EK-2

 

HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİ

 

    1.   Tüberküloz

1.1.               Antibiyotikler (Çoklu ilaç direnci olan tüberkülozlar)

1.2.               D Sikloserin

1.3.               Etambutol

1.4.               Ethionamid

1.5.               İzonikotinik Asit Hidrazit (B6 vitamini, Rifampisin ve Etambutol kombinasyonları dahil)

1.6.               Kapreomisin

1.7.               Klofazimin

1.8.               Kortikosteroidler

1.9.               Morfozinamid

1.10.               Paraamino Salisilik Asit ve Tuzları

1.11.               Pirazinamid

1.12.               Protionamid

1.13.               Rifampisin ve INH (Kombine şekilleri dahil)

1.14.               Tiasetazon

1.15.               Tiosemikarbazon ve türevleri

1.16.               Viomisin

 

    2.   Kanser

2.1.               Analjezikler ve Narkotik Analjezikler

2.2.               Antidepresanlar, Antipsikotikler, Antikonvulzivler

2.3.               Antimikotikler

2.4.               Antineoplastik ilaçlar  

2.5.               Antiviral ilaçlar

2.6.               İmmunglobulin preparatları

2.7.               İmmunosupressivler

2.8.               Kanser tedavisi sırasında ortaya çıkan yan etkileri önlemek amacıyla kullanılan ilaçlar

2.9.               Oral ve enteral beslenme ürünleri

2.10.               Radyofarmasötik müstahzarlar

2.11.               Bunların uygulanması ile ilgili parenteral sıvılar, antidotlar, antiemetikler ve aşılar

 

    3.   Kronik Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli

3.1.               Antiagreganlar

3.2.               Antianemik ilaçlar

3.3.               Antihipertansifler

3.4.               Antikoagülanlar

3.5.               Antimikotik kemoterapötikler

3.6.               Antiviral ilaçlar

3.7.               Asit, baz, elektrolit, kalsiyum ve fosfat dengesini sağlamaya yönelik ilaçlar, parenteral sıvılar

3.8.               Diüretik ilaçlar

3.9.               Esansiyel Amino Asitler

3.10.               İmmunglobulünler

3.11.               İmmunosupressiv ilaçlar

3.12.               Karnitin

3.13.               Kolşisin

3.14.               Kortikosteroidler

3.15.               Kronik böbrek yetmezliğine eklenen pyelonefrit ve peritonitte kullanılan antibiyotikler

 

    4.   Uzun Süreli Kalp ve Damar Hastalıkları

4.1.               Kalp Yetmezliği

                          4.1.1.    ACE inhibitörleri

                          4.1.2.    Digoxin

                          4.1.3.    Angiotensin reseptör blokerleri

                          4.1.4.    Antiagreganlar

                          4.1.5.    Beta Blokerler

                          4.1.6.    Diüretikler

                          4.1.7.    Nitratlar

                          4.1.8.    Vasodilatatörler

4.2.               Koroner arter hastalığı

                          4.2.1.    ACE inhibitörleri

                          4.2.2.    Antiagregan ilaçlar

                          4.2.3.    Beta blokerler

                          4.2.4.    Kalsiyum Kanal blokerleri

                          4.2.5.    Kolesterol ve Lipid düşürücüler

                          4.2.6.    Nitratlar (uzun ve kısa etkili)

4.3.               Disritmiler

                          4.3.1.    Antiaritmik ilaçlar (Klas I, II, III, IV)

                          4.3.2.    Antiagreganlar

                          4.3.3.    Antikoagülanlar

4.4.               Periferik ve Serebral (Serebrovasküler) Damar Hastalıkları

                          4.4.1.    Antiagreganlar

                          4.4.2.    Antikoagülanlar

                          4.4.3.    Periferik ve serebral damar düzenleyiciler

4.5.               Arteriyel Hipertansiyon

                          4.5.1.    Adrenerjik nöron blokerleri

                          4.5.2.    Alfa adrenerjik reseptör blokerleri

                          4.5.3.    Alfa - Beta reseptör blokerleri

                          4.5.4.    Angiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve reseptör blokerleri (Kombine şekilleri dahil)

                          4.5.5.    Antiagreganlar

                          4.5.6.    Beta adrenerjik reseptör blokerleri

                          4.5.7.    Diüretikler

                          4.5.8.    İmidazolin reseptör agonistleri

                          4.5.9.    Kalsiyum antagonistleri

                      4.5.10.    Santral etkili vasodilatatörler

4.6.               Doğuştan Kalp Hastalıkları

                          4.6.1.    Antiagreganlar

                          4.6.2.    Antikoagülanlar

4.7.               Akut Romatizmal Ateş (ARA) ve Kapak Hastalıkları

                          4.7.1.    Antiagreganlar

                          4.7.2.    Asetil salisilik asit (Pediyatrik yaş grubunda effervesan formları dahil)

                          4.7.3.    Kortikosteroidler

4.8.               Hiperkolesterolemi, Hiperlipidemi

                          4.8.1.    Fibrik asit türevleri

                          4.8.2.    Niasin

                          4.8.3.    Reçineler (Kolestramin)

                          4.8.4.    Statinler

4.9.               Kardiyomyopati

                          4.9.1.    ACE inhibitörleri

                          4.9.2.    Angiotensin reseptör blokerleri

                          4.9.3.    Anti Koagülanlar

                          4.9.4.    Antiagreganlar

                          4.9.5.    Antiaritmikler

                          4.9.6.    Beta blokerler

                          4.9.7.    Diüretikler

                          4.9.8.    Nitratlar

                          4.9.9.    Vasodilatatörler

4.10.               Pulmoner Hipertansiyon

                      4.10.1.    Alfa adrenerjik blokerler

                      4.10.2.    Anti koagülanlar

                      4.10.3.    Vasodilatatörler

4.11.               Reynaud Hastalığı

                      4.11.1.    Alfa adrenerjik blokerler

                      4.11.2.    Kalsiyum Kanal blokerleri

4.12              Pulmoner Tromboemboli

4.12.1  Antikoagulanlar

 

  5.    Solunum Sistemi Hastalıkları:

5.1              Antiastmatikler

5.1.1                           Bronkodilatatör Ajanlar          

Beta 2 Agonistler

Teofilin grubu

Antikolinerjikler

5.1.2                           Antiinflamatuvar Ajanlar

Kromolin ve Tuzları

Kortikosteroid Ajanlar

Lökotrien Reseptör Antagonistleri

 

5.2              Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları

5.2.1                           Bronkodilatatör Ajanlar

Beta 2 Agonistler

Teofilin grubu

Antikolinerjikler

5.2.2                           Kortikosteroid Ajanlar

5.2.3                           Diprofilin

 

5.3              Difüz İntertisiyel Akciğer Hastalıkları

5.3.1                           İmmunsupresivler

5.3.2                           Kortikosteroidler

5.3.3                           Sitostatik Ajanlar

5.3.4                           Beta 2 Agonistler, Teofilin grubu

5.4              Bronşektazi

5.4.1                           Antibiyotikler

5.4.2                           Ekspektoranlar

5.4.3                           Mukolitikler

5.4.4                           Bronkodilatatörler (Kombine şekilleri hariç)

5.5              Akciğer Kisthidatiği

5.5.1                           Albendazol

5.5.2                           Mebendazol

 

    6.   Gastrointestinal Sistem Hastalıkları

6.1.                Hepatit B ve C, Otoimmun Hepatit

                          6.1.1. Antiviral ajanlar

                          6.1.2. Azothioprine

                          6.1.3. Diüretikler

                          6.1.4. Hepatit-B İmmunglobulini

                          6.1.5. İnterferon

                          6.1.6. Kortikosteroidler

                          6.1.7. Ursodeoksikolikasit

6.2.                Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF)

                          6.2.1. İnterferon (Amiloidozis olması halinde)

                          6.2.2. Kolşisin

6.3.                İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları:

                          6.3.1. İmmunosupresivler

                          6.3.2. İnterferon

                          6.3.3. Kortikosteroidler

                          6.3.4. Mesalazin

                          6.3.5. Olsalazin

                          6.3.6. Salisilazosulfapiridin

6.4.                Kronik Karaciğer Hastalıkları

                          6.4.1. Diüretikler

                          6.4.2. Ursedeoksikolikasit

6.5.                Koroziv Gastrointestinal Yanıklar

                          6.5.1. Beslenme Ürünleri

Koroziv Gastrointestinal yaralanmalar, travmatik veya cerrahi sonucu oluşan maksilofasial defektler, nörolojik yutma bozuklukları vb nedenlerle yutma fonksiyonunun olmaması durumunda mevcut durum düzelinceye kadar katkı payından muaf verilir.

6.6              Wilson Hastalığı

6.6.1                           D-penisillamin

6.6.2                           Çinko preparatları

 

    7.   Endokrin Sistem Hastalıkları

7.1.                Hipotalamus-Hipofiz Hastalıkları

7.1.1                Hipofiz Yetmezliği

7.1.1.1                       Büyüme Hormonu

                              7.1.1.2       Kortikosteroidler

    7.1.1.3       Troid Hormonları

                

              7.1.2            Hipogonadotropik Hipogonadizm

        7.1.2.1        FSH-LH Preparatları

7.1.2.2        Koryonik Gonadotropinler

      7.1.2.3        Gonodal Steroidler

                 7.1.3            Diabetes İnsipitus

      7.1.3.1        Pitressin ve Sentetikleri

                 7.1.4            Hipofiz Hormon Fazlalığı (Akromegali, Hiperprolaktinemi)

                    7.1.4.1  Somatostatin ve Analogları     

        7.1.4.2 Bromokriptin 

        7.1.4.3 Kabergolin

7.1.5            Puberte Prekoks

        7.1.5.1  LH-RH Analogları

         

           7.2        Pankreas Hastalıkları

7.2.1        Diabetes Mellitus

7.2.1.1      İnsulin

7.2.1.2      Oral Antidiabetikler

7.2.1.3      Glucagon

              7.2.2       Hiperinsülinemiye bağlı hipoglisemiler

7.2.2.1      Diazoxide

7.2.2.2      Somatostatin ve analogları

           7.3                   Paratiroid Hastalıklar

7.3.1       Hipoparatiroidi

7.3.1.1.Kalsiyum Preparatları

7.3.1.2.Vitamin D ve Metabolitleri

7.3.2        Hiperparatiroidi

7.3.2.1  Kalsitonin

           7.4        Adrenal Hastalıkları

7.4.1       Adrenal Yetmezliği

7.4.1.1    ACTH

7.4.1.2    Kortikosteroidler

7.4.1.3    Mineralokortikoidler

7.4.2       Adrenal Hiperfonksiyonu

7.4.2.1    Hiperaldosteronizm

7.4.2.1.1 Aldosteron antagonistleri

7.4.2.1.2 Antihipertansifler

7.5 Kemik Hastalıkları

7.5.1       Rezistan Rickets

7.5.1.1    Vit D ve Metabolitleri

7.5.1.2    Fosfat Preparatları

7.5.2       Senil ve Postmenopozal Osteoporoz haricinde;

Juvenil Osteoporoz, Kronik Steroid kullanımına bağlı oluşan Osteoporoz, Paget hastalığı, Osteogenezis İmperfekta, Osteokondrodisplazi;   

     7.5.2.1    Bifosfonatlar     

     7.5.2.2    Calcitonin

     7.5.2.3    Kalsiyum Preparatları (C Vitamini ile Kombine Formları hariç)

     7.5.2.4    Vit D ve Metabolitleri

 

    7.6             Fosfor metabolizması bozuklukları

 7.6.1           Vit D ve Metabolitleri

 7.6.2           Fosfor solüsyonları

 

    7.7             Nöroendokrin Tümörler

                  7.7.1    Somatostatin ve Analogları

             

8-Kan Hastalıkları

8.1  Hastalıklar

8.1.1                Aplastik Anemi, Hipoplastik Anemi

8.1.2                Hemolitik Anemiler

8.1.2.1          Non-İmmun Hemolitik Anemi

8.1.2.2          Otoimmum Hemolitik Anemi

8.1.2.3          Paroksismal Noktürnal hemoglobinuri

8.1.2.4          Trombotik Trombositopenik Purpura

8.1.3                Hemoglobinopatiler

8.1.3.1          Orak (sickle cell) hücre anemiler

8.1.3.2          Talasemiler

8.1.4                Kronik Myeloproliferatif Hastalıklar

8.1.4.1          Kronik Miyelositik Lösemi

8.1.4.2          Myelofibrozis

8.1.4.3          Polistemia Vera

8.1.4.4          Primer Trombositemi

8.1.5                Myelodisplastik Sendrom

8.1.6                Akut ve Kronik Lösemiler

8.1.7                Non-hodgkin Lenfoma

8.1.8                Herediter Hemorajik Telenjiektazi

8.1.9                Hodgkin Hastalığı

8.1.10            Multiple Miyeloma ve Plazma Hücre Diskrazileri

8.1.11            Trombositopeni

8.1.12            Nötropeni

8.1.13            Faktör noksanlıklarına bağlı hastalıklar (Hemofililer)

8.1.14            Immun Yetmezlik

8.1.14.1      Agamaglobulinemi, hipogamaglobulinemi

-                Hiper IgM Sendromu, Kombine Immun Yetmezlik

8.1.14.2      AIDS

8.1.15            Prematüre Anemisi

8.1.16            Primer ve sekonder trombofili olan hastalar

8.2    Yalnızca bu hastalıkların tedavisine yönelik kullanılan ilaçlar

 

9-Konnektif Doku Hastalıkları

                9.1.                                                      Hastalıklar

                          9.1.1.   Sistemik lupus Eritematozus ve ilişkili Sendromlar

                          9.1.2.   Primer Antifosfolipid Antikor Sendromu

                          9.1.3.   Vaskülitler

9.1.3.1  Churg Straus

9.1.3.2  Henoch Schonlein

9.1.3.3  Hipersensitivite  vaskülitleri

9.1.3.4  Kawasaki

9.1.3.5  Poliarteritis Nodosa

9.1.3.6  Polimyalji Romatika

9.1.3.7  Takayashu

9.1.3.8  Temporal arteritis

9.1.3.9  Wegener Granulomatozis

                          9.1.4.                Skleroderma, Mikst Konnektif Doku hastalığı

                          9.1.5.                Romatoid Artrit ve ilişkili sendromlar (Sjögren vb)

                          9.1.6.                Seronegatif spandilortropatiler

9.1.6.1  Andiferansiye  spondilortropati

9.1.6.2  Ankilozan spondilit

9.1.6.3  Enteropatik Artropatiler

9.1.6.4  Psöriatik  artrit

9.1.6.5  Reiter

9.1.7            İnflamatuvar kas hastalıkları

9.1.7.1  Dermatomyozit

9.1.7.2  Polimyozit

9.1.8    Kristal  artropatiler

9.1.9    Relapsing polikondritis

9.2           Bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar

                          9.2.1.    6-Merkaptopürin

                          9.2.2.    Altın Preparatları

                          9.2.3.    Antimalaryeller

                          9.2.4.    Azatioprin

                          9.2.5.    Dapson

                          9.2.6.    D-Penisillamine

                          9.2.7.    Klorambusil

                          9.2.8.    Kortikosteroidler

                          9.2.9.    Leflunomid

                      9.2.10.    Methotraksate

                      9.2.11.    Siklofosfamid

                      9.2.12.    Siklosporin

                      9.2.13.    Sulfasalazin

                      9.2.14.    Anti TNF İlaçlar

 

10.   Kronik Nörolojik Hastalıklar

            10.1.                           Kas Hastalıkları

10.1.1    Myopatiler

10.1.2    Kortikosteroidler

10.1.3    Mitokondriyal Sitopatiler

10.1.4    Coenzyme Q

10.1.5    Myotoniler

10.1.6    Hidantoin

10.1.7    Karbamazepin

 

10.2     Nöromusküler Hastalıklar

10.2.1          Myasthenia Gravis

10.2.1.1        İmmunglobulinler

10.2.1.2        İmmunosüpressiv ilaçlar

10.2.1.3        Kortikosteroidler

10.2.1.4        Neostigmin

10.2.1.5        Pridostigmin

10.2.2        Motor Nöron (A.L.S)

10.2.2.1        Riluzole

10.3            Ekstrapiramidal Sistem Hastalıkları

10.3.1Parkinson Hastalığı

10.3.1.1        Amantadin

10.3.1.2        Apomorfin

10.3.1.3        Artan v.b.

10.3.1.4        Benztropin

10.3.1.5        Biperidene

10.3.1.6        Bornaprin HCL

10.3.1.7        Bromokriptin

10.3.1.8        Cabergolin

10.3.1.9        Difenhidramin

10.3.1.10    Domperidon

10.3.1.11    Entakapon

10.3.1.12    L-Dopa+Benserazide

10.3.1.13    L-Dopa+Karbidopa

10.3.1.14    Lisurid

10.3.1.15    Nonergolin dopa agonistleri

10.3.1.16    Pergolid

10.3.1.17    Piribedil

10.3.1.18    Pramipeksol

10.3.1.19    Ropinirol

10.3.1.20    Selegilin Hidroklorid

10.3.2        Distoniler, Hemifasyal Spazm

10.3.2.1        Biperiden

10.3.2.2        Botulismus Toksini Tip A

10.3.2.3        Klonazepam

10.4               Epilepsi, Narkolepsi ve Febrilkonvülziyonlar

10.4.1    Asetezolamid

10.4.2    Benzodiazepinler

10.4.3    Ethosuksimide

10.4.4    Felbamat

10.4.5    Fenitoinler

10.4.6    Fenobarbital, Barbekselon

10.4.7    Flunerazin

10.4.8    Gabapentin

10.4.9    Karbamazepin

10.4.10Klobazam

10.4.11Klonazepam

10.4.12Lamotrigin

10.4.13Okskarbazepin

10.4.14Pirimidon

10.4.15Topiramate

10.4.16Valproatlar

10.4.17Vigabatrin

10.4.18Zorasamide

10.4.19Levatiracetem

10.5                   Demiyelinizan Hastalıklar (Lökodistrofi, Multipl Skleroz v.b)

10.5.1   Antiepileptikler

10.5.2   Baklofen

10.5.3   Copolimer I

10.5.4   İmmunglobulinler

10.5.5   İmmunosupressiv İlaçlar

10.5.6   İnterferon

10.5.7   Kortikosteroidler

10.6      Subakut Sklerozan Panansafalit (SSPE) Hastalığı

10.6.1   Antiepileptikler

10.6.2   Antiviraller

10.6.3   İmmunglobulinler

10.6.4   İmmunosupressiv ilaçlar

10.6.5    Sitostatikler

10.7      Demans Hastalığı

10.7.1   Donepezil

10.7.2   Rivastigmin

10.7.3   Antipsikotikler (Sağlık Bakanlığınca onaylı endikasyonu bulunanlar)

10.7.4   Galantamin


   -10.7.5. Memantin

10.8            Oral beslenmenin mümkün olmadığı kronik nörolojik ve kas hastalıkları

10.8.1   Enteral beslenme solüsyonları

10.9           Serebral Palsy

10.9.1   Baklofen

10.9.2   Botulinum Toksini

10.10       Trigeminal nevralji

10.10.1                      Karbamazepin

10.10.2                      Gabapentin

10.10.3                      Difenil Hidantoin

10.11              Nöropatik Ağrı

10.11.1                    Gabapentin

10.11.2Karbamazepin

 

11        Psikiyatrik Hastalıklar

11.1      Genel Tıbbi Duruma Bağlı Mental Bozukluklar;

11.1.1   Antidepressanlar

11.1.2   Antipsikotikler

11.1.3   Lityum

11.1.4   Antiepileptikler (Sağlık Bakanlığınca onaylı endikasyonu bulunanlar)

11.2     Demans

11.2.1   Rivastigmin

11.2.2   Donapezil

11.2.3   Galantamin

11.2.4   Antipsikotikler (Sağlık Bakanlığınca onaylı endikasyonu bulunanlar)
   -11.2.5. Memantin

11.3      Şizofreni, Şizoaffektif Bozukluk, Sanrısal Bozukluk, Atipik Psikoz, Şizofreniform Bozukluk, Bipolar Mizaç Bozukluğu

11.3.1   Antidepresanlar

11.3.2   Antiepileptikler (Sağlık Bakanlığı’nca onaylı endikasyonu bulunanlar)

11.3.3   Antipsikotikler

11.3.4   Biperiden

11.3.5   Lityum

11.4            Anksiyete Bozuklukları (Panik Bozukluk, Sosyal Fobi, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Somatoform Bozukluk,Yeme Bozuklukları, Unipolar Depresyon, Distimik Bozukluk)

11.4.1Antidepressanlar

11.4.2Antiepileptikler (Sağlık Bakanlığınca onaylı endikasyonu bulunanlar)

11.4.3Antipsikotikler

 

12        Göz  Hastalıkları

12.1   Glokom

12.1.1         Bu hastalıkta kullanılan tüm ilaçlar

12.2     Kronik ve nükseden Üveitler, Tiroide bağlı Oftalmopati ve Sempatik Oftalmi, Keratoplasti Red Reaksiyonu

12.2.1         Siklosporin

12.2.2         Kortikosteroidler
   -12.2.3. Azatiopirin
   12.3. Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu
   12.3.1. Vertaporfin
   12.4 Kuru Göz Sendromu
   12.4.1. Suni Gözyaşları
   13.1.6 Etanersept

 

13        Cilt  Hastalıkları

13.1     Psoriasis,Vitiligo

13.1.1   Kalsipotriol pomad

13.1.2   Kortikosteroidler

13.1.3   Methotreksate

13.1.4   Retinoitler

13.1.5   Siklosporinler


   13.1.6 Etanersept

13.2     Ichtiyosis

13.2.1   Retinoitler

13.2.2   Cildi nemlendirici ve yağlandırıcı preparatlar

13.3     Pemfigus

13.3.1   Kortikosteroidler

13.3.2   İmmunosupresivler

13.4      Mukozis Fungoides

13.4.1   Sitostatikler

13.5      Hidraadenitis Suppurativa

13.5.1   Kortikosteroidler

13.5.2   Retinoitler

13.6     Epidermolysis Bullosa

13.6.1   Hidantoinler

13.6.2   Kortikosteroidler

13.7      Liken

13.7.1   Siklosporin

13.8      Pyoderma Gangronosum

13.8.1   Siklosporin

 

14        İnfeksiyon Hastalıkları

14.1                       Hepatit B,C,D

14.1.1         İnterferon

14.1.2         Antiviral Ajanlar

14.1.3         Hepatit B İmmunglobulini

14.2                      AİDS

14.2.1         Antiviraller

14.2.2         Antibakteriyeller

14.2.3         Antifungaller

14.2.4         Antituberküloz ilaçlar

 

15        Diğer Hastalıklar

15.1                        Amiloidozis

15.1.1   Kolşisin

15.1.2   Kortikosteroidler

15.1.3   Melfalan

15.2                        Behçet Hastalığı

15.2.1   Antikoagülanlar

15.2.2   Immunosupressif ilaçlar (Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyonlarda)

15.2.3   İnterferon

15.2.4   Kolşisin

15.2.5   Kortikosteroidler

15.3                        Sarkoidosis

15.3.1   Kortikosteroidler

15.4                                  Doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar ve barsak operasyonundan dolayı oluşan Malabsorbsiyonlar ve inek sütü allerjisi (İlk iki yaşta) (Dördüncü Bölüm, Madde 41'e giren hastalıklar)

15.4.1   Özel formüllü besleyiciler ve enzim preparatları

15.4.2   Vitaminler

15.5                        Kistik Fibrozis (Mukovizidozis)

15.5.1   Enzim preparatları

15.6             Allerjik Hastalıklar

15.6.1   Yalnızca Arı Venom Allerjisi Aşıları

15.7                         Kuduz Serumları
-15.8 Hepatit A aşıları ve Hepatit B serumları
-15.9 Tetanoz serumları

15.8                         Hepatit-A ve B Aşıları ve Serumları

15.9                         Tetanoz Aşı ve Serumları

15.10                 Radyopak maddeler

15.11                 Osteomiyelit

15.11.1Antibiyotikler (Sağlık Kurulu raporunda Kültür Antibiyogram sonucu ve kullanılacak antibiyotiğin Jenerik ismi ve dozu belirtilerek ve antibiyotik kullanım koşullarına uygun olarak) 
 15.12. Nörojenik Mesane
     -15.12.1 Tolterodine-L
     -15.12.2 Oksibutin
     -15.12.3 Trospium

 

NOT: Bu liste, ilaçların etken maddeleri dikkate alınarak düzenlenmiş olmakla birlikte Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer almayan herhangi bir ilacın ödenmesi veya muafiyeti mümkün değildir.