Ankara-Etlik Kamu Özel Ortaklığı ihalesinin iptali istendi

hukukTTB, Hazine arazisi üzerine yapılan hastanelerde Sağlık Bakanlığı’nın 25 yıl boyunca “kiracı” olmasını öngören, inşaat ihalesi ile birlikte görüntüleme ve laboratuar dahil pek çok hizmetin de yüklenici firmalara bırakıldığı, bu hizmetlerin başka taşeronlara da devredilmesinin önünü açan, aynı zamanda hekim ve sağlık çalışanlarının taşeron işçisi olmasına yol açan, kamu özel ortaklığı yöntemiyle yapılacak Ankara-Etlik ihalesinin iptali talebiyle Danıştay da dava açtı.

Davada ihalenin kamu yararı ilkesine ve hukuka aykırılık gerekçeleri olarak

-Yasada ve Yönetmelikte kabul edilmemesine karşın görüntüleme ve laboratuar hizmetlerinin de yükleniciye devredilmesi,

-İnşaat firmalarının devralacağı bu hizmetleri alt taşeronlara da devredebilecek olması,

-Yapılacak kamu hastanesindeki sağlık çalışanlarının bir kısmının şirket çalışanı, bir kısmının Sağlık Bakanlığı personeli olmasının sağlık hizmetinin devamlılığı açısından sakıncalı olduğu,

-İnşaatı yapacak firmaların, tıbbi donanımı sağlayıp bunları işletmesinin önünün açılması,

-Kiraların karşılanacağı döner sermaye ile personel payları arasında bir denge kurulmaması,

-Yapılacak sağlık tesisinde taşeronların vereceği hizmetlerin işleyişine dair kural konulmaması,

-Taşeronlar tarafından işletme mantığıyla verilecek hizmetlerden yararlanma şartlarının belirlenmemesi, katkı payı ya da bedel ödenip ödenmeyeceğinin açıklanmaması,

-Tıbbi hizmetlerin ihale ilanıyla bölünmesinin sağlık hizmet gereklerine aykırı olduğu,

-Yargı kararıyla iptal edilen Keçiören/Etlik/Kasalar imar planı yerine yeni plan yapılmadan, planlama ilkeleri gözetilmeden hastane yeri seçilmesi,

-İhale sürecinin Yönetmelikte tanımlanan usulle ve Yasal süresinde yapılmaması,

-İhale sürecinde şeffaflık ilkesine uyulmaması ve kamuoyuna bilgi verilmemesi

belirtilmiştir.

Davada ayrıca, idari işlemin dayanağı olan Yönetmeliğin ilgili hükümlerinin iptali ve kamu özel ortaklığının yasal dayanağı olan 3359 Sayılı Yasanın Ek/7. Maddesinin Anayasanın 11 maddesine aykırı olması nedeniyle iptali talebiyle Anayasa Mahkemesine dosyanın gönderilmesi de talep edilmiştir.