EDİRNE’DE AMBULANS ÇALIŞANLARININ ANKSİYETE, DEPRESYON ve İŞE BAĞLI GERGİNLİK DÜZEYLERİ

Burcu Tokuç, Yaser Turunç, Galip Ekuklu

Özet


Özet Bu çalışmada; Edirne’de hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde ambulanslarda çalışan personelde en çok iş gerginliği yaratan durumların ve personelin anksiyete ve depresyon riskinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kesitsel tipteki araştırmada Edirne’de bulunan sekiz adet 112 acil sağlık  istasyonunda çalışan 71 sağlık çalışanı çalışma kapsamına alınmıştır. Katılımcılara, demografik soru formu, İşe Bağlı Gerginlik Ölçeği, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeğinden oluşan 45 soruluk anket formu dağıtılmış ve bir gün sonrasında toplanmıştır. Hastane öncesi acil servis çalışanlarının İşe Bağlı Gerginlik Ölçeği puan ortalaması 33.9 ± 6.4 (22.0 – 51.0), Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği puan ortalaması 7.6 ± 3.8 (0 – 20), Depresyon puan ortalaması 5.6 ± 4.3 (0-20)’tür. Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği kesme noktaları anksiyete alt ölçeği için 11 ve depresyon alt ölçeği için 8 olarak alındığında 14 çalışanda (%19.7) anksiyete riski, 21 çalışanda (%29.6) depresyon riski saptanmıştır. Çalışanların 45’i (%63.1) çalışma sisteminin, 34’ü (%47.9) hastalık bulaşma riskinin, 30’u (42.3) personelin az ve yetersiz olmasının, 27’si (%38.0) araç-gereç ve tıbbi malzemenin yetersiz olmasının, 25’i (%35.2) kaynakların yetersiz olmasının, 25’i (%35.2) hastalar ve yakınları ile profesyonel iletişim kuramamanın, 19’u (%26.8) hata yapma korkusunun, 15 ‘i (%21.1) hızla alınması gereken hayati kararların, 12’si (%16.9) hastaların zor olmasının işini yaparken kendilerinde gerginlik (stres) yarattığını belirtmişlerdir. Acil sağlık hizmetlerinde çalışanlara iş stresine neden olan stresörü tanımaya, stresle etkin baş etme yollarını öğrenme ve problem çözme ve iletişim becerilerini geliştirmeye, kendine güvenli tutumlar geliştirmeye yönelik danışmanlık programları oluşturulmalıdır. Anahtar Sözcükler: ambulans çalışanları, işe bağlı gerginlik, ruhsal sağlık Work Related Stress and Mental Health Levels of Ambulance Workers ın Edirne Abstract This study is aimed to examine the levels of work-related stress and prevalence of anxiety and depression in a sample of emergency ambulance personnel in Edirne – Turkey. Data were gathered from 71 ambulance workers in Edirne – Turkey in a cross-sectional design. The respondents completed demographic questionnaire and standardized questionnaires to assess mental health, such as the Work-Related Stress Scale, the Hospital Anxiety-Depression Scale. Work-related stressors were assessed with specific questions. The mean score of Work-related Stress Scale of respondents was 33.9± 6.4 (22.0 – 51.0). Nearly one in five (19.7%) of the emergency ambulance workers reported probable clinical levels of anxiety and 29.6%reported probable clinical levels of depression based on the Hospital Anxiety and Depression Scale Scores. Emergency ambulance workers listed the workrelated stressors as; working system (63.1%), difficult patients (35.2%), lack of professional communication with patients (47.9%), infection contamination risk (47.9%), limited sources and tools (42.3%), working with limited and inadequate personnel (38%), critical decisions about emergency patients (21.1%), fear of doing mistakes while running their job (26.8%). A key imperative for any emergency service is to develop strategies for both the prevention and treatment of the significant levels of mental health problems associated with emergency work. Key words: ambulance workers, work-related stress, mental health

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.