7.2.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM

Çocuk hastalarda genel anestezi altında yapılan işlemlerde ayrıca anestezi puanı toplam puana eklenir.

 

 

700.400

Enfekte periferik vaskülit tıbbi tedavisi

tromboflebit, arterit, lenfanjidlerin

0

 

700.410

Jobbst  uygulaması (her seans)

interm. pozitif basınç

0

 

 

KLİNİK KARDİYOLOJİ

 

 

 

700.420

Kardiyoversiyon

 

50

 

700.430

Elektriksel kardiyoversiyon

anestezi hariç

50

 

700.440

Noninvaziv Kardiyak Hemodinami

(NİKAH) (Bomed)

0

 

700.450

NİKAH + SaO2

 

0

 

700.460

NİKAH + SaO2 + ET CO2

 

0

 

700.470

Ambulatuar kan basıncı ölçümü (24 saat)

 

0

 

700.480

Ankle-Branchial İndeksi (ABİ)

bütün ekstremiteler

0

 

 

ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG)

 

 

 

700.490

Elektrokardiyogram, evde çekim

 

0

 

700.491

Elektrokardiyogram,  < 4 yaş çocuk

sedasyon işlemi dahil

0

 

700.500

Telefonik ya da telemetrik ritm EKG (1 kez)

 

0

 

700.510

Telemetrik kardiyak monitorizasyon (24 saat)

 

0

 

700.520

Telefonik kardiyak monitorizasyon (1 kez)

 

0

 

700.530

Kardiyovasküler stress test

treadmill, bisiklet, farmakolojik

10

 

700.540

24 saat EKG kaydı (Holter)

 

20

 

700.550

Head-up tilt test

Provakatör ilaç hariç

0

 

700.560

Geç potansiyel (LP) ve/veya kalp hızı değişkenliği (HRV)

 

0

 

700.570

Event recorder (gün başına)

olay kaydedici

0

 

700.580

Kalp pili veya ICD kontrolü

 

0

 

 

EKOKARDİYOGRAFİ

 

 

 

700.590

Kontrast ekokardiyografi

 

85

 

700.600

Transtorasik ekokardiyografi

 

60

 

700.601

Transtorasik ekokardiyografi, < 4 yaş çocuk

sedasyon işlemi dahil

85

 

700.610

Transözofageal ekokardiyografi

 

100

 

700.611

Transözofageal ekokardiyografi, çocuk

genel anestezi hariç

135

 

700.620

Ekzersiz (eforlu) veya farmakolojik stres ekokardiyografi

 

100

 

700.630

Fetal ekokardiyografi

 

100

 

 

KALP PİLİ (PACEMAKER) VE ICD

Çocuk hastalarda genel anestezi altında yapılan işlemlerde ayrıca anestezi puanı toplam puana eklenir.

 

 

700.640

Geçici transvenöz kalp pili; atriyal veya ventriküler (ilk işlem)

elektrodlar dahil

100

 

700.650

Geçici kalp pili elektrodunun yeniden yerleştirilmesi

her bir uygulama

50

 

700.660

Kalıcı kalp pili takılması, atriyal veya ventriküler (ilk işlem)

kalp pili ve elektrodlar hariç

550

 

700.670

Kalıcı kalp pili takılması (atriyoventriküler)

kalp pili ve elektrodlar hariç

650

 

700.680

Kalıcı kalp pili takılması (biventriküler; 3 elektrodlu)

kalp pili ve elektrodlar hariç

800

 

700.690

Kalıcı kalp pili değiştirilmesi, Jeneratör

Jeneratörü hariç

400

 

700.691

Kalıcı kalp pili veya ICD elektrodu değiştirilmesi

elektrod hariç

500

 

700.700

ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator) takılması, tek elektrod

ICD ve elektrodlar hariç, anestezi hariç

750

 

700.710

ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator) takılması, çift elektrod

ICD ve elektrodlar hariç, anestezi hariç

850

 

700.720

ICD batarya değiştirilmesi

ICD ve elektrodlar hariç, anestezi hariç

300

 

700.730

Biventriküler ICD takılması (3 elektrodlu)

ICD ve elektrodlar hariç

1.000

 

700.731

Kalıcı kalp pili lead çıkartılması

lazer veya RF kateter hariç

700

 

 

TANISAL KALP KATETERİZASYONU

 

 

 

700.740

Sağ kalp kateterizasyonu

 

125

 

700.750

Endomiyokardiyal biyopsi

 

250

 

700.760

Sol kalp kateterizasyonu

 

125

 

700.770

Transseptal sol kalp kateterizasyonu

Transseptal iğne ve seti hariç

250

 

700.780

Sağ ve sol kalp kateterizasyonu

 

250

 

700.800

Kardiyak debi ve indeks ölçümü

 

85

 

700.801

Pulmoner vasküler reaktivite değerlendirilmesi

sağ-sol kalp kateterizasyonuna ek olarak, %100 O2 veya vasodilatör ilaç öncesi ve sonrası 2 kez kardiyak debi ve indeks ölçümü, vasodilatör ilaç hariç

170

 

700.810

Selektif koroner anjiyografi

 

300

 

700.811

Basınç veya Doppler teli ile intrakoroner hemodinamk çalışma

Pressure ve Doppler wire hariç, tanısal veya terapötik girişime ek olarak

170

 

700.820

Selektif koroner anjiyografi + ventrikülografi ve/veya aortografi

 

340

 

700.830

Selektif sağ-sol koroner anjiyografi +  by-pass kontrolu

Ventrikülografi ve aort kökü anjiyografisi dahil

380

 

700.840

Selektif  koroner anjiyografi + sağ ve sol kalp kateterizasyonu

Ventrikülografi ve aort kökü anjiyografisi dahil

465

 

 

Doğumsal kalp hastalıklarında (DKH) tanısal  kateterizasyon

Çocuk hastalarda genel anestezi altında yapılan işlemlerde ayrıca anestezi puanı toplam puana eklenir.

 

 

700.841

DKH'nda tanısal kalp kateterizasyonu, asiyanotik DKH

Sağ-sol kalp kateteri, anjiyokardiyografiler dahil, anestezi ücreti hariç

500

 

700.842

DKH'nda tanısal kalp kateterizasyonu, siyanotik DKH

Sağ-sol kalp kateteri, anjiyokardiyografiler dahil, anestezi ücreti hariç

650

 

700.843

DKH'nda tanısal kalp kateterizasyonu, 2 yaş altı

Sağ-sol kalp kateteri, anjiyokardiyografiler dahil, anestezi ücreti hariç

650

 

700.844

DKH'da tanısal kalp kateterizasyonu, yenidoğan

Sağ-sol kalp kateteri, anjiyokardiyografiler dahil, anestezi ücreti hariç

700

 

700.845

DKH'nda tanısal kalp kateterizasyonu + selektif  koroner anjiyografi

Sağ-sol kalp kateteri, anjiyokardiyografiler dahil, anestezi ücreti hariç

700

 

700.846

Kardiyak debi ve indeks ölçümü

Tanısal kalp kateterizasyonuna ek olarak

70

 

700.847

Pulmoner vasküler reaktivite değerlendirilmesi

Tanısal kalp kateterizasyonuna ek olarak, %100 O2 veya vasodilatör ilaç öncesi ve sonrası 2 kez kardiyak debi ve indeks ölçümü, vazodilatatör ilaç hariç

150

 

 

 TEDAVİ AMAÇLI KALP KATETERİZASYONU

 

 

 

700.850

Trombolitik (fibrinolitik) tedavi, intrakoroner 

Selektif koroner sineanjiyografi dahil, fibrinolitik ilaç hariç

500

 

700.860

Trombolitik tedavi (diğer arterler-pulmoner vb.)

Sağ kalp kateteri ve diğer arteriogramler dahil, fibrinolitik ilaç hariç

300

 

700.870

Trombolitik tedavi uygulaması, venöz yoldan

Fibrinolitik ilaç hariç

50

 

700.880

Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti, (balon, tek damar)

Balon kateteri dahil

600

 

700.890

Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti, ilave her damar için

Yeni balon kullanılırsa ek ücretlendirilir

100

 

700.900

Perkütan transluminal koroner aterektomi, balon anjiyoplasti dahil

aterektomi cihazı hariç

750

 

700.910

Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti ve stent, tek damar

Balon dahil, stent hariç

750

 

700.920

Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti ve stent, ilave her damar için

Stent hariç

150

 

700.921

Perkütan transluminal koroner artere direkt stent 

Stent hariç

750

 

700.922

Perkütan transluminal koroner artere direkt stent, ilave her damar için

Stent hariç

100

 

700.923

Perkütan transkateter antiembolik filtre uygulaması, balon ve/veya stente ek olarak

Embolik filtre hariç

100

 

700.930

Perkütan balon valvuloplasti, mitral kapak için

Transseptal iğne ve seti ile balon valvuloplasti (INO) kateteri hariç

750

 

700.940

Perkütan balon valvuloplasti, edinsel aort stenozu için

Valvuloplasti balon kateteri hariç

750

 

700.941

Transkateter protez kapak implantasyonu (replasmanı)

Protez kapak, delivery sistem ve long sheath hariç

1200

 

700.942

Perkütan perikard sıvısı drenajı (floroskopi/ekokardiyografi altında)

 

250

 

700.990

Lazer anjiyoplasti, koroner arter

Lazer kateteri hariç

750

 

700.991

Perkütan septal alkol ablasyonu, hipertrofik kardiyomyopatide

Balon, geçici pil ve ekokardiyogarik kontrast madde dahil

1200

 

701.000

Perkütan intraaortik balon yerleştirilmesi

İntraaortik balon seti hariç

300

 

 

Doğumsal kalp hastalıkları ( DKH)'nda  tedavi amaçlı girişimsel  kateterizasyon

Çocuk hastalarda genel anestezi altında yapılan işlemlerde ayrıca anestezi puanı toplam puana eklenir.

 

 

701.001

Perkütan pulmoner balon valvuloplasti

Valvuloplasti balon kateteri hariç

600

 

701.002

Perkütan pulmoner balon valvuloplasti, yenidoğan

Valvuloplasti balon kateteri hariç

750

 

701.003

Perkütan aort balon valvuloplasti,

Valvuloplasti balon kateteri hariç

750

 

701.004

Perkütan aort balon valvuloplasti, yenidoğan

Valvuloplasti balon kateteri hariç

1.000

 

701.005

DKH'nda perkütan balon anjioplasti, pre/post-operatif

Balon anjioplasti kateteri hariç

600

 

701.006

DKH'nda perkütan balon anjioplasti, yenidoğan, pre/post-operatif

Balon anjioplasti kateteri hariç

700

 

701.007

DKH'nda perkütan balon anjioplasti ve stent,  pre/ post-operatif

Balon anjioplasti kateteri ve stent hariç

750

 

701.008

Balon atriyal septostomi

Septostomi kateteri hariç, tanısal kalp kateteri dahil

700

 

701.009

Balon atriyal septoplasti ve septostomi

Anjioplasti ve septostomi kateteri hariç

700

 

701.012

Blade atriyal septostomi + balon septostomi

Blade kateter ve septostomi kateteri hariç

700

 

701.013

Perkütan transkateter PDA kapatılması (ductus okluzyonu)

Coil-delivery sistem veya okluder device-delivery sistem hariç

700

 

701.014

Perkütan trans kateter aorto-pulmoner kollateral, venovenöz kollateral veya arteriovenöz fistül okluzyonu

Coil-delivery sistem veya okluder device-delivery sistem hariç

800

 

701.015

Perkütan transkateter koroner-kameral fistül okluzyonu

Coil-delivery sistem veya okluder device-delivery sistem hariç

1000

 

701.016

Perkütan transkateter guide-wire ile atretik kapak perforasyonu + balon valvuloplasti

Stiff veya RF guide-wire, snare kateteri ve balon valvuloplasti kateteri hariç

1200

 

701.017

Perkütan transkateter atretik kapak perforasyonu +  balon valvuloplasti + duktal stent implantasyonu

Stiff veya RF guide-wire, balon valvuloplasti kateteri ve stent hariç

1400

 

701.018

Perkütan ductus arteriosusa stent implantasyonu

Stent hariç

950

 

701.019

Perkütan transkateter device ile ASD veya PFO kapatılması

Okluder device, delivery sistem ve sizing balon hariç

950

 

701.021

Perkütan transkateter device ile VSD kapatılması

Okluder device, delivery sistem ve sizing balon hariç

1000

 

701.022

Perventriküler transkateter device ile VSD kapatılması

Okluder device, delivery sistem ve sizing balon hariç

1100

 

 

ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA (EFÇ) VE ABLASYON

 

 

 

701.010

Temel tanısal EFÇ

Programlı stimulasyon dahil

400

 

701.011

Transözofajial EFÇ

 

300

 

701.030

Radyofrekans kateter ile ablasyon, supraventriküler

EFÇ dahil, RF ablasyon kateteri hariç

1.000

 

701.040

Radyofrekans kateter ile ablasyon, ventriküler

EFÇ dahil, RF ablasyon kateteri hariç

1.000

 

701.050

AV nod ablasyonu

EFÇ dahil, RF ablasyon kateteri hariç

800

 

701.060

Radyofrekans kateter ile ablasyon, atriyal fibrilasyon; pulm. ven izolasyonu

EFÇ dahil, RF ablasyon kateteri  ve  transeptal iğne ve set hariç

1.200

 

701.061

Kompleks haritalama yöntemiyle yapılan RF kateter ablasyonu

EFÇ dahil, kompleks mapping kateteri  ve RF ablasyon kateteri hariç

1.000