İŞYERİ HEKİMİ NASIL ATANIR?

İşyeri hekimliği yapma hak ve yetkisine sahip hekimlerin işyerlerinde görevlendirilmeleri ile ilgili olarak, mevzuatta iki yönlü bir düzenleme bulunmaktadır. Düzenlemenin bir yönü işyeri hekimi çalıştırmak zorunda olan işverenler bakımından olup, işverenlerin işyeri hekimi taleplerini yerel tabip odalarına bildirecekleri yönündedir. Düzenlemenin ikinci yönü ise hekim açısından olup işyeri hekimliği yapmak isteyen hekimin durumunun yerel tabip odası tarafından değerlendirilerek bir karara bağlanacağı şeklindedir.

Yerel tabip odalarında işyeri hekimliği yapmak isteyen işyeri hekimliği sertifikasına sahip hekimlerin bir listesi oluşturulmakta ve işverenlerin işyeri hekimi talepleri bu listeden karşılanmaktadır. Listenin oluşumunda Türk Tabipleri Birliği  Yasasının 5. Maddesinin verdiği görev sebebiyle hekimlerin iş hacmi, görevin hekimler arasında adilane bir şekilde dağılımı, işin iyi yapılması, vb. unsurlar dikkate alınmakta ve hekimler arasında bir sıralama yapılmaktadır.