TTB – PandemİK TTB – PANDEMİK İNFLUENZA A H1N1v (DOMUZ GRİBİ) BİLİMSEL DANIŞMA VE İZLEME KURULU ÇALIŞMA YÖNERGESİ Yazdır

TTB – PandemİK[TTB – PANDEMİK İNFLUENZA A H1N1v (DOMUZ GRİBİ) BİLİMSEL DANIŞMA VE İZLEME KURULU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

1 Ekim 2009

NEDEN PANDEMİK İNFLUENZA A H1N1v (DOMUZ GRİBİ) BİLİMSELDANIŞMA VE İZLEME KURULU OLUŞTURULDU?

Dünyadaki ve ülkemizdeki Pandemik İnfluenza A ( H1N1)virusu ile ilgili veriler, ölüm sayılarının giderek arttığını ve bu salgının ciddi bir yaklaşım ile yönetilmesi gerektiğini göstermektedir. Kamuoyunda domuz gribi olarak adlandırılan H1N1 Pandemisi’nin seyri incelendiğinde gençlere daha çok bulaştığı ve atak hızının da yüksek olduğu görülmüştür. H1N1 infeksiyonu mevsimsel gribe kıyasla klinik olarak genellikle daha hafif seyretmekle birlikte, hastalanan kişi sayısının çok olması nedeniyle çok sayıda  ölüme yol açmaktadır. Milyonlarca kişinin bu hastalığa yakalanması riski göz önüne alındığında ölümlerin daha da artması beklenmektedir.

Tüm bu gerçeklere rağmen bazı kişi ve kurumlarca salgının ciddiyetine gölge düşüren ve olumsuz sonuçlar doğuran talihsiz açıklamalar yapılmakta, yazılar yazılmaktadır. Bunlardan birisi de aşılanma konusundadır. Bilmemiz gereken gerçek, ülkemizde salgının milyonlarca kişiyi etkileme riski nedeniyle ölümlerin sayısal olarak binleri aşabileceğidir.

Tutarlı, sürekli ve güven veren politikalar uygulaması gereken ulusal sağlık otoritesinin kendi içinde bile ikircikli bir durumla yüz yüze kalması toplumda kaygıyla karşılanmıştır. TTB, bu güven bunalımında sağlık otoritesinin Pandemiyi yönetmekte zorlanması nedeniyle bağımsız bir PANDEMİK İNFLUENZA A H1N1v (DOMUZ GRİBİ)BİLİMSEL DANIŞMA VE İZLEME KURULU kurma kararı almıştır.

TTB-PandemİK (TTB-Pandemik İnfluenza A H1N1v (Domuz Gribi)Bilimsel Danışma ve İzleme Kurulu) aralarında akademik ve klinik alanda önde gelen uzmanlar, sağlık iletişimcileri ve tıp eğitimcilerinin bulunduğu bilim insanlarından oluşturulmuştur. Bu grupta yer alan uzmanlar Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, Viroloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Halk Sağlığı,  Sağlık İletişimi ve Yoğun Bakım branşlarında görev yapmaktadır. Kurul her 15 günde bir izlem ve değerlendirmelerde bulunacak ve pandemi sonlanıncaya kadar sürekli toplanacaktır.

KURULUN AMACI:

Kurulun amacı halkımızın influenza salgınından en az zararla çıkabilmesi için  salgının doğru yönetilmesine destek olmaktır. Bu amaçla  salgın süreciyle ilgili kamuoyu ve hekimlerimize yönelik düzenli bilgilendirme çalışmaları yürütülecektir.

KURUL NELER YAPMAYI HEDEFLİYOR?

H1N1 Pandemisi ile ilgili olarak hekimleri ve halkı bilimsel ve güncel bilgi ve veriler ışığında bilgilendirmek, bu amaçla broşür ve web sayfası hazırlamak, gerekli durumlarda TV ve radyo konuşmaları hazırlamak.

Bilgi kirliliği önlemeye ve oluşan güven krizinin yönetimine  destek olmak, bu amaçl;

Basın mensuplarının eğitimi

Eğitim ve araştırma gereksinimlerinin belirlenmesi

Sağlık hizmetlerine erişim konusundaki sorunları izlemek, bu kapsamda

Katkı, katılım payı alınmasına  karşı çıkmak

Sosyal güvencesi olmayanların tedaviye erişimini savunmak

Korunma konusundaki sorunları saptamak, izlemek ve önlem alınmasına destek olmak, bu amaçla

Aşı uygulaması ile ilgili sorunlar

Aşılanma oranları  ve

Aşı sonrası istenmeyen etkiler (ASİE)

Bireysel hijyen ile ilgili uygulamalar

Dezenfektanların kullanımı

Ortak kullanılan alanların temizliğiyle ilgili uygulamaları izlemek

Okullarda beslenme desteğini savunmak

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinin önleyici çalışmalar yürütmek

Tedavi süreçlerini izlemek

Olgu yönetimi

Pandemi deneyimi yaşamış ülkelerin verilerinden yola çıkılarak ülkemize yönelik  sağlık insan gücü, yatak, yoğun bakım yatağı, respiratör (yapay solunum)  gereksinimleri konusunda uyarıda bulunmak

Kayıtlar ve izlem verilerinin sürveyans sistemi gereklerince işlenmesi ve şeffaf bir biçimde paylaşılması konusunda öneriler geliştirmek, uyarılarda bulunmak

Hastalık kayıtları ( birinci, ikinci, üçüncü basamak, ayakta, yatan hasta, yoğun bakım ve mekanik ventilatör kullanımı)

Ölüm kayıtları

Aşı verileri

ASİE verileri

Antiviral ilaç kullanımı verileri

Sağlık çalışanlarına (taşeron işçi, tıp öğrencisi de dahil) ilişkin riskleri izlemek

Sağlık çalışanlarına yönelik koruyucu malzeme bulundurulmasını savunmak

Hastalanan sağlık çalışanlarını izlemek

Pandemi sonuçlandığında gelecekteki benzer salgınlara yönelik, yol gösterici bir kaynak olması amacıyla tüm salgın sürecinin irdelendiği bir rapor hazırlamak.

 YÖNETİM VE İŞLEYİŞ:

TTB – PandemİK  örgütlenmesini oluşturmak, sürdürmek, denetlemek, kurumlar arası eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak görevi Türk Tabipleri Birliği’ne aittir. TTB, bu görevini, Hükümet, Sağlık Bakanlığı, tıp fakülteleri, diğer illerin tabip odaları, ilgili diğer kamu kuruluşları, uzmanlık dernekleri, ilgili vakıf ve dernekler ile işbirliği yaparak yerine getirir.

TTB – PandemİK BaşkanlığınıTTB MK II. Başkanı Prof. Dr. Feride Aksu Tanık yürütür. Başkanın bulunmadığı durumlarda Genel Sekreter Başkanı temsil eder.

TTB – PandemİK bir raportör seçer.

TTB – PandemİK 2–3 haftalık aralarla,  gerek görüldüğü hallerde daha sık toplanır.

GÖREV TANIMI:

TTB – PandemİK Başkanı toplantıları yönetir. Dışarıda kurulu temsil eder. Kurul adına açıklamalarda bulunur.

TTB – PandemİK Genel Sekreteri, toplantı tutanaklarını tutar. Gündemi belirler. Gündemin üyelere ulaşımını sağlar. Başkanın olmadığı durumlarda toplantıları yönetir.

TTB – PandemİK Raportörü, kurul raporunu hazırlar ve kurula sunar. Kuruldan gelen eleştiriler doğrultusunda rapora son şeklini verir.

TTB–PANDEMİK İNFLUENZA A H1N1v (DOMUZ GRİBİ) BİLİMSEL DANIŞMA VE İZLEME KURULU ÜYELERİ VE GÖREVLERİ

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık

A.Ü. Ankara Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, TTB Merkez Konseyi II. Başkanı-TTB-PandemİK Başkanı

Uzm. Dr. Ali Özyurt
Dr. Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği - TTB-PandemİK Sekreteri

Prof. Dr. Haluk Eraksoy
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Prof. Dr. Selma Karabey
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Doç. Dr. Önder Ergönül
M.Ü. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve K.Mikrobiyoloji AD

Prof. Dr. Hande Harmancı-Gözlemci Üye

Dünya Sağlık Örgütü Genel Merkezi Küresel Grip Programı Pandemi Hazırlık Koordinatörü

Prof. Dr. Murat Akova

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD

Prof. Dr. Gülbin Gökçay
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü

Doç. Dr. Muzaffer Eskiocak
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Prof. Dr. Gülden Yılmaz
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Prof. Dr. Selim Badur
İ.Ü.  İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji  ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Doç. Dr. Pınar Ay
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Uzm. Dr. Çağrı Kalaça
Sağlık İletişimi

Dr. Akif Akalın

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Dr. Ali Demircan

İstanbul Tabip Odası, Pratisyen Hekim Komisyonu Üyesi