Yasadaki Açık İstisna Dışında İşyeri Hekimlerinin Oda Üyeliği Zorunludur

Tabip odalarının yetki ve görevlerinin yanı sıra hekimlerin üyelikleriyle ilgili kurallar da Anayasa’nın 135. maddesinde ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununda belirlenmiştir.

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasasının,  7. Maddesine göre:

“Bir tabip odası sınırları içinde sanatını serbest olarak icra eden tabipler bir ay içinde o il veya bölge tabip odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

Mesleklerini serbest olarak icra etmeksizin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar ile herhangi bir sebeple mesleğini icra etmeyenler tabip odalarına üye olabilirler.

Özel kanunlarında üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlardan mesleklerini serbest olarak da icra edenler; mesleki hak, yetki, disiplin ve sorumluluk bakımından bu Kanun hükümlerine tabidirler.”

Aynı Kanunun 5. maddesine göre de “Gerek tabipler ve gerekse bunları istihdam eden bilumum daire, müessese ve işyerleri, tayin, nakil, işten ayrılma ve sair suretlerle hasıl olan değişiklikleri en geç 15 gün zarfında mahalli tabip odalarına bildirmeye mecburdurlar.”

Bu düzenlemelere göre, yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hekimler ile özel yasalarında üye olamayacaklarına ilişkin hüküm bulunanlar dışında, mesleklerini uygulayan bütün hekimlerin odaya üye olmaları ve çalışma durumlarında meydana gelen değişiklikleri 15 gün içinde ilgili tabip odasına bildirmeleri gereklidir. Bir başka anlatımla; mesleki faaliyetlerini özel sağlık kuruluşu sahibi, çalışanı veya herhangi bir özel şirket çalışanı olarak sürdüren bütün hekimler odaya üye olmak ve üyelik yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. İşyeri hekimleri özelinde durum değerlendirildiğinde; herhangi bir şirket bünyesinde bordrolu olarak veya ortak sağlık ve güvenlik biriminin (OSGB) çalışanı olarak işyeri hekimliği yapanlar ile ortak sağlık ve güvenlik biriminin sahibi olan hekimlerin odaya üye olmaları zorunludur. Çünkü bu hekimlerin mesleki faaliyeti Kanun’un üyelik zorunluluğunun istisnası içinde yer almamaktadır.

Kamu kurumunun çalışanı olarak sadece ilgili kurumda işyeri hekimliği görevini yürüten hekimlerin odaya üye olmaları ise Kanun’un istisna hükmü içindedir ve bu hekimler isterlerse odaya üye olabilirler. İşyeri hekiminin birden fazla ilde mesleki faaliyette bulunması durumunda mesleki faaliyetini ağırlıklı olarak sürdürdüğü odaya üye olması ve faaliyette bulunduğu diğer il odalarına bilgi vermesi uygun olacaktır. Ancak, hekimin kayıtlı olduğu ve mesleki faaliyet yürüttüğü (veya çalışanı olduğu OSGB’nin merkezinin bulunduğu) bir oda varsa, faaliyetin ağırlıklı olarak nerede sürdürüldüğüne ilişkin araştırmanın yapılmasına gerek yoktur.

Mesleki faaliyeti uyarınca Odaya kayıt olması yasal olarak zorunlu tutulmuş olan hekimlerden herhangi bir tabip odasına kayıtlı olmayanlar, ilgili mesleki faaliyeti oda bölgesinde yapmaya başladıktan sonraki bir ay içinde üyelik başvurusunda bulunmamışlarsa haklarında disiplin soruşturması başlatılabileceği gibi üyelikleri de –üyelik yasal bir zorunluluk olduğu için- re’sen yapılır; üyelik yükümlülükleri de bu tarihten itibaren başlar. Bu halde, ilgilinin başvurusu olmaksızın üyelik kaydı açılır ya da başvurduğu tarihte, üye olması gereken zamandan itibaren üyeliği başlatılır, yükümlülükleri de buna göre belirlenir.

Tabip odalarının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından iletilen güncel bilgiler çerçevesinde bölgelerinde işyeri hekimliği yapan meslektaşlarımıza ulaşarak üyelik işlemlerini tamamlamaya davet etmeleri gerekmektedir. İşyeri hekimlerinin özerkliğinin korunması, çalışma koşulları ve haklarında kayıp yaşamamaları açısından tabip odalarına üyeliğin önemi büyüktür; hekimlerin ve işverenlerin açık Yasa hükmüne uyarak gerekli bildirimleri yapmaları ve hekimlerin tabip odalarına üyeliklerinin tamamlanması için Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları çalışmalarını sürdürmektedir.

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi