Sağlık çalışanlarının COVID-19 virüsüne maruz kalımına ilişkin risk değerlendirmesi

 

 

LÜTFEN HER HAFTA RİSKİNİZİ BİLDİRİN...

Değerli meslektaşlarımız, COVID-19 virüsüne maruz kalmanıza ilişkin risk değerlendirmesi çalışmasının ilk raporu 24 Mart 2020’de sizlerle paylaşılmıştır. Pandemi süresince hastanelerdeki Kişisel Koruyucu Donanım ihtiyacını izleyebilmek amacıyla çalışma sürdürülecek ve sonuçları haftalık olarak paylaşılacaktır. Bu nedenle her hafta risk durumunuzu anketi yeniden doldurarak bildirmeniz çok değerlidir.

Bu form, DSÖ’nün Sağlık Çalışanlarının Covıd-19 Virüsüne Maruz Kalma Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Rehberi’nden yararlanılarak hazırlanmıştır. COVID-19 kuşkulu ya da tanı konmuş hastayla ilgilenen, triyaj yapan tüm sağlık çalışanları tarafından doldurulması planlanmıştır.

Bugün elde mevcut olan kanıtlar COVID-19 virüsünün insanlar arasında yakın temas ve damlacıklarla yayıldığını göstermektedir. Bu da sağlık çalışanlarını kaçınılmaz olarak yüksek risk grubuna sokmaktadır. Sağlık Çalışanlarının COVID-19 virüsüne maruz kalma durumunun ve bunun enfeksiyon riski açısından ne anlam taşıdığının anlaşılması, enfeksiyon önleme ve kontrolle ilgili önlemlerin geliştirilmesi açısından kritik önemdedir. Bu veri toplama formundan ve risk değerlendirme aracından elde edilecek verilerin, sağlık çalışanlarının ne tür risklerle karşılaştıklarının saptanmasına ve enfeksiyon kapma olasılıklarını azaltacak politikaların geliştirilmesine katkı sunması hedeflenmektedir. Bu amaçla toplanan veriler analiz edilecek ve sonuçlar TTB tarafından sağlık çalışanları ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Bu ankette 30 soru vardır.

Form

* Yaş

Bu alana yalnız rakam yazılabilir.

* Cinsiyet

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

* Hizmet verdiği şehir

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Kurum adı (İsteğe bağlı)

HelpKoruyucu sağlık hizmeti, işyeri hekimliği

Çalışma yeri

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Görevi

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Kurum (İsteğe bağlı)

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Sağlık çalışanının görev yaptığı bölümün/birimin türü

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Herhangi bir kronik hastalığınız var mı?

Gebe misiniz?

Çalıştığınız sağlık kurumunda birden fazla COVID-19 hastası oldu mu?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Hasta sayısı (kesin sayı bilinmiyorsa tahmini sayı)

Bu alana yalnız rakam yazılabilir.

Çalıştığınız kurumda COVID-19 için ayrı bir triaj mekanı sağlandı mı?

Teyitli COVID- 19 hastasına doğrudan bakım hizmeti verdiniz mi?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Bir sağlık kurumunda teyitli COVID-19 hastasıyla yüz yüze (1 metre mesafede) temasınız oldu mu?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

Hasta üzerinde aerosol üretici herhangi bir işlem yapılırken siz de orada mıydınız?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

COVID-19 enfeksiyonlu bir hastanın bakımı, tedavisi sırasında etkileşimde biyolojik sıvıyla/solunum yolu salgısıyla ilgili herhangi bir iş kazası geçirdiniz mi?

COVID 19 salgınında nasıl korunacağınıza dair çalıştığınız kurum tarafından size bir eğitim verildi mi?

COVID 19 salgınında iş organizasyonunuzla ilgili yapılacak değişiklikler konusunda bilgi verildi mi?

COVID 19 ile ilgili sizin biriminize özel tanı, tedavi şemalarıyla ilgili rehber vb. eğitim materyali sağlandı mı?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

COVID-19 tanılı hastalara sağlık hizmeti verirken her bir kişisel koruyucu donanım (KKD) için kullanma sıklığınızı değerlendiriniz.

  Gereken her durumda daima Çoğu kez Ara sıra Nadiren
Eldiven
Tıbbi maske
N95 maske
Siperlik ya da gözlük/koruyucu gözlük
Tek kullanımlık önlük/tulum vb.
Önlük/forma vb.

COVID 19 şüpheli ya da kesin tanılı bir hasta da KKDlara erişiminizde herhangi bir sorun yaşadınız mı?

  Hiç Nadiren Ara Sıra Çoğu kez
Eldiven
Tıbbi maske
N95 maske
Siperlik ya da gözlük/koruyucu gözlük
Tek kullanımlık önlük/tulum vb.
Önlük/forma vb.
Çalıştığınız ortamda havalandırmayla ilgili bir sorun yaşadınız mı?
COVİD 19 salgını sonrasında bölümüzde çalışan sayıları arttırıldı mı?
COVİD 19 salgını nedeniyle fazla mesai yapmak zorunda kaldınız mı?
COVİD 19 salgını nedeniyle hasta olduğunuz halde çalışmak zorunda kaldığınız dönemler oldu mu?
COVİD 19 salgını nedeniyle siz de kaygıya ve korkuya neden olan sorunlar yaşadınız mı?
Eğer gebelik, kronik hastalık, 60 yaş üstü olma gibi risk gruplarındaysanız, riskli alanlarda çalışmama hakkınızı kullanabildiniz mi?
KKD, havalandırma vb. sorunlarda üst yönetime rahatlıkla bildirebildiniz mi?

COVID 19 salgını nedeniyle yönetime işten çekilme talebinde bulundunuz mu?

Son bir hafta içinde covid 19 tanısı aldınız mı?

Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin

COVID 19 salgını nedeniyle yukarıdakilerin dışında yaşadığınız ve belirtmek istediğiniz çalışma koşullarıyla ilgili sorunlar nelerdir?