TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu toplandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu (İSİH), 07.12.2019 Cumartesi günü, Ankara’da TTB’de toplandı. “2020 Yılı İşyeri Hekimleri Asgari Ücretleri” ana gündemi ile gerçekleştirilen toplantıya, Eskişehir, Muğla, İzmir, Bursa, Samsun, Adana, Ankara, Kocaeli, Antalya, İstanbul, Diyarbakır ve Van Tabip Odalarından 17 kişi katıldı.

İSİH Kol Başkanı Dr. İsmail Bulca, açılış konuşmasında; İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği alanında yaşanan sorunları ve mevcut durumu ifade etti. İş kazaları ve meslek hastalıklarının, işçi cinayetlerin önlenememesine dikkat çekerken, işyeri hekimliği alanında son zamanlarda diploma kiralanması şeklinde ortaya çıkan etik ihlaller konusunda TTB Merkez Konseyi’nin tüm odalara gönderdiği yazıya vurgu yaptı. Uzun çalışma sürelerinin işyeri hekimlerinin çalışma koşullarını olumsuz etkilediği, bu durumun da işçi sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Divana İSİH Kol Sekreteri Dr. Ercan Yavuz ve Kol Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Özgür Bingöl seçildi. Merkez Konseyi üyesi Dr. Ayfer Horasan, TTB’nin ve ülkenin sağlık gündemini  aktardı. Ülkedeki siyasal ve toplumsal gelişmelerin sağlık alanına yansımalarına dikkat çekti. Bu yıl 14 Mart Sağlık Haftası’nın Ocak ayından itibaren başlayacak programını ve bu konuda geçtiğimiz günlerde yapılan TTB GYK toplantısındaki tartışmaları özetledi. Ocak ayından başlayıp, Nisan ayına kadar sürecek olan etkinlik programını aktardı.

Daha sonra odalardan gelen asgari ücret önerilerinin görüşülmesine geçildi. Asgari ücretin belirlenmesi süreciyle ilgili Dr. Sedat Abbasoğlu’nun yaptığı sunumun arkasından odalar asgari ücret hakkındaki önerilerini sundu. Merkez Konseyi üyesi Dr. Ayfer Horosan, bu tespit ve tartışmaları Merkez Konsey’e ileteceğini aktardı.

Daha sonra Kol çalışmaları değerlendirildi; İSİH KOL Başkanı Dr. İsmail Bulca GYK’de tüm odaların temsilcilerine, komisyonlarındaki çalışmaların İSİH Kolu ile koordineli ve işbirliği ile yürütülmesi gerektiğini ve güç katacağını ifade ettiğini dile getirdi.

İSG-KATİP’te son yayınlanan duyuruda belirtilen işyeri hekimlerinin çalışma süreleri ile ilgili yazının değerlendirilmesinde, uzun çalışma sürelerinin, hem hekim sağlığını, hem de toplum sağlığını olumsuz etkilediğini, bir meslek örgütü olarak TTB’nin 8 saatlik işgününü savunduğunu, ama bunu karşısında hekim emeğinin insanca yaşanabilecek bir ücret ile değerlendirilmesi için mücadele ettiği ifade edildi. 31 Aralık’tan sonra idari işlem yapılacağı belirtilen İSG-KATİP duyurusundan sonra oluşacak hukuki sorunlar konusunda durumun hukuk bürosuna iletilmesi kararlaştırıldı.

Daha sonra Çalışma Bakanlığı tarafından, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne de yapılması planlanan değişiklikler gündeme geldi. Çalışma saatlerini düzenleyen maddeler hakkında olumlu görüşler dile getirildi. Ama yönetmeliğin bütünü açısından değerlendirilmesi gerektiği de ifade edildi. Ayrıca çok tehlikeli işyerlerinin üçte ikisinin hala İSG faaliyetlerinden yoksun olmasının da gündeme getirilmesi ifade edildi.

İleri Eğitimlerin artık yeniden başladığı, oda komisyonlarından, Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları, Kas İskelet Sistemi Hastalıkları ve Psikososyal Risk etmenleri konusundaki eğitimler için taleplerini oluşturmaları istendi.

Kol ile komisyonlar arasındaki iletişim ve aktarım eksikliklerini gidermek için elektronik ortamda toplantılar ve eğitimler yapılması önerildi.

İSİH Kol’u içerisindeki iletişimin güçlendirilmesi için içerisinde, Komisyon temsilci ve üyelerinin olacağı bir WhatsApp grubunun kurulması kararlaştırıldı.