Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Basın Açıklaması Yazdır

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve KlinikMikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Açıklaması 24 Ekim 2009

Mart 2009 da Meksika’da bir domuz çiftliğindeki domuzlarda görülen vedomuzlardan insana geçen grip enfeksiyonu tanımlandı. Kısa süre içerisinde bugrip Meksika’nın diğer bölgelerine ve komşu ülke olan ABD’ye yayıldı.Arkasından da kıtalararası yayılım göstererek tüm ülkeleri etkilemeye başladı.Dünya Sağlık Örgütü 11 Nisan 2009 tarihinde bu virüsün neden olduğu ve tümdünyayı etkileyen enfeksiyonu “Grip pandemisi” olarak ilan etti. SalgınMeksika’dan başladığı için önce “Meksika Gribi”,  domuz kaynaklı olduğuiçin “Domuz Gribi” gibi isimlerle anılmaya başlandı ise de, daha sonra insan,kuş ve domuz grip virüslerinin genetik karışımı sonucu oluşan bu virüs ”YeniA(H1N1)” olarak anılmaya başlandı. 

 

Bu güne kadar grip virüsleri ile meydana gelen üç büyük pandemigörülmüştür. Bunlardan ilki ve en ağır olanı 1918-1919 yıllarındaki “İspanyolgribi”dir ve yaklaşık 50 milyon kişinin ölümüne neden olmuştur. 1957’deki “Asyagribi”nde ve 1968 deki “Hong Kong gribi”nde de 1-3 milyon kişinin öldüğü tahminedilmektedir.

Pandemik virüs olarak tanımlanan virusun en önemli özelliği toplumun buyeni virüs ile daha önce karşılaşmış olmaması ve bu virüs ile oluşacakenfeksiyona duyarlı olmasıdır.

Pandemik influenza virüslerinin en önemli özellikleri mevsimsel influenzayagöre yüksek atak hızının daha yüksek ve bulaşıcılığının daha fazla olmasıdır. Yeni A(H1N1)” pandemisinin önemli özelliği ise özellikle gençerişkinlerde (10-45 yaş arası) daha çok görülmesidir.  Bu gün içinhastalık genel olarak mevsimsel gripte olduğu gibi hafif semptomlarla seyretmeklebirlikte, mevsimsel griptekine benzer oranlarda ölümcül de olabilmektedir.Hastalık hamilelerde ve altta yatan hastalığı olanlarda daha ciddi kliniktabloya neden olmaktadır.

Grip, hasta olan kişilerin öksürmesi, hapşırması sırasında etrafa saçılan damlacıklararacılığı ile ve yine bu enfekte damlacıkların bulaştığı enfekte yüzeylere elletemas sonucu hızla geniş kitlelere yayılabilme özelliğindedir. Influenzavirüsleri cansız yüzeylerde, ortamın ısı ve nem durumuna göre 48 saate kadarcanlılığını koruyabilmektedir. 

Yeni A(H1N1) ile gelişen gripte görülen başlıca hastalık bulgularımevsimsel gripteki gibi; yüksek ateş, kuru öksürük, boğazda yanma, halsizlik,yaygın kas ve eklem ağrısı, baş ağrısı ve daha az olmakla birlikte bulantı,kusma ve ishaldir.

Hastalar hastalık klinik bulguları ortaya çıkmadan bir gün öncesinden,bulgular ortaya çıktıktan bir hafta sonrasına kadar hastalığı bulaştırırlar.Küçük çocuklarda bulaştırıcılık süresi daha uzun olabilir.

 Tedavide destek tedavisi ve istirahat yeterlidir. Hastaneye yatacakkadar ağır hastalıkta nöraminidaz inhibitörleri (Oseltamivir, zanamivir)kullanılır. Hastaneye yatacak kadar ağır klinik bulguları olmayan ancak eşlikeden hastalıkların varlığında hekim kararı ile antiviraller kullanılabilir. 

Gribe karşı korunmada başlıca yöntemler aşılama ve kişisel korunmaönlemleridir. Bunun yanı sıra salgın döneminde kapalı ve kalabalık alanlardabulunmamak, hapşırırken öksürürken mendille ağzın kapatılması, el temizliğihastalığın yayılmasını sınırlandırmada önemlidir.  Antivirallerinprofilakside kullanılması önerilmemektedir.

Yeni A(H1N1) influenza aşıları

Yeni A(H1N1) pandemisine karşı en önemli kalkan pandemik virüse karşı aşıgeliştirilmiş olmasıdır. “Canlı attenüe” ve “inaktif” olmak üzere iki tip aşıgeliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur. Sürenin kısalığı ve teknolojik olaraküretilen antijen miktarının yetersizliği nedeni ile ‘’Adjuvan’’ adı verilenmaddelerle aşıların etkinliği güçlendirilerek, daha fazla sayıda insanınaşılanması hedeflenmektedir.

Aşılar Dünya Sağlık Örğütü (DSÖ)’nün lisans verdiği firmalar tarafındanüretilmektedir.  Yeni aşıların üretim prosedürü mevsimsel aşı üretimi ilebenzerdir. Ülkemizde kullanılacak aşılar üç ayrı firmadan temin edilmiş olupinaktive adjuvanlı aşılardır. Adjuvan olarak da “skualen” adlı bir maddekullanılmaktadır. Adjuvanın yan etkisi ile ilgili  son zamanlarda görselve yazılı basında tartışmalar yer almaktadır. Skualen grip aşılarında 1997 denberi kullanılmakta olup, bugüne kadar 40 milyon kişiye uygulanmış ve ciddi yanetkiler görülmemiştir. Çalışmalar pandemik grip aşısının yan etkilerininmevsimsel grip aşısı ile benzer olduğunu göstermektedir.

Pandemik grip aşısı; hastalığın daha ağır seyretme riski olanlara ve işgücükaybı nedeni ile hizmette aksamalara neden olacak gruplara yapılacaktır.Ülkemizde de DSÖ’nün öncelikle aşılanmasını önerdiği; sağlık çalışanları,hamileler, çocuklar ve altta yatan hastalığı olanlar aşı yapılacak öncelikligruplardır.

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

MikrobiyolojiUzmanlık Derneği (EKMUD)