Türk Tabipleri Birliği; Nedir? Ne Yapar?
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Türkiye’deki hekimlerin örgütlü sesidir. Anayasal güvence altında, 6023 sayılı yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde ve ülkedeki hekimlerin %80’inin (70.000) üye olduğu bu örgütün ana gelir kaynağı üye aidatları olup hükümetten hiçbir yardım almaz.

 Türk Tabipleri Birliği;

 .Türkiye halkının sağlığını korumak, geliştirmek ve herkesin kolay ulaşabileceği kali teli ve uygun maliyetli sağlık hizmeti için çalışmak,

 .Meslek ahlakını en iyi şekilde korumak,

 .Tıp eğitiminin her alanında söz söylemek,

 .Hekimlik mesleğinin çıkarını her platformda dile getirmek,

 .Mesleğin, üyelerinin maddi, manevi haklarını korumak için kurulmuştur.

 Türk Tabipleri Birliği meslek disiplinini sağlamak, hasta yakınmalarını araştırmak, hekimlerin özel çalışma ücretlerini belirlemek gibi konularda çalışmaktadır.

1953 yılında İstanbul’da kurulan TTB Merkez Konseyi 1983 yılından sonra Ankara’ya taşınmıştır.

Hekim sayısının 200’ü aştığı 54 il’de yerel örgütlenmesi vardır. Türk Tabipleri Birliği’ne üye olmak bu odalardan birine başvurmak ile mümkündür. Bu odaların yönetim kurulları üyeler tarafından doğrudan seçilmekte, üye sayısı ile orantılı olarak 5-7 kişilik yönetim kurulları belirlenmektedir. Yönetim Kurulu yanısıra disiplin konuları ile ilgili Onur Kurulları, özellikle mali denetimi yapan Denetim Kurulları ve merkez organları seçen "delegeler" yerel örgütlenmenin parçalarıdır.

 İki yılda bir Haziran ayında yinelenen seçimlerle göreve gelen yerel kurullardan delegeler; yine iki yılda bir yedi kişilik Merkez Konseyi, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini seçerler. Merkez Konseyi’nin temel görevi; Büyük Kongre (Delegeler)in belirlediği örgüt politikalarına işlerlik ka- zandırmak, örgüt çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak, merkezi yayınlar çıkarmak, kurslar düzenlemek, mesleki sorunlarla ilgili olarak diğer kurumlarla görüşmeler yapmaktır. Merkez Konseyi’nin teknik çalışmaları "kol"lar ve komisyonlar tarafından yapılmaktadır.

 Yerel örgütlenmeler olan "oda"lar ise, üyelerle doğrudan ilişki içindedirler. Odaların teknik çalış- maları o komisyon ve kollar tarafından yürütülürken, özellikle hekimlerin yoğun olduğu birimlerde "hastane temsilciliği" gibi uç birimleri vardır. Türk Tabipleri Birliği üç yıldan beri yerel (odaların birer temsilcisinin katılımı ile) mekanizmasına daha çok katılabilmesi amacıyla "Genel Yönetim Kurulu" modelini, bir yıldan beri de GYK’dan seçilmiş 7 kişilik Merkez Yürütme Kurulu(MYK)’yı gerçekleştirmektedir. Genel Yönetim Kurulu yılda 4 kez, MYK’da her ay toplanmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği’ne üyelik serbest çalışan hekimler için zorunlu olmakla birlikte, halen üyele- rinin yarısı, kamuda çalışan, üyeliği zorunlu olmayan hekimlerdir. Üyelik aidatları Büyük Kongrece teklif edilir ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanır.

 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin Ankara’daki GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, Maltepe adresinde dokuz teknik ve bir elemanı ile iki hukukçu çalışmaktadır. Bunun dışındaki tüm kol ve komisyon çalışmaları ise gönüllü hekimlerce yürütülmektedir.

 Seçilmiş kurullardan Merkez Konseyi her hafta, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu yılda iki kez, Genel Yönetim Kurulu yılda 4 kez olağan toplantı yapmaktadırlar.

 Türk Tabipleri Birliği; ulusal düzeyde Sağlık Meslek Birlikleri Grubu’nun, (Türk Diş Hekimleri Bir- liği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Veteriner Hekimler Birliği ile birlikte) kurucu üyesidir. Ayrıca, sen- dikalar ile de iletişim ve işbirliği gerçekleştirilmektedir.

 Uluslararası düzeyde; Dünya Tabipler Birliği, Avrupa Tıp Eğitim Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü ile Avrupa Tabip Birliklerinin oluşturduğu Forum’un üyesi olup, toplantılarına aktif üye olarak katılmaktadır. Avrupa Uzmanlar Birliği (UEMS)nin "assosiye", Pratisyenler Birliği’nin de "gözlemci" üyesidir.

Türk Tabipleri Birliği Meslek İçin Ne Yapar?
 TTB hekimlerin mesleki yeterliliğinin devamı ve eğitimlerini çeşitli şekilde izler. Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin meslek uygulamasındaki önemini gözönüne alarak yıllar- dan beri her platformda, tıp eğitimini nitelik ve nicelik yönünden irdeleyip görüşünü dile getirmek- te, daha iyiye gitmesi için  kamuoyu yaratmaya çalışmaktadır.

 TTB Tıpta Uzmanlık Eğitimi ile ilgili raporlar hazırlayıp ilgililere sunmakta ve ayrıca Sağlık Bakan- lığı "Tababet Uzmanlık Kurulu"na 9 üyeden biri olarak katılmakta, uzmanlık eğitimi ile ilgili görüş bildirmektedir.

 Bu etkinliklerin yanısıra TTB temel sorumluluğunun hekimin sürekli eğitimi alanında olduğunu dü- şünmektedir. Bu amaçla odalarda hekimlerin eğitimi için mesleki yayınlar yapılmakta, kurslar dü- zenlenmektedir. Bunun yanısıra örgütün birimlerince hazırlanan ve ülkedeki mezuniyet sonrası e- ğitim ortamının standardizasyonunu ve sürekli eğitimin mesleki doyum yanısıra özlük hakkına da dönüşebilmesini sağlayacak "Sürekli Eğitim Etkinlikleri Değerlendirme Yönergesi"ni uygulama- ya koymuş ve 3 yıldan beri başarıyla yürütmekdir.

 Türk Tabipleri Birliği çeşitli konularda sürekli eğitim kursları düzenlemektedir. Spor Hekimliği Kursu ile bugüne dek 500 hekim; Turizm ve Sağlık Kursu ile 300 hekim sertifika almıştır. Bu kurslar arasında "İşyeri Hekimliği Kursu"nun özel bir yeri vardır. Bugün yalnız İşyeri Hekimliği Ser- tifika Kursunu bitiren hekimler "işyeri hekimi" olarak çalışma yetkisine sahip olabilmektedirler. Şimdiye kadar 20.000’in üzerinde hekim sertifika almıştır.

 Ayrıca 1995-96 yıllarından beri çeşitli illerde 10’a yakın "Adli Hekimlik" ve "Olağandışı Koşullarda Hekimlik" kursları düzenlenmiştir.

 Türk Tabipleri Birliği bu kurslar dışında gerek çıkarılan yayınlar, gerek konferans, grup çalışması gibi etkinliklerle hekim eğitimine katkıda bulunmaktadır.

 1995 yılından beri Türkiye’deki uzmanlık eğitiminin niteliğini artırılmasına dönük faaliyetini, 40’ın üzerindeki uzmanlık derneğini de yanına alarak sürdürmektedir. Bu arada Dernekler ve TTB ta- rafından oluşturulan "UDKK" Türkiye’de yeni bir heyecan yaratmış, Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nün değişmesi aşamasına hekimlerin demokratik katılımını kısmen sağlayabilmiştir.

Politika:
 Türk Tabipleri Birliği Yüksek Sağlık Şurası, Tababet Uzmanlık Kurulu Sağlık Bakanlığı Merkezi Etik Kurulu gibi doğrudan üyesi olduğu yerler dışında çağrılı olduğu tüm komisyonlarda hekimlik mesleği ile ilgili tutumunu dile getirmektedir.

 Ayrıca meslek ile ilgili olarak kamuoyu oluşturmakta, yasal çalışmalar için parlamento ve diğer kurumları bilgilendirmektedir. Sağlık Bakanlığı, SSK gibi hekimlerin yoğun çalıştığı ve sağlık poli- tikalarının belirlendiği kurumlarla görüş alışverişi yapılmaktadır.

 Türk Tabipleri Birliği tüm bu kurumlarla işbirliğini toplantılar, raporlarla görüş bildirme biçiminde yürütmektedir. Geçtiğimiz yıllarda yoğun çalışmaların bazısı somut kazanımlara dönüşmüştür. Bunlara örnek olarak nöbet ücretlerindeki kısmi iyileştirmeyi gösterebiliriz.

 Karşılıklı görüşmelerin sonucuna ulaşmakta yetersiz olduğu durumlarda TTB "Beyaz Yürüyüş" gi- bi eylemleri de gerçekleştirmektedir.

Ekonomi:
Sağlık harcamaları konusunda uzman gruplara hazırlatılan raporlar yanısıra TTB, özel çalışan hekimler ve kurumların uymakla mükellef oldukları "fiyat tarifesini" belirlemektedir. Bu TTB’ye yasalarla verilmiş bir sorumluluktur ve Fiyat Tarifesi TBMM dahil pek çok kurum tarafından kullanılmaktadır. Fiyat Tarifesi dışında ayrıca TTB, İşyeri Hekimliği, Spor Hekimliği asgari  ücret tarifelerini de belirlemektedir.

Üyelik Hizmetleri:
TTB üyelerine yayınlar, eğitim etkinlikleri yanısıra kimlik kartı, protokol defteri vs. vermektedir. Bunların dışında TTB üyeliği, hekimlere meslektaşları ile tek ses olup, örgütlülüğünün heyecanını birlikte yaşama fırsatını vermektedir.

Yayınlar:
Yerel örgütlerin tümüne yakını üyelerine kendi haber bültenlerini iletmektedirler. Merkezi düzeyde ise aşağıdaki yayınlar çıkarılmaktadır.

"Tıp Dünyası":Yılda 6 sayı yayınlanmakta 10.000 hekime kurumları aracılığıyla ücretsiz ulaştırılmaktadır. Haber ağırlıklıdır.

"Toplum ve Hekim":Yılda 6 sayı yayınlanmakta, abonelere ulaştırılmaktadır. Teorik, sağlık politikaları  işlenen,  ülkede alanındaki tek dergidir.

"Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi":Yılda 12 sayı yayınlanmaktadır. İlk basamak hekiminin sürekli eğitimine yöneliktir, abonelere gönderilmektedir(8.000 adet, ücretsiz).

Örgüt içi haberleşme için "Rapor" adlı yayın çıkarılmaktadır(2 ayda bir).

"İşçi Sağlığı Bülteni":İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği konularında iki ayda bir yayınlanmaktadır.

İstanbul Tabip Odası yayını olan Klinik Gelişim geçtiğimiz yıllarda Excerpta Medica’ya girmiştir.
 

Kitaplar:
Türk Tabipleri Birliği çeşitli konularda çok çeşitli kitap çıkarmıştır.

Türk Tabipleri Birliği yayınlarının bir kısmı kendi bürosundaki masa üstü yayıncılık ile basılmaktadır.
 

   Eşitlik ve Sağlık:Kavram ve İlkeler(Çeviri)
   İşyeri Hekimliği Ders Notları
   Türkiye’de Bulaşıcı Hastalıklar
   Sağlıkta Gündem:Herkese Eşit Fırsat mı? Serbest Piyasa Egemenliği mi?
   Nükleer Asit-Protein İlişkisi
   Nusret Fişek Halk Sağlığı Değerlendirme Günleri 94 Toplantı Belgeleri
   Nusret Fişek ile Söyleşi
   Nusret Fişek ve Hekimlik
   Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Personelinin Temel Sorunları
   Hekimlik, Tıbbi Etik ve İnsan Hakları
   Hekimlik ve İnsan Hakları
   Olağanüstü Durumlarda Sağlık Hizmetleri
   SSK Raporu
   SSK ve Sağlık Hizmetleri Kurultayı
   Yeni Acil Sağlık Paketi
   Pratisyen Hekimlik Kongresi(1 ve II)
   Genelgeler-Yazışmalar-Basın Açıklamaları
   Kentsel Bölgede Birinci Basamak Sağlık Örgütlenmesi
   Spor Hekimliği
   TTB Sağlık Kongresi
   İşyeri Hekimliği El Kitabı
   Tabip Odası Yöneticileri İçin Gerekli Mevzuat
   Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Avrupa Birliği ile Uyum
   7 Yıl Sonra Çernobil Olayı ve Türkiye
   İşyeri Hekimliği Kılavuzu
   Fiziksel ve Kimyasal Çevre ile İlaç Etkileşimleri
   Hasta Hakları Temel Bilgiler
   İşyeri Hekimliği Bültenleri(1,2,3,4)
   Avrupa Birliği Tıpta Genel Pratisyenlik Uzmanlık Eğitimi Yapısı, Ülkemizde Durum ve  TTB’nin Bu Konuda Çalışmalara Atılması Gereken Adımlar
   Memorandum
   Tıpta Uzmanlık Eğitimi Veren Hastanelerdeki Asistanlık Kadrolarına Yatay Geçiş Suistimali
   Türkiye İçin Temel İlaç Listesi
   STE Perspektifler
   Depremlerde Sağlık Hizmetleri
   TTB Nedir? Ne Yapar?
   Sağlıkta Özelleştirme ve Aile Hekimliği
   Türkiye Tıp Kataloğu
   Tıp Dergileri Kataloğu
   İlkyardım
   Barışa Bir Şans Verin
   Hekim ve Sigara
   Tıp Dünyası
   Pratisyen Hekim
   Toplum ve Hekim
   Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi
Etik:
 Meslek uygulamaları ve tutumlar ile ilgili Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün izlenmesini yerel örgütler sağlar.

TTB Halk İçin Ne Yapar?
 TTB halkı bilgilendirirken, kitle iletişim araçlarından yararlanır. Basın ile ilişkiler istenen düzeyde olmamakla birlikte, çoğunlukla halkla tek iletişim aracı medya  olmaktadır.

 TTB merkezde bir Basın Bürosu oluşturmuştur.

 Türk Tabipleri Birliği halk sağlığını ilgilendiren çeşitli konularda tutum belirlemekte, raporlar hazırlamakta, halkı bilinçlendirmektedir. Çernobil/radyasyon konuları, sağlık reform taslakları eleştirileri, sigara bu çalışmaların örnekleridir.

Özel Projeler:
 Türk Tabipleri Birliği 1991-1992 yıllarında Kanada Halk Sağlığı ile müşterek bir proje yürütmüş, halk sağlığı alanında multidisipliner projeleri desteklemiştir. 1995-1996-1997 yıllarında ise adli hekimlik alanında Avrupa Topluluğu’nun da desteklediği bir proje yürütmektedir.

İnsan Hakları:
 TTB insan haklarının çeşitli alanlarında (yaşama hakkı, işkence, sağlık hizmetinden yararlana- bilme hakkı gibi) yoğun çalışmalar yapmaktadır. 1997 yılında bu çalışmaları nedeniyle PHR (Physicians for Human Rights)‘ın İnsan Hakları ödülünü almıştır.

 Geçtiğimiz yıl da işkencenin önlenmesi ve açlık grevleri, mahkum sağlığı  konularında yoğun faa- liyet yürütmüştür.

Ödüller:
 TTB, Dr.Behçet Aysan Şiir Ödülü, Öykü ve Anlatım Ödülü 14 Mart Basın Sağlık Ödüllerini vermektedir.

TTB Kaynakları:
 Üye Aidatları  %20.4
 Eğitim Etkinlikleri %66
 Yayınlar  %10
 Projeler   %1.6