeren bilgisayar dökümünün işyerine asılması halinde bu maddenin (j) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla, ayrıca Kurumca tasdik koşulu aranmaz.
     i) İşveren, aracı ile ücret ve sigorta primlerinin ödenmesini üstlenmek kaydıyla sigortalıyı devir alanlar, Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde yer alan bilgiler ile dayandığı defter ve belgeler arasında uygunluk sağlamak zorundadırlar.
     j) Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile birlikte ay içinde (30) günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin;
     1) İstirahatli olduğunu gösteren resmi kuruluşlara ait sağlık tesisleri veya işyeri hekimlerince düzenlenmiş hekim raporu,
     2) Ücretsiz izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi,
     3) Disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınması, tutukluluk haline ilişkin belgeler,
     4) Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi,
     5) En az işverenin imzasını havi puantaj kayıtları,
     6) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmi makamlardan alınan yazı örneği, sigortalıların eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formu Ek:8 ekinde ilgili Üniteye verilir veya Acele Posta Servisi (APS), iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak gönderilir.
     Bu durumların dışındaki (30) günden az çalışılan sürelere ait geçerli belgeleri belirlemeye Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir.
     Yukarıda sayılan hallere ilişkin belgelerin geriye yönelik olarak her zaman düzenlenebilir nitelikte olanları, Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin verilmesi gereken aydan sonra verilmesi halinde işleme konulmaz.
     Toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleriyle kamu işyerlerinde çalışan sigortalılara ilişkin eksik bildirimlerin nedenlerinin işverenler tarafından bir yazı ile Kuruma bildirilmesi halinde, bu durumdaki sigortalılar için belge aranmaz.
     k) İşyerinde sigortalı çalıştırmaya ara verdiğini bir ay içinde yazılı olarak bildiren işverenin, her ay ayrıca sigortalı çalıştırmadığına ve ücret ödemediğine ilişkin bir bildirimde bulunması gerekmez.

     İşlemlerin Elektronik Ortamda Yapılması
     Madde 21-
Kurumun prim tahsilatı, tescil, tahsis ve sağlık hizmetleri uygulamalarından Kurumca tespit edilecek belge ve işlemler, Kurumca belirlenecek esas ve usullerle İnternet ve her türlü elektronik bilgi iletişim, araç ve ortamı ve benzeri araçlar üzerinden yapılabilir ve arşivlenebilir. Elektronik ortamda bilgi ve belge istenebilir veya bilgi ve belge verilebilir.
     Kurum, faaliyetleriyle ilgili belgelerin asıllarını veya mümkün olmadığı hallerde doğruluğundan şüphe duyulmayacak kopyalarını ve yazıların makine ile alınmış suretlerini saklamak zorundadır. Bu belgeler mikrofilm, mikro fiş şeklinde veya elektronik, manyetik ya da benzeri ortamlarda saklanabilir.
     Elektronik veya bilgi işlem ortamında yapılanlar dahil, her türlü işlemlerin ve arşivlenen bilgilerin tespit ve tevsikinde Kurumun kayıtları esas alınır. Bu bilgi ve belgeler adli ve idari merciler nezdinde geçerlidir.
     Kurum, İnternet ve her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamı ile benzeri araçlar üzerinden bilgi alışverişinin yapılmasına ilişkin koşulları belirlemek, Kurum ve işveren arasındaki ilişkiler ile tarafların birbirlerine karşı olan hak ve yükümlülüklerini düzenlemek için sözleşmeler yapabilir.

     Sigortalı Hesap Fişi
     Madde 22-
İşten ayrılan sigortalıların veya ölen sigortalıların hak sahiplerinin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından tahsis yapılması için Kuruma başvurmaları halinde işveren, sigortalının Aylık Prim ve Hizmet Belgesini henüz Kuruma göndermediği süreye ait çalışmasını göstermek üzere Ek 11'de bulunan Sigortalı Hesap Fişini düzenlemek ve bu belgeyi, durumun kendisine bildirildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde Kuruma vermek zorundadır.
     Bu fişler, üç nüsha olarak düzenlenir. İlk iki nüshası Kuruma gönderilir, üçüncü nüshası işverence saklanır.
     Sigortalı hesap fişine kaydedilen bilgiler, ayrıca Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde de gösterilir.
     Sigortalıların son çalışmalarının Kurumca hemen bilinmesini gerektiren diğer hallerde de yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılır.

     Belgenin Sonradan Verilmesi
     Madde 23-
Yasal verilme süresi geçirildikten sonra Kuruma verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, Kurumca gerekli görülen hallerde, muhteviyatının; fiilen veya işyeri kayıtlarından tespit edilecek her türlü bilgi ya da kamu kuruluşları tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgi ile doğrulanması halinde işleme konulur.
     Ancak, her zaman düzenlenebilir nitelikte kayıt tutmakla yükümlü olan işveren veya aracılar tarafından yasal süresi geçirildikten sonra verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesi işleme konulmaz.

     Hizmetlerin Tespiti
     Madde 24-
Sigorta müfettişleri, sigorta yoklama memurları ve genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin denetim elemanlarınca iş yerlerinde yapılan fiili tespit sonucunda çalıştığı belirlendiği halde, hizmetleri Kuruma bildirilmediği anlaşılan veya eksik bildirildiği saptanan sigortalıların geriye yönelik hizmetlerinin, çalışmalarının mevcut olduğuna ilişkin yeterli ve inandırıcı delil ve bulgularla ortaya konulması kaydıyla, en fazla tespitin yapıldığı tarihten önceki bir yıllık süreye ilişkin kısmı dikkate alınabilir.
     Bir yıllık süreyi aşan sigortalı çalışmalar ise, her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan kanunen geçerli işyeri kayıtları ile kanıtlanmak şartıyla dikkate alınır.

BEŞİNCİ KISIM
İşverence Tutulacak Defter ve Belgeler     Belgenin Dayanağı
     Madde 25-
İşverenlerin diğer kanunlar gereğince tutmak zorunda oldukları defterlerle dayanağı belgeler, Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin dayanağı belgeler niteliğinde sayılır.
     Şu kadar ki,
     a) Kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu halde tasdiksiz tutulmuş olan defterler,
     b) Kanuni tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olan defterlerin tasdik tarihinden önceki kısmı,
     c) İşçilikle ilgili giderlerin işlenmemiş olduğu tespit edilen defterler,
     d) Sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançların kesin olarak tespitine imkan vermeyecek şekilde usulsüz, karışık veya noksan tutulmuş defterler,
     e) Herhangi bir ay için sigorta primleri hesabına esas tutulması gereken kazançların ve kazançlarla ilgili ödemelerin ( sigorta primine esas kazancın ödemeye bağlı olduğu durumlar dahil ) o ayın dahil bulunduğu hesap dönemine ait defterlere işlenmemiş olması halinde ise, o aya ait defter kayıtları,
     f) Vergi Usul Kanunu gereğince bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre tutulmuş defterler,
     geçerli sayılmaz.

     Ücret Tediye Bordrosu
     Madde 26-
Diğer kanunlara göre defter tutmak mecburiyetinde bulunmayan işverenler, Kuruma verdikleri Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte olmak üzere aylık ücret tediye bordrosu düzenlemekle yükümlüdürler.

     Ücret Tediye Bordrosundaki Bilgiler
     Madde 27-
Aylık ücret tediye bordrosunda;
     a) İşyerinin sicil numarası,
     b) Bordronun ilişkin olduğu ay,
     c) Sigortalının adı, soyadı,
     d) Sigortalının T.C Kimlik Numarası
     e) Sigortalının sigorta sicil numarası,
     f) Ücret ödenen gün sayısı (ücret aylık olarak ödenmiş ise gün sayısı 30 gündür),
     g) Sigortalının ücreti (aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti ),
     h) Ödenen ücret tutarı,
     i) Ücretin alındığına dair sigortalının imzası,
     hususlarının bulunması zorunludur.
     Yukarıda belirtilen hususların tümünü ihtiva etmeyen ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz. Ücretlerin ve diğer ödemelerin makbuz mukabilinde veya banka aracılığı ile yapılması halinde ücret tediye bordrosunda imza şartı aranmaz.

     Ücret Tediye Bordrosunun Ayrı Ayrı Düzenlenmesi
     Madde 28-
Tehlike sınıfları farklı olan işyerlerinde çalışan sigortalıların aylık ücret tediye bordroları işverence ayrı ayrı düzenlenir.

     Belgenin İşyeri Kayıtları İle Mutabakatı
     Madde 29-
Aynı işverene ait iş veya işyerleri ile ilgili defter veya kayıtların müştereken tutulmuş olması ve bu defter veya kayıtların, her iş veya işyeri için ayrı ayrı verilmiş olan Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde yazılı kazançlar toplamı ile uyumlu olması halinde, iş veya işyeri kayıtlarının verilen bu belgelerde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte olduğu kabul edilir.

     İşyeri Kayıtlarının İbrazı
     Madde 30-
İşverenler, aracılar ve sigortalıyı devir alan işverenler işyeri ile ilgili tüm defter ve belgeleri, gerektiğinde istenilmesi halinde, Kurum denetim elemanı ile bilanço esası dışında defter tutan veya defter tutmak zorunda olmayan işyerleri için de sigorta yoklama memuruna göstermek üzere, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak 5 yıl süreyle saklamak zorundadırlar.
     Yapılacak tebligat üzerine defter ve belgeler, incelemeyi yapacak ilgili denetim elemanı veya sigorta yoklama memurunun tebligatta gösterdiği adrese getirilir. Ancak, işveren, aracı ya da sigortalıyı devir alan işveren tarafından defter ve belgelerin işyerinde ya da belge ile kanıtlanması kaydıyla işletme merkezinde, işletme merkezi bulunmuyorsa kanuni ikametgahında incelenmesi yazılı olarak istenir veya bu istek bir tutanak ile tespit edilir ve ilgili denetim elemanınca veya sigorta yoklama memurunca da teftişe elverişli bulunursa inceleme orada yapılır.
     Defter ve belgeler Kanunun 132 nci maddesi gereğince 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre yapılacak bildiri ile istenilebileceği gibi, işveren, işveren vekili , aracı veya sigortalıyı devir alan işveren ile düzenlenecek tutanakla da istenebilir.
     Yapılacak tebligata rağmen 15 gün ya da haklı bir sebep ileri sürülerek yazılı istekte bulunulması veya bu durumun ilgililerin şahsen başvurusu ile bir tutanakla tespiti üzerine verilen mehil süresi içinde gösterilmeyen defter ve belgeler daha sonra ibraz edilirse gerekli inceleme yapılır. Ancak bu durumda ilgililer hakkında Kanunun 140 ıncı maddesinin (d) bendi hükmü uygulanır.
     İşveren, işveren vekili veya aracı tarafından haklı bir sebep ileri sürülerek istenilen mehil süresi, ilgili denetim elemanınca veya sigorta yoklama memurunca belirlenir ve ilgiliye bildirilir. Zaman aşımının söz konusu olduğu hallerde mehil süresine ilişkin istekler kabul edilmez.
     Defter ve belgelerin gösterilmeyeceği, gösterilemeyeceği veya mevcut olmadığı işveren, işveren vekili, aracı veya sigortalıyı devir alan işveren tarafından yazılı olarak bildirildiği ya da bu durum ilgili denetim elemanınca veya sigorta yoklama memurunca bir tutanakla tespit edildiği takdirde, ilgililere süre verilmesi hususunda ayrıca tebligat yapılmaz.

ALTINCI KISIM
İdari Para Cezaları, Araştırma ve Resen Yapılacak İşlemler

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Kurumca Verilecek İdari Para Cezaları


     İşyeri Bildirgesine Bağlı İdari Para Cezası
     Madde 31-
İşverenin, Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen İşyeri Bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başlayacağı tarihte, işyerinin devri halinde devir alanın en geç devir tarihinde, miras yoluyla intikali durumunda ise mirasçıların en geç ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde Kuruma vermemesi halinde, Kanunun 140 ıncı maddesinin (a) bendi uyarınca işlem yapılır.

     Sigortalı İşe Giriş Bildirgesine Bağlı İdari Para Cezası
     Madde 32-
İşveren ve varsa aracı tarafından bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Kanunun 9 uncu maddesinde öngörülen sürelerde Kuruma verilmemesi halinde, Kanunun 140 ıncı maddesinin (b) bendine göre işlem yapılır.

     Diğer Yükümlülüklere Bağlı İdari Para Cezaları
     Madde 33-
İşverenler veya varsa aracılara ve 4957 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesine göre sigortalıyı devir alanlara;
     a) Bu Yönetmelikte belirtilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin gerek Kanunun 79 uncu maddesinin birinci fıkrasında, gerek bu Yönetmelikte öngörülen sürede verilmemesi halinde, Kanunun 140 ıncı maddesinin (c) bendi,
     b) İşyeri kayıtlarının istenilen sürede ibraz edilmemesi, ibraz edilmekle beraber bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenmemesi halinde, Kanunun 140 ıncı maddesinin (d) bendi,
     c) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen belgenin aynı maddede açıklanan sürede işyerlerinde sigortalıların görebileceği bir yere asılmaması durumunda, Kanunun 140 ıncı maddesinin (e) bendi,
     hükümleri uygulanır.

     İdari Para Cezalarının Ayrı Ayrı Uygulanması
     Madde 34-
Bu Yönetmeliğin 31, 32 ve 33 üncü maddelerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenler hakkında her bir yükümlülük için ayrı ayrı idari para cezası uygulanır.

     İdari Para Cezalarının Tebliği
     Madde 35-
İdari para cezaları Kurumca hesaplanarak ilgililere tebliğ edilir. Söz konusu cezalar tebliğ tarihinden itibaren (15) gün içinde Kuruma ödenir veya aynı süre içinde Kurumun ilgili Ünitesine itiraz edilebilir.

     İdari Para Cezalarına İtiraz ve Sonuçları
     Madde 36-
İdari para cezasına karşı yapılan itirazı Kurumca reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren (60) gün içinde İdare Mahkemesine başvurabilirler. Mahkemeye itiraz, takip ve tahsilatı durdurmaz. Ancak, yanlış veya yersiz alındığına karar verilen idari para cezaları, talep edilmesi halinde, Kuruma başka borcun olmaması kaydıyla kanuni faizi ile birlikte ilgililere iade olunur.

     Cezanın Belgenin Verilmesine Engel Teşkil Etmemesi
     Madde 37-
İdari para cezalarının uygulanması, işverenlerin bu Yönetmeliğin 13 ve 20 nci maddelerinde belirtilen belgeleri Kuruma vermelerine engel teşkil etmez.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruma Yeterli İşçiliğin Bildirilmiş Olup Olmadığına İlişkin Araştırma ve Resen Yapılacak İşlemler


     Araştırma ve Resen Yapılacak İşlemler
     Madde 38-
a) Kanunun 83 üncü maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından ihale yoluyla yaptırılan her türlü işlerde Ünitece yapılacak araştırma; işin kesin kabulünün ya da geçici kabulünün noksansız olarak yapıldığı tarihten sonra ve işverene ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi (KDV) hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dahil toplam istihkak tutarına, işin asgari işçilik oranının % 25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır.
     Şu kadar ki, işin sözleşmesinde çalıştırılacak sigortalı sayısı belli ise, öncelikle bu sigortalıların adam/gün sayısı üzerinden Kuruma bildirilmiş olup olmadığı araştırılır. Bu araştırma sonucunda Kuruma bildirilmeyen sigortalılar ile ilgili belgelerin verilmesi, yapılacak bir ay süreli bir tebligat ile işverenden istenilir. Belgelerin verilmemesi veya eksik verilmesi halinde bu belgeler Ünitece resen düzenlenir. Belgelerin Ünitece düzenlenmesinin mümkün olmadığı hallerde ise birinci paragrafta öngörüldüğü gibi işlem yapılır.
     Asgari işçilik oranları, Kurum bünyesinde oluşturulan Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenir ve bu oranlar Tebliğ ile Resmi Gazete' de yayımlanır.
     İhaleli işin birden fazla konuyu kapsıyor olması ve her bir işin asgari işçilik oranının bilinmesi halinde, işverenin yazılı isteği üzerine araştırma, bu işlerin en yükseğine ilişkin asgari işçilik oranı dikkate alınarak yapılabilir.
     İdarece, işverene ödemelerin döviz şeklinde yapılması durumunda, döviz tutarı, ödemenin yapıldığı tarihteki T.C.Merkez Bankasınca belirlenen döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek işlem yapılır.
     b) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan özel bina inşaatı işyerleri hakkında Ünitece yapılacak araştırma; bina maliyetine Kurumca yayımlanan tebliğ ile belirlenen asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır.
     Bina maliyeti, inşaatın ruhsatnamesinde yazılı bulunan (ruhsatnamesi yoksa Ünitece tespit edilecek) yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle hesaplanır.
     Birim maliyet bedelleri, her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilerek Kurum Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünce çıkarılacak bir genelge ile açıklanır.
     İnşaatın niteliği dikkate alınarak, inşaatın ruhsatnamesi ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilen listede kayıtlı yapının sınıfı ve grubunun farklı olduğunun anlaşılması halinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belirlenen yapı sınıfı ve grubu esas alınarak işlem yapılır.
     Genelgede belirtilmemiş olan inşaata ait birim maliyet bedeli, genelgede kayıtlı benzeri bir inşaatın birim maliyet bedeli üzerinden hesaplanabilir.
     Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen, başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaatın maliyetinin hesabında ise bitirildiği yıldan önceki yıla ait birim maliyet bedeli esas alınır.
     Araştırma, bina inşaatının bittiği tarihten sonra yapılır. Ancak, bu işlem, zorunlu hallerde, inşaat, Ek:10'da bulunan cetvelde gösterilen durumlara uygun bulunduğu takdirde bu oranlar aynen, uymadığı takdirde ise, yapılmayan kısımlar yapılan kısımlara oranlanarak bulunacak maliyet esas alınmak suretiyle inşaatın herhangi bir safhasında da yapılabilir.
     Gerektiğinde, inşaatın başladığı ve bitirildiği tarihin işverence resmi makamlardan alınacak belgelerle kanıtlanması istenebilir. İnşaatın başladığı tarihin resmi belge ile kanıtlanamaması halinde, ruhsat tarihi inşaatın başladığı tarih olarak kabul edilir.
     c) Ortak Hükümler;
     Araştırma yapılırken, ihale konusu işlerde kesin kabulün ya da geçici kabulün noksansız yapıldığı, bina inşaatı işyerlerinde de, inşaatın bitirildiği tarihe kadar Kuruma bildirilmiş olan işçilik miktarı dikkate alınır.
     Araştırma yapılmasına imkan bulunmayan veya gerekli görülen hallerde, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarı sigorta müfettişince tespit olunur.
     Ünitece yapılan araştırma sonucunda bu maddenin (a) bendine göre tespit edilen ve Kuruma bildirilmediği anlaşılan asgari işçilik miktarı üzerinden bulunan; gerçek veya tüzel kişilerce yapılan bina inşaatı işyerlerinde ise (b) bendi uyarınca hesaplanan prim tutarı, faaliyet süresinin son ayına mal edilerek tahakkuk ettirilmek suretiyle gecikme zammı ile birlikte ödenmek üzere işverene tebliğ olunur. İşverence borcun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödeneceğinin ve daha sonra sigorta müfettişince inceleme yapılması istenilmeyeceğinin bir dilekçe ile bildirilmesi halinde borç kesinleşir ve işlemler sonuçlandırılır.
     Ünitece hesaplanan borcun yapılan tebligata rağmen ödenmeyeceğinin bildirilmesi veya tebligatta belirtilen sürede bildirimde bulunulmaması durumunda sigorta müfettişince inceleme yapılır.
     Sigorta müfettişince inceleme yapılmasına başlanıldıktan sonra inceleme sonucuna göre işlem yapılır.
     İşyerleri hakkında Ünitece araştırma yapılmış olması, gerektiğinde sigorta müfettişince işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti hususunda inceleme yapılmasına engel oluşturmaz. Sigorta müfettişince inceleme yapılması durumunda, daha önce ödenmiş prim ve varsa gecikme zammı tutarı, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarı üzerinden hesaplanan ve Kuruma ödenmediği anlaşılan prim ve gecikme zammından mahsup edilir.
     Sigorta müfettişince işin yürütümü için gerekli olduğu saptanan asgari işçilik miktarının Kuruma bildirilmediğinin anlaşılması halinde, bildirilmeyen tutar, hangi aya ait olduğu hususunda bir tespit varsa o aya; tespit yoksa faaliyette bulunulan son aya mal edilir ve bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesi ile Kanunun 140 ıncı maddesinin (c) bendinin 3 üncü alt bendi ile (d) bendinin son alt bendi de nazara alınarak gerekli işlem yapılır.
     d) İşyerlerinde;
     1) Fiilen veya işyeri kayıtlarından tespit edilecek her türlü bilgiden ya da kamu kuruluşları tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı tespit edildiği halde bu çalışmaları Kuruma bildirilmeyen veya eksik bildirilen,
     2) Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığına veya eksik ücret ödendiğine dair belgeleri Kuruma verilmeyen veya verilen bu belgeler Kurumca geçerli sayılmayan, sigortalılar ile ilgili olarak düzenlenmesi gereken, Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ve Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Ünitece yapılacak bir ay süreli tebligat ile ilgili işveren veya aracıdan istenilir.
     Söz konusu belgeler, yapılan tebligata rağmen verilmediği takdirde Kurum Ünitesince resen düzenlenir.

     Resen Prim Tahakkuku
     Madde 39-
a) Bu Yönetmeliğin 38 inci maddesi uyarınca,
     b) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik hükmüne istinaden düzenlenen rapor neticesinde,
     tahakkuk ettirilen primler, Kanunun 80 inci maddesi de nazara alınmak suretiyle hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmek üzere işverene tebliğ olunur.

     İtiraz
     Madde 40-
İşveren, bu Yönetmeliğin 38 ve 39 uncu maddeleri uyarınca hesaplanarak tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde prim borcunu tebliğ eden Üniteye dilekçe vermek veya bu dilekçeyi taahhütlü olarak göndermek suretiyle itiraz edebilir. Dilekçenin taahhütlü olarak gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilir. İtiraza ilişkin dilekçe şekle tabi değildir. Üniteye itiraz takibi durdurur.

     İtirazın İncelenmesi
     Madde 41-
İtiraz, Ünite İtiraz Komisyonunda incelenerek karara bağlanır.

     İtiraz Süresinden Sonraki İddialar
     Madde 42-
İtiraz süresi geçtikten sonra işveren yeni iddialar ileri süremez.

     Maddi Hatalar
     Madde 43-
Maddi hatalar taraflarca ileri sürülmemiş olsa bile Ünite İtiraz Komisyonunca resen nazara alınır.

     İtirazdan Vazgeçme
     Madde 44-
İşveren veya vekili, itiraz hakkında Ünite İtiraz Komisyonunca karar verilinceye kadar itirazından vazgeçebilir. Vazgeçme, işverenin Üniteye vereceği bir dilekçe ile veya bu husustaki beyanının tutanak ile tespiti suretiyle yapılır. Vazgeçme beyanı açık olmalıdır. Vazgeçme halinde itiraz eden o olaya münhasır olmak üzere itiraz hakkını kaybetmiş sayılır.

     Kararlarda Bulunması Gereken Hususlar
     Madde 45-
Ünite İtiraz Komisyonunca alınan kararlarda;
     a) Karar ve esas numarası,
     b) İtiraz edenin adı, soyadı (veya ticari unvanı) ve açık adresi,
     c) İşyeri sicil numarası,
     d) Tebliğ olunan prim borcunun miktarı,
     e) İtiraz olunan prim borcunun miktarı,
     f) Borç tebligatının tebliğ tarihi,
     g) İtirazın yapıldığı tarih,
     h) İtirazın konusu,
     i) Kararın gerekçesi ve hüküm,
     j) Karar tarihi
     hususlarının bulunması gereklidir.

     Kararların Adedi, Tebliği ve Saklanması
     Madde 46-
Ünite İtiraz Komisyonunca alınan karar üç nüsha düzenlenir. Üyeler tarafından imzalanıp Ünite mührü ile mühürlendikten sonra bir nüshası işyeri dosyasında muhafaza edilir, bir nüshası itiraz edene tebliğ olunur, bir nüshası da Ünitede klase edilir.

     Ünite İtiraz Komisyonunun Oluşturulması
     Madde 47-
Ünite İtiraz Komisyonu, müdür veya yardımcısının başkanlığında, işveren servisi şefi, işveren memuru ve varsa Ünite avukatından oluşur.

     Ünite İtiraz Komisyonunun Toplanması
     Madde 48-
Ünite İtiraz Komisyonu, iş durumuna göre, Ünite müdürünün çağrısı üzerine haftada en az bir defa çalışma saatleri içinde toplanır.
     Toplantı günü, saati ve yeri Ünite müdürü tarafından tespit edilir.

YEDİNCİ KISIM
Sigortalılar, Aylık ve Gelir Alanlar ile Aile Fertlerine Yapılacak Sağlık Yardımları


     Sağlık Tesislerinin Duyurulması
     Madde 49-
İşveren, Kurum tarafından bildirilen, sigortalılar ile eş ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocukları, ana ve babalarının muayene ve tedavi için başvuracakları hekim ve ebelerle sağlık tesislerinin adları ve adreslerini, bir liste halinde ve herkesin görebileceği bir yere asmak suretiyle sigortalılara duyurur.

     Sağlık Karnesi Düzenlenmesi
     Madde 50-
(Madde Değ. R.G.: 28.9.2006/26303) Kurumca sağlık karnesi düzenlenmesi için aranılacak usul ve esaslar şunlardır;
     a) Sigortalılar ile eş ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocuk, ana ve babalarının muayene ve tedavileri için Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerine yahut Kurum tarafından sözleşme veya protokol yapıldığı bildirilen kamu veya özel sağlık tesislerine başvurularında gösterilmek üzere, kendilerine Kurum tarafından hazırlanan birer sağlık karnesi verilir.
     1) Sağlık karneleri, sigortalıların ibraz edecekleri vizite kağıdı ve kendisi ile eş, çocuk, ana ve babalarına ait nüfus cüzdanlarına istinaden Kurumca düzenlenerek imza karşılığında sigortalıya teslim edilir.
     2) Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu onsekiz yaşını doldurmuş erkek çocuğuna verilen sağlık karnesinin geçerlilik süresi öğrenim durumu ile sınırlıdır. Öğrenim durumuna ait belgenin Kuruma verilmemesi halinde sağlık yardımı yapılmaz.
     b) Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlara ve bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları ile gelir veya aylık almakta olan eş, çocuk, ana ve babalara da muayene ve tedavileri için Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerine yahut Kurum tarafından sözleşme veya protokol yapıldığı bildirilen kamu veya özel sağlık tesislerine başvurularında gösterilmek üzere Kurum tarafından hazırlanan birer sağlık karnesi verilir.
     1) Kurumdan sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanların geçindirmekle yükümlü olduğu onsekiz yaşını doldurmuş erkek çocuğuna verilen sağlık karnesinin geçerlilik süresi öğrenim durumu ile sınırlıdır. Öğrenim durumuna ait belgenin Kuruma verilmemesi halinde sağlık yardımı yapılmaz.
     2) Kurumdan sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanların geçindirmekle yükümlü oldukları ana ve babalarına Kurumca sağlık yardımı yapılabilmesi ve sağlık karnesi verilebilmesi için bunların geçimlerinin sözü edilen kişiler tarafından sağlandığının belgelenmesi gerekir.

     Sağlık Karnesinin İadesi ve Kaybolması
     Madde 51-
(Madde Değ. R.G.: 28.9.2006/26303) Kurumdan sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlarla bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babalar ile hak sahibi olarak gelir veya aylık alan eş, çocuk, ana ve babalar, gelir veya aylıkların kesilmesi, erkek çocuklar öğrenimin bırakılması veya sona ermesi hallerinde kendilerine verilmiş bulunan sağlık karnelerini Kuruma geri vermek zorundadırlar.
     Buna uymayanlar ve sağlık yardımlarından faydalanma hakkını kaybettiği halde elindeki sağlık karnesi ile Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerine yahut Kurum tarafından sözleşme veya protokol yapıldığı bildirilen kamu veya özel veya sağlık tesislerine başvurarak muayene ve tedavilerini yaptıranlardan Kurumca yersiz olarak yapılan masrafların tutarı alınır.
     Sağlık karnelerinin kaybolması halinde, durum sigortalı tarafından bir dilekçe ile Kuruma bildirilir ve o şahıs için Kurumca yeniden bir sağlık karnesi düzenlenir.

     Muayene ve Tedavi İçin Başvuruda Aranacak Belgeler
     Madde 52-
(Madde Değ. R.G.: 28.9.2006/26303) Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerine yahut Kurum tarafından sözleşme veya protokol yapıldığı bildirilen kamu veya özel sağlık tesislerine muayene ve tedavi için başvurularda;
     a) Sigortalılar, örneği Ek: 4�de belirlenen ve işveren tarafından düzenlenen vizite kağıdını vermek ve Kurum tarafından verilen sağlık karnesi ile resimli kimlik belgesini göstermek,
     b) Sigortalıların eş ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocukları, işyerinin kurulu olduğu yerde veya başka yerde örneği Ek: 5 ve Ek: 6�da belirlenen ve işveren tarafından düzenlenen vizite kağıdını veya sağlık belgesini ibraz etmek ve Kurum tarafından düzenlenen sağlık karneleri ile resimli kimlik belgelerini göstermek,
     c) Sigortalının işyerinin kurulu olduğu yerden başka yerde bulunan eş ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları da, sağlık karneleri ile birlikte, işveren tarafından düzenlenen sağlık belgelerini ve resimli kimlik belgelerini göstermek,
     ç) Sigortalıların geçindirmekle yükümlü oldukları ana ve babaları sağlık belgeleri ile sağlık karnelerini ve resimli kimlik belgelerini göstermek,
     d) Kurumdan sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlarla bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları ile hak sahibi olarak gelir veya aylık almakta olan eş, çocuk, ana ve babalar sağlık karneleri ile resimli kimlik belgesini göstermek,
     zorundadırlar.
     Kurum; sigortalılar, sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlarla bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları ile hak sahibi olarak gelir veya aylık alan eş, çocuk, ana ve babaların tamamı ya da bunların bir kısmı için, belirli il veya bölgelerde muayene ve tedavi başvurusunda, sağlık karnesi yerine T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanlarının ibraz edilmesini yeterli kabul edebilir.
     Ayrıca, belirli sağlık tesisleri ile il veya bölgelerde; sigortalılar, sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlarla bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları ile hak sahibi olarak gelir veya aylık alan eş, çocuk, ana ve babaları için, Kurum bilgi işlem kayıtlarından sorgulama yapılmak suretiyle sağlık yardımlarından yararlanma hakkının kontrol edilmesine Kurum tarafından karar verilebilir.

     Muayene ve Tedavi İçin İşverenlerin Düzenleyeceği Belgeler
     Madde 53-
(Madde Değ. R.G.: 28.9.2006/26303) İşverenlerce muayene ve tedavi için düzenlenmesi gereken belgeler şunlardır;
     a) Sigortalılar için; sigortalının gerek iş kazası, meslek hastalığı, gerekse hastalık ve analık halleri için, işverence biri asıl olmak üzere iki nüsha olarak düzenlenecek vizite kağıdına adı ve soyadı, doğum tarihi, sicil numarası, T.C. Kimlik Numarası, işe giriş tarihi, viziteye çıkmak için işyerinden ayrıldığı tarih ve saat, prim ödeme halinin sona erip ermediği, ermiş ise tarihi, iş kazası vak�alarında ayrıca olay tarihindeki işçi sayısı, sigortalının yaptığı iş ve bu işin mahiyeti, iş kazasının oluş şekli, vuku bulduğu yer, tarih ve saati, olay günündeki işbaşı saati, tanıkların ad ve soyadları ile birlikte;
     1) Sigortalıların sağlık yardımı, protez araç ve gereçlerinin standartlara uygun olarak sağlanması, takılması, onarılması, yenilenmesi ile gerekli hallerde muayene ve tedavi için yurtiçinde başka bir yere gönderilmesi halinde verilecek yol parası ve zaruri masraf karşılığı yardımlarından yararlanabilmesi için düzenlenen vizite kağıtlarında, sigortalının viziteye çıktığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün hastalık sigortası prim ödeme gün sayısı,
     2) Hastalık ve analık hallerinde, hastalık sebebiyle geçici iş göremezliğin başladığı veya doğumun vuku bulduğu tarihten önceki bir yıl içinde prim ödeme gün sayısı,
     3) İş kazaları, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı hallerinde, sigortalının olay tarihinden önceki üç takvim ayı içinde, aylar itibariyle elde ettiği prime esas tutulan kazançları ile bu süre içindeki prim ödeme gün sayıları,
     hususlarının da rakam ve yazı ile kaydedilmesi gereklidir.
     b) Eş ve çocuklar için;
     1) Sigortalının eş ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları için işveren tarafından düzenlenen vizite kağıdına sigortalının adı ve soyadı, sicil numarası, T.C. Kimlik Numarası, işe giriş tarihi, eş veya çocuğun adı ve soyadı, sigortalıya yakınlığı, T.C. Kimlik numarası ile birlikte;
     Sigortalının prim ödeme halinin sona erip ermediği,
     Eş ve çocukların viziteye çıkış tarihinden önceki bir yıl içinde sigortalının prim ödeme gün sayısının da (Rakam ve yazı ile kaydedilerek.) yazılması gereklidir.
     2) Sigortalının eş ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklarının hastalıkları halinde, sağlık yardımlarından kolaylıkla yararlanabilmelerinin sağlanması bakımından düzenlenen altı ay geçerli sağlık belgesinin önyüzü işverenlerce tanzim edilir. Söz konusu belgenin geçerlilik süresi, işverence düzenlendiği tarihten başlayarak altı aydır. "Sağlık Belgesi"nin ön tarafına işverenlerce;
     Sigortalının, adı, soyadı, sigorta sicil numarası, T.C. Kimlik Numarası, işe giriş tarihi, prim ödeme hali sona ermişse tarihi ve düzenlenme tarihi,
     Eş ve çocuğun, adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, doğum yeri, doğum tarihi, sigortalıya yakınlığı ve oturma adresi,
     Ayrıca, belgenin düzenlendiği tarihten önceki bir yıl içindeki yüzyirmi gün prim ödeme süreleriyle bununla ilgili aylar,
     yazılarak, işyerinin numarası, unvanı ve adresi de kaydedildikten sonra, işyeri mühür veya kaşesi basılıp, işveren yahut işveren vekili tarafından imzalanır. Bu belgeler sigortalıların işyerlerinin kurulu bulunduğu yerde ikamet eden eş ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocukları için iki nüsha düzenlenir.
     c) Ana ve babalar için; sigortalıların geçindirmekle yükümlü oldukları ana ve babalarının muayene ve tedavileri için Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerine yahut Kurum tarafından sözleşme veya protokol yapıldığı bildirilen kamu veya özel sağlık tesislerine başvurularında gösterilmek üzere, kendilerine Kurumca düzenlenen sağlık karnesi ile işverence düzenlenen sağlık belgesi verilir. Altı ay için geçerli olan sağlık belgesinin ön yüzü, sigortalıların işverenlerince düzenlenir.
     1) Sigortalıların geçindirmekle yükümlü oldukları ana ve babaları, muayene ve tedavileri için Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerine yahut Kurum tarafından sözleşme veya protokol yapıldığı bildirilen kamu veya özel sağlık tesislerine, Kurumca kendilerine verilen sağlık karnesi, sağlık belgesi ve resimli kimlik belgesi ile başvururlar.
     2) Sigortalıların ana ve babalarına, Kurumca sağlık yardımı yapılabilmesi, sağlık karnesi ve sağlık belgesi verilebilmesi için, bunların geçimlerinin sigortalılar tarafından sağlandığının belgelenmesi gerekir.
     3) Sağlık belgesinin ön yüzüne işverence;
     Sigortalının, adı, soyadı, sigorta sicil numarası, T.C. Kimlik numarası, işe giriş tarihi, prim ödeme hali sona ermişse sona eriş tarihi ile düzenlenme tarihi,
     Ana veya babanın, adı, soyadı, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, sigortalıya yakınlığı ve oturma adresi,
     Belgenin düzenlendiği tarihten önceki bir yıl içindeki yüzyirmi gün prim ödeme süreleriyle bununla ilgili aylar,
     yazılarak, işyerinin numarası, unvanı ve adresi kaydedildikten sonra işyeri mühür veya kaşesi basılıp, işveren ya da işveren vekili tarafından imzalanır.

     Kurumca Bildirilmeyen Sağlık Tesislerindeki Tedavi Masraflarının Ödenmeyeceği Haller
     Madde 54- (Değ. R.G.: 1.12.2004/25657) Kurumca sağlık yardımlarından yararlandırılan, ancak Kurum ya da Kurum tarafından sözleşme veya protokol yapıldığı bildirilen kamu ve özel sağlık tesisleri ile hekimlere başvurmadan muayene ve tedavilerini, başka hekim veya sağlık tesislerinde yaptıranların bu tedavileri dolayısıyla yaptıkları masraflar ödenmez.

     Sağlık Tesisinin Bulunmadığı Yerlerde Sağlık Yardımlarından Yararlanma
     Madde 55-
(Değ. R.G.: 1.12.2004/25657) Kurumca sağlık yardımlarından yararlandırılanların, Kurum ya da Kurum tarafından sözleşme veya protokol yapıldığı bildirilen kamu ve özel sağlık tesisleri ile hekimlerin bulunmadığı yerlerde hastalanmaları halinde, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri tabibi veya belediye tabibine yahut resmi bir sağlık tesisine, bunların bulunmadığı yerlerde ise özel bir hekime veya sağlık tesisinde yaptıracağı muayene ve tedavilerine ait masraflar, belgeleri karşılığında Kurumca ödenir.

     Kurum Dışı Sağlık Tesislerine Sevk
     Madde 56-
(Değ. R.G.: 1.12.2004/25657) Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılanların, muayene ve tedavi için Kurum sağlık tesislerine başvurmaları üzerine, boş yatak bulunmaması veya hastalığın Kurum sağlık tesislerinde tedavisinin mümkün olmaması hallerinde, Kurumca resmi bir sağlık tesisine yahut Kanunun 123 üncü maddesi hükmüne istinaden Kurumca sözleşme yapılan özel sağlık tesislerine, buralarda da boş yatak bulunmadığı veya tedavinin yapılamayacağı raporla tevsik edildiği takdirde diğer özel sağlık tesislerine sevk edilmek suretiyle gereken muayene ve tedavileri Kurum tarafından sağlanır.
     Kurum dışı sağlık tesislerine sevk edilmeksizin tedavilerini Kurum harici resmi sağlık tesislerine başvurarak yaptıran Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılanların, tedavilerinin Kurum ya da Kurum tarafından sözleşme veya protokol yapıldığı bildirilen kamu ve özel sağlık tesisi ile hekimlerince sağlanamadığı yer veya hallerde de, tedavi giderleri Kurumca karşılanır.
     Şu kadar ki, Kurum ya da Kurum tarafından sözleşme veya protokol yapıldığı bildirilen kamu ve özel sağlık tesisi ile hekimlerince sağlanamayan tedavilerin doğrudan başvuru veya hastanın kendi isteği ile sevk edilmek suretiyle Kurum dışı sağlık tesislerinde yaptırılması halinde, Kurumca karşılanacak olan tedavi giderleri, Kanunun 123 üncü maddesi hükmüne göre o yerde sözleşme yapılmış aynı tedavinin sağlanabileceği sağlık kuruluşu bulunuyor ise, bu kuruluşla yapılan sözleşmeye göre, böyle bir sağlık kuruluşu yoksa, başka bir ilde bu nitelikteki sağlık kuruluşuyla yapılan sözleşmeye göre ödenmesi gereken tutarı aşamaz.
     Ancak, geçirilen kaza sonucu kopan organları nedeniyle yapılan tedavilerde, Kurumca ödenecek olan masraf tutarı, başvurulan sağlık tesisi ile Kurum arasında bu konuda "paket program" sözleşmesi varsa onun üzerinden, bu konuda "paket program" sözleşmesi yoksa Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen miktarlar üzerinden ödenir.

     Kurumca Sevk Edilmeksizin Kurum Dışı Sağlık Tesislerinde Yapılan Tedaviler
     Madde 57-
(Değ. R.G.: 1.12.2004/25657) Kurumca sağlık yardımlarından yararlandırılanların ani ve acil hastalığı dolayısıyla Kurum ya da Kurum tarafından sözleşme veya protokol yapıldığı bildirilen kamu ve özel sağlık tesisleri dışında bir sağlık tesisine yatırılması halinde, bu husus raporla tevsik edilmek ve Kurum tarafından kabul olunmak şartıyla;
     a) Resmi sağlık tesislerinde yapılan tedavi masrafları aynen,
     b) Tedavi özel sağlık tesislerinde yapılmış ise, Kurum sağlık kuruluşlarında ayakta veya yatırılarak yapılacak muayene ve tedavilerden alınacak ücret tarifesi üzerinden hesaplanmak suretiyle,
     ödenir.
     Resmi sağlık tesislerinde özel nitelikte tedavi görmüş olanların masrafları, o sağlık tesisinin normal ücret tarifesi üzerinden, yatak ücretleri ise Kurumca belirlenecek yatak ücret tarifesi üzerinden ödenir.
     Kurumca olaya el konulabilmesi için durumun ilgililer tarafından mümkün olan en kısa zamanda Kuruma bildirilmesi şarttır.

     İlaç İştirak Payı
     Madde 58-
Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılanların hastalıkları dolayısıyla tedavilerinin ayakta yapılması halinde, bedellerine iştirakleri gereken ilaçlar;
     a) Kurum sağlık tesislerince verildiği takdirde etiket fiyatının iştirak payı,
     b) Kurum dışı sözleşmeli eczanelerden alınması halinde ise indirimli bedelinin iştirak payı,
     ilaç verilirken peşin alınır.

SEKİZİNCİ KISIM
Analık Sağlık Yardımları


     Gebelik Halinde Muayene ve Tedavi
     Madde 59-
Sigortalı kadın ile sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşi, gebelik muayeneleri ve gerekirse tedavileri için işveren tarafından düzenlenen vizite kağıdı ve sağlık karnesi, resimli kimlik belgesi ile işyerinde ilan edilen,
     Aylık ve/veya gelir alan sigortalı kadın ile aylık ve/veya gelir alan sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşi, gebelik muayeneleri ve gerekirse tedavileri için sağlık karnesi ve resimli kimlik belgesi ile, kurum sağlık tesisine, ebesine veya Kurumla sözleşme ya da protokol yapılan sağlık tesislerine başvururlar.
     Yetkili uzman hekimin bulunmadığı yerlerde başvurulan Kurum hekimi, gerektiği takdirde yetkili uzman hekime gönderir.

     Doğum Sağlık Yardımları İçin Aranacak Belgeler
     Madde 60-
Sigortalı kadın ile sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin doğumları sağlık karnesi, resimli kimlik belgesi ve işverenden alınacak vizite kağıdı ile aylık ve/veya gelir alan sigortalı kadın ile aylık ve/veya gelir alan sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin doğumları ise sağlık karnesi ve resimli kimlik belgesi ile Kurum ebeleri tarafından evinde veya Kurum sağlık tesislerinde ya da Kurumla sözleşme veya protokol yapılmış sağlık tesislerinde sağlanır.

     Doğum Sağlık Yardımlarının Sağlanması
     Madde 61-
Sigortalı kadın ile sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, aylık ve/veya gelir alan sigortalı kadın ile aylık ve/veya gelir alan sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, doğum sağlık yardımlarının Kurumca aynen sağlandığı yerlerde doğum için Kurum sağlık tesislerine veya sözleşme ya da protokol yapılan sağlık tesislerine başvurularında boş yatak olmaması veya doğumun sağlanamaması hallerinde, ilgililer Kurumca resmi bir sağlık tesisine, resmi sağlık tesisinde boş yatak bulunmadığı veya doğumun resmi sağlık tesisinde sağlanamayacağı raporla belgelendiği takdirde özel bir sağlık tesisine sevk edilmek suretiyle doğum yardımları Kurum tarafından sağlanır.

DOKUZUNCU KISIM
Sigortalılara Verilecek İstirahatlerde Uygulanacak Esaslar


     Kurumca Sigortalılara Verilecek İstirahat Raporları
     Madde 62-
Hekim, tedavi altına aldığı sigortalıya bir defada en çok 10 gün istirahat verebilir ve bunu bir defa tekrarlayabilir. Tek hekimden iki defa istirahat almış olan sigortalının tedavisine devam edilmesi gerektiği takdirde, sigortalı, bir dispanser veya hastane sağlık kuruluna sevk edilir. Sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere altı ayı geçemez.
     Şu kadar ki, gereken tedavileri yapılmak amacıyla Kurum tarafından bu Yönetmeliğin 56 ncı maddesi hükmü gereğince resmi veya özel bir sağlık tesisine gönderilen veya Kurum dışı sağlık tesislerinde yatırılarak tedavi görmüş olup da, durumlarının bu Yönetmeliğin 57 nci maddesine uygun olduğu kabul edilmek suretiyle tedavi giderleri Kurumca ödenen sigortalılar hakkında bu sağlık tesisleri hekimleri ve sağlık kurulları tarafından düzenlenen raporlar ile, Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği kapsama alınan devlet hastaneleri ile sağlık ocakları hekim veya sağlık kurullarınca düzenlenen istirahat raporları, Kurum hekimleri veya sağlık kurulları raporları gibi kabul olunur. Bu raporların Kurum hekimleri ve sağlık kurullarınca ayrıca tasdiki gerekmez.

     Kurum Dışından Alınan İstirahat Raporları
     Madde 63-
Hastalık halinde bir sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için, Kurumca tayin ve tespit olunan hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şarttır. Bu Yönetmeliğin 62 nci maddesinde söz konusu edilen haller dışında ve zorunlu durumlarda Kurum hekimlerinden başka hekimlerden alınan ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, Kurum hekimleri tarafından tasdik edildiği takdirde geçerlidir. Tek hekim tarafından verilmiş olan ve istirahat süresi 10 günü aşan raporlar ile resmi veya özel hastanelerin sağlık kurullarınca verilen istirahatlere ait raporlar da, Kurum sağlık tesislerinden birinin sağlık kurullarınca tasdik edilmesi şartıyla geçerli sayılır.

ONUNCU KISIM
İşverence Geçici Görevle Yabancı Ülkelere Gönderilen Sigortalılar Hakkında Uygulanacak Esaslar     Görevle Yabancı Ülkeye Gönderilen Sigortalılara Yapılacak Sağlık Yardımları
     Madde 64
- İşveren tarafından görevle geçici bir süre için yabancı ülkeye gönderilen sigortalıların yabancı ülkede bulundukları sırada meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde muayene ve tedavileri için, sigortalı tarafından yapılan ve Kanuna uygun olan harcamalar, mahalli Konsolosluktan tasdikli rapor ve sair belgelere dayanılarak, ödeme tarihindeki T.C Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanmak suretiyle Türk Lirası olarak sigortalıya Kurumca ödenir.
     Ancak, sigortalının yabancı ülkede klinikte yatarak tedavi görmesi veya buna cerrahi müdahale yapılması için, tedavisinin yurda dönüşüne kadar gecikmesinde sıhhi sakınca bulunduğunun, tedaviyi yapan tesislerce verilmiş ve mahalli konsoloslukça tasdik edilmiş raporlara istinaden tespit edilmiş olması şarttır.

     Geçici İş Göremezlik Ödenekleri ve İstirahat Raporları
     Madde 65-
Durumu bu Yönetmeliğin 64 üncü maddesine uygun olan sigortalının tedavi gördüğü sağlık tesislerinden alacağı raporlarda belirtilen tedavi ve istirahat sürelerine ait, Kanuna göre hak kazandığı geçici iş göremezlik ödenekleri, raporun Kurumca tasdik şartı aranmaksızın Türk Lirası olarak ödenir.
     Durumu bu Yönetmeliğin 64 üncü maddesine uygun olmayan sigortalının yurt dışında tek hekimden almış olduğu ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, Kurum hekimleri tarafından tasdik edildiği takdirde; tek hekim tarafından verilmiş olan ve istirahat süresi 10 günü aşan raporlar ile sağlık tesisleri sağlık kurullarınca verilen raporlar da, Kurum sağlık tesislerinden birinin sağlık kurulunca tasdik edildiği takdirde geçerli sayılır.

ONBİRİNCİ KISIM
Kara, Deniz ve Hava Ulaştırma Araçlarında Görev Yapan Sigortalılar ile Bunların İşverenlerine Uygulanacak Hükümler     Sefer Esnasında Çalışmaya Başlayan Sigortalının Bildirilmesi
     Madde 66-
Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılana ait Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi sigortalının işe giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma verilir.

     Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
     Madde 67-
Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarında, Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Kuruma verilme süresi içinde Türkiye'ye dönmemişse, bu araçlarda çalıştırılan sigortalıya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, araçların Türkiye'ye dönüşünü takip eden ay sonuna kadar Kuruma verilir.
     Ancak, Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Kuruma verilmesi ve sigorta primlerinin ödenmesi, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen belgenin verilme süresinin sona erdiği tarihten itibaren bir ayı geçemez.

     İşverenin Yükümlülüğü
     Madde 68-
İşveren, yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarında çalışan sigortalının, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde, Kurum tarafından işe el konuncaya kadar sağlık durumunun gerektirdiği her türlü sağlık yardımlarını, Kanundaki esaslar dairesinde sağlamakla, ayrıca, bu Kanuna göre hak kazandığı geçici iş göremezlik ödeneğini de vermekle yükümlüdür.Bu yükümlülüğün yerine getirilmesindeki savsama ve gecikmeden dolayı işveren, gerek Kurumun gerekse sigortalının uğrayacağı her türlü zararlardan sorumludur.
     Kurum, Kanuna uygun olarak yapılan ve belgelere dayanan bütün sağlık yardımları masrafları ile geçici iş göremezlik ödenekleri tutarını işverene öder.
     Ancak, sigortalının yabancı ülkelerde klinikte yatırılarak tedavi ettirilmesi veya buna cerrahi müdahale yapılması için, sigortalının tedavisinin yurda dönüşüne kadar gecikmesinde sıhhi sakınca bulunduğunun tedaviyi yapan tesislerce verilmiş ve mahalli konsoloslukça tasdik edilmiş raporlara istinaden tespit edilmiş olması şarttır.
     Yabancı ülkelerde yapılan sağlık yardımları masrafları karşılığı, işverene ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanarak Türk Lirası olarak ödenir.

     Sigorta Olaylarının Bildirilmesi
     Madde 69-
Ulaştırma araçlarının yabancı ülkelerde seferde bulunduğu sırada meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık olayları için Kanunda belirtilen haber verme süreleri, aracın Türkiye'ye döndüğü tarihi takip eden ilk iş gününden itibaren işlemeye başlar.
     Dönüş tarihinin tespitinde, deniz ulaştırma araçlarının ilk Türk limanına girdiği, hava ulaştırma araçlarının ilk Türk hava alanına indiği, kara ulaştırma araçlarının ise, sınır kapılarından Türkiye'ye girdiği tarih esas alınır.

     Dikkate Alınmayan Süreler
     Madde 70-
Yabancı bir ülkenin resmi makamlarınca ulaştırma aracına el konulması yahut herhangi bir kaza veya arıza sebebiyle ulaştırma aracının Türkiye sınırları dışında seferden kalması halinde, bu nedenle geçen süreler bu Yönetmeliğin 66 ve 67 nci maddelerinde belirtilmiş olan sürelerin hesabında dikkate alınmaz.

ONİKİNCİ KISIM
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Haklarının İsteğe Bağlı Olarak Devam Ettirilmesi     İsteğe Bağlı Sigortaya Başvuru
     Madde 71-
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları haklarını isteğe bağlı olarak devam ettirmek isteyen sigortalının yapacağı başvuru, ikametgahını çevresine alan Üniteye, örneği Kurumca hazırlanan başvuru belgesiyle yapılır.
     Bu belgede sigortalının;
     a) Sigorta sicil ve T.C. kimlik numarası ,
     b) Kurum ve diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmadığı ile bu kuruluşlara tabi çalışmalarından dolayı aylık bağlanmadığı, bu kuruluşlara tabi çalışmaya veya bu çalışmalarından dolayı aylık almaya başladığı takdirde durumu derhal Kuruma bildireceği,
     c) Yapılan beyanların ve taahhütlerin gerçeğe aykırılığının tespiti halinde, doğacak her türlü Kurum zararını istendiğinde kanuni faizi ile birlikte ödeyeceği,
     belirtilir.

     İsteğe Bağlı Sigorta Primlerinin Ödenmesi
     Madde 72-
İsteğe bağlı sigorta primi, ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar bir defada ödenir. Kanunun 85'inci maddesinin (D) bendinin (a), (d) ve (e) alt bentlerindeki sona erme halleri dışında aylık primler kısmi olarak ödenemez.

ONÜÇÜNCÜ KISIM
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarından Yapılacak Tahsislerde Başvuru Şekilleri     Sigortalılar Tarafından Yapılacak Başvuru
     Madde 73-
Malullük ve yaşlılık sigortasından aylık bağlanabilmesi veya yaşlılık sigortasından toptan ödeme yapılabilmesi için sigortalının, Kurumdan dilekçe ile yazılı istekte bulunması şarttır.
     a) Dilekçede, sigortalının;
     1) Sigorta sicil numarası ve T.C. kimlik numarası,
     2) Sigortalı olarak çalıştığı son işyerinin unvanı ile bu işyerinden ayrılış tarihi,
     3) Bağlanacak aylığa mahsuben avans isteyip istemediği,
     4) İkametgah adresi,
     belirtilir.
     b) Dilekçeye, sigortalının;
     1) İlgili nüfus idaresince düzenlenmiş vukuatlı nüfus kayıt örneği,
     2) Örneği Kurumca hazırlanacak ve herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşunda geçen hizmetlerinin bulunup bulunmadığı ile bu kuruluşlardan aylık veya gelir alıp almadığı, aylığın kesilmesini gerektiren bir durum meydana geldiği takdirde, derhal yazı ile Kuruma bildireceğini, aksi halde her türlü hukuki sorumluluğu kabul ettiğini belirten imzalı Beyan ve Taahhüt Belgesi,
     3) İki adet vesikalık fotoğrafı,
     eklenir.

     Hak Sahipleri Tarafından Yapılacak Başvuru
     Madde 74-
Sigortalının ölümü halinde gerekli tahsisin yapılabilmesi için; hak sahiplerinden reşit ve mümeyyiz olanların kendilerinin, reşit ve mümeyyiz olmayanların ise kanuni temsilcilerinin Kurumdan dilekçe ile yazılı istekte bulunmaları şarttır.
     Dilekçede;
     a) Hak sahibinin;
     1) Adı ve soyadı,
     2) T.C. Kimlik Numarası,
     3) Bağlanacak aylığa mahsuben avans isteyip istemediği,
     4) İkametgah adresi,
     b) Ölen sigortalının;
     1) Adı ve soyadı,
     2) Sigorta Sicil Numarası,
     3) T.C. Kimlik Numarası,
     4) Sigortalı olarak çalıştığı son işyerinin unvanı,
     5) Malullük ya da yaşlılık aylığı alıyor ise tahsis numarası,
     belirtilir.
     Dilekçeye;
     a) Ölen sigortalı ile sigortalının eş, ana, baba ve çocuklarının; adı ve soyadını, ana ve babasının adı ve soyadını, doğum tarihi ve yerini, medeni durumunu, sigortalıya olan yakınlık derecesini, varsa evlenme, boşanma ve ölüm tarihlerini gösteren ilgili nüfus idaresince düzenlenmiş Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
     b) Örneği Kurumca hazırlanacak ve ölen sigortalı ile hak sahiplerinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşunda geçen hizmetlerinin bulunup bulunmadığını, bu kuruluşlardan aylık veya gelir alıp almadığını, hak sahiplerinin aylık alma şartlarının mevcut bulunduğunu, aylığın kesilmesini gerektiren bir durum meydana geldiği takdirde, derhal yazı ile Kuruma bildirileceğini, aksi halde her türlü hukuki sorumluluğu kabul ettiğini belirten imzalı Beyan ve Taahhüt Belgesi,
     c) 18 yaşını doldurmuş olup öğrenim yapan erkek çocukların, ilgili öğretim kurumundan alacakları Öğrenim Belgesi,
     d) Çalışamayacak durumda malul bulunan çocukların, Kurumun sağlık tesislerinden alacağı rapor,
     e) Reşit durumda bulunmayan çocuklar hariç olmak üzere, ikişer adet vesikalık fotoğraf,
     eklenir.

     Vekaletname ile Yapılacak Tahsis Başvuruları
     Madde 75-
Sigortalı veya hak sahiplerinin vekilleri tarafından yapılacak tahsis isteklerinde Kurumdan aylık bağlanması için başvurma yetkisi bulunduğunu açıkça belirten ve noterlikçe onaylanmış vekaletnamenin de ibraz edilmesi gerekir.

     Yabancı Uyrukluların Başvuruları
     Madde 76-
Türk uyruklu olmayan sigortalılarla, bunların hak sahipleri için Kuruma, nüfus kayıt örneği yerine bunların hüviyetlerini gösteren ve yetkili makamlar tarafından verilmiş olan bir belge verilir.

     İş Kazaları ile Meslek Hastalığı Sigortası Gelirleri
     Madde 77-
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından yapılacak tahsislere ilişkin başvuru usul ve esasları, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlerin bağlanması için yapılacak olan başvurular için de uygulanır.

ONDÖRDÜNCÜ KISIM
Gelir ve Aylıkların Ödenmesi ve Yoklama İşlemleri


     Gelir ve Aylıkların Ödenmesi
     Madde 78-
Sigortalıya ve hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıklar Bakanlar Kurulunca tespit edilen dönem ve tarihlerde peşin olarak ödenir.
     Ödeme günü Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi Pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılır. Ödeme günlerinden herhangi birinin Cumartesi veya Pazar günü dışında resmi tatil gününe rastlaması halinde, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı, Hazine Müsteşarlığının görüşü alınmak suretiyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenerek ilan edilir.

     Özel Belge Düzenlenmesi
     Madde 79-
Kurumdan gelir ve aylık bağlananlara bu gelir ve aylıkların ödenmesi sırasında gösterilmek üzere birer belge verilir.
     Bu belge kimlik yerine geçmez.

     Yoklama Belgesi Alınması
     Madde 80-
Onsekiz yaşını doldurmamış çocuklara, kısıtlılara veya kendisine kayyum tayin edilen kimselere ait gelir ve aylıklar, veli, vasi, veya kayyumlarına ödenir.
     Gelir ve aylıkları veli, vasi, kayyum veya vekillerine ödenenler için, yılda bir defa, örneği Kurumca hazırlanan ve bu Yönetmeliğin 83 üncü maddesinde yer alan hususları kapsayan yoklama belgeleri doldurularak, aylıkların ödendiği bankalara veya P.T.T. şubelerine verilir.
     Vasiler ve kayyumlar vesayet ve kayyumluk ilamlarının, vekiller vekaletnamelerinin asıllarını veya noterlikçe onaylanmış örneğini bu sıfatlarla alacakları aylığı izleyen ilk yoklama dönemine ait aylığın ödenmesi sırasında, yoklama belgeleri ile birlikte bankalara veya P.T.T. şubelerine verirler.
     Yoklama işlemlerini yapmakla görevli olanlar bu belgeleri, gelir ve aylığın devamlılığını etkileyen bilgilerin tamamen yazılıp yazılmadığı ve imzalanıp imzalanmadığı yönünden inceler, varsa eksiklikleri tamamlatırlar.
     Gelir ve aylık alma şartları devam ettiği tespit edilenlerin gelir ve aylıkları ödendikten sonra bunların yoklama belgeleri ile gelir ve aylık alma şartlarını yitirdiğinin tespit edilmesi nedeniyle gelir ve aylıkları ödenmeyenlerin yoklama belgeleri, varsa vesayet ve kayyumluk ilamları ve vekaletnameleri ile birlikte Kuruma gönderilir.
     Kurum, süresi bir yıldan fazla olan vekaletnamelerin belirli aralıklarla yenilenmesini isteyebilir.
     Gerekli şartları yitirdiği tespit edilenlerin gelir ve aylıklarının kesilmesi ve yersiz ödeme yapılmışsa geri alınması için gerekli işlemler yapılır.

     Yoklama İşlemleri
     Madde 81-
Gelir ve aylık alma şartlarının devam ettiği hususu Kurumun gerekli gördüğü zaman ve hallerde sorumlulukları kendilerine ait olmak üzere gelir veya aylık alanların imzalı bildirimleri ile tespit olunur. Kurum, her zaman bu belgelerin yenilenmesini isteme hakkına sahiptir.
     Kurumca gerekli görülen hallerde ilgili merciler tarafından usulüne göre düzenlenmiş belge istenebilir.
     Yukarıda belirtilen imzalı bildirimlerin ve usulüne göre düzenlenmiş belgelerin Kuruma ibraz edilmesine kadar, gelir ve aylıkların ödenmesi ertelenebilir.

     Gelir ve Aylık Sahiplerinin Nüfus Kayıtlarına Tescili
     Madde 82-
Bağlanan gelir ve aylıklar, örneği Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Kurumca müştereken hazırlanacak bir belge ile ilgililerin kayıtlı oldukları nüfus idarelerine bildirilir.
     Bildirilen gelir ve aylıklar, nüfus idarelerince ilgililerin nüfus kayıtlarına tahsis numarası ile birlikte işlenir.
     Gelir ve aylık sahibinin ölümü, ayrıca bunlardan hak sahibi eş ve kız çocukların evlenmesi hallerinde, ilgili nüfus idaresi, bu değişiklikleri nüfus kütüğüne işlediğinde, değişiklik tarihlerini ay ve gün belirterek tahsis numarası ile birlikte bir ay içinde Kuruma bildirir.
     Kurum ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arasındaki bilgi alışverişi, her türlü elektronik bilgi iletişim, araç ve ortamı ve benzeri araçlar üzerinden yapılabilir.

     Bildirimlerde Yer Alacak Hususlar
     Madde 83-
Gelir ve aylık alma şartlarının devam etmesiyle ilgili olarak bu Yönetmelik gereğince yapılacak bildirimler :
     a) İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından ölüm geliri veya ölüm sigortasından ölüm aylığı alanlar için;
     Sigortalının;
     1) Dul eşinin yeniden evlenmediği,
     2) Reşit duruma girmemiş çocukların hayatta bulundukları,
     3) 18 yaşını doldurmuş erkek çocuklardan orta öğrenim yapanların 20 yaşına, yüksek öğrenim yapanların 25 yaşına kadar öğrencilik durumlarının devam ettiği,
     4) Kız çocukların evlenmedikleri, Kurum ya da diğer sosyal güvenlik kuruluşları ile sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülkelerdeki sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmadıkları, buralardan gelir ve aylık almadıkları,
     5) Çalışamayacak durumda malul çocukların sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmalarından dolayı gelir ve aylık almadıkları,
     6) Anne ve babasının sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmadığı, 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylıklar hariç olmak üzere buralardan her ne ad altında olursa olsun gelir veya aylık almadığı,
     b) Malullük sigortasından aylık alanlar için; bu Kanuna tabi işte çalışmadıkları,
     c) Yaşlılık aylığı bağlananlar için; bu Kanuna tabi işte çalışmadıkları veya sosyal güvenlik destek primine tabi işte çalıştıkları,
     hususlarını kapsar.
     Kurum bildirimlerdeki hususların belgelendirilmesini isteyebilir.
     Bildirim belgesi örneği Kurumca hazırlanır.

ONBEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler     Cenaze Masrafı Karşılığı
     Madde 84-
Sigortalının ölümü halinde, cenaze masrafı karşılığının tamamının veya bir kısmının ailesine ödenmesi gerektiği takdirde, bu para sırasıyla; eşine, yoksa beraber yaşadığı en büyük çocuğuna, o da yoksa beraber yaşadığı babasına veya annesine, onlar da yoksa beraber yaşadığı en büyük kardeşine verilir.

     Farklı Doğum Tarihleri
     Madde 85-
Sigortalılar ile bunların geçindirmekle yükümlü olduğu kimselerin veya hak sahiplerinin nüfus cüzdanlarındaki doğum tarihleri ile nüfus kayıtlarındaki doğum tarihleri arasında fark varsa nüfus kayıtlarındaki tarih, birden fazla nüfus kaydı bulunanların bu kayıtları arasında fark varsa tarihi eski olan kayıt, sonraki kayıt idare veya kaza mercilerinden verilmiş bir kararla yapılmış veya düzeltilmiş ise, kararların kesinleşmiş olması şartıyla nüfus kayıtlarına geçirilmemiş olsa bile, yukarıda belirtilenler için bu kayıt esas alınır.

     Kurumca Hazırlanacak Belgeler
     Madde 86-
Gelir ve aylıkların bağlanması için yapılan başvurular ile bunların ödenmesi ve yoklanması sırasında, bu Yönetmelik gereğince Kuruma, bankalara veya P.T.T. şubelerine verilmesi gereken belge örneklerinin hazırlanmasına, değiştirilmesine, bir belgede yer alan bilgilerin ayrı bir belge olarak düzenlenmesine ya da ayrı ayrı düzenlenen belgelerin birleştirilerek tek bir belge olarak düzenlenmesine Kurum yetkilidir.

     Gerçeğe Aykırı Bildirimler
     Madde 87-
Gelir ve aylıkların bağlanması, ödenmesi ve yoklanması sırasında, bu Yönetmelik gereğince Kuruma veya gelir ve aylık ödemesi yapan kuruluşlara verilen belgelerdeki kayıtların, Kurumca yapılan inceleme veya soruşturma sonucunda gerçeğe aykırı olduğu tespit edildiği takdirde, bu belgelere dayanılarak işlem yapılmaz, yapılmış işlemler varsa iptal edilir.
     Bu belgelerdeki bildirimlerin gerçeğe aykırılığının tespiti ile bu belgelerle taahhüt edilen durum değişikliklerinin en geç bir ay içinde Kuruma bildirilmemesi durumlarında oluşan Kurum zararının kanuni faiziyle ödenmesinden, gerçeğe aykırı bildirimde bulunan veya taahhüt ettiği durum değişikliğini zamanında bildirmeyenler, sorumludurlar. Ayrıca, bunlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

ONALTINCI KISIM
Geçici Hükümler


     Yıpranma Payı
     Geçici Madde 1-
Kanunun Geçici 10 uncu maddesine göre yapılacak yaş indirimlerinin tespitinde ağır ve yıpratıcı işlerde geçmiş hizmet süreleri üzerinden hesaplanacak yıpranma payı; gün sayısı toplamının her 360 günü 1 yıl, yıl kesrinin 30 günü 1 ay sayılır.

     İstanbul Doğumlu Sigortalılar
     Geçici Madde 2-
Sosyal sigorta yardımlarından faydalanacak sigortalılarla bunların geçindirmekle yükümlü olduğu kimselerin veya hak sahiplerinin doğumları 8 Şubat 1332 veya daha önceki tarihli olanlar hakkında sosyal sigortaların yaş ile ilgili hükümleri aşağıdaki esaslara göre uygulanır:
     a) İstanbul doğumlularda nüfus kayıtlarında tek tarih olanlar için bu tarih, hicri kameri sayılır.
     b) İstanbul doğumlularda nüfus kayıtlarında tek tarih, fakat rumi kaydını havi olanların bu tarihleri rumi sayılır.
     c) İstanbul'dan başka yer doğumlularda tek tarihler rumi itibar olunur. (Bu tek tarihler, yerli, yabancı ve İstanbul doğumlu şeklinde olsa da).
     d) İstanbul'dan başka yer doğumlularda hicri kayıtlı tek tarih varsa bu tarih, hicri kameri sayılır.
     e) İstanbul ve İstanbul'dan başka yer doğumlularda hem rumi, hem hicri doğum tarihi yazılı olanların rumi tarihleri esas alınır.
     f) Rumi tarihlerde, ay ve gün gösterilmemişse, o yılın Temmuz ayının birinci günü, ay yazılmış gün gösterilmemiş ise, o ayın birinci günü doğum günü sayılır.
     Hicri tarihlerde gün belli olmayan hallerde o ayın ilk gününe tesadüf eden rumi yılın günü, ay belli olmayan hallerde o yılın Recep ayının 1 inci gününe tesadüf eden rumi yılın ayının rastladığı gün tutulur.

     Eski Sigorta Sicil Numaraları
     Geçici Madde 3-
Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen sigorta sicil numarasından önce verilen eski sigorta sicil numaralarının, bu Yönetmeliğin 17 ve 18 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kurum işlemlerinde kullanılmasına devam edilir.

     Geçmiş Dönem ve Aylara İlişkin Verilecek Belgeler
     Geçici Madde 4-
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, sigortalıların 2004 yılı Nisan ve önceki aylara ait çalışmaları ile ilgili sigorta primleri, prim hesabına esas tutulan kazançları ve prim ödeme gün sayıları ile diğer bilgilere ilişkin belgelerin işverenlerce düzenlenerek Kuruma verilmesinde, 30/10/1987 tarihli ve 19619 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile ek ve değişikliklerine dair Yönetmelik hükümleri esas alınır.

     Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
     Madde 88-
30/10/1987 tarih ve 19619 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

     Yürürlük
     Madde 89-
Bu Yönetmelik hükümleri 01/05/2004 tarihinde yürürlüğe girer.

     Yürütme
     Madde 90-
Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.