Güvensizlik Salgını ve Salgın İlanı - 9/12/2009 Yazdır

GÜVENSİZLİK SALGINI VE SALGIN İLANI

TTB PandemİK BASIN AÇIKLAMASI

09.12.2009, Ankara

Anımsanacağı gibi TürkTabipleri Birliği, küresel olarak salgın yapan ve ülkemizde de hızlayaygınlaşan H1N1 influenza virüsü ve konuyla ilgili çalışmaları izlemek üzere birBİLİMSEL DANIŞMA VE İZLEME KURULU (PandemİK) oluşturmuştur. Alanının önde gelenuzmanları tarafından oluşturulan bu kurulun yapısını, işlevini ve hedeflerini13.11.2009 tarihli basın açıklamamızda sizinle paylaşmıştık.

 

PandemİK ikinci toplantısını 02.12.2009 tarihindegerçekleştirdi. Salgın hakkında gerek dünyada gerek ülkemizdeki güncelgelişmeleri de dikkate alarak, var olan kayıtlar, gözlemler ve istatistikanalizler ışığında konu tüm ayrıntıları ile ele alındı.

Temel sorunların tekrarından kaçınarak; bugüneilişkin birkaç somut değerlendirme ve önerilerimizi TTB.PandemİK olarak kamuoyuile paylaşmak istiyoruz:

SALGIN SÜRÜYOR VEYAYGINLAŞIYOR: Bilindiği gibi Dünya SağlıkÖrgütü 11 Haziran 2009 tarihinde, 41 yıl aradan sonra, 21. yüzyılın ilk küreselsalgınını ilan etmiştir. Bugün tüm dünyada görüldüğü gibi ülkemizde de Pandemikİnfluenza salgını giderek yaygınlaşmakta; buna bağlı olarak olgular ve ölümlergiderek artmaktadır.

SALGIN İLANI: Bu aşamaya özgü bazı gerçekleri net birşekilde paylaşmamız gerekiyor:

Nüfusumuzun 6.5 milyonu aşkın bir bölümü kronik hastalığasahip olup, aşılanmaları gerekmektedir. Aşılanmayıbekleyen 24 yaş altındaki çocuk ve okul çağındaki gençlerimizin sayısı iseyaklaşık 30 milyondur.

Sağlık Bakanlığı’nın bir an önce fiili olarak zaten açıkçakabullendiği durumu resmiyete dönüştürmesi ve SALGIN İLANI’nda bulunmasıgerekmektedir. Böylece katkı payı ödemesi, özel sigortaların tedavimasraflarının karşılanması ve ödeme güçlüğü çeken sosyal güvencesi olmayanyoksul halk kesimin tedavi giderlerinin devlet tarafından karşılanması olanaklıhale gelecektir. Bu da salgının yoksul halk üzerindeki ağır maliyetini birölçüde ortadan kaldıracaktır. Sonuç olarak SALGIN İLANI, sağlıkhizmetlerine en çok ihtiyaç duyan yoksul toplum kesimlerinin sağlıkhizmetlerine erişimi önündeki engellerin kaldırılması ve dolayısı ileölümlerinin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

GÜVEN SORUNU: Bu süreçte odaklanılması gereken noktalardan biri de aşı hakkındabilimsel içerikten yoksun demeçler, bilgi kirliliği ve güven sorunudur. Aşı veaşı uygulamaları ile ilgili olarak herkesin mutlaka bilmesi gereken bir kaçönemli noktayı vurgulamak istiyoruz:

Aşı stratejik ve ucuz birüründür; bir yandan bireysel olarak hastalığa karşı bağışıklık yaratırken; öteyandan da salgının yayılmasını önleyerek toplumsal düzeyde bir koruma sağlar.Aşıya hem bireysel hem de toplumsal düzeyde ihtiyaç duyarız.

Aşı bu iki yolla hemhastalananları hem ölümleri azaltır. Bunun bireysel olmaktan öte, toplumsal biranlamı da vardır; çünkü aşı uygulamaları, söz konusu hastalığın toplumsaldüzeyde yol açtığı yükü (hastalık yükünü) düşürür ve dolayısı ile bu yöndekiönlenebilir kayıpların ve gereksiz kamusal harcamaların azalmasını sağlar.

Kuşkusuz her türlü sağlıkmüdahalesinde görüldüğü gibi aşılarla ilişkili yan etkilere de zaman zamanrastlanmaktadır. Aşıların çok yaygın olarak uygulanması, istisnai ve nadir yanetkilerin de görünür olmasına yola açabilmekte; bu bulgular da kitlelertarafından endişeyle karşılanabilmektedir. Kamuoyunun yoğun ilgisinden doğrubir şekilde yararlanmanın; geçersiz endişelerden istifade etmek ve daha dakörüklemek yerine, bunların saygın bilim insanları tarafından giderilmesinisağlamanın gerekliliğini, dikkatinize sunuyoruz. Hepimiz çok iyi biliyoruz kibu söz konusu edilen yan etkiler, aşının sağladığı bireysel ve toplumsalyararlar karşısında son derecede azdır ve çoğunlukla önemsizdir.

Mevsimsel grip, kuş gribi, domuz gribi gibi hastalıklarınetkeni olan İnfluenza virüslerinin yapısal özellikleri nedeniyle bu virüslerindeğişime uğramaları, yani daha önce sahip olmadıkları bazı hastalık yapıcıözellikler kazanmaları mümkündür. “Mutasyon” ya da “genetik değişkenlik” olarakadlandırılan bu durum basın yayın organlarında da yer almaktadır. Pratik açıdangenetik değişkenliğin ender görüldüğünü ve bu tür değişimlerin “aşıdan kaçan”suşlara neden olmadığını; yani aşının etkisiz kalmasının söz konusu olmadığınısöyleyebiliriz.

CİDDİYET VE SORUMLULUK SORUNU

Bilindiği gibi aşı konusunda ilkgünden başlayarak Başbakan öncülüğünde başlayan sorumsuz açıklamalar, MilliEğitim Bakanı Nimet Çubukçu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gibi siyasetçilertarafından sürdürülmüştür. Öyle ki bu beyanatlarla konu, DSÖ tarafından“pandemi” olarak ilan edilmiş olan domuz gribine “inanıp-inanmama” boyutunakadar indirgenmiştir.

Bu şaşırtıcı yaklaşımlar vebunların toplumsal düzeyde yarattığı sonuçlarının sosyal bilimciler tarafındanda incelenmekte olduğuna inanıyoruz. Bu konu kuşkusuz toplumsal belleğimizdekorunacak ve bu akut dönem sonrasında konu olmaya devam edecektir.

Bizim şu an için dikkat çekmekistediğimiz nokta şudur: Okullarda aşı olmak isteyen öğrenci oranı % 10’larınaltında kalmıştır. Bu Domuz Gribi salgınının yayılmasına zemin oluşturacak çoktehlikeli bir durumdur. Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı başta olmak üzereyetkililerin H1N1v salgını ve aşısı konusunda sorumlu davranmaları gereklidir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

TTB. PandemİK üçüncütoplantısını 22 Aralık 2009 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda yapacaktır. Aynıgün saat 13:30’da PandemİK 2009 değerlendirmesi ve 2010 öngörülerini bir basınaçıklaması ile kamuoyu ile paylaşacaktır.

****

TTB–PANDEMİK İNFLUENZA A H1N1v (DOMUZ GRİBİ) BİLİMSELDANIŞMA VE İZLEME KURULU ÜYELERİ VE GÖREVLERİ

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık

A.Ü. Ankara Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, TTB Merkez Konseyi II.Başkanı-TTB-PandemİK Başkanı

Uzm. Dr. Ali Özyurt
Dr. Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve ReanimasyonKliniği - TTB-PandemİK Sekreteri

Prof. Dr. Haluk Eraksoy
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  Enfeksiyon Hastalıkları ve KlinikMikrobiyoloji AD

Prof. Dr. Selma Karabey
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Doç. Dr. Önder Ergönül
M.Ü. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve K.Mikrobiyoloji AD

Prof. Dr. Hande Harmancı-Gözlemci Üye

Dünya Sağlık Örgütü Genel Merkezi Küresel GripProgramı Pandemi Hazırlık Koordinatörü

Prof. Dr. Murat Akova

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD

Prof. Dr. Gülbin Gökçay
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü

Doç. Dr. Muzaffer Eskiocak
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Prof. Dr. Gülden Yılmaz
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Prof. Dr. Selim Badur
İ.Ü.  İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji  ve Klinik MikrobiyolojiAD

Doç. Dr. Pınar Ay
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Uzm. Dr. Çağrı Kalaça
Sağlık İletişimi

Dr. Akif Akalın

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Dr. Ali Demircan

İstanbul Tabip Odası, Pratisyen Hekim Komisyonu Üyesi