İSİH Kolu Toplantısı 28 Kasım’da Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kolu toplantısı, 28 Kasım 2021 tarihinde Ankara’da TTB Merkez Konseyi Toplantı Salonu’nda yapıldı. Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van tabip odalarından 22 temsilcinin katıldığı toplantının ilgili bölümlerine ayrıca TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları ile TTB Hukuk Bürosu’ndan Av. Özgür Erbaş da katıldı.

İSİH Kol Başkanı Dr. Metehan Akbulut’un açılış konuşmasının ardından Divan başkan ve yardımcılıklarına Dr. Kamiran Yıldırım ve Dr. Selçuk Çelik seçildi. Toplantıda önceden kararlaştırılan gündem maddeleri üzerine tartışmalar yürütüldü.

Gündemler:

 • Kol Sekreteri Dr. Selçuk Çelik İSİH kol çalışma raporunu sundu ve katılımcılar görüşlerini iletti.
 • İllerden gelen katılımcılar komisyon çalışmalarını aktardı.
 • TTB Merkez Konseyi üyelerinin de katılımıyla Beyaz Yürüyüş ve Beyaz Forum değerlendirildi.
 • İSG KATİP üzerinden çalışma onayı verilirken tabip odası üyeliğinin aranmaması üzerine Av. Özgür Ersoy bir bilgilendirme yaptı ve birlikte tartışma yürütüldü.
 • İşyeri Hekimliği Asgari Ücret Tarifesi ve ücret tartışması değerlendirmeler yapıldı.
 • Alanda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar üzerine konuşmalar yapıldı. Dr. Öcal Taşer “TTB İYH İleri Eğitimleri” başlıklı, Dr. Celal Mestcioğlu da işyeri hekimlerinin muhatap olduğu etik konular üzerine birer sunum yaptı.

 

Kararlar:

 • TTB İYH İleri Eğitimleri’nin 2022 yılı içinde başlatılması,
 • İşyeri hekimleri için maruziyetlere göre ek 2 haricinde gerekli tetkikler ile ek muayene gereksinimlerinin belirlenerek standardize edilebilmesi çalışmalarına 2022 yılı içerisinde başlatılması,
 • İSİH Kolu içinde eğitim, etik, örgütlenme, özlük Hakları, önemli günlerin takibi, web sayfası, KHK’ler ve güvenlik soruşturmaları, Aile Hekimliği Kolu ile görüşme, sağlık çalışanlarının sağlığı ve iletişim konularında çalışma gruplarının oluşturulması,
 • İşyeri Hekimliği Sözleşmeleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı (İSG-KATİP) programı tarafından işveren ve işyeri hekimi arasında sözleşmenin karşılıklı onaylanması ile gerçekleşmektedir. Ancak anılan kanun hükümleri çerçevesinde, işyeri hekimlerine çalışma onayı verilirken tabip odası üyelik kaydının görülmesi ve bununla onay verilmesi gerektiği açıktır. Konuyla ilgi sürecin takip edilmesi ve gerekli girişimlerde bulunulması,
 • Tabip odalarımızın 7 Aralık 2021 tarihine kadar İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretlerine dair önerilerinin iletilmesi ve gelen öneriler doğrultusunda TTB  İSİH Kolu’nun önerisinin TTB Merkez Konseyi’ne iletilmesi.