Birleşmiş Milletler İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezanın Önlenmesi Alt Komitesi’nden TTB’ye Ziyaret

Birleşmiş Milletler İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezanın Önlenmesi Alt Komitesi (SPT), 6 Eylül 2022’de Türk Tabipleri Birliği’ni ziyaret etti. 

Görüşmeye TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut; TTB İnsan Hakları Kolu’ndan Dr. Aysel Ülker, Dr. Korel Yalman, Dr. Ali Karakoç ve Dr. Selçuk Aslan katıldı. Ulusal önleme mekanizması kapsamında gerçekleşen ziyarette SPT adına heyet başkanı Suzanne Jabbour, Joao Nataf ve Catherine Paulet yer aldı. 

TTB’ye hapishanelerden gönderilen mektuplarda aktarılan hak ihlalleri ve sağlık hakkına erişimde yaşanan sorunların ifade edildiği görüşmede, ulusal önleme mekanizması olarak oluşturulan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK) bağımsız olmayan yapısı ile insan hakları alanında yetersiz ve donanımsız olması da gündeme getirildi. Ayrıca ziyarette, sağlığa erişim konusunda uluslararası hukuka uygun hareket etmenin önemi vurgulandı.