6.8.SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ

 

 

 

 

ELEKTROFİZYOLOJİK TESTLER İÇİN CERRAHİ

 

 

 

614.670

Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonu

 

25

 

614.680

Ventriküler ponksiyon

 

50

 

614.690

Eksternal ventriküler drenaj sistemi yerleştirilmesi

 

100

 

614.700

İntrakranial basınç monitorizasyon kateteri yerleştirilmesi

 

100

 

614.710

Eksternal lomber drenaj sistemi yerleştirilmesi

 

75

 

614.720

Uzun süreli video EEG için subdural elektrod konması için cerrahi girişim

 

500

 

614.730

Uzun süreli video EEG amaçlı Foramen ovale elektrodu için cerrahi girişim

PEG elektrod

250

 

614.740

Uzun süreli video EEG amaçlı derin elektrot konması için  cerrahi girişim

 

500

 

614.750

Kortikal stimülasyon

 

500

 

614.760

Elektrokortikografi

ameliyat ücretine ek

250

 

 

ORTA KAFA ÇUKURU YAKLAŞIMLARI

 

 

 

614.770

Vestibüler nörektomi, transkanal

 

1.100

 

614.780

MAI dekompresyonu

 

1.100

 

614.790

BOS fistüllerinin onarımı

 

900

 

614.800

Temporal kemik tümör eksizyonu

 

1.100

 

614.810

Akustik tümör eksizyonu

 

1.350

 

 

RETRO LABİRENTER VE RETROSİGMOİD YAKLAŞIMLAR

 

 

 

614.820

Vestibüler nörektomi, retrosigmoid-retrolabirenter

 

1.100

 

614.830

Dekompresyon ameliyatı (AICA)

 

1.100

 

 

STEREOTAKSİK VE FONKSİYONEL NÖROŞİRÜRJİKAL AMELİYATLAR

 

 

 

614.840

Açık kordotomi

laminektomi birimine ek olarak

250

 

614.850

Baklofen pompa implantasyonu

 

500

 

614.860

Derin beyin implantasyonu (iki taraflı)

 

2.000

 

614.870

Derin beyin nörostimulatörü implantasyonu (tek taraflı)

 

1.750

 

614.880

Dorsal kolon stimülasyonu

 

350

 

614.890

Eksternal radyoşirürji

 

1.000

 

614.900

Faset denervasyonu

 

250

 

614.910

Mikroelektrod kayıt

ameliyat ve elektrod ücretine ek olarak

550

 

614.920

Mikroelektrod kayıt eşliğinde pallidotomi (iki taraflı)

 

2.500

 

614.930

Mikroelektrod kayıt eşliğinde pallidotomi (tek taraflı)

 

1.750

 

614.940

Mikroelektrod kayıt eşliğinde talamotomi (iki taraflı)

 

2.500

 

614.950

Mikroelektrod kayıt eşliğinde talamotomi (tek taraflı)

 

1.750

 

614.960

Mikroelektrod kayıtla nörostimulatör implantasyonu

 

2.500

 

614.970

Mikrovasküler dekompresyon

 

1.000

 

614.980

Nöronavigasyonla kitle rezeksiyonu

 

1.850

 

614.990

Perkütan foramen ovale gasser ganglion bloku

x-ray hariç

200

 

615.000

Perkütan foramen ovale gasser ganglionu RF termo koagülasyonu

x-ray hariç

300

 

615.010

Perkütan kordotomi

BT hariç

600

 

615.020

Perkütan sempatik blokaj

 

300

 

615.030

Perkütan traktotomi

BT hariç

600

 

615.040

Selektif dorsal rizotomi

 

1.400

 

615.050

Stereotaksik biyopsi

 

700

 

615.060

Stereotaksik brakiterapi

radyoaktif seed ücreti hariç

1.200

 

615.070

Stereotaksik talamotomi (iki taraflı)

 

2.000

 

615.080

Stereotaksik talamotomi (tek taraflı)

 

1.200

 

615.090

Stereotaktik kateterizasyon

 

800

 

615.100

Stereotaktik kraniotomi

 

1.750

 

615.110

Stereotaktik pallidotomi (iki taraflı)

 

2.000

 

615.120

Stereotaktik pallidotomi (tek taraflı)

 

1.200

 

615.130

Stereotaktik singulotomi-kapsulotomi

 

1.300

 

615.140

Trigeminal nörektomi

 

300

 

615.150

Vestibüler neurotomi

 

800

 

 

KRANİAL CERRAHİLER

 

 

 

615.160

Hidrosefali ameliyatları, şant ameliyatları

şant aleti ücreti hariç

700

 

615.170

Hidrosefali ameliyatları, third ventrikulostomi

 

1.000

 

615.180

BOS fistülü ameliyatları, transkranial yolla, kraniotomi

 

1.000

 

615.190

BOS fistülü ameliyatları, transsfenoidal yolla

 

900

 

615.200

Kafa kaidesinde dura onarımı, kraniotomi ile)

 

1.200

 

615.210

Endoskopik tümör biyopsisi

 

1.000

 

615.220

Endoskopik aquaduktoplasti

 

1.000

 

 

KAFA TRAVMA AMELİYATLARI

 

 

 

615.230

Burr Hole eksplorasyonu, tek

 

250

 

615.240

Burr Hole eksplorasyonu, her bir ilave için

 

150

 

615.250

Epidural hematom drenajı, kraniektomi ile

 

300

 

615.260

Epidural hematom drenajı, kraniotomi ile

 

400

 

615.270

Subdural hematom drenajı, kraniotomi ile (tek taraflı)

 

600

 

615.280

Subdural hematom drenajı, kraniotomi ile (iki taraflı)

 

1.000

 

615.290

Subdural hematom drenajı, burr hole ile (tek taraflı)

 

400

 

615.300

Subdural hematom drenajı, burr hole ile (iki taraflı)

 

700

 

615.310

Depresyon fraktürü, basit

 

300

 

615.320

Depresyon fraktürü, komplike

 

400

 

615.330

Duraplasti, galeal greft ile

 

500

 

615.340

Duraplasti, fasia lata grefti ile

 

600

 

 

KİTLE VE VASKÜLER AMELİYATLAR

 

 

 

615.350

3. ventrikül içi tümörleri

 

1.500

 

615.360

Anevrizma ameliyatları, multipl anevrizma (aynı kesi)

 

1.750

 

615.370

Anevrizma ameliyatları, multipl anevrizma (ayrı kesiler)

 

2.500

 

615.380

Anevrizma ameliyatları, tek anevrizma

klip ücreti hariç

1.500

 

615.390

Arteriovenöz malformasyon ameliyatları

AVM

1.500

 

615.400

Beyin apsesi, burr hole ile aspirasyon

 

400

 

615.410

Beyin apsesi cerrahisi, kraniotomi ile

 

750

 

615.420

Beyin intraparankimal kist hidatik çıkarılması

 

700

 

615.430

Glial tümör eksizyonu

 

600

 

615.440

Glial tümör eksizyonu, mikroşirürjikal teknikle

 

1.000

 

615.450

Glial tümör eksizyonu, lobektomi ilave edilirse

 

900

 

615.460

İntraorbital tümör eksizyonu, kraniotomi ile

 

1.000

 

615.470

İntraserebral, hematom boşaltılması, burr hole ile

 

400

 

615.480

İntraserebral, hematom boşaltılması, kraniotomi ile

 

750

 

615.490

Kaide tümörleri

frontal fossa,temporal fossa,sfenoid kemik,clivus vb

1.200

 

615.500

Karotid endarterektomi

 

1.000

 

615.510

Karotiko-kavernöz fistül veya anevrizması

servikal ve kranial yaklaşım

1.500

 

615.520

Konveksite tümörleri cerrahisi

 

700

 

615.530

Köşe tümörleri cerrahisi

 

1.500

 

615.540

Lateral ventrikül içi tümörleri cerrahisi

 

1.250

 

615.550

Parasagital (interhemisferik), tentoriyel açıklık vb.

 

1.000

 

615.560

Pineal kitle ameliyatları

 

1.500

 

615.570

Posterior fossa tümörleri cerrahisi

 

1.250

 

615.580

Sellar ve parasellar tümörleri cerrahisi

 

1.000

 

615.590

Serebral by-pass ameliyatları

 

1.500

 

615.600

Transsfenoidal hipofizektomi

adenomektomi

1.000

 

 

EPİLEPSİ AMELİYATLARI

 

 

 

615.610

Ekstratemporal rezeksiyonlar

 

750

 

615.620

Hemidekortikasyon

 

1.500

 

615.630

Hemisferektomi

 

2.000

 

615.640

Korpus kallozotomi

 

1.000

 

615.650

Selektif amigdalohipokampektomi

 

1.500

 

615.660

Subpial insizyon

 

750

 

615.670

Temporal lobektomi

total, mesial, lateral

1.500

 

615.680

Vagal stimülatör takılması

 

750

 

 

KONJENİTAL SPİNAL CERRAHİ

 

 

 

615.690

Spinal meningosel eksizyonu

 

400

 

615.700

Spinal meningomyelosel eksizyonu

 

700

 

615.710

Spinal disrafizm, kapalı ameliyatları

Diestematomyeli, lipomyelomeningosel, dermal sinüs, kısa filum terminale

700

 

615.720

Sakrokoksigeal teratom eksizyonu

 

1.000

 

 

İNTRADURAL İNTRAMEDÜLLER SPİNAL CERRAHİ

 

 

 

615.730

Diskografi tek seviye

 

400

 

615.740

İntradiskal elektroterapi

IDET

500

 

615.750

İntradural, intramedüller vertebra absesi drenajı

 

750

 

615.760

Lomber intradural tümör eksizyonu, Laminektomi dahil

Korpektomi/laminaplasti ile yapılmışsa eklenir

800

 

615.770

Lomber spinal kord AVM eksizyonu, Laminektomi dahil

Korpektomi/laminaplasti ile yapılmışsa eklenir

1.000

 

615.780

Myelografi

 

400

 

615.790

Nükleoplasti

 

750

 

615.800

Servikal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu,Laminektomi dahil

Korpektomi/laminaplasti ile yapılmışsa eklenir

800

 

615.810

Servikal intramedüller tümör eksizyonu, Laminektomi dahil

Korpektomi/laminaplasti ile yapılmışsa eklenir

1.000

 

615.820

Servikal spinal kord AVM eksizyonu, Laminektomi dahil

Korpektomi/laminaplasti ile yapılmışsa eklenir

2.000

 

615.830

Spinal syringomyeli drenajı eksizyonu, Laminektomi dahil

laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir

700

 

615.840

Torakal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu, Laminektomi dahil

Korpektomi/laminaplasti ile yapılmışsa eklenir

600

 

615.850

Torakal intramedüller tümör eksizyonu, Laminektomi dahil

Korpektomi/laminaplasti ile yapılmışsa eklenir

800

 

615.860

Torakal spinal kord AVM eksizyonu, Laminektomi dahil

Korpektomi/laminaplasti ile yapılmışsa eklenir

1.500

 

 

DİSK CERRAHİSİ

 

 

 

615.880

Lomber diskektomi tek seviye

klasik, laminotomi ile birlikte

600

 

615.890

Lomber diskektomi tek seviye bilateral

klasik, laminotomi ile birlikte

700

 

615.900

Lomber laminektomi ve disk, iki taraflı disk

 

700

 

615.910

Lomber laminektomi ve disk, tek taraflı disk

 

600

 

615.920

Lomber mikrocerrahi ile diskektomi tek seviye

klasik, laminotomi ile birlikte

700

 

615.930

Lomber mikrocerrahi ile diskektomi tek seviye bilateral

klasik, laminotomi ile birlikte

800

 

615.940

Servikal diskektomi mikrocerrahi ile anterior yaklaşım ile  tek aralık

servikal ve diğer omurlar

800

 

615.950

Servikal diskektomi mikrocerrahi ile anterior yaklaşım ile tek aralık ve intervertebral greft-kafes uygulaması

servikal ve diğer omurlar

1.050

 

615.960

Servikal laminektomi ve disk boşaltılması

tek mesafe disk

650

 

615.970

Torakal disk eksizyonu

klasik, laminotomi veya laminektomi ile

600

 

615.980

Torakal kostatransversektomi ile disk eksizyonu

 

1.000

 

615.990

Torakal Transtorasik disk eksizyonu

 

1.000

 

 

EKSİZYON VE DEKOMPRESYON   

 

 

 

616.000

Kraniovertebral junction anomalisi ameliyatları / dekompresyon vs

 

750

 

616.010

Lomber hemilaminektomi - laminotomi

Tek omurga (parsiyel veya total)

300

 

616.020

Lomber laminektomi

Tek omurga

300

 

616.030

Lomber Laminoplasti

Tek omurga

400

 

616.040

Lomber parsiyel korpektomi 

Tek omurga

750

 

616.050

Servikal hemilaminektomi - laminotomi

Tek omurga

500

 

616.060

Servikal/ torakal/ lomber korpektomi

Tek omurga

1.000

 

616.070

Servikal laminektomi 

Tek omurga

500

 

616.080

Servikal laminoplasti

Tek omurga

600

 

616.090

Servikal/ torakal parsiyel korpektomi 

Tek omurga

750

 

616.100

Torakal hemilaminektomi - laminotomi

Tek omurga

400

 

616.110

Torakal laminektomi  

Tek omurga

400

 

616.120

Torakal laminoplasti

Tek omurga

500

 

616.130

Total omurga rezeksiyonu

enblok spondilektomi

1.000

 

616.140

Transoral odontoidektomi

 

1.200

 

 

FASİYAL PARALİZİNİN  TEDAVİSİNE YÖNELİK İŞLEMLER

 

 

 

616.150

Yalnızca deriye müdahale ile statik onarımlar

 

300

 

616.160

Fasiya veya tendon grefti  ile askı ameliyatları

 

400

 

616.170

Kas transpozisyonu veya grefti ile düzeltme

 

450

 

616.180

Fasial sinir onarımı

 

600

 

616.190

Fasial sinirin greftle onarımı

 

700

 

616.200

Hipoglossal sisnir transpozisyonu

 

650

 

616.210

Mikronörovasküler teknik ile kas transferi 

 

1.500

 

616.220

Yumuşak doku süspansiyonu

 

400

 

 

ÜST EKSTREMİTE

 

 

 

616.230

Neuroliz

 

400

 

616.231

Sempatektomi, aksiller, tek taraflı

 

300

 

616.240

Sempatektomi, lomber, tek taraflı

 

300

 

616.250

Sempatektomi, lomber, çift taraflı

 

600

 

616.260

Sempatektomi, servikal, tek taraflı

 

400

 

616.270

Sempatektomi, servikal, çift taraflı

 

800

 

616.280

Periferik arter sklerizasyonu

hemanjiom, A-V malformasyonlar vb

600

 

616.290

Torakal sempatektomi, tek taraflı

 

500

 

616.300

Torakal sempatektomi, çift taraflı

 

1.000

 

 

PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ

 

 

 

616.310

Sinir grefti alınması

 

250

 

616.320

Sinir için torasik çıkım sendromu ameliyatları

 

750

 

616.330

Brakial pleksus eksplorasyonları

 

600

 

616.340

Lomber pleksus eksplorasyonları

 

600

 

616.350

Her türlü periferik sinir eksplorasyonu, tek bir sinir

travmatik, nöroma eksizyonu, nörolizis ve basit nörorafi dahil

400

 

616.360

Nervus medianusun dekompresyonu

karpal tünel sendromu

300

 

616.370

Nervus ulnaris transpozisyonu

 

400

 

616.380

Supraskapüler sinir kompresyon sendromu ve dekompresyon cerrahisi

 

400

 

616.390

N.radialis, post. interosseous kompresyon send, dekompresyon cerrahisi

 

400

 

616.400

Meralgia parestetika dekompresyon ameliyatı

 

400

 

616.410

Tarsal tünel sendromu dekompresyon ameliyatı

 

400

 

616.420

Kranial sinirlerin mikrovasküler dekompresyon

 

1.000

 

 

MİKRO CERRAHİ

 

 

 

616.430

Sinir onarımı, tek bir sinir

 

500

 

616.440

Sinir grefti ile yapılan sinir tamirleri

tek bir sinir

600

 

616.450

İlave her sinir için

 

250

 

616.460

Dijital sempatektomi

 

500