2021 Ocak-2021 Haziran TTB Ozel Hekimlik Kolu Faliyet Raporu

25 Ocak 2021 tarihinde pandemi tedbirleri gereği çevrimiçi gerçekleştirilen toplantı ile 2021-2023 dönemi TTB Özel Hekimlik Kolu yönetim kadroları seçimi için oylama yapıldı:

Başkan: Dr. Özcan Çakmak

Genel Sekreter: Dr. Ömer Faruk Erin

Üye: Dr. Ömer Buhşem

Üye: Dr. Orhan Alan

Üye: Dr. Mevhibe Nuray Tümüklü

Üye: Dr. Murat Emanetoğlu

Üye: Dr. Abdullah Yeniocak

Üye: Dr. Kemal Keşmir

Üye: Dr. Cihangir Çakıcı

TTB MK Temsilcisi: Dr. Halis Yerlikaya

TTB MK Temsilcisi: Dr. Rıza Hakan Erbay

TTB MK Temsilcisi: Dr. Deniz Erdoğdu 

TTB Özel Hekimlik Kolu Yönetiminin görev almış olduğu  2021 yılının ilk yarısında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirildi.

Reklam-Tanıtım: 17 Kasım 2019 yapılan TTB Reklam Tanıtım Ihlalleri Sempozyumu’nda alınan kararlar doğrultusunda, 19 Şubat 2021 tarihinde TTB Özel Hekimlik Kolu bünyesinde Reklam Çalışma Grubu kuruldu. Reklam Çalışma Grubu, hasta görselleri paylaşımı konusunda hekimlerin kendilerini ve yaptıkları işlemleri -etik kurallara uygun ve rekabete yol açmayacak şekilde- tanıtabilmelerine imkan vermek ve görsellerin kullanımına ilişkin standartları belirlemek amacıyla bir çalışma hazırladı. “Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile Hekimlerin Toplumu Bilgilendirici Tanıtımlarında Görsel Kullanım Kuralları” başlıklı çalışma, diğer emsal kabul edilebilecek ülkelerin ilgili kanunları ve uygulamaları da eklenerek Merkez Konseyi’ne sunuldu. Ek olarak, her geçen gün artan ve kamu sağlığına ciddi bir tehdit oluşturan hekimlik dışı tıbbi uygulamaların TTB’ye büyük sorumluluk yüklemesine istinaden, hem reklam tanıtım ihlallerinin hem de hekimlik dışı uygulamaların denetlenmesine yönelik TTB merkezli bir plan ve mekanizma oluşturulmasının ilk adımları Reklam Çalışma Grubu’nda atıldı. Hekim olmadıkları halde tıbbi uygulama yaptıkları tespit edilen ihlal sahiplerinin Reklam Kurulu ve Il Sağlık Müdürlüklerine bildirilmelerine başlandı.

Sağlık Turizmi: 19 Ocak 2021 tarihinde "Sağlık Turizmi : Getirdikleri Götürdükleri.." konulu Moderatörlüğünü İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç ve TTB Özel Hekimlik Kolu Başkanı Dr. Özcan Çakmak’ın yaptığı toplantıda konuşmacı olarak Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı Birim Sorumlusu Dr. Ebru Aydın, Sağlık Turizmi Aracı Kuruluş Yetkilisi İnan Yaşar Türksoy, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Etik Kurulu Üyesi Dr. R.Atilla Arıncı ve TTB Reklam Kurulu Temsilcisi Dr. Hakan Giritlioğlu katıldı. Yapılan sunumlarda; sağlık turizminin dayanağı olan mevzuat, tanımlar, hekimlerin tabi olduğu mesleki diğer yasa ve düzenlemelerle ilişkili/çelişkili noktaları, yetki belgesi, aracı kuruluş kavramı, fiyatlandırma, sektörel destekler, teşvikler, hekimlerin dikkat etmesi gereken kurallar ve ilkeler ile Türk Tabipleri Birliği’nin konuya bakışı aktarıldı.

Muayenehanelerde Yapılabilecek İşlemler (Ek 13) Listesi: Ek 13 Listesi’nin Danıştay tarafından iptal edilmesi üzerine, TTB Özel Hekimlik Kolu ve TTB-UDEK işbirliği ile TTB-UDEK’e üye derneklerden kendi listelerini hazırlamaları istendi. Her bir derneğin kendi alanlarına ait TUKMOS çekirdek müfredatlarında var olan işlemlerden, “muayenehanede yapılabilecek olanları” HUV ve SUT listelerini kullanarak işaretlemeleri suretiyle hazırlanan listeler Sağlık Bakanlığı’na TTB UDEK TUK Sorumlusu Dr. Orhan Odabaşı tarafından sunuldu.

Vergi Denetimleri: 15 Şubat 2021 tarihinde TTB Özel Hekimlik Kolu ve İstanbul Tabip Odası’nın düzenlediği Özel Hekimlikte Vergi Uygulamaları (Denetimler, Cezalar, Yaşanan Sıkıntılar) konulu seminer internet üzerinden yapıldı. Moderatörlüğünü İstanbul Tabip Odası adına Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç’ın yaptığı toplantıya TTB Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı Koordinatörü Dr. Raif Kaya, İstanbul Tabip Odası Yürütme Kurulu üyesi Dr. Orhan Alan, TTB Özel Hekimlik Kolu Yürütme Kurulu üyesi Dr. Ömer Buhşem, Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası eski Başkanı ve halihazırdaki YK Üyesi SMMM Ali Şahin, TTB Hukuk Bürosu adına Av. Mustafa Güler katıldı.  24 Şubat 2021 tarihinde Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı yetkilileri ile bir toplantı yapıldı. Toplantıya TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, TTB Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV) Çalışma Grubu Üyesi Dr. Raif Kaya, TTB Özel Hekimlik Kolu Temsilcisi Dr. Cihangir Çakıcı ile Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Yener ve Daire Başkanı Levent Emre katıldı.

Kişisel Verilerin Korunması: Bu alanda çok sayıda hukuki kazanım olmasına karşın mali denetimler adı altında kişisel bilgilerin hale isteniyor olması sosyal bir soruna dönüşmesine de istinaden  TTB Hukuk Bürosu’nun düzenli olarak hazırladığı bilgilendirmeler ve yanıt önerileri hekimlere ulaştırıldı.

Muayenehanelerde bulundurulması zorunlu ilaçlar (Ek 11) listesi: Mevcut Ek 11 listesindeki 23 adet ilaç ile ilgili yapılan ön anket çalışmasında, muayenehanelerde bulundurulması zorunlu tutulan ilaçların %65’inin hiç kullanılmadığı sonucu ortaya çıktı. “Branşa yönelik özel ilaçlar” ve “tüm muayenehanelerde bulundurulması gereken ilaçlar” şeklinde bir tanımlamaya ihtiyaç duyulduğu görülerek, sonraki calışmalara temel oluşturacak anketin tüm hekimlere ulaştırılması sağlandı.

Özel Hekimlerin yeşil pasaport alabilmeleri: TTB Merkez Konseyi’nden özel sektörde çalışan hekimlerin yeşil pasaport alabilmeleri için gerekli girişimlerde bulunulması talep edildi.

Bilgilerinize arz ederim,

Saygılarımla,

Prof. Dr. H. Özcan Çakmak

TTB Özel Hekimlik Kolu Başkanı