Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ÇED Raporu Değerlendirmesi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Konusunda Çalışmalar

Akkuyu’da kurulması planlanan nükleer güç santraline yönelik olarak bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. Yer seçimi yaklaşık kırk yıl önce yapılan ve Mersin İli sınırları içerisinde yer alan Akkuyu’da yapımı planlanan nükleer santral kurulma süreci, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu hazırlanması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan “ÇED olumlu” kararı çıkması ile kritik bir noktaya ulaşmıştır. Bu noktada gerek TTB ve gerekse yerelde tabip odası hukuksal girişimler başlatmış ve kamuoyunu bilgilendirici faaliyetler planlamışlardır. Bu faaliyetlere TTB Halk Sağlığı Kolu destek vermiştir. Bu kapsamda TTB Halk Sağlığı Kolu halk sağlığı uzmanı ve akademisyen hekimlerin katkılarıyla Akkuyu ÇED Raporu’nu incelemiş ve değerlendirmelerde bulunmuştur. Halk sağlığı uzmanlığı alanında çalışan hekimler tarafından hazırlanan ve ağırlıklı olarak sağlık etkilerini değerlendiren “Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ÇED Raporu Değerlendirmesi” başlıklı çalışma bir e-kitap olarak hazırlanmış ve kamuoyunun dikkatine 12 Şubat 2015 tarihinde sunulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir