TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu toplandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kol toplantısı 26.05.2019 tarihinde, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Selma Güngör’ün de katılımıyla, Ankara’da TTB Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıya 10 odadan 12 temsilci katıldı.

Açılışta İSİH Kol Başkanı Dr. İsmail Bulca, TTB’nin yargılanma sürecinin, sadece hekimler arasında değil, tüm toplumda hukuka karşı güvensizlik duygularının gelişmesine neden olduğunu, ayrıca 301 madenciyi yitirdiğimiz Soma katliamının yargılanmasının sonuçlarının da, bir yandan ölen madencilerin ailelerinin yaralarını bir kez daha kanatırken, kamu vicdanını da rahatlatamadığını ifade etti. Bu yargılanma süreçlerinin, ülkede hukuka olan inancın zayıflamasına neden olduğunu söyleyen Dr. İsmail Bulca, 6331 sayılı yasanın iş kazası ve meslek hastalıklarını önleyemediği gibi, işçi cinayetlerinin de artmasını engelleyemediğini belirtti.

Açılışın arkasından Kocaeli Tabip Odası’ndan Dr. Ömer Faruk Gerek Divan Başkanlığına, Manisa Tabip Odası’ndan Dr. Barış Yıldırım da yardımcılığına seçildi.

Divanın oluşmasından sonra söz alan TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Selma Güngör; MK’nin yargılanması sürecindeki hukuksuzluğun, aslında TTB’nin örgütsel bütünlüğüne yapılan bir saldırı olduğunu, ama başta hekimler olmak üzere tüm demokratik kamuoyunun bu saldırılar karşısında TTB MKye sahip çıkmasının da kendilerine güç verdiğini söyledi. Açlık grevlerinin sonlanmasıyla birlikte, TTB’nin açlık grevlerinin sonlanmasından sonra uygulanacak tedavi protokolleri konusunda hazırlıklarını tamamladığını, açlık grevinden dönüşlerinde hekimler için gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını, mahkûmlarda kalıcı sağlık sorunlarının meydana gelmemesi için tedbirlerin alındığını ifade etti.

Daha sonra kol toplantı gündemine geçildi.

Ülkenin gündemi ve İşçi sağlığı alanına yansıması başlığı altında, krizin etkileri, örgütsüzleştirilme ve taşeronlaşmanın OSGB’ler ile işyeri hekimlerinin çalışma koşullarında yarattığı tahribat ifade edilirken meslek hastalıklarındaki tanı prosedürlerindeki güçlüklerin yarattığı sıkıntılar dile getirildi. Meslek hastalıklarının tespiti konusunda yasalarda belirtilen tanı merkezlerinin işler hale getirilmesi konusunda çaba gösterilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Daha sonra İSİH Kol Çalışma Yönergesi’nin tartışılmasına geçildi. İstanbul Tabip Odası temsilcisinin odaların üye sayıları ölçüsünde Kol’a temsilci göndermesi şeklindeki, yönergenin 7. maddesindeki değişiklik teklifi kabul edilmedi. Yönerge, Kol Yürütme Kurulu’nun son şeklini verdiği ve Merkez Konseyi’nden geldiği şekliyle kabul edildi.

Daha sonra sağlık kurumlarında şiddet ve iş kazası bildirimlerinin tartışılmasına geçildi. Özellikle şiddet gören sağlık çalışanlarının acil servislerde müdahale edilirken iş kazası olarak kaydedilmesinin öneminin altı çizildi. Sağlık Bakanlığının sisteminde İSGKATİP uygulamasında, iş kazaları bildirimi için de bir bölümün açılmasının önemi vurgulandı.

Tabip Odalarına Üye olmayan İşyeri Hekimlerinin, daha önce TTB MK’nin SGK’dan alarak odalara gönderdiği listeler doğrultusunda üyelik işlemlerinin tamamlanması gerektiği ifade edildi.

İSİH Kol Başkanı Dr. İsmail Bulca, Bilim Eğitim Kurulu’nun yeni organizasyonu hakkında bilgi verdi. Odaların, Kas İskelet Sistemi Hastalıkarı ve Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları - SFT, PA AC grafileri konusundaki eğitim talepleri değerlendirildi.