EK-3/A

 

 

 

TİP SÖZLEŞME

 

 

..................................................................................................................................................ile

.......................................................................................................................................adresinde

.......................................................... Eczanesi sahibi ................................................................ ....................................................... ve mesul müdürü ................................................................. arasında Maliye Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin ortaklaşa imzaladıkları protokol esaslarına uygun olarak işbu sözleşme yapılmıştır.

 

            Bu sözleşmede (Kurum) kelimesi ....................................................... ........................ ’,

(Eczane) kelimesi ise sözleşme örneğini imzalayan eczanenin sahip ve mesul müdürünü ifade eder.

 

            Bu sözleşme; Kurumda görevli memurların ve tedavi yardımı beyannamesinde bildirilen aile fertlerinin, tabi oldukları mevzuat hükümleri çerçevesinde resmi sağlık kurum ve kuruluşları ile Kurumların anlaşma yaptığı özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki  muayene ve tedavileri sonucunda verilecek reçetelerdeki muhteviyatın, ............. .................................................................................. Eczanesinden ...../...../........ tarihinden itibaren Protokol ve Talimatta belirlenen indirim uygulanmak suretiyle alınmasını kapsar.

 

            Bu sözleşmede ...../...../........ tarih ve ............. sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve MALİYE BAKANLIĞI ile TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ arasında  imzalanan protokol hükümleri geçerlidir.

 

 

ECZANE       

KURUM

 

 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

BÖLGE ECZACI ODASI