GENEL PRATİSYENLİK MESLEK EĞİTİMİ KARNESİ

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ

GENEL PRATİSYENLİK MESLEK EĞİTİMİ KARNESİ

Mesleki Eğitim Karnesi (MEK), TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü Geçiş Dönemi Eğitim Programı sırasındaki etkinliklerin belgelenmesi için kullanılan eğitim aracıdır. Eğitimin asgari standardlarının belirlenmesinde, değerlendirilmesi ve denetiminde yararlanılan bir dökümantasyondur.

Bu karnenin doldurulması, tamamen eğitime katılan hekimin kendi sorumluluğundadır ve tercihen günü gününe doldurması önerilir. Bu karne, eğitim koordinatörü tarafından puanlanarak her modül sonunda onaylanır. Sağlık ocağı dışındaki kurumlarda eğitimi yürüten kişi (danışman, sorumlu hekim, uzman hekim) kendi ilgili bölümünü doldurur.

Asistan karnesi tüm modüller tamamlandıktan sonra sertifikasyonda kullanılacaktır. Her modül için sertifika düzenlenmesi öngörülmemektedir.

MEK 3 ayrı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm katılımcının tanımlayıcı bilgilerinden oluşmaktadır. İkinci bölüm eğitici tarafından katılımcının değerlendirilmesi için kullanılacaktır. Birinci ve ikinci bölümün GPE’de kalması öngörülmüştür. Üçüncü bölümde eğitim programının içeriği yer almaktadır.  Katılımcının öğrenme sürecine ilişkin düşünce ve deneyimlerini yazdığı bilgilere yer verilecektir.

Eğitim programında başarılı olabilmek için her modül için yeterli puanın alınması gerekmektedir. Yeterli puanın alınamadığı modüller tekrarlanır. Eğitim programı sonunda bu karne eğitim bölge koordinatörü tarafından tasdiklenir.

Mesleki eğitim sürecinizin verimli, üretken ve mesleki gelişiminize katkı sunan bir süreç olması dileğimizle başarılar diliyoruz.

BÖLÜM I.

TANIMLAYICI BİLGİLER

 

————-

 

Fotoğraf

—————

  İLİ :  
  GPE NO :  
  ADI :  
  SOYADI :  
  T. C. KİMLİK NO :  
  DOĞUM YERİ :  
  DOĞUM TARİHİ :  
  EV ADRESİ :  
  İŞ ADRESİ :  
  EV TELEFONU :  
  İŞ TELEFONU :  
  CEP TELEFONU :  
  E – POSTA :  
14. GÖREV YERLERİ (Bilgilerinizi en son tarihten başlayarak yazınız)
Başlama Tarihi Ayrılış Tarihi İli Birimi Görevi
         
         
         
         
         
         
15.

MEZUNİYET SONRASI ALDIĞI EĞİTİMLER

 (Bilgilerinizi en son tarihten başlayarak yazınız)

    Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Okuduğu Üniversite/ Fakülte/ Yüksek Okul ve Bölümü
a) Ön Lisans …./…./…. …./…./…  
b) Lisans …./…./…. …./…./…  
c) Yüksek Lisans …./…./…. …./…./…  
d) Doktora …./…./…. …./…./…  
e) Tıpta Uzmanlık

 

…………………….

…./…./…. …./…./…  
f) Diğer (Belirtiniz)

 

…………………….

…./…./…. …./…./….  
                     

 

 

16. KATILDIĞI SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ

 

 (Bilgilerinizi en son tarihten başlayarak yazınız)

(Uyum, Geliştirme ve Eğitim Formasyon Eğitimleri de dahil, Sertifika veya Katılım Belgesi verilen tüm eğitimler yazılacaktır. Gerektiğinde lütfen ilave sayfa kullanınız.)

Eğitimin Türü / Konusu Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Süresi    (saat) Eğitimin Yeri (İl) Eğitimi Veren Kurum
           
           
           
           
             

 

17. YAYINLAR, ÇEVİRİLER (Kitap, Makale, Bildiri vb.)
Yayının Türü Yayının Adı Yayın Tarihi Yayınlandığı Yer (Dergi vb.)
       
       
18. YABANCI DİL SINAVINA GİRMİŞ İSE
Dili Sınav Türü

 

(KPDS, ÜDS, YDS, TOEFL)

Puanı/Düzeyi Sınav Dönem ve Yılı
İNGİLİZCE      
ALMANCA      
FRANSIZCA      
DİĞER (Belirtiniz)      
               

 

19. ÜYESİ OLDUĞU DERNEKLER

 

 

 

BÖLÜM II:

MESLEK EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Eğitim Bölgesi:                                                         Bölge Eğitim Koordinatörü:

Eğitim Dönemi:                                                        Eğitim Takvimi:

Eğitime katılan doktorun adı:

  Modül Adı Aylar /Tarih Eğitim yeri (Sağlık Ocağı/Hastane)
1 Genel Pratisyenliğin Felsefesi    
2 Eğitim Becerileri    
3 İletişim Becerileri    
4 Bilgisayar Modülü    
5 Epidemiyoloji    
6 Sağlık Yönetimi    
7 Kronik Hastalıklar    
8 Acil Tıp    
9 Üreme Sağlığı    
10 Ruh Sağlığı    
11 Bulaşıcı Hastalıklar    
12 Adli Tıp    
13 Çevre Sağlığı    
14 Geriatri    
15 Çalışanların Sağlığı    
16 Küçük Cerrahi Girişimler    
17 Laboratuvar Kullanımı    
18 Çocuk Sağlığı    

 

Hazırlanan Hasta Eğitim Materyali

Konu Danışman Kazanılan deneyim ve beceriler
 

 

 

 

   

 

Hazırlanan olgu sunumları veya sunulan makaleler

Konu Danışman Kazanılan deneyim ve beceriler
 

 

 

 

   

 

Yapılan araştırma, sağlık ocağı raporu veya diğer çalışmalar

Konu Danışman Kazanılan deneyim ve beceriler
 

 

 

   

 

Hazırlanan bireysel çalışma

Konu Danışman Kazanılan deneyim ve beceriler
 

 

 

   

 

Yapılan Etkinliklere İlişkin Değerlendirmeler

  Eğitim Alan Doktorun Değerlendirmesi Eğiticinin Değerlendirmesi
Mesleki eğitimlere katkı ve katılım    
Bilimsel çalışmalara katkı ve katılım    
Hastaya yönelik bireysel danışmanlık sağlık eğitimlerine katkı ve katılım    
Topluma yönelik danışmanlık ve sağlık eğitimlerine katkı ve katılım    
Bireysel mesleki gelişime duyarlılık    

Hastane Rotasyonları Takip Çizelgesi

 

İlgili Modül Gidilen Hastane veya Kurum Sorumlu/ Danışman/ Uzman Hekim İmza
       
       
       
       
       
       
       

BÖLÜM III.

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI

TTB GPE

GENEL PRATİSYENLİK GEÇİŞ DÖNEMİ MESLEK EĞİTİMİ

MODÜL UYGULAMA KILAVUZU (GDEP)

 

Genel İlkeler / Eğitim Öncesi:

Her modülün uygulanmasından eğitim koordinatörü (EK) sorumludur. EK’leri aynı anda yalnızca bir gruptan sorumlu olacak, o grubun modül eğitimi tamamlanınca ikinci bir grup alabileceklerdir.

Klinik modüller sağlık ocağı temel olmak üzere, ilgili sağlık kuruluşlarında verilecektir.

EK’lerin de yer alacağı ilk eğitimlerin hazırlığı, EK ile birlikte ilgili klinik modül eğitim grubundan bir üyenin işbirliği ile yapılacak, uygulama sırasında bu işbirliği sürdürülecektir. Gerek duyulan oturumlara, klinik modülün eğiticileri ya da konu uzmanlarının katılımı sağlanacaktır.

Modüllerde yer alan tüm becerilerin eğitimleri, öğrenim / değerlendirme rehberleri ile yapılacaktır.

Eğitimin uygulanacağı birimlerle ilişki ve gerekli izinler, GPE ve GPE Bölge Kurulları’nca sağlanır.

Eğitim Süreci:

            Klinik modüller eğitimi, temel modüller eğitimini tamamlayan GP’lere başlanır.

4 temel, 8 klinik modülden oluşmak üzere, süre en az 1 yıldır.

Temel modüller tamamlandıktan sonra, 12 klinik modül koşullara uygun olarak ve sıra gözetilmeksizin, küçük grup çalışmaları biçiminde ve uygulamalı olarak gerçekleştirilir.

Geçiş döneminde, öğrenim rehberleri üzerinde katılımcıların özdeğerlendirme yapmaları ve varsa eksik becerilerin ilgili birimlerde tamamlanması hedeflenir.

Modüllerde ölçme değerlendirme yöntemleri kullanırak Bilgi ve Beceri değerlendirmeleri yapılır.

Beceri eğitimleri tam öğrenme amaçlıdır ve hedeflenen beceri düzeyine göre değerlendirme yapılır.

KOSF’de % 85 başarı koşulu aranır.

Eğitim Sonrası:

Tamamlanan eğitimlerin sonuçları genel pratisyenlik meslek eğitim karnesine işlenir.

Eğitim grubunun sürekli eğitiminden EK sorumludur. Klinik modüllerin ilgili alanlarındaki sürekli eğitim içeriği, GPE’den merkezi olarak sağlanacaktır. Bu konuda GPE Bilim Kurulu ve klinik modül eğitici grupları sorumludur.

12 Klinik Modülü tamamlayan GP’lere “Genel Pratisyenlik” sertifikası verilir. Eğitici GP ve EK’leri ayrıca, niteliklerine uygun eğiticilik sertifikası alırlar.

Eğitimde değerlendirme için kullanılacak kriterler:

* Her bir konu genel amaç ve öğrenim hedeflerine ulaşacak şekilde işlenecek olup; etkileşimli eğitim yöntemleri kullanılarak birlikte öğrenme ve iş başı eğitim ilkeleri çerçevesinde yeterliğe dayalı olacaktır. Konuya uygun öğrenim hedefleri, öğrenim ve değerlendirme rehberleri, kaynaklar ek olarak belirlenmiştir. Öğrenim rehberleri mesleksel beceri eğitim hedefleri matrisine göre tanımlanacaktır.

** YETKİNLİK DÜZEYİ

Kod Yetkinlik Düzeyi Açıklama

A

Yeterliğe dayalı beceri eğitimi ile sunulan gerçek hastada ustalaşmış olunması gereken ve mutlaka sınanan beceriler (Her durumda ustalıkla (sorunla karşılaştığında baş edebilecek biçimde) yapabilmeli, etki ve sonuçlarını değerlendirebilmeli (yorumlayabilmeli) dir.) Yeterliğe dayalı beceri eğitimi ile sunulan gerçek hastada ustalaşmış olunması gereken ve mutlaka sınanan beceriler
B Eğitici kontrolünde gerçek hastada en az bir kez yapılmış olunması gereken beceriler. Mutlaka uygulanması gerektiği durumlarda uygun koşullar altında yeterli (hatasız) biçimde yapabilmeli, etki ve sonuçlarını değerlendirebilmeli (yorumlayabilmeli) dir. Eğitici kontrolünde gerçek hastada en az bir kez yapılmış olması gereken beceriler
C Uygulanırken görmesi ya da yardım etmesi gereken beceriler (Hastasını yönlendirecek düzeyde ne olduğunu, hangi durumda yapılması gerektiğini, nasıl yapıldığını bilmeli, etki ve sonuçlarını değerlendirebilmeli (yorumlayabilmeli) dir.) Uygulanırken görmesi ya da yardım etmesi gereken beceriler
D Genel bilgi düzeyinde öğrenilen beceriler. Hastasını yönlendirebilecek ya da kısa bilgi verebilecek düzeyde ne olduğunu, hangi durumlarda ne yapılması gerektiğini bilmelidir. Genel bilgi düzeyinde öğrenilen beceriler

 

*** EĞİTİM ARACI / YÖNTEMİ:

SH: Simüle / Standardize hasta; M: Maket / manken; A: Akran üzerinde; GH: Gerçek hasta; D: Sadece demonstrasyon; T: Sadece teorik bilgi; U: Kendi başına uygulama; G: Diğer uygulama sırasında gözlem, gerekirse eğitim; L: Laboratuvardaki hazır preparattan / örnekten çalışma; : Senaryo çalışması

**** YETERLİLİK

Zayıf Sınırda Orta İyi Mükemmel
1 – 2 3 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10

 

TEMEL MODÜLLER

 1. GENEL PRATİSYENLİĞİN FELSEFESİ VE TEMEL ÖZELLİKLERİ MODÜLÜ

 

İçeriği Notlar (tarih, eğitici, yöntem, GP’nin düşünceleri vs.)
Amacımız / Misyonumuz  
Temel Sağlık Hizmetleri ve Çağdaş Sağlık Anlayışı  
Genel Pratisyenliğin Dünyada ve Türkiye’de Tarihsel Gelişimi  
Hekimliğin Tarihsel Süreci  
Birinci Basamakta Sağlık Politikaları ve Sağlık Örgütlenmesi  
Sağlık Kavramı ve Sağlıkta Eşitsizlikler  
Genel Pratisyenlikte Meslek Eğitimi  
GP’de Sürekli Mesleki Gelişim  
Ulusal ve Uluslararası Örgütler ve Olanaklarımız  
Birinci Basamakta Meslek Etik Değerleri  
Sık Görülen, Çok Sakat Bırakan ve Çok Öldüren Hastalıkların Genel Pratisyenlikte Önemi  
Genel Pratisyenliğin Temel Özellikleri  
Birinci Basamakta Sektörler arası İşbirliği ve Ekip Çalışması  
KÖSF puanı: % ……………  
KOSF puanı: % ………….  
Eğiticinin görüşü

 

 

 

 

 1. EĞİTİM BECERİLERİ MODÜLÜ

 

İçeriği Notlar (tarih, eğitici, yöntem, GP’nin düşünceleri vs.)
Yetişkinlerde öğrenme  
Genel Pratisyenlikte mesleki eğitimin özellikleri  
Olumlu Eğitim Ortamı Oluşturma  
Görsel ve İşitsel Araçlar  
Yeterliğe Dayalı Değerlendirme Gereçleri Hazırlama ve Kullanma  
İnteraktif (Etkileşimli) Eğitim Yöntemleri  
Demonstrasyon – Koçluk  
Oturum Amaç ve Öğrenim Hedeflerinin Belirlenmesi ve Etkinliğinin Sağlanması  
Sunum Planı Hazırlama  
KÖSF puanı: % ……………  
KOSF puanı: % ………….  
Eğiticinin görüşü  

 

BECERİLER* TARİH YETKİNLİK DÜZEYİ** EĞİTİM ARACI / YÖNTEMİ *** YETERLİLİK**** EĞİTİCİ İMZASI
Sunum becerisi  

 

 

A      
Demonstrasyon yapabilme  

 

 

A      
Koçluk yapabilme  

 

 

A      
Sunum planı hazırlama  

 

 

A      
 1. İLETİŞİM BECERİLERİ MODÜLÜ

 

İçeriği Notlar (tarih, eğitici, yöntem, GP’nin düşünceleri vs.)
İletişimde Temel Kavramlar, Mesaj Alışverişi Süreci  
Sözsüz Mesajlar  
Soru Teknikleri  
Tek ve Çift Yönlü İletişim  
İletişim Engelleri  
Geribildirim verme  
Farklı Hastalar Karşısında Hekim Tutumu  
Farklı Hekim Tutumları (1)  
Farklı Hekim Tutumları (2)  
Anlaşılır Dil Kullanımı  
Hastaların Psikolojik Gereksinimleri / Kültürel Farklılıkları  
Empati  
Etkin Dinleme  
Sorun Çözme Yaklaşımı  
Hasta – Hekim Görüşmesi Yapılandırılması  
KÖSF puanı: % ……………  
KOSF puanı: % ………….  
Eğiticinin görüşü  

 

 

BECERİLER* TARİH YETKİNLİK DÜZEYİ** EĞİTİM ARACI / YÖNTEMİ *** YETERLİLİK**** EĞİTİCİ İMZASI
Etkin dinleme becerisi   A      
Yapılandırılmış hasta – hekim görüşmesi   A      

 

 1. BİRİNCİ BASAMAKTA BİLGİSAYAR KULLANIMI MODÜLÜ

 

İçeriği Notlar (tarih, eğitici, yöntem, GP’nin düşünceleri vs.)
Bilgisayara Giriş ve Donanım  
Windows İşletim Sistemi  
MS Word Kelime İşlemci  
Excel – Elektronik Hesap Tablo, Veri İşlemleri  
Excel Formüller  
Excel Grafikler  
Powerpoint  
İnternet, İnternet Explorer, Medline Tarama  
Outlook Express ve Diğer Yardımcı Programlar  
KÖSF puanı: % ……………  
KOSF puanı: % ………….  
Eğiticinin görüşü  
   
BECERİLER* TARİH YETKİNLİK DÜZEYİ** EĞİTİM ARACI / YÖNTEMİ *** YETERLİLİK**** EĞİTİCİ İMZASI
Bilgisayar donanımını kullanabilmek   A      
Windows’da fareyi kullanabilmek   A      
Masaüstü işlemleri yapabilmek   A      
Başlat menüsünü kullanabilmek   A      
Dosya ve klasör oluşturabilmek   A      
Denetim masasını kullanabilmek   A      
Word ekranını, menü ve pencerelerini kullanabilmek   A      
Word’de belge, tablo hazırlayabilmek, belgeye nesne ekleyebilmek   A      
Birinci basamak yazışma örneklerini hazırlayabilmek   A      
Excel ekranını, menü ve pencerelerini kullanabilmek   A      
Excel içinde belge, tablo ve grafik hazırlayabilmek   A      
Birinci basamakta kullanılan tablo ve grafik örnekleri hazırlayabilmek   A      
Powerpoint ekran, menü ve pencerelerini kullanabilmek   A      
Powerpoint ile eğitim materyali ve sunum hazırlayabilmek   A      
Hazırlanan sunumu gösterebilmek   A      
İnternet explorer menü ve pencerelerini kullanabilmek   A      
İnternet arama motorlarını kullanabilmek   A      
Veri donanımı güvenliğini sağlayabilmek   A      
Web üzerinde elektronik posta oluşturabilmek, ekleyip gönderebilmek, gelen postaları alabilmek   A      
Genel Pratisyenlik e – haberleşme grubunu kullanabilmek   A      
Sıkıştırma programını kullanabilmek   A      
Virus tarama programını kullanabilmek   A      

 

 1. EPİDEMİYOLOJİ MODÜLÜ

 

İçeriği Notlar (tarih, eğitici, yöntem, GP’nin düşünceleri vs.)
Birinci Basamakta Veri Toplama  
Epidemiyolojiye Giriş  
Nedensellik  
Araştırma Tipleri  
Birinci Basamakta Kullanılan Sağlık Ölçütleri  
Salgın İnceleme  
Yıllık Çalışma Raporu Planlanması  
Yıllık Çalışma Raporu Verilerinin Hazırlanması  
Yıllık Çalışma Raporu Hazırlanması  
Eleştirel okuma  
KÖSF puanı: % ……………  
KOSF puanı: % ………….  
Eğiticinin görüşü

 

 

 

 

BECERİLER* TARİH YETKİNLİK DÜZEYİ** EĞİTİM ARACI / YÖNTEMİ *** YETERLİLİK**** EĞİTİCİ İMZASI
Birinci basamakta kullanılan temel kayıt ve formları kullanılabilmek   A      
Salgın incelemesi yapabilmek   A      
Sağlık ocağı çalışma raporu hazırlayabilmek   A      
Birinci basamakta sağlık hizmetlerinin planlanması   A      
Sağlık ölçütlerini kullanabilmek   A      
Araştırma planlama, yürütme ve analizini yapmak   A      

 

 1. SAĞLIK YÖNETİMİ MODÜLÜ

 

İçeriği Notlar (tarih, eğitici, yöntem, GP’nin düşünceleri vs.)
Ulusal Sağlık Sistemleri ve Bileşenleri  
Türkiye’de Sağlık Politikaları ve Sağlık Sistemi  
Türkiye’de Sağlık Örgütlenmesi  
Sağlık Hizmetleri ve Yönetiminde Temel Kavramlar  
Örgüt Kavramı ve Yönetime Giriş  
Yönetim ve Planlama  
Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) Yönteminin Tanıtılması  
Ekip Çalışması  
Karar Verme  
Liderlik ve Öz değerlendirme  
Personel Yönetimi ve Motivasyon  
Zaman Yönetimi  
Stres Yönetimi  
Sağlık Hizmetlerinde Kaynak Kullanımı  
Sağlık Mevzuatı  
Afetlerde Sağlık Yönetiminin İlkeleri  
KÖSF puanı: % ……………  
KOSF puanı: % ………….  
Eğiticinin görüşü  

 

BECERİLER* TARİH YETKİNLİK DÜZEYİ** EĞİTİM ARACI / YÖNTEMİ *** YETERLİLİK****

 

 

EĞİTİCİ İMZASI
           

 

KLİNİK MODÜLLER

 1. KRONİK HASTALIKLAR MODÜLÜ

 

İçeriği Notlar (tarih, eğitici, yöntem, GP’nin düşünceleri vs.)
Kronik Hastalık Tanımı, Kronik Hastalıklara Yaklaşım  
Kronik Hastalık Epidemiyolojisi  
Hipertansiyon  
Diyabetes Mellitus  
Aterosklerotik Kalp Hastalığı  
Dislipidemi  
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı  
Bronşiyal Astım  
Alerjik Rinit ve Kronik Ürtiker  
Kronik Böbrek Hastalıkları  
Kronik Karaciğer Hastalıkları  
Malin Hastalıklar  
Kronik Deri Hastalıkları  
Kronik Gastrointestinal Hastalıklar  
Kronik Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları  
Kronik Nörolojik Hastalıklar  
Kronik Göz ve Kulak – Burun – Boğaz Hastalıkları  
Anemiler  
Kronik Tiroid Hastalıkları  
KÖSF puanı: % ……………  
KOSF puanı: % ………….  
Eğiticinin görüşü  
   

BECERİLER*

TARİH İSTENEN YETKİNLİK DÜZEYİ** EĞİTİM ARACI / YÖNTEMİ *** YETERLİLİK**** EĞİTİCİ İMZASI  
Oftalmoskopi yapabilme, değerlendirebilme   A        
İnsülin enjeksiyon tekniklerini uygulayabilme            
Parmak ucundan kan alma            
Koldan venöz kan alma            
PPD değerlendirme            
Glukometre ile kan şekeri ölçebilme            
EKG değerlendirme            
Vücut kitle indeksi hesaplama            
Peakflowmetre ile solunum ölçümü            
Deri biyosisi yapabilme            
Solunum egzersizleri            
İnhaler kullanımı            
Turbuhaler kullanımı   A        
Spacer kullanımı            
Pelvik kas egzersizleri            
Kan basıncı ölçümü            
Diyabetik yara bakımı yapabilme            
DM hasta eğitimi            
Sigara hasta eğitimi            
               

 

 

 1. ACİL TIP MODÜLÜ

 

İçeriği Notlar (tarih, eğitici, yöntem, GP’nin düşünceleri vs.)
Acil Olguya Yaklaşım  
Olay Yeri Değerlendirilmesi  
Kardiyopulmoner Resusitasyon (Temel / İleri Yaşam Desteği)  
Şok  
Kardiyovasküler Sistem Acilleri  
Solunum Sistemi Acilleri  
Gastrointestinal Sistem Acilleri  
Ürogenital Sistem Acilleri  
Jinekolojik ve Obstetrik Aciller  
Nörolojik Aciller  
Metabolik ve Endokrin Sistem Acilleri  
Psikiyatrik Aciller  
Hareket Sistemi Acilleri (Ortopedik)  
Göz Acilleri  
Kulak Burun Boğaz Acilleri  
Travma (Multitravmalı Hastaya Yaklaşım)  
Çevresel Etkenlere Bağlı Aciller  
Pediyatrik Aciller  
Geriyatrik Aciller  
İntoksikasyonlar  
Alerjik aciller  
Hematolojik / Onkolojik Aciller  
Enfeksiyöz Aciller  
Acil Sağlık Sistemi  
Triyaj  
Olağan Dışı Durumlarda Acil Sağlık Hizmeti  
Acil Girişimlerdeki Adli ve Etik Sorumluluklar  
Acil Hizmetlerde Kullanılan Araç ve Gereçlerin Bakımı, Kullanımı ve Ortaya Çıkan Aksaklıkların Giderilmesi  
Acil Hizmet Sunumu Sırasında Karşılaşılabilecek Hastane Enfeksiyonları ve Sağlık Personeline Yönelik Risk ve Tehditlerden Korunma  
Stresle Mücadele ve Zor Durumlarda İletişim  
KÖSF puanı: % ……………  
KOSF puanı: % ………….  
Eğiticinin görüşü

 

 

 
BECERİLER* TARİH İSTENEN YETKİNLİK DÜZEYİ** EĞİTİM ARACI / YÖNTEMİ *** YETERLİLİK**** EĞİTİCİ İMZASI
Steril eldiven giyme / çıkarma   A G    
Yüzeysel dekontaminasyon sağlama   A G    
Aletlerin dekontaminasyonu ve mekanik temizliği   A G    
Yüksek düzeyde dezenfeksiyon yapma   A G    
Erişkin, çocuk ve bebekte damar (IV kanül ile) yolu açma   A G    
Nazogastrik sonda uygulama   A M-GH    
Uygulanacak ilaçları doğru hazırlama   A G    
Mide yıkama   A M-GH    
Suprapubik mesane ponksiyonu yapma   B D-M    
Kardiyoversiyon ve defibrilasyon uygulayabilme (manuel, yarı otomatik, otomatik)   A M    
Endotrakeal entübasyon   A M    
Aspirasyon (oral / nazotrakeal)   A M-GH    
Balon veya maske ile yapay solunum   A M    
Erişkin Temel Yaşam Desteği   A M    
Bebekte Temel Yaşam Desteği   A M    
Çocukta Temel Yaşam Desteği   A M    
Nazofarengeal airway   A M    
Orofaringeal airway   A M    
O2 verme   A M-GH    
Yabancı cisim çıkarma (Heimlich manevraları)   A M-A (bilinci açık olgularda heimlich için)    
Suda boğulmada ilkyardım (TYD ile aynı)   A M    
Travma tahtası ile hasta taşıma   A M-GH    
Parasentez   B D/M    
Torasentez   B D    
Sargı bandaj teknikleri   A A    
Travmalı hastaya boyunluk uygulama   A A    
Travmalı uzva alçı ateli uygulama   A A    
Travmalı uzva bandaj ve soğuk uygulama   A A    
Kanama durdurma yöntemleri   A A    
Damar tutma – bağlama   B D    
Ampüte uzuvların nakli   B D    
EKG değerlendirme   A L    
Fiziksel kısıtlama teknikleri   A T    
Pozisyon verme teknikleri   A M-GH    
Rektal prolapsus redüksiyonu   B D    
Monitorizasyon   A M-L    
Toraks tüpü takma   B D    
İğne ile toraks dekompresyonu   A M    
Neonatal resüsitasyon   A M    
Diyagnostik periton lavajı   B D    
Arteriyel kan gazı alma   A M    
Acil olgu değerlendirme   A    
İleri dolaşım girişimleri (santral venöz kateter, juguler venöz kateter   A M    
             

 

 

 1. ÜREME SAĞLIĞI MODÜLÜ

 

İçeriği Notlar (tarih, eğitici, yöntem, GP’nin düşünceleri vs.)
Dünya ve Türkiye’de Kadın Sağlığı Göstergeleri  
Adolesan Sağlığı  
Kadın Sağlığı (Kadın İzlemi: Aile Planlaması Danışmanlığı ve Yöntemler, CYBE, Kadın Kanserleri, Pelvik ve Fizik Muayene, Laboratuvar)  
Güvenli Annelik (Doğum Öncesi ve Sonrası Bakım ve Doğum)  
İnfertilite Danışmanlığı  
Meme Hastalıkları ve Kadın Kanserleri  
Erkekte Üreme Sağlığı Danışmanlığı  
KÖSF puanı: % ……………  
KOSF puanı: % ………….  
Eğiticinin görüşü

 

 

 
BECERİLER* TARİH İSTENEN YETKİNLİK DÜZEYİ** EĞİTİM ARACI / YÖNTEMİ *** YETERLİLİK ***** EĞİTİCİ İMZASI
Doğum   B M    
RİA uygulama ve çıkarılması   A      
Epizyotomi   B      
Doğum sonrası anne bakımı yapabilme   A      
İdrarda gebelik testi yapabilme   A      
Kadında genital akıntı örneği alma   A      
Kadında genital akıntı örneği değerlendirme   A      
Servikal smear alma ve gönderme   A      
Emzirme danışmanlığı eğitimi verebilme   A      
Gebelik izlemi yapma   A      
Gebelik aşı uygulaması yapma   A      
Meme muayenesi yapma   A      
İnfertilite danışmanlığı yapma   A-B      
Adolesan danışmanlığı yapma   A      
Güvenli annelik danışmanlığı yapma   A      
Aile planlaması danışmanlığı yapma  

A

     
Nüfus ölçütlerini hesaplama ve yorumlama          
Jinekolojik muayene yapma ve değerlendirme  

A

     
CYBH ile ilgili danışmanlık yapma   A      
Spermiyogram yapma   D – B      
NST yapabilme   C      
Menopoz Danışmanlığı Yapma   A      

 

 1. RUH SAĞLIĞI MODÜLÜ

 

İçeriği Notlar (tarih, eğitici, yöntem, GP’nin düşünceleri vs.)
Genel Pratisyenlik Uygulamalarında Ruh Sağlığının Yeri Önemi  
Ruh Sağlığı İle İlgili Temel Kavramlar  
Normal Psikososyal Gelişim  
Toplumda Yaygın Görülen Ruhsal Sorun, Belirti ve Bozuklukların Tanı ve Tedavisi  
Koruyucu Ruh Sağlığı  
Kronik Ruhsal Bozukluklarda Rehabilitasyon  
Psikiyatrik Görüşme Değerlendirme  
Ruh Sağlığı Alanında Etik ve Yasal Düzenlemeler  
KÖSF puanı: % ……………  
KOSF puanı: % ………….  
Eğiticinin görüşü  
BECERİLER*

 

 

TARİH İSTENEN YETKİNLİK DÜZEYİ** EĞİTİM ARACI / YÖNTEMİ *** YETERLİLİK**** EĞİTİCİ İMZASI
Psikiyatrik görüşme değerlendirme  

 

 

 

       
             

 

 1. BULAŞICI HASTALIKLAR MODÜLÜ

 

İçeriği Notlar (tarih, eğitici, yöntem, GP’nin düşünceleri vs.)
Bulaşıcı Hastalıkların Toplum Sağlığı Açısından Önemi ve İlgili Temel Kavramlar  
Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma  
Bireye ve Topluma Yönelik Önlemler  
Bağışıklama (Risk Gruplarının Bağışıklanması)  
Bağışıklama (Soğuk Zincir)  
Bağışıklama (Kayıt ve Değerlendirme)  
Sağlık Eğitimi, Hijyen, Beslenme, Çevreye Yönelik Önlemler  
Temel İlke ve Tanımlar  
İşlem Basamakları  
Kaynağa, Bulaşma Yoluna ve Sağlam Kişilere Yönelik İşlemler  
Bulaşıcı Hastalık Yönetimi  
Bulaşıcı Hastalıklarla İlgili Tanı ve Tedavi Rehberleri  
Gastrointestinal Sistem İle İlgili Bulaşıcı Hastalıklar  
Solunum Sistemi İle İlgili Bulaşıcı Hastalıklar  
Genito-üriner Sistem Enfeksiyonları ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar  
Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları  
SSS İle İlgili Bulaşıcı Hastalıklar  
Çocukluk Çağına Özgü Bulaşıcı Hastalıklar  
Sağlık Ocağında Az Görülebilecek Enfeksiyon Hastalıklarının Hatırlatılması  
KÖSF puanı: % ……………  
KOSF puanı: % ………….  
Eğiticinin görüşü

 

 

 
BECERİLER* TARİH İSTENEN YETKİNLİK DÜZEYİ** EĞİTİM ARACI / YÖNTEMİ *** YETERLİLİK**** EĞİTİCİ İMZASI
Tüberkülin testi değerlendirme          
Aşıları soğuk zincire uygun saklama          
DBT ve Kızamık aşısı uygulama          
BCG aşısı uygulama          
Oral polio aşısı uygulama          
Kan kültürü alma   D      
             

 

 1. ADLİ TIP MODÜLÜ

 

İçeriği Notlar (tarih, eğitici, yöntem, GP’nin düşünceleri vs.)
Adliye / Emniyet / Adli Hekim Arasındaki İlişkileri Düzenleyen Yasa ve Yönetmelikler  
Adli Tıp Uygulamalarında Genel Pratisyenin Yasal Yetki ve Sorumlulukları  
Mesleki Uygulamalardan Doğan Yasal Sorumluluklar  
İşkence Yöntemleri  
Adli Tıpta İnsan Hakları İhlallleri ve Ulusal, Uluslararası Yasa ve Sözleşmeler  
Canlı Adli Olgu Muayenesi  
Ölü Muayenesi  
Adli Otopsi ve Adli Patoloji  
Adli Travmatoloji  
Adli Rapor Yazma  
Cinsel Saldırıda Muayene ve Örnek Alma  
Aile İçi Şiddet  
Çocuk İstismarı  
Adli Psikiyatri  
Zehirlenme, Madde Kullanımı  
Adli Olguda Hasta / Hekim İlişkilerini Belirleyen Etik Kurallar  
KÖSF puanı: % ……………  
KOSF puanı: % ………….  
Eğiticinin görüşü

 

 

 

 

 

BECERİLER* TARİH İSTENEN YETKİNLİK DÜZEYİ** EĞİTİM ARACI / YÖNTEMİ *** YETERLİLİK**** EĞİTİCİ İMZASI
Canlı adli olgu muayenesi  

 

 

A GH    

 

 1. ÇEVRE SAĞLIĞI MODÜLÜ

 

İçeriği

Notlar (tarih, eğitici, yöntem, GP’nin düşünceleri vs.)
Ekoloji  
Çevre Yönetimi  
Gıda Sağlığı  
Su Sağlığı  
Hava Kalitesi  
Konut Sağlığı  
Pestisitler  
Atıklar  
Gürültü  
Radyasyon  
Vektör Kontrolü  
Sıhhi ve Gayrisıhhi Müesseseler  
Çevre Mevzuatı  
KÖSF puanı: % ……………  
KOSF puanı: % ………….  
Eğiticinin görüşü

 

 

 

 

BECERİLER* TARİH İSTENEN YETKİNLİK DÜZEYİ** EĞİTİM ARACI / YÖNTEMİ *** YETERLİLİK**** EĞİTİCİ İMZASI
Klor solüsyonu ile su dezenfeksiyonu yapma          
Sudaki klor düzeyini ölçebilme          
Sudan bakteriyolojik inceleme örneği alma          
Sudan kimyasal inceleme örneği alma          
Gıda numunesi alabilme          
Hava kirliliği ölçümü yapabilme   D      
Gürültü ölçümü yapabilme   D      
Sağlık kuruluşları ve GSM denetimi yapabilme          

 

 1. GERİATRİ MODÜLÜ

 

İçeriği Notlar (tarih, eğitici, yöntem, GP’nin düşünceleri vs.)
Geriatri Tanımlaması  
Yaşlanma Kavramları ve Tanımlar  
Geriatride Yaş Grupları, Epidemiyolojik ve Demografik Verilerle Yaşlanma  
Geriatride Temel Sağlık Sorunları  
Yaşlanma Fizyolojisi (Yapısal ve Fonksiyonel Kayıplar, Hormonal Değişiklikler, Yaşlanma Biyokimyası ve Apoptosis)  
KÖSF puanı: % ……………  
KOSF puanı: % ………….  
Eğiticinin görüşü  
BECERİLER* TARİH İSTENEN YETKİNLİK DÜZEYİ** EĞİTİM ARACI / YÖNTEMİ *** YETERLİLİK**** EĞİTİCİ İMZASI
Klimakterik dönem danışmanlığı yapma          

 

 1. ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI MODÜLÜ

 

İçeriği Notlar (tarih, eğitici, yöntem, GP’nin düşünceleri vs.)
Sosyal Politikalar ve Çalışma Yaşamına Etkileri  
Sağlıklı Çalışma Hakkı ve Çalışma Yaşamında Sağlık Örgütlenmesi  
Çalışma Yaşamı ile İlgili Tanım ve Kavramlar  
Çalışma Ortamından Kaynaklanan Sağlık Riskleri ve Riskli Davranışlar  
Riskli Gruplar  
Riskli Çalışma Koşulları  
Sağlığı Etkileyen Toplumsal ve Bireysel Davranışlar  
İş ve İşçinin Uyumunu Değerlendirme  
İş Sağlığı Göstergeleri, Ulusal ve Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar ve Yasal Düzenlemeler  
İlgili Kurum ve Kuruluşlarla İletişim  
Okul Sağlığı  
Sağlık Çalışanın Sağlığı  
KÖSF puanı: % ……………  
KOSF puanı: % ………….  
Eğiticinin görüşü

 

 

 

 

BECERİLER* TARİH İSTENEN YETKİNLİK DÜZEYİ** EĞİTİM ARACI / YÖNTEMİ *** YETERLİLİK**** EĞİTİCİ İMZASI
 

 

İlgili formların doldurulması

 

 

 

 

A      

 

 1. KÜÇÜK CERRAHİ GİRİŞİMLER MODÜLÜ

 

İçeriği Notlar (tarih, eğitici, yöntem, GP’nin düşünceleri vs.)
Enfeksiyon Önleme Teknikleri  
Cerrahi Aletlerin Tanıtımı, Sterilizasyon, Dezenfeksiyon, Proflaksi  
Yara Bakımı  
Sutur Teknikleri  
Abse Tedavisi, Lipom, Sebase Kist Çıkarması  
İdrar sondası ve Lavman Uygulama  
Tırnak Çekme  
KBB Hastalıklarında KCG  
Göz Hastalıklarında KCG  
KÖSF puanı: % ……………  
KOSF puanı: % ………….  
Eğiticinin görüşü  
BECERİLER* TARİH İSTENEN YETKİNLİK DÜZEYİ** EĞİTİM ARACI / YÖNTEMİ*** YETERLİLİK**** EĞİTİCİ İMZASI
IM, SC ve ID enjeksiyon yapma   A      
Göz kapağı çevirme          
Otoskop kullanımı          
Anterior rinoskopi          
Kulak yıkama          
Nazal tampon uygulama          
Apse drenajı          
Yara – yanık bakımı yapabilme          
Lokal anestezi uygulama          
Yaraya pansuman yapma          
Kulaktan yabancı cisim çıkarma          
Burundan yabancı cisim çıkarma          
Gözden yabancı cisim çıkarma          
Umblikal granülom yakma tedavisi          
Üretral kateter takma          
Fimozis ve labial sineşi tedavisi          
Lomber ponksiyon          
Sünnet          
Lavman          
Kan transfüzyonu yapabilme          
Tırnak çekme          
Travmalı uzva bandaj ve soğuk uygulama          
Koterizasyon yapma          
Prostat değerlendirmesi yapma          

 

 1. LABORATUVAR VE RADYOLOJİ KULLANIMI MODÜLÜ
İçeriği Notlar (tarih, eğitici, yöntem, GP’nin düşünceleri vs.)
Teknik donanımın seçimi, bakımı, kullanımı  
Verilmesi hedeflenen laboratuvar hizmeti boyutlarının saptanması  
Donanım belirlemede karar verme ve karşılaşılacak güçlükler  
Donanım için teknik şartnameler  
Kullanılacak cihazın el kitabının edinilmesinin önemi  
Lab. donanımının  kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar  
Sağlık ocağının özelliklerine uygun aboratuar donanımının belirlenmesi  
Akılcı aboratuar kullanımı  
Akılcı aboratuar kullanımı, uygulama sırasında karşılaşılacak sorunların değerlendirilmesi  
Akılcı aboratuar kullanımının yararları  
Akılcı aboratuar kullanımında dikkatlerin gerçek bir duruma çekilmesi  
Laboratuvar sonuçlarını etkileyen faktörler, tanımlar ve sorunlar  
Laboratuvarda çalışan teknik elemanın eğitim ve denetimi  
Uygulama alanının ve kullanılacak donanımların tanıtımı,  
KÖSF puanı: % ……………  
KOSF puanı: % ………….  
Eğiticinin görüşü  
BECERİLER* TARİH İSTENEN YETKİNLİK DÜZEYİ** EĞİTİM ARACI / YÖNTEMİ *** YETERLİLİK**** EĞİTİCİ İMZASI
Aletlerin dekontamisyonu ve mekanik temizliği   A      
Kan alma sırasında bireysel ve çevresel koruma          
Yüksek düzeyde dezenfeksiyon yapma          
Yüzeyel dezenfeksiyon yapma          
EKG çekme          
Kan grubu bakma          
Gaita mikroskopisi hazırlama          
Gaita mikroskopisi değerlendirme          
Gaitada gizli kan bakma          
Kanama zamanı bakma          
Periferik kandan yayma hazırlama          
Periferik kandan yayma değerlendirme          
Hb ölçme (Sahli ile)          
Yara yerinden sürüntü, kültür örneği alma          
Boğaz kültürü alma          
Striple idrar analizi yapma          
Idrar sedimentine mikroskobik bakma          
BOS mikroskopik değerlendirme          
Rektal sürüntü alma, selafon bant tekniği          
Tüberkülin testi (PPD) uygulama          
PPD değerlendirme          
Glukometre ile kan şekeri ölçümü          
Röntgen değerlendirme          
             

 

 1. ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MODÜLÜ

 

İçeriği Notlar (tarih, eğitici, yöntem, GP’nin düşünceleri vs.)
Ülkemizde Çocuk Sağlığı Göstergeleri  
Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı  
Ek Gıdalara Geçiş ve Çocuk Beslenmesi  
Büyümenin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi  
Beslenme Bozuklukları  
Çocuk Sağlığı İzlemi  
Çocukluk Çağında Gelişimin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi  
Çocukluk Çağı Bağışıklama Programı ve Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri  
Çocukluk Çağı Hastalıklarına Entegre Yaklaşım  
KOSF puanı: % ………….  
Eğiticinin görüşü  

 

 

BECERİLER* TARİH İSTENEN YETKİNLİK DÜZEYİ** EĞİTİM ARACI / YÖNTEMİ *** YETERLİLİK**** EĞİTİCİ İMZASI
Çocuk ve bebekte damar yolu açma   A      
Yenidoğanda göbek bakımı          
Doğum sonrası bebek bakımı          
Uygun emzirme pozisyonları ve tekniği          
Süt sağma teknikleri          
Kap ile besleme          
Relaktasyon          
ORS karışımını kullanıma hazırlama          
Dehidratasyonun değerlendirilmesi          
Antropometrik ölçümlerin değerlendirilmesi          
Büyüme eğrisi doldurulması          
Gelişimsel kalça displazisi muayenesi