SAĞLΙK ҪALΙȘANLARΙNΙN ĬȘ KAZASΙ: ȘĬDDET

Perinaz TURAN, Mustafa TURAN, Ertuğrul Taçgın

Özet


Ōzet

Topluma sağlık hizmeti sunmayı amaç edinmiş sağlık personeli hizmetin özelliğinden kaynaklanan nedenlerden dolayı mesleki risklere ve iş kazalarına maruz kalmaktadır. İşyerinde şiddet maruziyeti iş kazaları içinde değerlendirilmekte olup son yıllarda artış göstermiştir.

 

Sağlık hizmetlerinde karşılaşılan şiddet eylemleri bütün toplumlara bulaşan bir salgındır. Őzellikle gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşmektir. Sağlık çalışanların da şiddete uğrama riskinin diğer meslek gruplarına göre 16 kat fazla olduğu belirtilmektedir.

Ülkemizde sağlık çalışanlarına ilişkin mesleki riskler, meslek hastalıkları ve kazalara yönelik düzenli veriler bulunmamaktadır, iş kazaları ve meslek hastalıklarının bildirimi oldukça yetersizdir. Sağlık çalışanlarının çalıştıkları ortamlar onların güvenliğini sağlayacak ve devam ettirecek şekilde düzenlenmelidir. Çalışan sağlığı ve güvenliği birimleri kurulmalıdır. Maruz kaldıkları iş kazaları bir kayıt sistemi dahilinde değerlendirilmelidir.

Anahtar kelimeler: Sağlık Çalışanları, Şiddet, Īș kazasι.

JOB ACCIDENT OF HEALTH PERSONEL : VIOLENCE

Abstract

Health personel is exposed to occupational hazard and job accidents, due to properties of the employment. Health sector is more risky than many other sectors and this situation is also confirmed by national legislation  and the literature.

Violence exposure in workplace is evaluated in job accidents and increased in last years. Violence activity in health duty is a contaminant outbreak and it is especially actualize in progressing countries. Violence exposure is 16 times more in health personel according to other sectors.

There is not found a regular data in our country for job disease ans accidents in health personel. Declaration of these problems are also insufficient. Workplace of health personel should be designed for their security.

Workers health and security units should be founded. Exposed job accidents should be documented regularly.

Key words : Health workers, violence, job accident.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.