2019-2020 TTB Özel Hekimlik Kolu Faaliyet Raporu ve Faaliyet Planı

TTB Özel Hekimlik 2019-2020 Dönemi Faaliyet Raporu:

1. TTB Özel Hekimlik Kolu, İstanbul Tabip Odası (İTO) ve TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) ile birlikte, İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde İstanbul’da, 17 Kasım 2019 Cumartesi günü “Tanıtım İhlalleri Sempozyumu” gerçekleştirdi. Toplantıya, Sağlık Bakanlığından, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinden, tabip odalarından, uzmanlık derneklerinden 102 hekim ve diğer izleyiciler katıldı. Sonuç bildirgesinde,  “Türk Tabipleri Birliği bünyesinde tabip odaları ve uzmanlık dernekleri temsilcilerinin katılımı ile “Sağlıkta Tanıtım İhlalleri Çalışma Grubu” oluşturulması ve bu grubun (i) sağlıkta tanıtım konusunda, evrensel gelişmeleri ve başka ülke örneklerini de izleyerek, yasal ve etik düzenlemeleri geliştirecek çalışmalar yapması; (ii) kamuoyunu, hekimleri ve sağlık çalışanlarını bilgilendirecek faaliyetler gerçekleştirmesi” kararı yer aldı.

2. TTB Özel Hekimlik Kolu tarafından, COVID-19 pandemisi ile mücadele sürecinde hekimlerin hem sağlıklarının hem de özlük haklarının tehdit altında olduğunu belirten, özel sağlık kuruluşlarında ve muayenehanelerde çalışan hekimlerin hızla çoğalan sorunlarına dikkat çeken bir kamuoyu bildirisi hazırlandı.

3. TTB Özel Hekimlik Kolu tarafından 17.05 2020 tarihinde 1770 hekimin katıldığı, Covid 19 pandemisinin Özel Sağlık Sektörü’nde çalışan hekimlere etkilerini değerlendiren bir anket hazırlandı. Ankette, pandemiden ironik biçimde ekonomik olarak en fazla etkilenen meslek gruplarından birinin hekimler olduğu saptandı. Özel hastane hekimlerinin, özel hastanelerin de pandemi ile mücadeleye dahil edilmesi ile artan iş yoğunluğu ve hayati riskle karşı karşıya kalmalarına karşın maddi açıdan ciddi gelir kayıplarına uğradıkları gösterildi. Pandemi döneminde özel hastanelerde çalışan hekimlerin yaygın şekilde işten çıkarılma, eksik ücret ödenmesi veya ücretsiz izne zorlanma gibi hak kayıplarına maruz kaldıkları ortaya konuldu. Özel hastane hekimleri arasında en büyük hak kayıplarının ise, özel hastaneler tarafından dayatılan 4/B türü sözleşmeyle çalışan grupta yaşandığı tespit edildi. Öte yandan hiçbir sabit gelirleri olmayan muayenehane hekimlerinin neredeyse tamamının pandemi nedeniyle çalışmalarına ara vermiş olmalarına karşın kira, stopaj, personel ücretleri gibi sabit giderlerinin devam etmesi nedeniyle bu süreçten en fazla etkilenen kesimlerden biri olduğu görüldü.

4. TTB Özel Hekimlik Kolu, İTO ve TTB-UDEK tarafından 19 Mayıs 2020 tarihinde zoom programı üzerinden “COVID-19 Pandemisinde Yeniden Açılma Sürecinde Elektif Cerrahiler” toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda pandemi döneminde elektif cerrahilere güvenli şekilde başlanabilmesi için yol haritası ortaya konuldu ve toplantı sonuçları raporlaştırılarak yayınlandı.

5. Samsun’daki özel hastanelerin tamamının aynı anda ameliyathane kullanım ücretlerini arttırmalarına karşı ortak tutum belirlemek üzere, TTB Özel Hekimlik Kolu ve TTB-UDEK işbirliğiyle, 2 Temmuz 2020 tarihinde çok sayıda uzmanlık derneği temsilcisinin katılımıyla zoom toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının sonuç bildirgesinde “tüm dernek başkanları ile görüşülerek; uzmanlık derneklerinin üyelerine kariyer planlamalarında hastane seçerken bu konuyu mutlaka göz önüne almaları yönünde tavsiye mektubu iletmelerinin sağlanması, serbest çalışan hekimler ile görüşülerek; bu haksız uygulamada rol oynayan zincir hastane gruplarını boykot/protesto etmek maksadıyla geri adım atılıncaya kadar, bu grupların diğer şehirlerdeki hastanelerinde vaka almamaları yönünde telkinde bulunmaları” kararları yer aldı.

TTB Özel Hekimlik Kolu 2020-2021 Dönemi Faaliyet Planı:

1. 2019 yılı sonunda yapılmış olan “Tanıtım İhlalleri Sempozyomu” sonuç bildirgesinde yer alan “sağlıkta tanıtım konusunda, evrensel gelişmeleri ve başka ülke örneklerini de izleyerek, yasal ve etik düzenlemeleri geliştirecek çalışmalar yapılması” kararı COVID-19 pandemisi nedeniyle uygulamaya geçirilememişti. Bu karara istinaden Ekim ayı içerisinde, TTB Özel Hekimlik Kolu ve TTB UDEK işbirliği altında, uzmanlık derneklerinin temsilcilerinin katılımıyla hasta fotoğraflarının etik çerçeveler içerisinde tanıtımda kullanılabilmesinin şartlarının belirlenmesine yönelik zoom toplantısı yapılması planlanmıştır.

2. Özel hastaneler serbest hekimlerin ameliyathane kullanım koşullarını her geçen gün zorlaştırmaktadırlar. Bunun çözümü, Amerika ve Avrupa’nın çoğu ülkesinde olduğu gibi, muayenehane içinde ameliyathane ünitesi açılabilmesi hakkının elde edilmesidir. Özel Hekimlik Kolu, muayenehanelerin tüm sorunlarına çözüm getirecek ve haklarını güvence altına alacak düzenlemeleri içeren detaylı bir yasa tasarısı hazırlanması gerektiğini düşünmektedir. Kolumuz, muayenehane hekimlerinin özgür çalışabilmelerine imkân verecek bir yasa tasarısının hazırlanması, hazırlanan tasarının yasama organına gerekçeleriyle anlatılarak kabul ettirilmesi konusunda sorumluluk almaya hazır olup, TTB Merkez Konseyi’nin desteğini beklemektedir.

3. Yakın zamanda meclis gündemine getirilip, yoğun tepkiler nedeniyle geri çekilen malpraktis yasa tasarısı hekimler aleyhine düzenlemeler içermektedir. Özel Hekimlik Kolu, benzeri bir tasarının yakın gelecekte güncellenerek tekrar gündeme getirilmesinden önce, hekim haklarını gözeten, tüm olumsuzluklardan arındırılmış bir malpraktis yasa tasarısı hazırlanması konusunda çalışılması gerektiğini düşünmektedir. Kolumuz, önümüzdeki dönemde bu konuda sorumluluk almaya hazırdır.

4. Sağlık Bakanlığının serbest hekimlerden MBYS ile hasta bilgilerini talep etmesi hasta hakları mahremiyetine aykırıdır. Özel Hekimlik Kolu bu konuda gerekli girişimlerde bulunulması konusunda Merkez Konseyi’ne destek vermek arzusundadır.

5. Serbest hekimlere her geçen gün artan oranda kasıtlı zorluk çıkaran özel hastanelere, uzmanlık derneklerinin de katılımıyla, en üst düzeyde tepkinin gösterilmesi gerekmektedir. Özel Hekimlik Kolu, toplantıda alınan boykot kararının ivedilikle uygulanması gerektiğini düşünmekte olup, bu konuda TTB Merkez Konseyi’ne her türlü desteği vermeye hazırdır.

6. Özel Hekimlik Kolu, toplumuzda son zamanlarda giderek artan sağlıkta şiddet, kadına şiddet, tecavüz gibi eylemlerin mümkün olduğunca “önceden engellenir” hale getirilmeye çalışması gerektiğini düşünmektedir. Bu konuda öncülüğü bünyemizde bulunan psikiyatri, halk sağlığı, adli tıp ve toplum sağlığı merkezi hekimlerinin - gerekirse sosyoloji gibi sosyal bölümler ile koordineli çalışarak - yapmalarının uygun olacağına inandığımızı ve TTB MK’ya her desteği vermeye hazır olduğumuzu bildiririz.