09 Temmuz 2020, Perşembe
   
Yazı Boyutu

BAZI AKADEMİK KADROLARA ÖĞRETİM ELEMANI DIŞINDAKİ KADROLARDAN NAKLEN YAPILACAK ATAMALARDA YA DA AÇIKTAN ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
BAZI AKADEMİK KADROLARA ÖĞRETİM ELEMANI DIŞINDAKİ KADROLARDAN NAKLEN YAPILACAK ATAMALARDA YA DA AÇIKTAN ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 Resmi Gazete: 05.09.2006 - 26280
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bazı akademik kadrolara yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla aranacak diğer şartları belirlemektir.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan ya da öğretim elemanları kadroları dışında bir kadrodan naklen yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarının usul ve esaslarını ve aranacak diğer şartları kapsar.
             Dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,  2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları  Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 8 inci maddesi  ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezi Sınavlar ve Giriş Sınavları
             Merkezi sınavlar
             MADDE 4 – (1) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin belirleyeceği ve Yükseköğretim Kurulunca uygun bulunacak usul ve esaslar çerçevesinde yılda en az iki kez yapılacak merkezi sınavlara,  lisans mezunu olanlar ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurtdışında lisans eğitimi görmüş olanlar müracaat edebilirler. Yapılacak sınavlarda, alanındaki puan türünden  yüz üzerinden yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.
             Giriş sınavları
             MADDE 5   – (1) Merkezi sınavlarda başarılı olan lisans mezunları 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartlara haiz olmaları, yükseköğretim mevzuatı ve Yükseköğretim Kurulu kararları açısından engel hallerinin bulunmaması kaydıyla, usul ve esasları Devlet üniversiteleri ve yüksek teknoloji enstitüleri senatoları, vakıf yükseköğretim kurumlarının yetkili organlarınca belirlenecek giriş sınavlarına müracaat edebilirler.
             (2) Doktora derecesine sahip olanlar, merkezi sınavdan muaf tutulmak suretiyle giriş sınavlarına müracaat edebilirler. Tıpta uzmanlık eğitimine hak kazananların araştırma görevlisi kadrosuna atanmalarında, merkezi sınav  ve giriş sınavına katılma şartı aranmaz.
             (3) Yabancı dil okutmanı olarak atanacakların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavından en az 80 (seksen) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları gerekir. Lisans ve üstü  düzeyinde eğitim veren birimlerde istihdam edilecek elemanların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavından en az 50 (elli) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları zorunludur. Ancak, dil alanında araştırma görevliliğine başvuran adayların yabancı dil tespit sınavından (Dil okutmanlığında olduğu gibi) en az 80 (seksen) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları gerekir, meslek yüksekokullarında istihdam edileceklerde yabancı dil puan şartı aranmaz.
             Sınavlarda başarılı olanların atanması
             MADDE 6 – (1) Sınavlarda başarılı olan adayların atamaları, yürürlükteki mevzuata göre yapılır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
             Muafiyet
             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2006 yılında geçerli olmak üzere, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ‘‘Lisansüstü Eğitim Sınavı’’ndan  son iki yılda 50 puan almış bulunanlar bu Yönetmelikte sözü edilen merkezi sınavda başarılı olmuş sayılırlar.
             Yürürlük
             MADDE  7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde  yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Yükseköğretim Kurulu ve yükseköğretim kurumları tarafından yürütülür.