PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İNTERN VE ASİSTAN HEKİMLERİNİN KESİCİ-DELİCİ TIBBİ ALETLER İLE YARALANMA DURUMLARI

Caner Özdemir, Süleyman Utku Uzun, Mehmet Zencir

Özet


Özet

Amaç: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi intern ve dahili-cerrahi bilimler asistan hekimlerinin kesici-delici tıbbi aletlerle yaralanma durumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Gereç ve yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırma 123 intern ve 210 dahili ve cerrahi bilimler asistanı olmak üzere toplam 333 kişide yapılmıştır. Veriler katılımcıların sosyodemografik ve çalışma yaşamı özellikleriyle ilgili 6 soru ve kesici-delici tıbbi aletlerle yaralanma durumlarıyla ilgili 17 soru olmak üzere toplam 23 sorudan oluşan bir anket formuyla toplanmıştır. Katılımcıların kesici-delici tıbbi aletlerle yaralanma sıklıkları yaş, cinsiyet, medeni durum, çalışma yaşamı özelliklerine göre karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Asistanların %78,1 ve internlerin %48,8’i eğitim veya meslek hayatı süresince kesicidelici aletlerle yaralandığını belirtmiştir (p<0,001). Yaralanma şekli en sık iğne batmasıdır (asistanlarda %84,7, internlerde %70,0). Son 1 yıl içindeki kesici-delici tıbbi aletlerle yaralanma insidansı ise asistanlarda %36,6, internlerde %30,3’tür (p=0,247). Yaralanmaların yarıdan fazlası (asistanlarda %65,8; internlerde %53,7) 9 saat ve üzerindeki mesailerde gerçekleşmiştir. Asistanların %91,1 ve internlerin %98,5’i yaralanma sonrası çalışan sağlığı ve güvenliği birimine bildirim yapmamıştır. Kesici-delici tıbbi alet yaralanmaları ile ilgili kurumca düzenlenen eğitimlere asistanların %9,5’i ve internlerin %6,5’i katılmıştır. Bu konuda kurumca alınan önlemleri asistanların %16,2’si ve internlerin %10,6’sı yeterli bulmuştur. Asistanların %76,7’si ve internlerin %72,4’ü Hepatit B için yeterli bağışıklığa (yeterli titreye sahip olanlar veya 3 doz aşı yaptıranlar) sahiptir.

Sonuç: Bu çalışma asistan ve intern hekimlerin kesici-delici tıbbi aletlerle yaralanma sıklıklarının yüksek olduğunu ve kurumsal önlem ve eğitimlerin yeterli bulunmadığını ortaya koymuştur. Kesici-delici tıbbi alet yararlanmalarına yönelik tıp öğrencileri ve asistanları kapsayan önlem ve eğitimlere gereksinim vardır.

Anahtar sözcükler: Asistan, intern, kesici ve delici alet yaralanması

 

Needlestick and Sharps Injuries Among Intern and Research Assistant Doctors

of Pamukkale University

Abstract

Aim: This study was conducted to determine the rate of sharps and needlestick injuries of interns and internal-surgical medicine research assistants in Pamukkale University Faculty of Medicine Hospital.

Material and Method: This cross-sectional study was conducted on total 333 healthworker including 123 interns and 210 internal-surgical medicine research assistants. Data collection was conducted by a questionnaire consisted of 23 questions including 6 questions about sociodemographic characteristics and work life of the participants. The rate of injury with sharps and needlestick was compared in terms of age, gender, marital status, work life characteristics.

Results: 78.1% of residents and 48.8% of interns stated that they injured with sharps during training or their professional life (p<0.001). The most common type of injury was needlestick injury (84.7% of residents, 70.0% of interns). Sharps and needlestick injury incidence in last 1 year was 36.6% in residents and 30.3% in interns (p=0.247). More than half of the injuries (65.8% of residents, 53.7% of  interns) occurred in 9 hours and above shifts. 91.1% of residents and 98.5% of interns did not report the injury to the occupational health and safety department. Only 9.5% of residents and 6.5% of the interns stated that they participated in the training about sharps and needlestick injuries organized by hospital. 16.2% of residents and 10.6% of interns found the precautions sufficient taken by the hospital. 76.7% of residents and 72.4% of interns immunity to Hepatitis B was enough (took up 3 doses of vaccine or had enough titer). 

Conclusion: This study revealed that residents and interns have a high incidence of sharps and needlestick injuries; it is found that training and precautions taken by the hospital were insufficient Educations and precautions about sharps and needlestick injuries for medical students and residents are needed.

Key words: Resident, intern, sharps and needlestick injury


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.