İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı, Aşağılayıcı Muamele veya Cezaların Etkili Biçimde Soruşturulması ve Belgelendirilmesi için El Kılavuzu

(İstanbul Protokolü)

 

EK IV -

İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELENİN TIBBİ DEĞERLENDİRMESİNE KILAVUZLUK EDEN İLKELER

Aşağıdaki kurallar geliştirilirken, İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ve Cezaların Etkili Biçimde Araştırılması ve Belgelendirilmesi İçin El Kılavuzu (İstanbul Protokolu) temel alınmıştır.

Bu kurallar, değişmez bir protokol olarak tasarlanmamıştır. Aşağıdaki kurallar, bireysel değerlendirmenin amacı ve ulaşılabilir  kaynakların akla uygun değerlendirmesi gözönünene alınarak uygulanmalıdır:

NOT:İşkence ve kötü muamelenin fiziksel ve psikolojik delillerinin   değerlendirilmesi klinisyenlerin vasıflarına göre bir ya da daha fazla klinisyen tarafından yürütülebilir

I. Olgu Bilgisi

Muayene Tarihi…………………………

Muayeneyi İsteyen Makam………(Adı ve görevi)

Evrak ve rapor Numarası:                           Muayene/değerlendirme süresi:………saat……dakika

Olgunun adı:                                                  Doğum Tarihi:…………Doğum yeri:…………

Olgunun soyadı:                                            Cinsiyet: Kadın/Erkek

Muayene nedeni:                                           Olgu Kimlik No:

Klinisyenin adı:….                                          Tercüman var mıydı? Evet/Hayır   : Adı:

Bilgilendirilmiş onam alındı mı?                 Evet/hayır ?        Cevap hayır ise nedeni ?

Olguyla birlikte gelen  kişi:

Adı   ve görevi:…………………….

Muayene sırasında mevcut kişi(ler ):

Adı ve görevi:

Olgu muayene sırasında kısıtlandı mı? Evet/Hayır

Cevap evet ise Nasıl?/Neden ?

Tıbbi Raporun İletildiği Kişi:

Adı/Görevi/ Kimlik numarası:

Verildiği Tarih: ……….Verildiği saat.:…….

Tıbbi  değerlendirme ve inceleme hiçbir kısıtlama olmadan gerçekleştirildi (Hücredeki  kişiler için) Evet/Hayır

Herhangi bir kısıtlama oldu ise detaylarını yazınız:

II. Klinik Hekimin Özellikleri (Mahkemede Şahitlik İçin)

1) Tıbbi Öğrenim ve Klinik Eğitimi

2) Psikolojik/Psikiyatrik Eğitimi

3) İşkence ve Kötü  Muamelenin Delilllerini Belgelendirme Deneyimi

4) Araştırmayla İlgili Bölgesel İnsan Hakları Deneyimi

5) Konuyla İlgili Yayınları, Sunumları ve Aldığı Eğitim Kursları

6) Özgeçmişiniz

III. Tanıklığın Doğruluğu Beyanı…(Mahkemede Şahitlik için)….

(Örnek) "Bilgim ve inancıma dayanan ifadeler dışında, aşağıda sunulan bulguları şahsen biliyor ve doğru olduklarına inanıyorum. Kişisel bilgim ve inancıma bağlı olarak yukarıda yer alan raporum hakkında şahitlik yapmaya hazırım."

IV. Kişi Hakkında Bilgi

1) Genel Bilgiler (Yaşı, işi, eğitimi,ailevi bilgileri vs.)

2) Geçmiş Tıbbi Öyküsü

3) İşkence ve Kötü  Muamele ile ilgili önceden yapılan tıbbi değerlendirmelerin gözden geçirilmesi

4) Gözaltı öncesi Psikososyal Öykü

V. İşkence ve Kötü Muamele İddiaları

1) Gözaltı(lar) ve kötü muamelerin özeti

2) Gözaltı ve tutukluluk koşulları

3) Başlangıçtaki ve daha sonraki gözaltı yerleri (Kronoloji, bir yerden bir yere nakil ve gözaltı koşulları)

4) İşkence ve kötü  muamelenin kişinin naklettiği biçimiyle anlatımı (her bir gözaltıyerindeki ayrı ayrı)

5) İşkence yöntemlerinin gözden geçirilmesi

VI. Fiziki semptom ve kısıtlılıklar:

Akut ve kronik semptom ve kısıtlılıkların ortaya çıkışını ve bunu takip eden iyileşme süreçlerini tarif edin.

a)Akut semptom ve kısıtlılıklar

b)Kronik semptom ve kısıtlılıklar

VII. Fiziksel  Muayene

1) Genel Görünüm

2) Cilt

3) Baş-yüz

4) Göz-Kulak-Burun-Boğaz

5) Ağız boşluğu-dişler

6) Göğüs/karın (Yaşamsal belirtileri içerecek biçimde)

7) Genito-üriner sistem

8) Kas iskelet sistemi

9) Sinir sistemi (Merkezi ve periferik)

VIII. Psikolojik Öykü-Muayene

1)Değerlendirme metodları

2) Halihazırda varolan psikolojik şikayetleri

3) İşkence sonrası dönemin öyküsü

4) İşkence öncesi dönemin öyküsü

5) Geçmişte yaşanmış  psikolojik-psikiyatrik problemlerin öyküsü

6) Madde kullanımı ve taciz  öyküsü

7) Ruhsal durum muayenesi

8) Toplumsal fonksiyonların değerlendirilmesi

9) Psikolojik testler (endikasyon ve sınırlamalar  için bakınız bölüm VII c.3k )

10) Nöro psikolojik testler (endikasyon ve sınırlamalar için bakınız bölüm VII C4)

IX. Fotoğraflar

X. Tanı Koyucu Testlerin Sonuçları (endikasyon ve sınırlamalar için bakınız Ek II)

XI. Konsultasyonlar

XII. Bulgularun Yorumlanması

1)     Fiziksel deliller

A)Taciz  iddiaları ile akut ve kronik fiziksel semptom ve kısıtlılıklar öyküsü arasındaki uyumluluk derecesini belirtin.

B) Taciz iddiası ile  fizik muayene bulguları  arasındaki uyumluluk derecesini ilişkilendirin (Fiziki bulguların saptanamamış olması, işkence ve kötü muamelenin uygulandığı ihtimalini ortadan kaldırmaz.)

C) Kişinin muayene bulguları ile o bölgede uygulanan işkence yöntemleri  ve bu işkence yöntemlerinin uygulanması sonrasında yaygın olarak görülen etkileri arasındaki uyumluluk derecesini ilişkilendirin.

2.Psikolojik Deliller

A)Psikolojik bulgular ile işkence iddiası  raporu arasındaki uyumluluk derecesini ilişkilendirin.

B)Saptanan psikolojik bulguların, kişinin sosyo-kültürel  şartlarında yaşanan aşırı baskılar karşısında gösterebileceği  tipik ya da beklenebilir reaksiyonlar  olup olmadığı konusunda bir değerlendirme yapın.

C) Travma ile bağlantılı psikolojik sorunların zaman içinde değişen seyri içinde bireyin durumunu belirtin (örneğin kişi işkence olayının zaman çerçevesine bağlı olarak ve iyileşme sürecinin neresinde).

D) Bireyin üzerinde strese girmesine neden olan diğer unsurları (baskının devam ediyor olması, zorunlu göç, aile ve toplumsal rol kaybı) ve bunların birey üzerindeki etkisini tanımlayın.

E)Klinik tabloya katkıda bulunacak fiziki koşulları özellikle işkence ve /veya tutukluluk sırasında  olduğu ispatlanan muhtemel  kafa travması delillerini belirtin.

XIII. Yorum ve Öneriler

1)     Yukarıda belirtilen  tüm deliller ( fiziki ve psikolojik bulgular,öykü bilgileri,fotoğrafik bulgular , tanısal test sonuçları, bölgesel olarak kullanılan işkence yöntemleri bilgisi, konsultasyon raporları,vs) ile işkence ve kötü muamele iddiaları arasındaki uyumluluk olup olmadığı konusunda kanaat beyanı.

2)     İşkence iddiası sonucunda kiiinin halen rahatsızlığını çektiği  semptom ve kısıtlılıkları tekrar yazın.

3)     Kişinin ileri tetkik ve tedavisi konusunda herhangi bir tavsiyeniz varsa yazınız

XIV. Gerçeklik Beyanı (Mahkemede Yapılacak Şahitlikler İçin)….

Ben  yalancı şahitliğin cezaya çarptırılabilir olduğu …….. ülkesinin kanunlarına uygun olarak işbu raporda beyan edilen bilgilerin gerçek ve doğru olduğunu beyan ederim; işbu   yeminli beyan …/…/…..  tarihinde ……..ülkesi/ ……. şehrinde yapılmıştır.

XV. Araştırma ve Tıbbi Değerlendirmedeki kısıtlılıklar Konusunda beyan (Hücredeki kişiler için)

Örneğin "Biz, aşağıda imzası bulunan klinisyen(ler) serbestçe ve bağımsız olarak çalışmamıza izin verildiği, vakayla hiçbir kısıtlama , önkoşul olmadan ve herhangi bir baskıya maruz kalmadan  özel olarak konuşmamıza ve muayene etmemize izin verildiğini kişisel olarak onaylarız.

Ya da tam tersi"Biz aşağıda imzası bulunan klinisyenler kişinin  şahsın inceleme ve değerlendirmesini  şu kısıtlamalar altında gerçekleştirdik :"

XVI. Klinisyenin imzası,tarih,yer

XVII. İlgili ekler

Klinisyenin öz geçmişi, İşkence ve Kötü Muamelenin Belgelendirilmesi için Anatomik Çizimler, Fotoğraflar, Konsultasyonlar, ve Tanısal Test Sonuçları ve diğer belgeler.

.

BAŞA DÖN.....ANA SAYFA.....SAYFA BAŞI