05 Mart 2021, Cuma
   
Yazı Boyutu

SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA USÛL VE ESASLAR

SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA USÛL VE ESASLAR

Düzenlenme tarihi: 07.02.2018

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

           

           

            Amaç

            MADDE 1- (1) Bu Usûl ve Esasların amacı; Türk Silahlı Kuvvetlerinin barışta sunduğu sağlık ve askeri  sağlık hizmetleri alanında temel, koruyucu ve kurumsal sağlık hizmetlerinin ulusal sağlık mevzuatında yer alan standartlara göre yürütülmesi ve milli kaynakların etkin, ekonomik ve tarafların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlanması için Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı arasında yakın işbirliğinin temin edilmesidir.

            Kapsam

            MADDE 2- (1) Bu Usûl ve Esaslar; barışta, gerginlik ve buhran dönemlerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili birimleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülmesini kapsar.

            Dayanak

            MADDE 3-  (1) Bu Usûl ve Esaslar;

            a)         07/05/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa,

            b)         09/11/2016 tarihli ve 6756 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkındaki Kanuna,

            c)         663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye,

            ç)         04/01/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununa,

            d)        31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa,

            dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

            MADDE 4- (1) Bu Usûl ve Esaslarda geçen;

            a) Barış hali: Vatandaşların hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmadığı, halkın huzur ve refah içinde yaşadığı, olağanüstü hal şartlarının oluşmadığı fiili durumu,

b) Buhran dönemi: Milli menfaatleri doğrudan veya dolaylı olarak tehdit eden veya etmesi muhtemel olan iç ve dış olay veya olayların ayrı ayrı veya birlikte vuku bulduğu halleri,

c) E Grubu sağlık merkezi: Hasta yatağı sayısı 25’in altında olan, birinci ve ikinci basamak teşhis ve tedavi hizmetlerinin sunulduğu sağlık teşkillerini,

ç) Erbaş ve er: İhtiyaçları Devlet tarafından deruhte ve temin olunan askerleri,

d) Genel seferberlik: Ülkeye yönelik bir tehdidin karşılanması, bütün güç ve kaynakların kullanılabilmesi için ülkenin bütününde uygulanan seferberlik halini,

e) Gerginlik dönemi: Milli menfaatleri içte ve dışta olumsuz yönde etkileyecek olayların, ülkeyi bir buhran durumuna götürecek tarzda tırmanması halini,

f) Savaş hali: Savaş ilanına karar verilmesinden bu halin kaldırıldığının ilan edilmesine kadar devam eden süre içinde hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı durumu,

g) S1 : Sadece Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet veren hastaneleri,

ğ) S2 : Sivil hastalara hizmet veren, ancak ihtiyaç halinde tam izolasyonu sağlanmış kat veya bloklarda güvenlik sağlanarak Türk Silahlı Kuvvetlerine de hizmet veren hastaneleri,

h) S3 : Öncelikli olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet vermekle birlikte, sivil hasta da kabul eden hastaneleri,

ı) Seyyar sahra hastanesi: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından emre verilen veya desteğe tahsis edilen seyyar sahra hastanelerini,

i) Türk Silahlı Kuvvetleri birinci basamak sağlık teşkilleri: Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kuruluşlarda bulunan, uzman tabip/tabip, uzman diş tabibi/diş tabibi ve diğer yardımcı sağlık personeli tarafından kendi görev ve sorumluluk alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla, hak sahibi personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerine muayene ve tedavi hizmetleri ile koruyucu hekimlik faaliyetlerinin sunulduğu yataksız sağlık teşkillerini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hususlar

 

  Genel hususlar

         MADDE 5- (1) 6756 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkındaki Kanun ile Sağlık Bakanlığına devredilen sağlık teşkilleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kalan sağlık teşkillerinin, devir tarihi itibariyle mevcut durumu EK-A’da yer alan çizelgede göterilmiştir.

              (2) Barış şartlarında Sağlık Bakanlığının bütün hastanelerinde olduğu gibi, Türk Silahlı Kuvvetlerine tamamen veya kısmen tahsis edilen Sağlık Bakanlığı hastanelerinde de destek hizmetleri ve kaynak (insan, taşınır, taşınmaz) temini, ilgili mevzuat çerçevesinde sağlanır. Bu hastaneler rol ve fonksiyonlarına uygun olarak askeri ve sivil, ayaktan ve yataklı teşhis ve tedavi hizmetleri ile birlikte bünyesinde bulundurduğu özellikli sağlık hizmetlerini ve sağlık kurulu faaliyetlerini yürütür.

              (3) Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde sunulan sağlık hizmetleri ihtiyaç duyulduğunda Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenir. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı bünyesinde; harekât ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak, Türk Silahlı Kuvvetlerine sunulan sağlık hizmetlerinin koordinasyonu ve yönetiminin sağlanması maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Koordinasyon ve Yönetim Merkezi teşkil olunur. Harekât etkinliğini artırmak maksadıyla söz konusu birimde çalışacak personel Milli Savunma Bakanlığının görüşü alınarak, Türk Silahlı Kuvvetleri personelini de içerecek şekilde Sağlık Bakanlığınca belirlenir.

(4) Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik sağlık hizmeti sunumuna ilişkin  hususlarda karşılıklı görüş alış verişi ile müşterek yönerge, genelge ve benzeri düzenlemeleri yayımlar.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel İşlemleri

 

            İnsan kaynakları

            MADDE 6- (1) Barış şartlarında Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık hizmetleri, öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık personeli aracılığı ile verilir. İhtiyaç halinde Milli savunma Bakanlığının talebi üzerine Sağlık Bakanlığı personel desteğinde bulunur.

(2) 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek-3’üncü maddesi kapsamında Milli Savunma Bakanlığı tarafından talep edilen kadrolar Devlet hizmeti yükümlülüğü kuralarına dahil edilir.

(3) Milli Savunma Bakanlığının ihtiyaç bildireceği kadrolara Sağlık Bakanlığınca görevlendirme yapılır.

(4) Sağlık hizmetinin yoğun olarak verildiği sağlık tesislerinde Sağlık Bakanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilen personelin bulunduğu irtibat ofisleri kurulabilir.

(5) Sağlık Bakanlığı S1 ve S2 rollerine sahip hastanelerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine ayrılan bölümlerinde görev yapan personel için ilgili mevzuat hükümleri gereği arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılmak suretiyle personel görevlendirmesi yapılır. Türk Silahlı Kuvvetleri rollerine sahip hastanelerde istihdam edilen personelin atama ve görevlendirmeleri Sağlık Bakanlığı personel mevzuatına göre yapılır.

            Görevlendirme

            MADDE 7-  (1) Milli Savunma Bakanlığının ihtiyaç bildirmesi halinde, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun Ek-17’nci maddesi kapsamı ve esaslarına göre Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sözleşmeli aile hekimleri hariç uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ile diğer sağlık personeli, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilir.

(2) Görevlendirme talepleri Milli Savunma Bakanlığınca yapılacak planlama çerçevesinde her yıl Eylül ayında Sağlık Bakanlığına bildirilir. Acil ortaya çıkabilecek ilave ihtiyaçlar ise zamana bağlı kalmaksızın Sağlık Bakanlığına bildirilir. Sağlık Bakanlığınca kuruluşunda bulunan taşra teşkilatlarına aynı il içerisinde görevlendirme talepleri için gerekli talimat verilir. Taşra teşkilatlarınca görevlendirme sonuçları Sağlık Bakanlığına ve Sağlık Bakanlığınca da Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

(3) Harekât ihtiyacı kapsamındaki sağlık personeli acil ihtiyaçları Milli Savunma Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığına bildirilir.

(4) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınca personelin görev yaptığı il dışına yapılacak görevlendirmelerde süre bir mali yılda aynı personel için toplam iki ayı geçemez.

(5) Öngörülemeyen ihtiyaçların giderilebilmesi maksadıyla birlik komutanlıklarınca talepte bulunulması halinde bölgesinde bulunan il sağlık müdürlüğü koordinasyonu ile sağlık personeli mahalli olarak görevlendirilir.

(6) Görevlendirme yapılacak personelin arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluş taşra teşkilatlarınca ilgili birimlerden talep edilir, arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonuçlanan personelin sonuçları Milli Savunma Bakanlığı ile koordine kurularak değerlendirilir ve sonucu olumlu olan personel Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı sağlık hizmet sunucularında görevlendirilir. Son üç yıl içerisinde arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapıldığı Sağlık Bakanlığınca bildirilen personel için ayrıca işlem yapılmaz. İl sağlık müdürlüklerince Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı sağlık hizmet sunucularınca görevlendirilmek üzere arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılmış tabip ve sağlık personeli havuzu oluşturulur. Ancak Milli Savunma Bakanlığı tarafından ihtiyaç duyulduğunda görevlendirilen personel için atamalı olduğu sağlık teşkilinden güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılması istenebilir.

(7) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı sağlık hizmet sunucularında görevlendirilen personel, hasta muayene, tedavi, sevk işlemleri ve sağlık kurulu gibi faaliyetleri görevlendirildiği kurum mevzuatına göre yürütür. İlgili mevzuat konusunda gerekli bilgilendirme görevlendirildiği Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşunca yapılır.

(8) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı sağlık hizmet sunucularında görevlendirilen Sağlık Bakanlığı personeli için özlük işlemleri atamalı olduğu kurumlarınca yapılır.

(9) Bu personelden Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevlendirilen eğitim ve öğretim görevlisi, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi ve diş tabiplerine de 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun Ek-17’nci maddesi kapsamında sağlık hizmetleri tazminatı ödenir.

 (10) Sağlık Bakanlığınca, kadrosunun bulunduğu yerden başka yerdeki  Türk Silahlı Kuvvetlerine ait birlik ve kurumlara görevlendirilmesi durumunda, harcırahları personelin atamalı olduğu kurum tarafından ödenir.

(11) Görevlendirilen personelin görevlendirilmiş olduğu kadro ve statüden kaynaklı yapılacak ilave ödemeler (sağlık hizmetleri tazminatı, yurt dışı görev harcırahı, yolluklar ile diğer tazminat/ödemeler) görevlendirildiği Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bağlı birlik/kurum tarafından yapılır. Görevlendirilen personelin kurumunca yapılacak döner sermaye ödeme miktarı mahsup işlemlerinin yapılmasını teminen aylık olarak görevlendirildiği birliğe bildirilir.

(12) Görevlendirilen personelin görev süresince disiplin veya cezai işlem uygulaması, personelin tabi olduğu personel ve disiplin mevzuatına göre, atamalı olduğu kurum tarafından yerine getirilir.

(13) Görevlendirilen personelden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait disiplin mevzuatına uymayanlar ilgili birlik/kurumca personelin görevlendirildiği kurumca görevlendirilmesi sona erdirilerek Sağlık Bakanlığı teşkilatına bildirilir ve Milli Savunma Bakanlığına bilgi verilir.

(14) Görevlendirilen Sağlık Bakanlığı personelinin görev yaptığı kuruma ait sosyal tesislerden ilgili mevzuatı çerçevesinde faydalanması sağlanır. 

                                   Atama

                                   MADDE 8- (1) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı sağlık hizmet sunucuları kadrolarının Devlet hizmeti yapmakla yükümlü tabip ve uzman tabip yerleştirilmesine uygun hale getirilmesi Milli savunma Bakanlığınca sağlanır.

                                   (2) Milli Savunma Bakanlığı tarafından, yerleştirme yapılacak kadrolar Sağlık Bakanlığına öncelik sıralaması yapılarak kura dönemlerinden önce bildirilir. Milli savunma Bakanlığınca bildirilen diğer kriterler,  Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak kura duyurularında ayrıca belirtilir. Kura işlemini müteakip, kura sonuçları Sağlık Bakanlığınca resmî internet sayfasından ilan edilir ve bu tebliğ hükmündedir.

                                    (3) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması neticesinde Türk Silahlı Kuvvetleri mevzuatı veya Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapması uygun görülmeyenler takip eden ilk Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasına Sağlık Bakanlığınca dâhil edilir ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarına hiçbir kurada dâhil edilmez.

         (4) Atanmasında engel bulunmayan adayların Milli Savunma Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet memuru statüsünde atamaları yapılır. Atamaları yapılan personel ilgili mevzuatında belirlenen sürede atandığı birlik/kuruma katılış yapar. Bu sürede katılış yapmayanların atamaları iptal edilir ve Sağlık Bakanlığına bildirilir.

              İhtiyaç fazlası yedek subaylar

              MADDE 9- (1) Her celp döneminde silah altına alınan yedek subaylardan ihtiyaç fazlası durumda olan sağlık sınıfı yedek subaylar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir.

              (2) İhtiyaç fazlası yedek subaylar, Sağlık Bakanlığına devredilen kurumlar ile şehit aileleri, gaziler, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve aileleri ile sınır ötesi ve teröristle mücadele harekatına öncelikle sağlık hizmet desteği sağlayan Sağlık Bakanlığı birimlerine görevlendirilmek üzere ilgili Milli Savunma Bakanlığı teşkilatına ataması yapılır. İlgili teşkil tarafından Sağlık Bakanlığı birimine görevlendirme yapılır.

              (3) Görevlendirilen yedek subayların özlük işlemleri, aylık, ek ödeme ve sağlık hizmetleri tazminatı ile diğer her türlü ödemeleri ataması yapılan Milli Savunma Bakanlığı teşkillerince yürütülür.

                        (4) Görevlendirilen personel görev yaptığı yerdeki diğer Sağlık Bakanlığı personeli ile aynı yetki, sorumluluk ve nöbet esaslarına tabidir.

            (5) Görevlendirilen personelin görev süresince disiplin mevzuatına aykırı fiilleri atamalı olduğu birlik/kuruma bildirilir. Disiplin mevzuatı çerçevesinde gerektiği durumlarda personelin görevlendirmeleri Milli Savunma Bakanlığınca iptal edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi

 

Genel hususlar

MADDE 10- (1) Barış şartlarında yürütülecek Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık hizmetleri  üç basamak halinde gerçekleştirilir. Birinci basamak sağlık hizmetleri kendi bünyesinde yürütülür. Ancak bünyesinde sağlık teşkili/tabibi bulunmayan Türk Silahlı Kuvvetleri birimlerinde birinci basamak sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı desteğinde yürütülür.

            Poliklinik hizmetleri

            MADDE 11- (1) Sağlık Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere, 6756 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkındaki Kanun ile Sağlık Bakanlığına devredilen asker hastaneleri ile tamamen veya kısmen Türk Silahlı Kuvvetlerine tahsis edilen hastanelerde ilgili mevzuat hükümleri dahilinde öncelik tanınır. Bu şekilde verilecek öncelikli hizmetin usûl ve esasları Milli Savunma Bakanlığının görüşü alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenir.

(2) Garnizon dışından gelen Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin muayene, tetkik ve tedavi işlemlerinin aynı gün içerisinde bitirilmesi esastır.

(3) Sağlık Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri planlı veya plansız sağlık hizmeti ihtiyaçları için, Merkezi Hekim Randevu Sisteminde oluşturulacak blok randevu ve çalışma prensiplerine ilişkin esaslar; Milli Savunma Bakanlığı ile koordine edilerek belirlenir. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için oluşturulacak blok randevular, beklemeye sebep olmayacak şekilde planlanır.

(4) Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin elektif veya öncelikli bireysel hastalık veya kontrol durumlarında Sağlık Bakanlığınca belirlenen blok randevular dâhilinde hizmet verilir. Ancak toplu muayene veya hizmet vermeyi gerektiren hallerde ihtiyaç makamlarınca önceden bildirilmek kaydıyla blok randevu kontenjanlarında artış yapılır veya o bölgede bulunan birlik mevcuduna ve müracaat ortalamasına göre ek blok randevu kontenjanları oluşturulur.

(5) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurum ve kuruluşlarınca kullanılan otomasyon sistemleri ile Milli Savunma Bakanlığının kullandığı otomasyon sistemlerinin entegrasyonu ve ortak kullanımı konusunda gerekli koordine ve işbirliği sağlanır.

Erbaş ve er sağlık hizmetleri

MADDE 12- (1) Erbaş ve er sağlık hizmetleri, yirmi dört saat esasına göre verilir. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri birinci basamak sağlık teşkilleri ile diğer ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri arasında birliklerin konumu, mevcudu, güvenlik durumu, iklim şartları, en yakın sağlık teşkilinin birliğe uzaklığı ile imkan ve kabiliyetleri ve benzeri kriterler dikkate alınarak esnek sevk zinciri ilgili birimlerle koordine edilerek Sağlık Bakanlığınca uygulanır.

(2) Hastanede yatarak tedavi gören erbaş ve erlerin ihtiyaçları (pijama, terlik, iç çamaşırı, çorap, havlu ve benzeri) tedavi gördüğü hastane tarafından temin edilerek bunlar için ödenen ücret personelin bağlı olduğu kuruma detaylı liste hazırlanarak fatura edilir.

(3) Hastanede yatarak tedavi gören erbaş ve erlerin tedaviye yönelik ilaç, sarf malzemesi, kan ve diğer sağlık malzemesi ihtiyaçları Sağlık Uygulama Tebliği usul ve esasları kapsamında hastane tarafından karşılanır. Erbaş ve erlerin kendisinden sağlık hizmetlerine ilişkin olarak ücret talep edilmez.

(4) Garnizon dışından gelenler başta olmak üzere, müracaat eden erbaş ve erlere öncelik tanınarak muayene, tetkik ve tedavilerinin aynı gün içinde sonlandırılmasına yönelik tedbirler alınır. Aynı gün içerisinde işlemlerin tamamlanamadığı durumlarda, merkez komutanlığı ile irtibata geçilerek merkez komutanlığınca yer temin edilmesi sağlanır. Erbaş ve erlerin hastaneye müracaatında danışma hizmeti alabilecekleri ilgili birim daha önceden belirlenir. Ayrıca, ihtiyaç halinde sağlık hizmet sunucusu talebi  ve doğrultusunda erbaş/erlerin bağlı bulunduğu birlik tarafından irtibat personeli görevlendirilir.

(5) 21/06/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında zorunlu askerlik hizmetine başlayacak yükümlülerin yoklama muayeneleri, Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğünce hazırlanan yoklama belgesine göre Sağlık Bakanlığınca yetkili kılınan sağlık hizmet sunucusu tarafından yapılır.

(6) Yükümlülere uygulanacak aşılar ile gerekli görülen diğer aşılar Sağlık Bakanlığınca yetkili kılınan sağlık hizmet sunucusu tarafından katılış muayeneleri esnasında birlikler bünyesinde toplu olarak uygulanır. Aşı uygulaması eksik kalan personel için Türk Silahlı Kuvvetleri ile sağlık hizmet sunucusu arasında gerekli koordinasyon yapılır ve aşıların uygulanması sağlanır.

(7) Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekât, tatbikat ve arazide gerçekleştirilecek faaliyetleri için ihtiyacı olan anti serumlar (yılan, akrep) ile gerekli görülen diğer aşı ve anti serumlar Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilerek, ilgili birliğe teslim edilir.

(8) Sağlık Bakanlığı bağlısı hizmet sunucularında, erbaş ve erlerden hiçbir şekilde ilave ücret talep edilmez.

Teröristle mücadele harekâtı, sınır ötesi harekât, insani yardım ve afetlerde sağlık hizmetleri

MADDE 13- (1) Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaşta ihtiyaç duyacağı sağlık hizmet desteği 04/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu kapsamında tespit edilir. Söz konusu ihtiyaçlara ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında barış döneminde protokoller yapılır ve seferberlik/ savaş halinde Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanır.

(2) Türk Silahlı Kuvvetlerince sevk ve idare edilen harekatlar kapsamında, birinci basamak sağlık hizmetleri Türk Silahlı Kuvvetleri sorumluluğunda, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri ise Sağlık Bakanlığı sorumluluğunda yürütülür. İhtiyaç halinde Sağlık Bakanlığınca Türk Silahlı Kuvvetleri birinci basamak sağlık teşkilleri ile seyyar sahra hastanelerine, özellikli gemilere (çok maksatlı amfibi hücum gemisi gibi) yönelik personel ve lojistik destek sağlanır.

(3) İcra edilen harekâtın gereklerine göre, sağlık hizmetlerinin etkin sunumuna yönelik, harekatın yürütüldüğü il/ilçedeki Mülki İdare Amirinin sorumluluğunda, Sağlık Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katılımı ile yeterli sayıda sağlık hizmetleri koordinasyon birimi kurulur ve hizmete uygun yer tahsisi yapılır bu birim Bakanlıkta kurulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Koordinasyon ve Yönetim Merkezi ile işbirliği içerisinde görev yapar.

Gazilere yönelik sağlık hizmetleri

MADDE 14- (1) Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, rehabilitasyon hizmetlerinin sunumunda gaziler için ana merkezdir. Tüm Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, gaziler ile gazi/şehit yakınlarına ilgili mevzuat hükümleri dâhilinde öncelik tanınır.

(2) Gazilik statüsünü kazanmış veya tedavisi devam ettiği için henüz malul gazi statüsünü kazanamamış personelin  tedavi görmekte olduğu hastaneden sevk edildiği diğer hastane veya taburcu edildiğinde ikametine kadar olan ulaşımı ile muayene ve tedavi için ikametinden hastaneye ulaşımı tıbbî durumu değerlendirilerek mevzuatın elverdiği en rahat nakil imkânı ilgili sağlık teşkili tarafından planlanır ve sağlanır.

 

 

Misafir askeri personelin ve yabancı hastaların muayene ve tedavileri

MADDE 15- (1) Uluslararası askeri eğitim işbirliği anlaşmaları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri adına Türkiye’de eğitim ve öğretim gören yabancı uyruklu misafir askeri personel ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri anlaşma hükümleri kapsamında sağlık hizmeti alır.

(2) Dost ve müttefik ülkeler ile imzalanan anlaşmalar/protokoller gereği yapılacak ücretsiz hasta tedavileri Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülür.

            Acil yardım hizmetleri

            MADDE 16- (1) Türk Silahlı Kuvvetleri acil sağlık hizmetleri, 112 Komuta/Kontrol Merkezi aracılığı ile ulusal mevzuat kapsamında karşılanır.

(2) Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 112 Komuta/Kontrol Merkezine yapılan çağrı sonrasında, gönderilen ambulansın hasta/yaralıya hızla ulaşmasını sağlamak maksadıyla çağrıyı yapan birlikler tarafından gerekli önlemler alınır.

(3) İhtiyaç halinde, Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin konumu, personel sayıları ve ulaşım imkânları göz önünde bulundurularak, il sağlık müdürlükleri ile ilgili garnizon komutanlıkları arasında ortak 112 istasyonu açmaya yönelik esaslar belirlenir ve örneği     EK-B’de  bulunan protokol imzalanır.

(4) Türk Silahlı Kuvvetlerince ulusal veya uluslar arası tatbikatlar, atış faaliyetleri, fiziki yeterlilik testleri, milli mayın arama faaliyetleri, patlayıcı madde imha faaliyetleri, denetlemeler, şehit bildirimleri ve benzerine yönelik talep edilen ambulans ve sağlık personeli için taraflarca yapılan planlamalar çerçevesinde gerekli tedbirler alınır.

(5) Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik hasta ve yaralı tahliye zinciri Sağlık Bakanlığınca Milli Savunma Bakanlığı ile koordine edilerek belirlenir.

(6) Teröristle mücadele harekat bölgesinde ve sınır ötesi harekat kapsamında görev yapan birliklerde hasta ve yaralı tahliyesinde Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen personel her türlü askeri araçta (kara/deniz/hava) görev yapar.

(7) Türk Silahlı Kuvvetlerinin icra edeceği afet ve acil durumlara ilişkin tatbikat ve eğitimler için Sağlık Bakanlığı sağlık teşkilleri ve personelince gerekli destek sağlanır.

(8) Türk Silahlı Kuvvetlerince kendi teşkillerine ilişkin olarak hazırlanan afet planlarında Sağlık Bakanlığını ilgilendiren hususlar için gerekli koordinasyon yerel düzeyde sağlanır.

(9) Sağlık Bakanlığınca icra edilecek tatbikatlara, Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık personeli ve birimlerinin katılımı sağlanır.

(10) Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık teşkilleri afet sonrası koruyucu sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili birimleri tarafından müştereken planlanır.

(11) Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sağlık Bakanlığının ihtiyaç duyduğu kara, hava ve denizden sıhhi tahliye hizmeti, Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının konu ile ilgili mevzuat/protokolleri kapsamında yürütülür.

(12) Hasta/yaralının, ambulans uçak ya da helikopter ile tahliyesi gereken durumlarda, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Sağlık Bakanlığının ilgili birimi tarafından, hasta/yaralının havadan tahliyesinde sakınca olmadığı ve nakil esnasında ihtiyaç duyulan tabip/sağlık personeli ile tıbbi cihaz/malzeme bilgileri, Sağlık Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili birimlerine karşılıklı olarak bildirilir.

(13) Askeri ambulans uçakta kullanılacak tıbbi cihazlar (el aletleri dâhil) Milli Savunma Bakanlığı (11’inci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı) envanterinde bulunur. Sarf malzemeleri ise Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanır.

           

 

            Laboratuvar hizmetleri

            MADDE 17- (1) Türk Silahlı Kuvvetlerinin yüzer birlik, üs bölgesi, harekât ve benzeri özellikli durumlar hariç, verilecek olan laboratuvar hizmetleri yapılacak muayene ve tedavi türleri dikkate alınarak, 09/10/2013 tarihli ve 28790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yürütülür.

(2) Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan sağlık teşkilinde mevcut olmayan, yapılması maliyet-etkin olmayan, aciliyet gerektirmeyen tetkikler için alınan numuneler hizmet alınacak olan laboratuvara, il sağlık müdürlükleri sorumluluğunda uygun koşullarda nakledilir ve sonuçları hastaların başvurduğu sağlık teşkilinden verilir.

(3) Laboratuvar hizmetlerine ilişkin örneklerin usulüne uygun olarak hastadan alınmasından, uygun materyaller içerisinde bulundurulmasından, Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık sunucuları sorumludur.

(4) Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık teşkillerinde laboratuvar tetkik isteğinin elektronik ortamda yapılabilmesine ilişkin gerekli desteğin sağlanmasından, teslim alınmasından, taşınmasından, çalışılmasından ve sonuçların zamanında teslim edilmesinden Sağlık Bakanlığı teşkilleri sorumludur.

(5) Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca, karşılıklı olarak laboratuvar hizmet bedel faturalarının üçer aylık dönemler halinde hazırlanması ve ödenmesi sağlanır.

            Koruyucu sağlık hizmetleri

            MADDE 18- (1) Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin hastalık ve yaralanmalardan korunması, bedenen ve ruhen sağlıklı ve zinde tutulması koruyucu sağlık hizmetinin temel amaçlarındandır.

(2) Milli savunma Bakanlığı tarafından talep edilmesi ve ihtiyaç halinde, halk sağlığı açısından risk oluşturan bulaşıcı hastalıklar veya gıda/su kaynaklı zehirlenme vakaları ve şüphesi durumunda, salgınların görüldüğü birlik ve kışlalarda, hastalık kaynağının ve alınabilecek önlemlerin tespiti maksadıyla Sağlık Bakanlığınca bulaşıcı hastalıklar kontrol ekibi görevlendirilir. İhtiyaç duyulan tedbirler müştereken alınır.

(3) Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yurt dışı görev öncesi yapılması gereken aşı, test, muayene ve diğer sağlık işlemleri Sağlık Bakanlığınca yapılır.

(4) Türk Silahlı Kuvvetlerinin içme ve kullanma su analizleri, Sağlık Bakanlığına bağlı laboratuvarlar tarafından ücretsiz yapılır. Su kontrol, denetim ve analiz hizmetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca işbirliği içerisinde yürütülür.

(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinin su güvenliğinin sağlanması veya geliştirilmesine yönelik teknik düzeyde danışmanlık ve eğitim desteği Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerince sağlanır.

(6) Harekât bölgesi ile ilgili tıbbi istihbarat faaliyetleri, Sağlık Bakanlığınca ilgili makamlarla koordineli olarak yürütülür, bölgede görev yapacak personele yönelik uygulanacak aşı ve ilaçlar ile korunma önlemleri belirlenir. Koruyucu önlemlerin personel göreve gitmeden önce tamamlanması ve gerektiğinde uygulamaya harekât bölgesinde devam edilmesi esastır.

Ağız ve diş sağlığı hizmetleri

MADDE 19- (1) Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki sağlık teşkillerinde verilen ağız ve diş sağlığı hizmetleri ihtiyaç halinde Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenir.

(2) Yüzer birliklerin uzun süreli görevlendirmeleri öncesinde, gemi personelinin toplu diş tarama ve tedavileri birlik komutanlığının bildirimi üzerine Sağlık Bakanlığınca ücretsiz olarak yapılır.

 

 

 

Tıbbi kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) hizmetleri

MADDE 20- (1) Tıbbi KBRN hizmetleri NATO ve milli mevzuatta öngörülen KBRN sağlık tedbirleri esasları çerçevesinde icra edilir.

(2) KBRN tehdidi veya taarruzunda yürütülecek faaliyetler KBRN muharebe alanı bileşenleri (mevcut KBRN Mobil Arazi Laboratuvarı, Numune Alma Timleri, tespit ve teşhis imkânları, dekontaminasyon, tıbbi tahliye ve tedavi imkânları) göz önünde bulundurularak harekâta katılan sağlık teşkilleri ile koordine edilir.

(3) KBRN taarruzlarında, gerek olay mahallinde gerekse hastanelerde yapılacak müdahalelere ilişkin esaslar önceden planlanır ve tatbikatlar icra edilir.

(4) Türk Silahlı Kuvvetlerinin tıbbi KBRN harekât ihtiyaçları Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülür.

Sağlık raporları

MADDE 21- (1) Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, öğrencileri ve bunların adayları ile askerlik yükümlülerinin görevlerine uyarlık bakımından sağlık yeteneklerini tespit etmek amacıyla yapılacak muayene ve düzenlenecek sağlık raporları  “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” ve “Türk Silahlı Kuvvetleri Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi” nde yer alan usul ve esaslara göre düzenlenir.

(2) Hangi raporların hangi sağlık tesisleri tarafından verileceği, Milli savunma Bakanlığı ile koordine edilerek Sağlık Bakanlığınca yayımlanır. Değişen ihtiyaç ve özel durumlar için Milli savunma Bakanlığının talebi doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından listede değişiklik yapılır. Bu kapsamda, belirlenen hastanelerde sağlık kurulu işlemlerine yönelik imkan ve kabiliyetler tesis edilir.

(3) Sağlık Bakanlığınca uçucu, dalgıç/denizaltıcı sağlık kurulu muayenelerinde blok randevu sistemi uygulanır ve bu muayeneler için hastane içerisinde güvenlikli ayrı bir bölüm tahsis edilir.

Kan hizmetleri

MADDE 22- (1) Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumlarında tedavi gören askeri personel ve hak sahibi yakınlarının acil kan/kan ürünü ihtiyaçları Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri çerçevesinde temin edilir. Edilemediği hallerde bu ihtiyaç, ilgili kan hizmet birimince Milli Savunma Bakanlığı tarafından EK-C’de belirtilen Usûl ve Esaslar doğrultusunda birlik ve kurumlara müracaat edilerek sağlanır.

Çalışan ve hasta güvenliği

MADDE 23- (1) Güvenlik riski bulunan bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetlerine sağlık hizmeti sunan kurumlar ile bu kurumlarda çalışan personelin ve hastaların güvenliği, ilgili kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapılarak sağlanır. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından tespit edilen hastanelerin güvenlik seviyelerine göre belirlenen kriterler doğrultusunda alınacak tedbirler Milli Savunma Bakanlığı ve Valiliğin emir ve koordinasyonu ile gerçekleştirilir.

(2) Sağlık tesisleri gizlilik ve güvenlik sağlanma şartlarına göre EK-Ç’de belirtildiği şekilde tasnif edilir. Hastanelerin güvenlik seviyesi Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile diğer ilgili Kurumların yetkili organlarınca değerlendirilip Sağlık Bakanlığınca onaylanır. Gerekli güvenlik tedbirleri müştereken alınır.

Şehit ve yaralı personel bilgilerinin bildirimi

MADDE 24- (1) Harekât ortamında yaralanarak veya hastalanarak hastaneye nakledilen personelin kimlik bilgileri harekât merkezleri vasıtasıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili birimine bildirilir. Sağlık teşkillerinde tedavi görmekteyken vefat eden personelin vefatından Türk Silahlı Kuvvetleri harekat merkezine ilk bir saat içinde ön bilgi, altı saat içerisinde ise ayrıntılı bilgilendirme yapılır. Bu bilgilendirme için sağlık teşkillerinde harekat merkezlerinin iletişim bilgileri bulundurulur.

(2) Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yaralanma sebebi, yaralanan vücut bölgesi, üzerindeki koruyucu teçhizatların neler olduğu gibi bilgiler şehit veya yaralı personelin getirildiği ilk sabit yataklı hastane tarafından EK-D “Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli Yaralanma Tespit Formu” talimatına uygun olarak doldurulur. Doldurulan form, ilgili il sağlık müdürlüğü tarafından, aylık olarak bir araya getirilir ve müteakip ayın ilk üç iş günü içinde, “Gizli” gizlilik derecesi ile Milli Savunma Bakanlığına gönderilir.

Hastanelerin rezerv yatak düzenlemesi

MADDE 25- (1) Teröristle mücadele harekâtı ve sınır ötesi harekât kapsamında belirlenecek hastanelerin tamamı ya da bir bölümü Sağlık Bakanlığınca sadece Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sağlık hizmeti sunulması için tahsis edilir. Ayrıca hastaneler, olası güvenlik tehdidi ve yaralanma ihtimali düzeyine göre ihtiyaç halinde asgari %20 oranında boş kapasiteyi rezerv yatak olarak tutar.

(2) İç ve dış güvenlik tehditlerine bağlı olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyacağı kadar kapasite düzenlemesi, koordineyi müteakip Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılır.

(3) Türk Silahlı Kuvvetlerinin talepleri ve harekat faaliyetleri kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen hastaneler S1, S2 ve S3 olarak Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sağlık hizmeti sunmak üzere tahsis edilir.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim Faaliyetleri

 

Eğitim yöntemleri

  MADDE 26- (1) Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sağlık Bakanlığı sağlık personeline verilecek hizmetiçi eğitim, sertifikasyon programları ve diğer eğitim programları ilgili mevzuatına göre aşağıda yer alan yöntemler doğrultusunda düzenlenir.

                        Sertifikalı eğitimler

                        MADDE 27- (1)  Sertifikalı eğitim programları, 04/02/2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenir.

                        Aday memur eğitimleri

                        MADDE 28- (1) Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitimler, 27/06/1983 tarihli ve 18090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

                        Hizmet içi eğitimler

                        MADDE 29- (1) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık personelinin mesleki melekelerinin koruması ve geliştirilmesi maksadıyla  gerekli hizmet içi eğitim programları planlanır.

                        Diğer eğitimler

                        MADDE 30- (1) Hizmetin daha etkin yürütülmesi ile karşılıklı bilgi ve deneyimlerden yararlanma olanağı sağlamak amacıyla tespit edilen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda seminer, sempozyum, konferans, panel ve tatbikatlar gibi diğer eğitim faaliyetleri düzenlenir.

                        Eğitimlerin planlama ve icra esasları

                        MADDE 31- (1) Eğitim vermeyi planlayan kurum eğitim konularını her yıl nisan ayına kadar ilgili kurumlara bildirir. Kurumlar personelin yıllık eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek almak istedikleri eğitim içeriği ve konularını her yıl eylül ayına kadar, yıl içinde ani gelişen eğitim ihtiyaçları ortaya çıkması halinde ise zamana bağlı kalmaksızın eğitim talep edilen kuruma bildirir.

                        (2) Eğitim talep edilen kurum tarafından; eğitim talep eden kurumlara kontenjan planlaması yapılır. Kontenjan tahsisi ile ihtiyacın karşılanamaması halinde veya yıl içinde ani gelişen eğitici ihtiyaçları ortaya çıkması halinde eğitim verecek kurumca ilave eğitimler planlanır.

                        (3) Eğitime katılacakların sayısı ve nitelikleri ilgili mevzuatlarda ve programlarda belirlenir. Kurumlar, belirlenen kontenjana ve niteliklere uygun olarak eğitime katılacak personeli ismen belirler. Kesinleşen programlarda eğitime katılması kararlaştırılmış olan personel, eğitim faaliyetine katılmak zorunda olup, yasal bir mazeret nedeniyle katılmamış olan personelin programla ilişiği kesilir. İlişiği kesilen personel bilgileri ilgili kuruma bildirilir. Bu personel daha sonra yapılacak aynı düzeydeki eğitim programlarına alınır.

                        (4) Eğitimi icra eden kurum tarafından eğitim sonuç raporu düzenlenerek eğitim alan personelin kurumuna gönderilir.

                        (5) Eğitim verecek kurum tarafından eğitimin icrasında kullanılacak sarf ve demirbaş malzemeleri tam ve eksiksiz olarak temin edilir.

                        (6) Eğitimlere yönelik idari faaliyetler (devam durumunun takibi, müfredatın düzenlenmesi, eğitime ait bitirme belgelerin düzenlenmesi ve benzeri) eğitimi veren kurum tarafından, personelin özlük haklarına (idari/zorunlu izin, eğitime katılım belgesi, iaşe, ibate ve benzeri) yönelik faaliyetler ise personelin bağlı bulunduğu kurumca yapılır.

                        (7) Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşlarında tesis edilecek sertifikalı eğitim verilen merkezlerin tescil işlemleri, eğitim merkezlerinde verilecek eğitimlere ilişkin  sınavlar ve sertifikasyon işlemleri, Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

                        (8) Eğitim talep eden kurum eğitimlere personel tefrikini yapar ve kimlik bilgilerini eğitimi planlayan kuruma bildirir. Eğitim verilen kurum tarafından; kendi personeline ücreti karşılığında verilen eğitimlere katılan diğer kurum personelinin eğitim ücretleri ilgili kuruma fatura edilir, personelin bağlı bulunduğu kurumca ödenir.

                        (9) Eğitim ve araştırma hastanelerinde verilecek eğitimler için Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile koordine edilmesi gereken hususlarla ilgili faaliyetler Sağlık Bakanlığı tarafından icra edilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Sağlık Lojistiği Hizmetleri

 

                                   Genel esaslar

                                   MADDE 32- (1) Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık teşkillerinin sunduğu sağlık hizmetlerinin, ulusal sağlık mevzuatı doğrultusunda yürütülmesi, kaynakların etkin, ekonomik ve tarafların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve daha süratli olarak temin edilmesi maksadıyla tedarikte işbirliği çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığının ihtiyaç bildirmesi halinde Sağlık Bakanlığı ile aşağıda belirtilen konularda işbirliği yapılır:

                        a) Merkezi olarak tıbbi cihaz tedariki,

                        b) Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularının birbirlerinden teşhis ve tedaviye yönelik mal ve hizmet alımı,

                        c) Teşhis ve tedaviye yönelik olup ihtiyaç fazlası olan tüketim malzemelerinin bedelsiz devri,

                        ç) Sağlık sınıfı malzemelerin mahallinden tedariki,

                        d) Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen harekât, tatbikat ve yurtdışı görevlerde kullanılmak üzere tıbbi ana malzeme, tıbbi sarf malzeme ve ilaçların Sağlık Bakanlığınca temini,

                        e) Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından tıbbi cihaz bakım-onarım ve kalibrasyon hizmetlerine yönelik ortak hizmet alımı,

                        f) Sağlık lojistiği konularında ihtiyaç duyulan diğer konular.

                                    (2) Sağlık Bakanlığınca, muharebe etkinliğini doğrudan etkileyen, sefer şartlarında temini güç ve tedarik süresi uzun olan sıhhi ikmal maddelerinin sağlık sefer stoku olarak bulundurulmasına öncelik verilir. İlaç, tıbbi sarf malzemesi gibi miatlı sefer stoklarının miat takipleri hassasiyetle yapılır, miatları doğrultusunda periyodik değişime tabi tutularak her an kullanılabilir durumda olması sağlanır.

                          Merkezi olarak tıbbi cihaz tedariği

            MADDE 33- (1) Sağlık Bakanlığınca, bir sonraki yılda merkezi alımı yapılacak tıbbi cihaz listesinin Milli Savunma Bakanlığı ile paylaşılmasını müteakiben, yirmi gün içerisinde bu alım listesi dâhilinde, Milli Savunma Bakanlığının ihtiyaç bildirdiği tıbbi cihazlar da bu merkezi alımlara dâhil edilerek tedarik gerçekleştirilir.

            (2) Tedariği planlanan tıbbi cihazlara ait ihale işlem dosyası, Sağlık Bakanlığı birimlerince hazırlanır ve Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirilir. Bu aşamada ihtiyaç birimlerinin ilave istekleri (montaj, garanti, teknik doküman, yedek parça ve benzeri) var ise ihale dokümanına eklenmesi sağlanır.

            (3) Tedarik edilecek cihazlar konusunda Sağlık Bakanlığınca talep edilen tutara ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından ödenek taahhüdünde bulunulması üzerine, Sağlık Bakanlığı tedarik birimlerince tedarik süreci başlatılır. Tedarik sürecinin yürütülmesi Sağlık Bakanlığının; sözleşmenin imzalanması, muayene ve kabul işlemleri ile yükleniciye yapılacak ödemelere ilişkin süreçlerin yürütülmesi ise ihtiyaç bildiren Türk Silahlı Kuvvetleri biriminin yükümlülüğünde yürütülür. Ancak talep edilmesi halinde muayene ve kabul işlemlerine ilişkin iş ve işlemler Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülür.

            (4) Muayene ve kabul işlemlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından yürütüldüğü hallerde muayene ve kabul belgesinin onaylı sureti ile teknik dokümanlar (cihaz kullanım/bakım klavuzu, servis klavuzu ve benzeri) tıbbi cihazların devir işlemleri ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç makamlarına teslim edilir.

            Teşhis ve tedaviye yönelik mal ve hizmet alımları

            MADDE 34- (1) Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sağlık Bakanlığı sağlık hizmet sunucularının ihtiyaç duyduğu teşhis ve tedaviye yönelik mal (tıbbi cihaz ve ana malzeme, ilaç, tıbbi sarf malzemesi) ve hizmetler, ilgili düzenlemeler ve bu Usûl ve Esaslar çerçevesinde karşılıklı olarak imza altına alınacak protokoller ile birbirlerinden temin edilebilir. Protokoller mal ve hizmet alımları için ayrı ayrı düzenlenir ve harcama yetkililerince imzalanır.

            (2) Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık teşkilleri ile Sağlık Bakanlığı sağlık teşkilleri harcama yetkilileri arasında imzalanacak protokollerde, ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, hizmetin nasıl sunulacağı, malın nasıl ve ne şekilde teslim edileceği, ödemelerin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı gibi esaslara yer verilir.

            (3) İhtiyacı karşılayacak idarelerden, idarenin bizzat üretmediği veya kendi ihtiyacı için satın almadığı hizmetler için talepte bulunulmaz.

            (4) Gerek hizmet ve gerekse mal alımlarında hastaya sunulan hizmetlerin veya kullanılan malların bedeli, sadece hizmeti/malı satın alan idare tarafından geri ödeme kurumuna faturalandırılır.

            (5) Mal alımlarında; amortismana tabi olmayan malların bedeli, maliyetinin üzerine yasal kesintiler (SHÇEK Payı, Merkez Payı, Hazine Payı) ilave edilerek belirlenir ve bu fiyat üzerinden faturalandırılır. Amortismana tabi olan malların bedeli ise amortisman tutarları da dikkate alınarak satışı yapacak olan idare tarafından Taşınır Mal Yönetmeliği esaslarına göre belirlenir.

            (6) Hizmet alımlarında üçüncü şahıslardan temin edilen hizmetlerin bedeli, ihale bedeline yasal kesintiler (SHÇEK Payı, Merkez Payı, Hazine Payı) ilave edilmek suretiyle belirlenir ve bu fiyat üzerinden faturalandırılır. İdarelerce üretilen hizmetlerin bedeli ise maliyet bedeline yasal kesintiler (SHÇEK Payı, Merkez Payı, Hazine Payı) ilave edilmek suretiyle belirlenir ve bu fiyat üzerinden faturalandırılır.

                          (7) Satılan malın veya hizmetin bedeli satan idare tarafından düzenlenecek fatura karşılığında alan idarece faturanın teslim tarihinden itibaren en geç kırk beş gün içinde ödenir.

                 (8) Süreklilik arz eden mal ve hizmet alımlarında faturalar aylık olarak düzenlenir. Süreklilik arz etmeyen mal ve hizmet alımlarında ise malın teslim edildiği veya hizmetin sunulduğu tarihten itibaren bir ay içinde düzenlenmesi esastır.

                 İhtiyaç fazlası tüketim malzemelerinin bedelsiz devri

                 MADDE 35- (1) Milli Savunma Bakanlığının talebi üzerine, teşhis ve tedaviye yönelik ihtiyaç fazlası malzemeleri sorgulayabileceği, talep yapabileceği ve talepleri görebileceği “MKYS/Stok Koordinasyon Uygulaması” modülü kullanım yetkisi verilir.

                 (2) İhtiyaç fazlası malzemeler için fatura düzenlenmez ve bu malzemeler ilgili mevzuatı çerçevesinde bedelsiz olarak devredilir.

                 (3) İl sağlık müdürlükleri ve bağlı sağlık tesisleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri birimleri arasında gerçekleşecek ihtiyaç fazlası devir işlemlerinde devir edilen taşınırın nakliye giderleri devir alan idareye aittir. Karşılıklı imza altına alınan ihtiyaç fazlası devir protokolü uyarınca teslim edilmek üzere gönderilen mal ve malzemelerin bu aşamadan sonra alımından vazgeçilemez.

                 Sağlık sınıfı malzemelerin mahallinden tedariği

                 MADDE 36- (1) Sağlık Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık teşkillerinin mutabakata varması durumunda, Sağlık Bakanlığının merkezi ve mahalli alım listelerinde bulunmayan ancak Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık teşkillerinin ihtiyacı olan sağlık sınıfı malzemeler (tıbbi cihaz ve ana malzeme, ilaç, tıbbi sarf malzemesi) için Sağlık Bakanlığı sağlık teşkillerince mahallinden daha uygun fiyatlarla müşterek mal tedariki yapılabilir.

                 (2) Mutabakat sağlanması halinde yapılacak tedarik ile ilgili diğer hususlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sağlık Bakanlığının mahalli birimleri tarafından 33 üncü maddede belirtildiği şekilde yürütülür. İhtiyaç halinde karşılıklı olarak tedariğe yönelik bu Usûl ve Esaslar çerçevesinde protokoller imzalanabilir. Protokoller mal ve hizmet alımları için ayrı ayrı düzenlenir ve harcama yetkililerince imzalanır.

                 (3) Bu Usûl ve Esaslar çerçevesinde temin edilecek tıbbi cihaz ve sağlık sınıfı malzemelerin herhangi bir nedenle temin edilememesi durumunda Sağlık Bakanlığı sağlık teşkillerine herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

                 (4) Tıbbi cihazların teminine ilişkin yürütülecek işlemler Sağlık Bakanlığı sağlık teşkillerinin tedarik sürecini aksatmayacak şekilde yürütülür.

                 Tıbbi ana ve sarf malzemeleri ile ilaçların temini

                 MADDE 37- (1) Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen harekât, tatbikat ve yurtdışı görevlerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyacağı tıbbi ana malzeme, tıbbi sarf malzeme ve ilaçların mahallinden karşılanması için koordinatör birimler görevlendirilir. Görevlendirilen birimlerin iletişim bilgileri karşılıklı paylaşılarak, bu birimlere doğrudan koordinasyon yetkisi verilir.

                 (2) Milli Savunma Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığına bildirilen sağlık sınıfı malzeme ihtiyaçlarının, hangi sağlık teşkillerince karşılanacağı belirlenerek, Türk Silahlı Kuvvetleri koordinatör birimine bildirilir. Sağlık Bakanlığı sağlık teşkillerince ihtiyacın azami üç gün içinde ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri birimine teslim edilmesi sağlanır.

                 (3) Sağlık Bakanlığınca tedarik edilen sağlık sınıfı malzemeler Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili birimine geçici tahsis ile teslim edilir. Sağlık teşkillerinin görevinin tamamlanmasını müteakip kullanılmadan kalan sağlık sınıfı malzemelerden kullanımı mümkün olanlar Sağlık Bakanlığı teşkiline iade edilir.

                 (4) Görev süresi içerisinde miadının bitimine dört ay kalan malzemelerin yeni miadlı olanları ile değişimleri yapılır.

                 (5) Soğuk zincire tabi ilaç ve malzemeler için uygun taşıma kapları Sağlık Bakanlığı teşkilince karşılanır.

                 (6) Sağlık ana malzemeler faal olarak teslim edilir ve alınır, kullanım esnasındaki bakım-onarım ve kalibrasyonları Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yaptırılır.

                 (7) Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teslim alınan malzemelerin bütünleme ihtiyaçları ile yeni oluşan ihtiyaçlar, ihtiyaç listesinin Sağlık Bakanlığına bildirilmesini müteakip üç gün içinde karşılanması sağlanır.

                 (8) Kullanılan malzemeler için, malzemelerin tedarik sözleşmelerindeki bedel üzerine yasal kesintileri (SHÇEK Payı, Merkez Payı, Hazine Payı ve benzeri) eklenerek elde edilen tutar üzerinden mahsuplaşma yapılır.

                 Kalibrasyon hizmetlerine yönelik ortak hizmet alımı

                 MADDE 38- (1) Teröristle mücadele ve sınır ötesi harekat icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüzer birliklerin tıbbi cihaz bakım-onarım ve kalibrasyon faaliyetleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülür.

                 (2) Taraflara ait sağlık teşkillerinin mutabakata varması durumunda, Sağlık Bakanlığı sağlık teşkillerinin imkanları ile yürütülen ya da mahallinden alınması planlanan bakım, onarım ve kalibrasyon hizmetlerine bölgedeki Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık teşkillerinin ihtiyaçları da dahil edilerek karşılanır.

                 (3) Sağlık Bakanlığı sağlık teşkillerinin kendi imkanları ile gerçekleştirilen tıbbi cihaz bakım, onarım ve kalibrasyon işlemleri 34 üncü maddede belirtildiği şekilde yürütülür.

                 (4) Bakım, onarım ve kalibrasyon hizmet alımı mahallinden yapılacak ise, Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık teşkilinde mevcut bakım onarım ve kalibrasyonu yapılacak cihazlar sözleşmeye dahil edilir. Bundan sonraki faaliyetler ilgisine göre 33 ve 34 üncü maddelerde belirtildiği şekilde yürütülür.

                 (5) Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık teşkilinde bulunan cihazlardan herhangi bir sebep ile envanterden çıkarılanlar Sağlık Bakanlığı sağlık teşkiline bildirilir. Söz konusu cihazın sözleşmeden çıkarılması Sağlık Bakanlığı sağlık teşkilince sağlanır.

                 Yürürlük

                 MADDE 39- (1) Bu Usûl ve Esaslar yayımını müteakip yürürlüğe konulur ve Sağlık Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı uygulamaya yönelik direktifleri kendi birimlerine bildirir. 

                 Yürütme

                 MADDE 40- (1) Bu Usûl ve Esasları Milli Savunma Bakanı ile Sağlık Bakanı birlikte yürütür.

 

 

 

 

 

EKLER

EK-A Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Teşkilleri Çizelgesi

EK-B Acil Sağlık Hizmetlerinin Müştereken Yürütülme Usûl ve Esasları

EK-C Kan Temin Faaliyetleri Usûl ve Esasları

EK-Ç Sağlık Teşkilleri Güvenlik Risk Sınıflandırması

EK-D Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli Yaralanma Tespit Formu

 

 

 

EK-A

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK TEŞKİLLERİ ÇİZELGESİ

(Devir Tarihi İtibariyle)

 

TSK Sağlık Teşkili

Genelkurmay Başkanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

TSK’da Kalan

Sağ.Bak.lığına Devredilen

İçişleri

Bakanlığına Devredilen

 

TSK Sağ.K.lığı

Per.

İsth.

Hrk.

MEBS

Öz.Kuv.

Gensek.

Mhf.A.

Toplam

K.K.K.

Dz.K.K

Hv.K.K

MSB’ye Bağlı

Sağ. Teşkilleri

Toplam

 

J.Gn.K

S.G.K

Toplam

 

Asker Hastane

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

33

-

-

-

 

E Grubu Sağ.Mrk.leri

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

3

3

5

-

-

-

 

Poliklinik

-

-

-

-

-

-

1

-

1

3

5

1

4

13

14

3

1

-

1

 

Birinci

Bas.

Sağlık

Teşk.

BBM/ASM

-

-

-

-

-

-

-

1

1

23

1

7

-

31

32

-

17

-

17

 

BBMM

2

3

1

1

2

2

1

-

12

160

79

45

7

291

303

-

91

21

112

 

Genel Toplam

3

3

1

1

2

2

2

1

15

188

86

53

11

338

353

41

109

21

130

 

 

EK-B

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN MÜŞTEREKEN YÜRÜTÜLME USÛL VE ESASLARI

 

Madde 1- Esaslar

  1. Sağlık Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalanan bu protokol tarafların alt birimlerine yayınlanacaktır.
  2. Yerel ihtiyaç ve sorunları da göz önüne alarak, Lahika-1’de bulunan taslak protokolde belirtilen genel esaslara ilave olarak, hizmetin yürütülmesine yönelik tüm detayları belirtecek şekilde İl Sağlık Müdürlükleri ile Garnizon Komutanlığı arasında alt protokol imzalanabilecektir.
  3. Acil yardım istasyonlarında kullanılan ambulanslardan yararlanan hastaların nakil edilecekleri sağlık biriminin seçimi İl Ambulans Servisi Komuta ve Kontrol Merkezi koordinasyonunda olacaktır.

ç. Çağrı üzerine, 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığı ile gönderilen ambulansın hasta/yaralıya ulaşmasını kolaylaştırmak maksadıyla; ambulansın kışla ve askeri alanlardan geçişi konusunda gerekli önlemler Birlik K.lıkları ve Birlik Nöbetçi Heyeti tarafından alınacaktır.

 

Madde 2- Tarafların Yükümlülükleri

 

  1. Sağlık Bakanlığı / İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından;

İstasyonlarda görev alacak uygun nitelikli sağlık personeli ve sürücü, istasyon ve ambulanslarda kullanılacak tıbbi malzemeler ile telsiz haberleşme ekipmanları karşılanacaktır.

  1. Garnizon Komutanlıkları Tarafından;

(1)       Kurulacak ambulans istasyonlarının yer tahsisi ve emniyetinin sağlanması,

(2)       Kurulacak istasyonların bina iç-dış donanım ve ihtiyaçları, bakım, onarım ve idamesi,

(3)       Kurulacak istasyonların sabit telefon ve internet ihtiyacı

 

Madde 3- Bu Usûl ve Esaslar bu madde dâhil toplam üç (3) madde ve Lahika-1‘den ibarettir.

 

LAHİKA

Lahika-1 (Örnek Protokol)

 

 

 

 

EK-B Lahika-1

ÖRNEK PROTOKOL

 

 

1.  TARAFLAR:        ……………..Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)

                                   .…................Komutanlığı

2. AMAÇLAR: Acil sağlık hizmetlerinin tek elden, kaliteli, süratli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin istasyonlarına fiziki mekân temini sağlanması.

3.  KISALTMALAR: ………………Valiliği (VALİLİK)

                                 ……………….Komutanlığı (KOMUTANLIK)

                              ……………….İl Sağlık Müdürlüğü (MÜDÜRLÜK)

                             Sağlık Hizmetleri Şubesi (ŞUBE)

                              İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta ve Kontrol Merkezi

4.  MADDELER:

4.1. Bu protokolün yürütülmesinden VALİLİK adına MÜDÜRLÜK, KOMUTANLIK adına ................................. sorumlu olacaktır.

4.2. Entegrasyonun kapsamı VALİLİK ve KOMUTANLIĞIN onayı ile ihtiyaca göre değişebilecektir.

4.3.   Bu hizmette kullanılacak 112 Acil Yardım İstasyonları ve ambulansları için gerekli mekânlar komutanlık tarafından sağlanacaktır ve Komuta Kontrol Merkezi’nin vereceği vakalara da çıkabilecek şekilde konuşlanacaktır.

4.4.  112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarının ve ambulanslarının bakım, onarım ve sigorta giderleri, akaryakıt giderleri, kullanılan tıbbi ve teknik malzemelerin idamesi İl Sağlık Müdürlükleri tarafından karşılanacaktır.

4.5.  Protokol çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığına ait tesislerde kurulması planlanan acil yardım  istasyonlarında kullanılan ambulansların bekleme yerleri ................................................... Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmet Sunucuları ve sosyal tesis olacaktır. Bu nokta 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak belirlenecek ve Komuta Kontrol Merkezi’nin vereceği diğer vakalara da hizmet verecek şekilde konuşlanacaktır.

4.6. KOMUTANLIK; belirlenen noktalardaki 112 Acil Yardım istasyonları için toplamda 60 metrekare olacak şekilde mümkünse üç oda ve lavabo olacak şekilde hazırlayacak, odanın tefrişini ve dâhili telefon haberleşme imkânlarını sağlayacak, odalar hazırlanırken ambulanslara en yakın yerler tercih edilecektir. İstasyonların direkt telefon, İnternet kurulum ve ekipmanları ile istasyon ve ambulansların telsiz ekipmanları MÜDÜRLÜK tarafından karşılanacaktır.

4.7. Hizmet vermek üzere belirlenen sorumluluk sahasında çıkan acil vakalarda (askeri ve sivil hastalar) görevlendirme, MERKEZ tarafından yapılacaktır.

4.8. Garnizonda ikamet eden personel ve ailelerinin acil ambulans ihtiyacında, MERKEZ aranacak ve aciliyetine karar verilen hastalara en yakın 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonundan ambulans görevlendirilecek, acil kabul edilmeyenlere herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

4.9. Olağandışı durumlar ve afetler, acil ve diğer sağlık personeline ulaşım güçlüğü çekilen bölgesel müdahale durumlarında, KOMUTANLIĞA ait ulaşım araçlarından gecikmeksizin yararlandırılacaktır. Aynı şekilde kurumlarda oluşabilecek büyük çaplı olaylarda, KOMUTANLIK tarafından ambulans talebi Komuta Kontrol Merkezine bildirilecek ve bu bilgi dâhilinde görevlendirme yapılacaktır.

4.10  Olağandışı durumlar ve afetlerde, koordinasyonun en üst düzeyde sağlanabilmesi amacıyla her türlü teknik, eğitsel işbirliği yapılacaktır. Yürütülecek bu faaliyetler MÜDÜRLÜK tarafından, KOMUTANLIĞIN koordinesi alınarak planlanacaktır.

4.11. İstasyonlarda görevli İl Sağlık Müdürlüğü personeline istasyonun konuşlu olduğu birlik bölgesinde yemek, çay, kafeterya hizmetleri, tuvalet ve benzeri ihtiyaçlar için ilgili Birlik Komutanlıkları tarafından gerekli kolaylık sağlanacaktır.

4.12. Milli Savunma Bakanlığı tarafından 112 Acil Yardım İstasyonlarına tahsis edilen yerlere ait telefon, internet faturaları Müdürlük tarafından elektrik ve su faturaları ise Komutanlık tarafından ödenecektir.

4.13. Protokol (...) yıl geçerli olup; bu sürenin bitimine bir ay kala, taraflardan birisince sona erdirilme talebinde bulunulmadığı takdirde, (…) yıl süreyle uzatılmış olacaktır.

4.14. Protokol ilgili makamların bağlı olduğu Sağlık Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlığı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek ve uyuşmazlıklar onay makamlarınca görevlendirilecek yetkililerce çözümlenecektir.

 

 

 

 

 

 

 

KOMUTANLIK ADINA                                                                                                                VALİLİK ADINA

 

 

 

 

 

 

  GARNİZON KOMUTANI                                                                                              İL SAĞLIK MÜDÜRÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-C

KAN TEMİN FAALİYETLERİ USÛL VE ESASLARI

 

1.         GENEL ESASLAR:

 

            Kan temin faaliyetleri aşağıda belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde yürütülür:

            a.         Personelin kan bağışçısı (tam kan ve bileşenlerini veren kişi) olmasında gönüllülük esastır.

            b.         Personelden kan teminine ilişkin sürecin işletilebilmesi için;

                        (1)       İhtiyaç duyulan kan veya kan ürününün tedavi görülen hastanenin kan bankasında, Kızılay’a bağlı kan hizmet birimlerinde veya Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş kan hizmet birimlerinde (Bölge Kan Merkezi, Kan bağışı Merkezi, Transfüzyon Merkezi) bulunmaması,

                        (2)       İhtiyacın Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile anne, baba, bakmakla yükümlü oldukları kardeşleri, eş ve çocukları (erbaşların ve erlerin aileleri hariç) için kullanılacak olması, acil olması ve gereken sürede bu ihtiyacın ilgili kan hizmet birimlerinden temin edilemeyecek olması,

                        (3)       Kan bağışının yapılacağı kan hizmet birimi tarafından Lahika-1’de yer alan talep formunun doldurularak ilgili garnizon/birlik K.lığına müracaat edilmesi şarttır.

            c.         Personel kan bağışını karşılıksız yapacaktır.

            ç.         Alıcı veya yakınlarının doğrudan talepleri kabul edilmeyecek ve yetkili kan hizmet birimlerine yönlendirileceklerdir. Başvurular hasta/yaralının tedavisini üstlenen sağlık teşkilinin ilgili kan hizmet birimince yapılacaktır.

            d.         Sivil kişiler (Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin anne, baba, bakmakla yükümlü oldukları kardeşleri, eş ve çocukları hariç) için kan hizmet birimlerince yapılan kan bağışı talepleri için ancak afetler, büyük kazalar gibi çok miktarda kan/kan ürününe ihtiyaç duyulan hallerde mülki idari makamlarca (valilik veya kaymakamlık) iletilmesi durumunda işlem yapılacaktır.

 

2.         GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR:

 

            a.         Garnizon/Birlik K.lıklarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

                        (1)       İhtiyaç halinde kullanılmak üzere garnizondaki personelin kan gruplarına göre tanzim edilmiş isim listelerinin birlik ve kurumların nöbetçi amirliklerinde ve varsa birinci basamak sağlık teşkillerinde bulunmaları sağlanacaktır.

                        (2)       Garnizondaki askeri birlikler arasında kan verme sırasını belirleyen listeyi tanzim ederek ilgili birlik ve kurumlara periyodik olarak yılda bir kere yayımlanmasına devam edilecektir.

                        (3)       Garnizon K.lığı tarafından kan bağışı faaliyetlerinin garnizon K.lığı adına duyurulması ve koordinasyonu maksadıyla asil ve yedek olmak üzere iki personel görevlendirilecek, bu maksatla görevlendirilen personelin iletişim bilgileri ilgili kan hizmet birimlerine bildirilecektir.

                        (4)       Birden fazla birliğin bulunduğu büyük garnizonlarda tümen, tugay, müstakil alay/müstakil tabur ve eşiti birlikler tarafından kan temin faaliyetlerinde garnizon koordinatörü adına birlik içi koordinasyonu sağlamak maksadıyla asil ve yedek olmak üzere ikişer personel görevlendirilecektir.

                        (5)       Kan bağışı ihtiyacına ilişkin duyurular garnizon/birlik K.lıklarınca ihtiyaç duyulan kan grubu ve miktarına bağlı olarak, personel kan grubu çizelgesi ile birlik kan verme sırası çizelgesine göre, ilgili birlik ve kurumlara yeterli bağışçı bulununcaya kadar sırasıyla iletilecektir.

                        (6)       Kan bağışçısının/bağışçılarının kanın bağışçıdan/bağışçılardan alınacağı teşkile ulaştırılması için gerekli vasıta ilgili garnizon/birlik K.lıkları tarafından sağlanacaktır. Envanterdeki ambulanslar bu maksatla kullanılmayacaktır.

 

 

                        (7)       Birlik K.lıklarınca kan bağışçılarına nezaret etmek ve güvenliğini sağlamak üzere personel görevlendirilecektir.

                        (8)       Kan bağışı yapan personel 24 saat süreyle görev istirahatli sayılacaklardır. Gerektiğinde istirahat süresinin uzatılması için tabip onayı alınacaktır. Bu kapsamdaki ilk 24 saatlik görev istirahatli sayılma durumu 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 78 inci maddesi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

                        (9)       İlgili garnizon/birlik komutanı personel güvenliğinin sağlanması, görev/harekât ihtiyacı vb. mücbir nedenlerle kan bağışı faaliyeti için izin vermemeye, faaliyeti durdurmaya veya iptal etmeye yetkilidir.

                        (10)     Garnizon/birlik K.lıklarınca Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile anne, baba, bakmakla yükümlü oldukları kardeşleri, eş ve çocuklarının kan ihtiyacının ilgili kan hizmet birimlerince karşılanamayacağı ön görülen durumlarda (kitlesel yaralanmalara yol açan terör saldırısı, trafik kazası ve benzeri) ilgili kan hizmet biriminin talebi beklenmeksizin koordine kurularak bağışçılar kan hizmet birimine ulaştırılacaktır.

                        (11)     Lahika-(1 ve 2)’de sunulan dokümanları beş yıl süreyle saklanacak ve bu sürenin sonunda usulüne uygun olarak imha edilecektir.

            b.         Kan Hizmet Birimlerinin Görev ve Sorumlulukları:

 

                        (1)       Kan bağışçısının bilgilendirilmesi, sağlığının kontrol ve gözetimini sağlamak ulusal mevzuata göre kan ihtiyacını karşılamakla sorumlu ve yetkili kılınan kan hizmet birimlerinde görevli hekimlerin sorumluluğundadır.

                        (2)       Kan, kan bileşenleri ve ürünlerinin bağışçıdan alınması, uygun koşullarda saklanması, laboratuvar testlerinin yapılması, taşınması, alıcıya transfüzyonu vb. işlemlerin usulüne uygun olarak yürütülmesi.

                        (3)       Lahika-(1 ve 2)’de sunulan dokümanları doldurarak kan hizmet birimince yetkilendirilen personel tarafından en hızlı şekilde ilgili garnizon/birlik K.lığına ulaştırılması.

 

 

 

 

 

LAHİKALAR             :

LAHİKA-1 (Acil Kan Bağışı Talep Formu)

LAHİKA-2 (Acil Kan Bağışı Faaliyet Sonucu Bildirim Formu)

 

 

EK-C Lahika-1

 

ACİL KAN BAĞIŞI TALEP FORMU

 

………………..GARNİZON KOMUTANLIĞINA

 

………………..BİRLİK/KURUM KOMUTANLIĞINA/BAŞKANLIĞINA

 

            Müdavi hekimin acil kan/kan ürünü talebine istinaden aşağıdaki çizelgede belirtilen sayıda gönüllü kan bağışçısı/bağışçılarının mümkün olan en kısa sürede ……………………………………’ne müracaatlarının sağlanmasını arz ederim.

 

Kan Grubu

A Grubu

B Grubu

AB Grubu

O Grubu

Rh Faktörü

Rh +

Rh -

Rh +

Rh -

Rh +

Rh -

Rh +

Rh -

Talep Edilen Bağışçı Sayısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Aşağıdaki listede kimlik bilgileri yer alan hastaların/yaralıların kan/kan ürünü ihtiyaçlarının kan hizmet birimimizce ve ilgili diğer kan hizmet birimlerinden karşılanamayacağı anlaşılmıştır. İhtiyaç acildir.

 

HASTALARIN/YARALILARIN KİMLİK BİLGİLERİ

 

S.No.

Personelin Adı Soyadı

Rütbesi

Birliği

T.C. No.’su

Hasta/Yaralının

Adı Soyadı T.C.No.’su

Yakınlığı

1.

(Örnektir)

Mehmet ŞİMŞEK

P.Onb.

…….

Zrh.Tug.K.lığı

xxxxxxxxxxx

Kendisi

Kendisi

2.

(Örnektir)

Mehmet ŞİMŞEK

Uz.Çvş.

…….

Zrh.Tug.K.lığı

xxxxxxxxxxx

Zehra ŞİMŞEK

xxxxxxxxxxx

Annesi

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               KAN HİZMET BİRİMİ

                                                                                                                                                                                                                                                                                SORUMLUSU DOKTOR

                                                                                                                                                                                                                                                                               ADI SOYADI

                                                                                                                                                                                                                                                                               KAŞE/İMZA

 

EK-C Lahika-2

 

ACİL KAN BAĞIŞI FAALİYET SONUCU BİLDİRİM FORMU

 

 

…………………………………..GARNİZON KOMUTANLIĞINA

 

………………………BİRLİK/KURUM KOMUTANLIĞINA/BAŞKANLIĞINA

 

            Acil ihtiyaç kapsamında ………………… tarihinde kan/kan ürünü bağışında bulunan personelin çizelgesi aşağıda sunulmuştur. Personelin 24 saat süreyle görev istirahatli sayılmasını arz ederim.

 

 

S.No.

Rütbesi

Adı Soyadı

Birliği

T.C. No.

Uygulanan İşlem

1.

 

 

 

 

(bir ünite tam kan/ eritrosit konsantresi vb.)

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    KAN HİZMET BİRİMİ

                                                                                                                                                                                                                                                                   SORUMLUSU DOKTOR

                                                                                                                                                                                                                                                                    ADI SOYADI

                                                                                                                                                                                                                                                                    KAŞE/İMZA

 

 

EK-Ç

SAĞLIK TEŞKİLLERİ GÜVENLİK RİSK SINIFLANDIRMASI

G0: Hiçbir askeri veya silahlı güvenlik gerektirmeyip minimum şartlarda sadece giriş çıkış kapılarının güvenliğinin özel güvenlik hizmeti ile sağlanabileceği sağlık tesisleri.

G1: Hiçbir askeri veya silahlı güvenlik gerektirmeyip hasta ve çalışanların güvenliği, bina ve donanımların saklanması açısından minör tehdit olan sağlık tesislerinde, kapı ve giriş çıkış güvenliği dışında dış çevre ve bahçe güvenliğinin silahsız özel güvenlik görevlilerince sağlanabileceği sağlık tesisleri.

G2: Hiçbir askeri veya silahlı güvenlik gerektirmeyip hasta ve çalışanların güvenliği, bina ve donanımların saklanması açısından minör tehdit olan sağlık tesislerinde, kapı ve giriş çıkış güvenliği dışında dış çevre, bahçe, iç alan ve özel birim güvenliklerinin özel güvenlik görevlilerince sağlanabileceği sağlık tesisleri.

G3: Hiçbir askeri veya silahlı güvenlik gerektirmeyip hasta ve çalışanların güvenliği, bina ve donanımların saklanması açısından majör tehdit veya sık yaşanmış olaylar olması durumunda sağlık tesislerinde, kapı ve giriş çıkış güvenliği dışında dış çevre, bahçe, iç alan ve özel birim güvenliklerinin özel güvenlik görevlilerince sağlanabileceği sağlık tesisleri.

G4: Hasta ve çalışanların güvenliği, bina ve donanımların saklanması açısından silahlı güvenlik tehdidi veya saldırı beklentisi veya yakın bölgelerde harekât olması durumlarında sağlık tesislerinde, kapı ve giriş çıkış güvenliği dışında dış çevre ve bölge korumasının özel güvenlik görevlilerine ilave olarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında yapılması gereken sağlık tesisleri.

G5: Hasta ve çalışanların güvenliği, bina ve donanımların saklanması açısından sağlık tesisi alanında veya yakın çevresinde harekât olması durumunda, sağlık tesisinin hasta ve çalışanlar açısından en yüksek tehdit altında olduğu durumlarda, sağlık tesislerinde, kapı ve giriş çıkış güvenliği dışında iç ve dış çevre ve bölge korumasının özel güvenlik görevlilerine ilave olarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında yapılması gereken sağlık tesisleri.

 

 

 

 

EK-D

 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİ YARALANMA TESPİT FORMU

 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli Yaralanma Tespit Formu Doldurma Talimatı

Form sadece tabipler tarafından doldurulacaktır. Ancak, yaralıya müdahale etmek maksadıyla tabiplerin müsait olmaması halinde, yaralı güvenlik birimi personeline müdahalede bulunulan bölümde ve tabiplerin koordinesinde olmak kaydıyla sağlık personelince de doldurulabilir. Acil serviste söz konusu formun travma cerrahisi ekibiyle koordineli olarak etkin bir şekilde doldurulmasına ilişkin planlama, ilgili Hastane Başhekimi tarafından yapılır.

Hatalı sonuçlara sebep olunmaması maksadıyla, formun okunaklı doldurulmasına özen gösterilir.

İlgili Hastane Başhekimi tarafından, doldurulan formların, yetkisiz kişiler tarafından görülmemesi ve sosyal medya ve benzeri dijital ortamlarda paylaşılmaması için gerekli tedbirler alınır.

Formun şehit/yaralı personel hakkındaki bilgilerin veya yapılan müdahalelerin doldurulması sırasında, yetersiz kalması halinde, bildirilmek istenen hususlar ayrıca A4 ebadındaki kâğıtlara yazılarak, asıl forma ayrılıp karışmaması maksadıyla zımba ile tutturulur. İlave kâğıtlarda da güvenlik birimi personelinin isim, T.C. Kimlik numarası gibi kimlik bilgileri mutlaka belirtilir.

 

https://khgmhukukvemevzuatdb.saglik.gov.tr/Eklenti/30213/0/saglik-bakanligi-ile-msb-protokoldocx.docx