Pratisyen Hekimler Kolu Yürütme Toplantısı Raporu

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pratisyen Hekimler Kolu Yürütme Kurulu, 1 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak toplandı. Toplantıda görüşülen başlıklar şunlardır:

 • Bursa’da yapılacakken pandemi nedeniyle ertelenen “Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Sempozyumu”nun en kısa sürede yapılması gerektiği üzerinde fikir birliğimiz vardır ve kolumuzca her türlü katkı sunulacaktır.
 • TTB ve Pratisyen Hekim Kolu Yürütme Kurulu olarak, birinci basamak hekimliğinin nasıl geliştirileceği ve güçlendirileceği üzerine çalışmalar için yoğun emek sarf etmenin gerekli olduğu kanaatindeyiz. Birinci basamak hekimliği ayrı bir tıp disiplinidir ve bu mesleki alana sahip çıkmak zorunluluğumuz vardır. Mevcut sistemin yapılanması ve 15 yıllık geçmişi, birinci basamak hekiminin hak ettiği saygın mesleki kimliğini edinmesinin bu sistemle asla mümkün olmayacağını göstermektedir.
 • COVID-19 için bağışıklama hizmetleri Sağlık Bakanlığı’nın yanlış planlamaları ve aşı tedariğindeki gecikmeler nedeniyle iyi gitmemektedir. Sahadan alınan bilgilere göre, farklı illerde farklı uygulamalar mevcuttur. Aşı reddinin ciddi boyutlara geldiği ve mutlak önüne geçilmesi gerektiği bu önemli dönemde Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaları güven tahsisini olumsuz etkilemektedir. Göçmenler ve geçici ikametlilerin aşılanması konusunda belirlenmiş bir kriter bilinmemektedir ve çok kısıtlı sayıda aşı yapıldığı görülmektedir. Yine aşı hakkı tanınmış olsa da aşı yaptırmayanlara yönelik özel bir çalışma olmaması aşı oranın düşürmekte, toplumsal bağışıklığı etkilemektedir.
 • Gelecek olan aşılar için hızlıca gerekli organizasyon ve düzenlemelerin yapılıp bunların merkezlere dağıtımı şarttır. Adil bir yöntemle ve hızla tüm nüfusun aşılamasının yapılması gerektiği bu dönemde, birinci basamak sağlık kurumları en etkin şekilde çalışmaya teşvik edilmeli ve ek olarak hastane dışı aşılama merkezlerinin oluşturulması yoluna gidilmesi gerekmektedir.
 • Pandemide acil servislerde çalışan hekimlerin ve diğer sağlık personelinin hak ve ödeme kayıpları ile acil servislerin yapısal sorunları daha fazla görünür olmuştur. Bu problemlerin düzeltilmesine yönelik çalışmalar için sahadan bilgi toplamayı amaçlayan bir anket çalışması planlanmıştır.
 • Pandemi süresince askıya alınan diğer tüm koruyucu sağlık hizmetlerinin bakanlık tarafından çözümsüz bırakılmasının uzun vadede topluma vereceği zararlar konuşulmuştur. Birinci basamaktaki koruyucu sağlık hizmetlerinin (meme kanseri taraması, kolon kanseri taraması, tüberküloz, üreme sağlığı hizmetleri, sağlık eğitimi, erişkin bağışıklama vs.) ülke genelinde durma noktasına gelmesinin yaratacağı önemli zararlar ve can kayıpları olacaktır. Sağlık Bakanlığı’nın acil tedbirler alması gerekmektedir.
 • Sanal tabir edilen sıfır nüfuslu aile sağlığı birimleri aile hekimliğinin gerçek yüzüdür. Gerek seçme aşamasında gerekse kurma ve ikame ettirme aşamasında pek çok sorun yaşanmaktadır. Buradaki sorunları görünür kılacak çalışmalar yapılması ve raporlanarak paylaşılması kararlaştırılmıştır.
 • Halen devam eden istifa yasağının ve sağlıkçıların diğer hak ve ödeme kayıplarının bakanlık tarafından ivedilikle düzeltilmesinin önemi vurgulanmıştır. Ülke genelinde çalışan sağlık personelinin bu durumdan kaynaklanan tükenmişliğinin ne kadar tehlikeli olduğunun altı çizilmiştir.
 • Mezun olan, ataması yapılan ancak güvenlik soruşturması nedeniyle aylardır işe başlatılmayan çok sayıda hekim için Sağlık Bakanlığı ile görüşülmeli ve bu haksızlığın bir an önce sonlandırılması talep edilmelidir. Bu konuda TTB Merkez Konseyi ile görüşülerek harekete geçilmesine karar verilmiştir.
 • Yürütmede konuşulan konular 22 Haziran 2021 günü saat 19.00-23.00 tarihleri arasında yapılacak kol toplantısı için gündem haline getirilmiştir.
 1. Kol çalışmaları hakkında bilgilendirme
 2. Komisyon çalışmaları hakkında bilgilendirmelerin alınması
 3. Pandemide birinci basamakta son durum ve bağışıklama hizmetleri
 4. Pandemide koruyucu sağlık hizmetleri
 5. Pandemide aciller
 6. Pandemi sürecinde hekimlerin hak kayıpları (istifa hakkı, ataması yapılmayan hekimler, ek ödeme vb.)

Birlikte tartışıp ve birlikte çözüm üretmek için tüm meslektaşlarımızı kol toplantısına katılmaya davet ediyoruz.

TTB Pratisyen Hekimler Kolu Yürütme Kurulu