Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kampüs Projesi hakkında TTB görüşü

Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kampüs Projesi (THSK-TİTCK) hakkında Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Araştırması kapsamında bir değerlendirme raporu hazırladı.

Raporda, mevzuat hazırlama aşamasından başlayarak ihale sürecinin, ihale sonrası el değiştirme aşamalarının usule aykırı olduğu tespiti yapılarak, ihale konusu edilen hizmetlerinin tümünün kamu eliyle yürütülmesi zorunlu olup, bu tür bir projenin kamu özel ortaklığı usulüyle yürütülmesinin tümüyle kamu yararına aykırı olduğu vurgulandı. Raporda, “İhale edilemeyecek hizmetlerin ihale konusu edilmesi sağlık hizmetlerinin gereklerine aykırıdır” denildi.

Raporun tam metni için tıklayınız.