TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu toplandı

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kolu toplantısı, 9 Aralık 2018 tarihinde Ankara'da TTB Merkez Konseyi toplantı salonunda yapıldı. Divan başkan ve yardımcılıklarını Dr. Celal Emiroğlu ve Dr. Özgür Bingöl'ün yaptığı toplantıya 11 tabip odasından 16 temsilci katıldı.

Açılış konuşmasında, TTB İSİH Kolu Başkanı Dr. İsmail Bulca, son günlerde Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan maden ocağındaki grizu patlaması ve Gebze'de otoyol inşaatındaki beton blokların çökmesi sonucu 3 işçinin ölümüne neden olan iş kazalarının, artık toplu işçi cinayetlerine neden olmasından duyduğu kaygıyı ifade etti. Yine, İşyeri Hekimlerinin OSGB'lerinde iş güvencesinden yoksun ve   çalışma koşullarının da her geçen gün daha da kötüye gitmesinin bu alanın önemli sorunları olduğunu söyledi. İSİH Kol Başkanı Bulca; önümüzdeki dönemde işyeri hekimlerinin iş güvencesi ve çalışma koşullarının düzeltilmesi için verilecek mücadelenin ön plana çıkmasının yanı sıra, iş kazası, meslek hastalıkları ve işçi cinayetlerinin önlenmesi için verilecek mücadelenin de önemini koruyacağını ifade etti.

Daha sonra Merkez Konseyi adına söz alan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Ayfer Horasan, ülkede yaşanan ekonomik krizden ve bunun sağlık alanına yansımalarından söz etti. TTB'nin toplumun sağlığını, barışı ve demokrasiyi savunmasından dolayı yargılanmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Hekimlerin KHK'larla kamudan ihraç edilmelerinin ve yeni mezun hekimlerin göreve başlatılmamalarının hiç bir hukuki gerekçesi olmadığını, bu haksızlıkların giderilmesi için TTB olarak ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi. TTB'nin sağlık alanında şiddetin önlenmesi için çıkmasında çaba gösterdikleri yasa tasarısının hekimlerin mağduriyetine yönelen bir yasa haline dönüşmemesi için TBMM'de ve mecliste grubu olan partilerle olan çabalarından bahsetti. En son olarak ta geçtiğimiz günlerde GYK'yı toplayarak 14 Mart'a giderken TO başkan ve yöneticilerden hekimlerin alanda yaşadıkları ve öncelik kazanan sorunları tespit ettiklerini, 14 Mart için bir faaliyet programı çıkartacaklarını söyledi.

Daha sonra son Sağlık Torba Yasası ile birlikte alanda yaşanan sorunlar oda temsilcileri tarafından dile getirildi.

Dr. Celal Emiroğlu ''İşçi Sağlığı Önderleri Yolumuzu aydınlatıyor'' başlığı altında, daha önce aramızdan ayrılan, işçi sağlığı alanına emek vermiş değerlerimizle ilgili bir sunum yaptı.

TTB İşyeri Hekimleri Asgari Ücreti ile ilgili olarak TTB İSİH Kol sekreteri Dr. Ercan Yavuz ve TTB İSİH Kol YK Üyesi Dr. Mustafa Dönmez birer sunum yaparak, asgari ücretin nasıl anlaşılması gerektiği ve yıllar içerisinde nasıl değiştiğini anlattılar. Daha sonra odalardan gelen kol üyeleri asgari ücretin nasıl ve ne kadar olması gerektiği konusuna görüşlerini ilettiler.

TTB İSİH Kol Yürütme Kurulu üyesi Dr. Hasan Ter'in İzmir’de yapılan işyeri hekimlerin sorunları ile ilgili çalıştayın sonuçlarına ilişkin sunumundan sonra İSİH Kolu’nun çalışma programı ile ilgili tartışmalara geçildi. Nisan ayında yapılacak kol toplantısına kadar Yürütme Kurulu'nun bir taslak program oluşturarak, kol toplantısına sunması kararlaştırıldı.

İstanbul Tabip Odası’nın hazırladığı kol çalışma yönergesi taslağı tartışıldı. Bu taslağın Yürütme Kurulu’nda son şeklinin verilerek oda komisyonlarına gönderilmesinin uygun olacağı görüşüne varıldı.

Daha sonra, gelecek Kol toplantısının yerel seçimler de düşünülerek Nisan'ın ilk haftasına toplanmasına karar verilerek toplantıya son verildi.