TTB Özel Hekimlik Kol toplantısı yapıldı

altTürk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kol toplantısı 7 Ekim 2012 tarihinde Ankara"da gerçekleştirildi. TTB Merkezi"nde yapılan toplantıya TTB Merkez Konseyi adına üç üye ve 15 farklı Tabip Odası"ndan Özel Hekimlik Komisyonlarını temsilen 30 hekim katıldı.

TTB adına yapılan açılış konuşmasının ardından kolun kuruluş amaç ve süreçleri değerlendirildi, özel hekimlik alanına özgü sayısal verilerle birlikte önümüzdeki süreç açısından özel hekimleri bekleyen tehlikeler sıralandı ve önümüzdeki dönem yapılması gerekenler ele alındı. Toplantıda alınan kararlar ve yapılan değerlendirmeler şöyle:  

-          Bugüne kadar farklı odalarda birbirinden ayrı olarak yürütülen çalışmalar kol bünyesinde birleştirilmeli, merkezileştirilmelidir.

-          Her odanın özel hekimlik komisyonunu kurması sağlanmalı, elde edilen bilgiler ve yapılan çalışmalar TTB" ye aktarılmalıdır.

-          İlk kuruluş toplantısını Şubat 2012 tarihinde yapan Özel Hekimlik Kolu tabip odaları ve TTB seçimleri ve de tatil ayları nedeniyle bugüne dek aktif bir çalışma yürütememiştir. Alana özgü sorunların tespiti ve çözümü için örgütlü mücadele gerekir. Bu nedenle özel hekimliğin TTB yapısı içerisinde kurumsallaşması sağlanmalı ve kurumsallaşmaya bağlı alt yapıları (sekreter, hukuksal destek, web sayfası, elektronik iletişim vd) oluşturulmalıdır.

-          Özel hekimlik kavramı çok geniş bir alanı kapsadığından çalışma biçimlerine özgü alt çalışma grupları oluşturmalı, tartışmalar sonucu görüşler olabildiğince ortaklaştırılmalı, düşünce ve dil birlikteliği sağlanmalıdır.

-          Özel hekimler sorunlarını genelde bireysel olarak çözmeyi tercih ediyorlar. Odalar ve TTB özel hekimlik alanına özgü sorunlara sahip çıkarak ve çözüm üretmek zorunda. Kamu Özel Ortaklığı ile tüm hekimlerin özel çalışan hekim haline gelmesi sonucu özel hekimlik komisyonları ve özel hekimlik kolu gelecekte daha çok hekimi temsil etme durumuyla karşı karşıya kalacaktır.

-          SGK ve Sağlık Bakanlığı Tabip Odaları"ndan hekimlerle ilgili belge ve bilgi istememesi önemli bir sorun olarak gittikçe yaygınlaşıyor. Bu durum tüm Tabip Odalarında ekonomik kayıplara yol açarken aynı zamanda odaların alanda etkisini azaltmakta, önemli yetki kayıplarına sebep olmaktadır.

-          Odaların (komisyonların), alana özgü tüm bilgileri aylık çalışma raporu olarak TTB’ye (ÖHK) bildirmesi ve bu bilgilerin merkezde birleştirilmesi; toplanan bilgilerin değerlendirilerek ortaklaştırılması yine kurumsallaşmak ve mücadele için zorunludur.

-          Kayıt dışı çalışma ve birden fazla ilde kadro dışı geçici çalışma hakkında hazırlanmış yazılar ve görüşler çerçevesinde kol genel kararını belirlemelidir.

-          Kadro kısıtlaması ve sonuçları en önemli sorunlar arasında olup yan dal uzmanı hekimler, kadrosuzluk sonucu alanlarında çalışamamaktadır. Kadro kısıtlaması hekim emeğinin değersizleştirilmesinde en önemli araçlardan biridir.

-          Özel çalışma biçimleri ve gelirin muhasebeleştirilmesinde yaşanan karmaşa ve yasa dışı zorlamalar konunun bir an önce doğru şekilde ortaya konmasını gerektirmektedir.

-          Referans ve emsal ücretlerin belirlenmesinde uygulanacak olan yöntemler tespit edilerek TTB"nin daha önce belirlediği asgari ücret tarifesi yeniden gündeme getirilmeli bu konuda uzmanlaşma sağlanmalıdır.

-          Özel hastanelerde hekimlerin çalışma koşulları ve özlük hakları belirlenerek bunlarla ilgili her türlü mücadele yürütülmelidir. Belirlenen süre ve koşulların dışında yapılacak olan çalışmalarda ortaya çıkacak olan komplikasyonlardan aynı zamanda işverenlerinde sorumlu olacağının altı çizilmeli konunun önemi hekimlere ve işverenlere anlatılmalıdır.

-          SGK’nin ödeme süresi bahane edilerek hastane sahiplerince sürdürülen nitelikli-sistematik ücret gaspına karşı yasal ve demokratik mücadeleler sürdürülmelidir.

-          Samsunda KKKA hastalığı sonucu genç bir hekimin yaşamını kaybetmesi hekimlik mesleğinin “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” işler kapsamında olduğunu bir kez daha hatırlatarak hekimlerin “sağlık çalışanlarının sağlığı” kapsamında çalışma koşullarına yönelik mücadelenin de başlatılması gerekmektedir.

-          Zorunlu Mesleki Sigorta olaylarında yaşanan hukuksal karmaşanın netleştirilmesi ve sigortanın hekimin tüm mesleki çalışmasını kapsar yönde çalışmaların yapılması gerekmektedir.

-          Özel sektörde yabancı hekim istihdamı, hekim emeğinin değersizleştirilmesi yönünden çok önemli sorun olarak gelişmektedir.  Bu konuda ortak tutum geliştirilmelidir.

-          Muayenehanelerin SGK ile sözleşme yapması bir talep olarak durmakta bu konuda yazılı ve sözlü düşüncelerin geliştirilerek ortak kararın belirlenmesi gerekmektedir.

-          Sağlık Müdürlüğü"nün muayenehanelerde yapılan işlemlerin ücretlendirilmesi ve faturalandırılmasına ilişkin talebine yanıt verilmesi çözülmesi gereken sorun olarak durmaktadır. Konu hukuksal ve ticari açıdan değerlendirilmeli, gereken cevap verilmelidir.

-          Türk Standartları Enstitüsünün muayenehanelere yönelik çalışmalarına müdahil olunmalı, olması gereken asgari şartlar belirlenerek, muayenehanelerin ruhsatlandırılmasında TTB’nin aktif sorumluluk üstlenmesi sağlanmalıdır.

-          SGK ile TMMOB arasında mühendisler için imzalanan protokol temel alınarak, ücretli çalışan hekimlerin de asgari çalışma ücretlerinin/primlerinin yatırılmasını teminen konu SGK ile görüşülmelidir.

-          Kurumlar ve kişiler arası meslek ahlakına uymayan etik dışı rekabet konusu değerlendirilerek etik dışı davranışlara karşı yaptırımlar uygulanmalıdır.

-          Sağlık kurumları ile yapılan sözleşme içeriklerine tabip odaları olarak müdahil olunmalıdır.

-          SGK"nun kuruma karşı yaptığı kesintilerinin hekim ücretlerine haksız yansıtılması sorununa çözüm getirilmelidir.

-          Hekim ve hekimlerin mesleklerini serbest olarak yaptıkları kurumlar açısından serbest piyasa koşullarında rekabet edememesi sonucu özel hastanelerin hegemonyasını artırmaktadır.

-          Yürütülecek mücadelede hukuksal ve diğer demokratik tüm hak arama yöntemleri

uygulanmalıdır.

-          Sorunlara yönelik kurulacak çalışma grupların oluşturacağı raporların değerlendirilmesinden sonra bunların TTB Genel Kurulu kararı olarak yayınlanması yönünde çaba sarf edilmelidir.

-          Hekimlik alanına özgü yaşanan tüm sorun ve çalışmalardan mutlaka tıp öğrencilerinin de eğitim dönemlerinde haberdar olması sağlanmalıdır.

-          Özel hekimlikte yaşanan sorunların geldiği nokta açısından sendikal mücadele sürecinin de başlatılması gerekmektedir.

-          Sorunların çözümü açısından birim temsilcilerin oluşturulması ve bunların aktif çalışma içinde olmaları yapılandırılmalıdır.

-          SGK’nin resmi tatil günlerinde provizyon vermesinin hukuksal açıdan sakıncalı olduğu vurgulanarak SGK ile yapılacak yazılı-sözlü görüşmeler sonucu bu uygulamanın kaldırılması sağlanmalıdır.

-          Özel hekimlerin karşılaştığı ve karşılaşabileceği sorunlara yönelik Adana Tabip Odası’nca başlatılan “Özel Hekim Rehberi” çalışmasının hızlandırılarak son halinin verilmesi ve TTB ÖHK adına yayınlanması sağlanmalıdır.

-          Özellikle tıp ve yan dal merkezlerinin kapatılmasına yönelik acil mücadele başlatılmalı ve en geç 2-3 ay içinde İstanbul’da “Hekim Emeği Çalıştayı” düzenlenmesine yönelik çalışma yapılmalıdır. 

Özel Hekimlik Kolu yönergesi gereği yapılan yürütme kurulunun seçimi sonucu oybirliği ile:

Hasan Oğan; Başkan (İstanbul)

Atilla Ilıman; Başkan Yardımcısı (Ankara)

Cemil Tugay; Başkan Yardımcısı (İzmir)

Abdullah Yeniocak; Genel Sekreter (Adana)

Levent Demir; üye (Antalya)

Hülya Toyran; Üye (Isparta)

Kemal Özay; Üye (İstanbul)

Güray Kılıç; Üye (İstanbul)

Bülent Serçin; Üye (İzmir)

Selçuk Görmez; Üye (İstanbul)

seçildiler

alt