Geleneksel Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu

Geleneksel Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp (GATT) Sempozyumu 28-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılmıştır. Sempozyumun sonuç bildirgesi, sempozyum programı ve video linkleri aşağıda sunulmuştur.

Geleneksel Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

28-29 Mayıs 2016, İstanbul

Kamusal hizmetlerin daralması, sağlık hizmetlerinde piyasalaşma ve özelleştirmeler toplumu alternatif arayışlara yöneltmiştir. Piyasalaşma sürecinde kamusal hizmetlerle ilgili olumsuz söylemler, modern tıbba olan güveni zedelemiştir. Diğer yandan son 30-40 yıldır sağlık algısında değişme, bedenin fetişleştirilmesi, sağlığın bireyselleşmesi alternatif arayışlarla ilişkilidir. Günümüzde dünyada her üç kişiden biri GATT uygulamaları kullanmakta ve son 20 yılda kullanımın arttığı gözlenmektedir. Bu haliyle GATT bir ‘pazar’ haline dönüşmüştür ve artık devasa bir ekonomik boyutu vardır.

Bununla birlikte; ilaç için en temel nokta olan Ar-Ge süreci ve sonrasındaki faz çalışmaları, bitkisel ürünler için söz konusu değildir. Dolayısıyla bitkisel ürünler, ilaç geliştirme süreçlerinden geçmedikleri için güvenilir değildir. Diğer bir nokta, bitkisel ürünün tedavi edici etkisi olabilse bile bunun dozunun ayarlanması mümkün değildir. Ayrıca, bitkisel ürünlerin “doğal” olması zararsız oldukları anlamına gelmemektedir. Bitkisel ürünlerin diğer ilaçlar ile etkileşimi kişilerin sağlığını tehdit eden klinik tablolara neden olabilmektedir.

Sempozyumda bu saptamalara dayanarak aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:

 • Sağlık Bakanlığı GATT ile ilgili alanı düzenlemeli ve denetlemelidir. Konuyla ilgili oluşturulan mevzuat kanıta dayalı bilgilere dayanarak gözden geçirilmeli ve temel yaklaşım olarak tedbir ilkesi esas alınmalıdır.
 • GATT uygulamalarından çok azının sınırlı endikasyonlarda etkililik ve güvenliliği kanıtlanmıştır. Bu gerçeğin hekimlerle ve toplumla güçlü bir şekilde paylaşılması önemlidir.
 • Etkililiği ve güvenliliği bilimsel yöntemlerle gösterilmemiş ya da etkili ve güvenli olmadığı gösterilmiş GATT uygulamaları yasaklanmalı, Yönetmelik dahil ilgili düzenlemeler revize edilmeli, bu tür ürünler piyasadan çekilmelidir.
 • Bitkisel ürünlerin ruhsat izin sürecinde Sağlık Bakanlığı’nın ağırlığı artırılmalıdır.
 • Dünya Sağlık Örgütü bitkisel ürünlerin ilaç olmadığını, güvenlik sorunu olduğu konusunda sürekli bültenler yayınlamaktadır; Sağlık Bakanlığı’nın da bu yönde bir bakış açısı ve uygulaması olmalıdır.
 • Türkiye’de aktarlar yeterince denetlenmemektedir; aktarlar ile ilgili geniş kapsamlı mevzuat hayata geçirilmelidir.
 • GATT reklamlarındaki yasaklar sıkı bir biçimde denetlenmelidir. Medya bu konuda sorumlu davranmalıdır.
 • Sağlığı tehdit eden GATT uygulamalarının yetkililere bildirilmesi için farkındalık oluşturulmalı, bu bildirim sağlık çalışanları için mesleki bir yükümlülük olarak görülmelidir. Meslek örgütü bilimsel olmayan ya da bilimselliği gösterilmemiş uygulamalarda bulunan hekimlere yaptırım uygulayarak kendisine verilen toplum sağlığını koruma görevini yerine getirmelidir.
 • Hekimler, tıbbi öykü alırken GATT konusunu özel olarak sorgulamalıdır. Bu sorgulamada hastada yargılanma ya da suçlanma gibi bir algı oluşmamasına özen gösterilmelidir.
 • GATT konusunda pek çok tıp disiplinin yer aldığı bağımsız ve özerk bilimsel bir yapı oluşturulmalıdır. Bu yapı;
  • GATT uygulamalarının bilimselliğinin araştırılması için bir politika oluşturulması,
  • GATT uygulamalarının bilimselliğine dair, özellikle de sık kullanılan fitoterapi ürünlerinin ilaçlarla etkileşimi konusunda kılavuz oluşturulması,
  • Toplumun bilgilendirilmesi,
  • İlgili düzenlemelere yön verilmesi

ve benzeri konularda yetki sahibi kılınmalıdır.

Tıbbın Alternatifi Olmaz: Geleneksel, Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Hekim Yaklaşımı Sempozyum Kitabına ulaşmak için lütfen linke tıklayınız.

TTB’nin yayınladığı Tıbbın Alternatifi Olmaz! Geleneksel, Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları başlıklı kitaba ulaşmak için lütfen linke tıklayınız.

Sempozyum Programı ve Video Linkleri aşağıda yer almaktadır.

TIBBIN ALTERNATİFİ OLMAZ

Açılış

1. GÜN

 1. OTURUM:

GELENEKSEL, ALTERNATİF, TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI, TARİHİ VE EKONOMİ- POLİTİĞİ

Oturum Yürütücüsü: Dr. Osman Öztürk

“Geleneksel, Alternatif, Tamamlayıcı Tıp (GATT) Denilen Uygulamalara İdeolojik, Sosyal ve Ekonomik Açıdan Yaklaşım” Doç. Dr. İlker Belek, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

“Ülkemizdeki Yeni Uygulamalar ile Birlikte Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Metotları Nedir? Ne Değildir?” Prof. Dr. Mine Sibel Gürün, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD

 1. OTURUM:

GELENEKSEL, ALTERNATİF, TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARINA FARMAKOLOJİK YAKLAŞIM

Oturum Yürütücüsü: Dr. Ali Çerkezoğlu

“Molekülden İlaca Ama Bitkiden Nereye?” Prof. Dr. Ersin Yarış, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fak. Farmakoloji AD.

“Bitkisel Ürünlerle Tedavilerde İlaç Etkileşmeleri” Prof. Dr. Şule Kalkan, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Farmakoloji AD.

 1. OTURUM:

SAĞLIK AÇISINDAN RİSKLER/TEHDİTLER-I

Oturum Yürütücüsü: Prof. Dr. Nuray Özgülnar

“Bilime Karşı Yalancıbilim (pseudobilim) Örneği: Homeopati” Prof. Dr. Alper İskit, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD

“GATT Uygulamalarına Enfeksiyon Hastalıkları Açısından Yaklaşım” Doç. Dr. Aysel Çelikbaş, Ankara Numune Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

“Bir Tıbbı Onkolog Gözüyle GATT Uygulamalarına Bakış” Prof. Dr. Sevil Bavbek, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Emekli Öğretim Üyesi

 1. OTURUM:

SAĞLIK AÇISINDAN RİSKLER/TEHDİTLER-II

Oturum Yürütücüsü: Dr. Ertuğrul Tanrıkulu

“Bitkisel Ürünler ve Nefroloji” Prof. Dr. Yavuz Yeniçerioğlu, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji AD

“Nutrasötiklerle Gelen Tehlike” Prof. Dr. Sevgi Eskiocak, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya AD

2. GÜN

 1. OTURUM:

GATT UYGULAMALARINA ETİK VE HUKUKSAL AÇIDAN YAKLAŞIM

Oturum Yürütücüsü: Dr. Hüseyin Demirdizen

“GATT Uygulamalarına Yönelik Hekim Tutumu Nasıl Olmalı?” Prof. Dr. Murat Civaner, Uludağ Üni. Tıp Fak. Tıp Tarihi ve Etik AD

“Tanıtım, Reklam ve Bilgilendirme Etiği Yönünden Bitkisel Ürünler” Prof. Dr. Atila Karaalp, Marmara Üniversitesi Tıp Fak. Farmakoloji AD

“Geleneksel Tedavi Uygulamalarına Hukuksal Açıdan Yaklaşım” Av. Ziynet Özçelik, TTB Hukuk Bürosu

 1. OTURUM:

YUVARLAK MASA TOPLANTISI : GATT UYGULAMALARINA HEKİM YAKLAŞIMI

Oturum Yürütücüsü: Prof. Dr. Murat Civaner

Prof. Dr. Murat Civaner, Uludağ Üni. Tıp Fak. Tıp Tarihi ve Etik AD

Doç. Dr. Emel Gönen, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Doç. Dr. Özden Özyemişçi Taşkıran, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliğini

Prof. Dr. Fulden Yumuk, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bölümü

Uzm. Dr. Güle Aydın, Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı Altınok, Marmara Üni. Tıp Fak. Acil Tıp AD

Prof. Ali Yağız Üresin, İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fak. Tıbbı Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AD

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir