TTB, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü ziyaret etti

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Genel Sekreteri Vedat Bulut ve TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu sekreteri Selçuk Çelik’ten oluşan TTB heyeti, 27 Mart 2024 tarihinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü görevine gelen M. Fatih Bilal Alodalı’yı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında aşağıdaki konularda karşılıklı görüş alış verişinde bulunularak tespitler ve çözüm önerileri iletildi:

-    Ülkemizdeki meslek hastalıklarının görünür olmaması ve ölümlü iş kazalarının sayılarının yüksekliği konusundaki değerlendirmeler ifade edilerek Bakanlığın bu konulardaki yaklaşımı ve çalışmaları konusunda bilgi talep edildi. 

-    Ülkemizdeki işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) hizmetleri alanında hakim sistem olan OSGB sisteminin hem İSİG hizmetlerine hem de başta işyeri hekimleri olmak üzere tüm İSİG çalışanlarının özlük haklarına yönelik olumsuz etkileri vurgulandı. OSGB’lerde yaygın olarak uygulanan maaşların “elden ödeme” şekilde yapılmasının önlenmesi konusunda çalışma yapılması gerektiği iletildi. Çalışma Bakanlığı verilerine göre tek başına 200’den fazla işyerine ataması yapılmış olan iş yeri hekimlerinin olduğu; OSGB’ler üzerinden onlarca iş yerine ataması yapılmış hekimlerin mesailerinin büyük kısmının yolda geçtiği, dolayısıyla işçilerin nitelikli İSİG hizmeti alamadıkları vurgulandı.

-    Özel bir sağlık kurumunda tam zamanlı hekimlik yapmasına rağmen ayrıca İSG-Katip üzerinde tam zamanlı işyeri hekimliği yaptığı tespit edilen işyeri hekimlerinin İSG-Katip atamalarının engellenmesine yönelik Bakanlığın yaptığı düzenlemeler konusundaki TTB’nin olumlu görüşü ifade edildi. Düzenlemenin olumlu bulunmasına karşın yapılan düzenlemenin yetersiz olduğu; özel sağlık kurumlarının hekimlere şirket açtırarak hizmet sözleşmesi üzerinden çalıştırması veya kurumdan hisse vererek “ortak” göstermesi sebebiyle bu durumun tam olarak önlenemediği ve bu durumun sahada “diploma kiralama” sorununa neden olduğu ifade edildi.

-    Tabip odalarının “diploma kiralama” gibi etik ve hukuk dışı durumları tespit edebilmesi için zaten yasal zorunluluk olan iş yeri hekimlerinin tabip odalarına üyelik durumunun sağlanmasının önemini vurgulandı. İSG-Katip atamaları konusunda işyeri hekimlerinin tabip odalarına üyeliğinin sorgulanabileceği bir sistemin kolaylıkla kurulabileceği ifade edildi.

Görüşmede son olarak TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu’nun işçi sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik tüm faaliyetlere katkı sunma isteği genel müdüre iletilerek görevinde başarılar dilendi.