Aile Hekimliği Örgütlerinden Aile Sağlık Merkezi ve Mobil Hizmet Binaları İçin Ortak Açıklama

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu’nun birinci basamak sağlık hizmeti verilen binaların koşulsuz Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması talebiyle “Aile Sağlığı Merkezi (ASM) Mekânları İçin Harekete Geçiyoruz” kampanyası kapsamında 4 Mayıs 2021 tarihinde “ASM Binaları İçin Ses Veriyoruz” konulu panelin katılımcı kurumları olarak aşağıdaki ortak metni kamuoyu ile paylaşıyoruz:

Aile hekimlerinin hizmet verdiği birçok mekân ve binalarının içerdiği yaşam alanlarının sağlık hizmeti vermeye uygun olmadığı, olumsuz koşulların pandemiyle birlikte daha bariz şekilde zor hale geldiği, ASM çalışanları ve hastalar için yaşamsal risk oluşturduğunu düşünüyoruz.

ASM ve mobil hizmet binaları dâhil, tüm birinci basamak sağlık hizmeti binalarının yapılması, donanımı, tamiratı, mevcut olanların güvenlikli hale getirilmesi, uygun koşullara eriştirilmesi devletin asli görev ve sorumluluğundadır.

Birinci basamak sağlık hizmeti verilen binaların koşulsuz olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmasını istiyoruz.

Yerel idarelerden, il sağlık müdürlüklerinden, TMMOB’ye bağlı odalardan destek alınarak mevcut ASM binalarının durumunun tespit edilmesini Sağlık Bakanlığı’ndan talep ediyoruz.  Pandemi süreci kapalı alanların uygun şekilde havalandırılmamasının bulaşta önemli rol oynadığını göstermiştir. Çalışmada, havalandırma tesisatının uygun olup olmadığı mutlaka değerlendirilmelidir.

ASM binalarının depreme, yangına karşı güvenli olup olmadığı Sağlık Bakanlığı tarafından tespit edilip gerekli önlemlerin ivedilikle alınmasını, uygun koşullara kavuşturulmasını talep ediyoruz.

ASM binalarının kamu tarafından birinci basamak sağlık sunumuna uygun olarak yapılmasını, donanım tamirat ihtiyaçlarının karşılanması için Aile Hekimliği mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılmasını, yeni mevzuatın hazırlanmasında TTB, federasyon, sendikalar ve dernekler ile işbirliği içinde olunmasını istiyoruz.

Saygılarımızla…

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB AHEK)

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF)

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)

Genel Sağlık-İş Sendikası

Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS)

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN)